Magyar Nemzet, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-01 / 284. szám

yC/ ' " “m,l' Magyar Nemzet . A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA i Útravaló az új tanácstagoknak Vasárnap a nép ünnepe volt, a hazafiság, az egység, a ha­záért egy ütemre dobbanó szí­vek ünnepe. Majdnem százezer tanácstagot választottak meg, akikben a júniusi út, a párt és a kormány határozatai, az em­berek jólétének, életszínvona­lának növelésére, az ország ja­vára kidolgozott tervei, a Ha­zafias Népfront tömegmozgal­ma lobbantották magasba a lelkesedés tüzét. Azt a tüzet, amely történelmünk elmúlt századaiban Rákóczi és Kos­suth zászlói mögé sorakoztatta a nemzet legjavát, most pedig a felszabadult ország új, szép életének, a szocialista Magyar­­ország­ építkezésének éltető eleme. A választásra jogosult 6.6 millió szavazóból 6.290.541 sza­vazott le a Hazafias Népfront jelöltjeire, akiknek személyét a megelőző hetekben több ezer gyűlésen választotta ki a nép. Az összes választók 97,9 száza­léka szavazott a népfront je­löltjeire. A jelöltek óriási többségét megválasztották, elenyésző azoknak a száma, akik nem kapták meg a törvényben elő­írt szavazatszámot. Ilyen ese­tek is voltak, ez a választás demokratizmusának és annak a rendkívüli érdeklődésnek a bizonyítéka, amellyel népünk a jelölőgyűlés után is figye­lemmel kísérte, vizsgálgatta a jelöltek személyét és ahol úgy látta jónak, ott bizalmatlansá­gának is kifejezést adott az urnák előtt. A jelöltek óvási többsége azonban a nép bizal­mának félreérthetetlen bizo­nyítékát kapta a reá leadott szavazatokban, útravalóképpen a tanácsi munkához. Hétfőn és kedden bevonták az ünnepi zászlókat a házak­ról, leszedték a díszítést a sza­­vazóhelyiségekb­ől és az élet to­vábbgördült a maga hétköz­napi útján. Százezernyi új ta­nácstag megkapta megbízóle­velét és a mandátummal azt a kötelességet, hogy a most kö­vetkező hétköznapokon képvi­selője legyen a választóknak, lelkiismeretes részt­vevője a tanácsok munkájának. Az új tanácsi törvény, a tör­vény országgyűlési vitája, a párt és az állam vezetőinek a választási hadjárat során el­hangzott iránymutató beszédei egyetlen új tanácstagban sem hagyhattak kétséget, hogy a tanácsok jelentősége rendkívüli mértékben növekedett. Eddigi tanácsi rendszerünk sok struk­turális, hatásköri és személyi hibáján tanultunk s az új tör­vény olyan tanácsi szervezetet hozott létre, amely a tömegek legszélesebb részvételére, a leg­mélyebben értelmezett demo­kratizmusra épül és valóban megvalósítja az elvet, hogy a tanácsok államunk politikai alapja, a legnagyobb tömeg­­szervezet legyenek. Biztosít­sák, hogy a nép széles réte­gei vegyenek részt az állam be­rendezésében és igazgatásában és hogy a pártnak a népjólét emeléséért folytatott harcában a magyar nép alkotóereje és teremtő tehetsége méltó mó­don kifejezésre jusson. A ta­nácsok hatalmi és fontos gaz­dasági szervek, a szocialista törvényesség őrei, fontos kul­turális, nevelő feladatok leté­teményesei és mindezen fel­adatuk végrehajtásához meg­kapták a törvényes felhatal­mazásokat. Ez a munkába in­duló új tanácstagok elvi útra­­valója, amelyet a tanácsi tör­vényben megkaptak. A másik útravalót minden tanácstag a választóitól kapta meg. Heteken keresztül gyűlé­seken, látogatásokon, családias beszélgetéseken találkoztak a tanácstagjelöltek és a válasz­tók, és ezeken a találkozáso­kon, a tömegek ezer meg ezer kezdeményezése, javaslata, örö­me és panasza jutott kifeje­zésre, a tanácstagjelöltek mai életünk ezer meg ezer problé­májával találkoztak. Ezeknek a beszélgetéseknek a tartalma is útravalóképpen kíséri a megválasztott új tanácstagokat s ennek az útravalónak nem kisebb az értéke, a jelentősé­ge, mint az elvi útmutatások­nak, amelyekről előbb beszél­tünk. A választások ünnepnapja elmúlt és a munkás hétköz­napokon jó tanácsokra, jó ta­nácstagokra van szükségünk. A jó tanácsnak úgy kell el­­végeznie hatalmi feladatait, hogy a nép mindig érezze: a tanácsok hatalmi döntéseiben a dolgozó nép államhatalmá­nak ereje és tekintélye jut ki­fejezésre. Úgy kell gondoznia a rábízott gazdasági felada­tokat, hogy valamennyi ta­nácsi gazdasági szervezet, az ipari és kereskedelmi hálózat a nép anyagi szü­k­ség leteinek fokozott kielégítését, az élet­­színvonal növelését szolgálja. Úgy kell gondoznia a rábízott kulturális és nevelő funkció­kat, hogy ápolja nemzeti ha­gyományainkat, növelje a tö­megek kulturális igényét és ki tudja elégíteni a megnöve­kedett igényeket. Úgy végezze munkáját, hogy minden dön­tésében az az elhatározottság vezesse, hogy a haza üdvét, a gondjai alá tartozó magyar emberek városi, megyei, ke­rületi, falusi közösségének jó­létét szolgálja. A tanácsok fejlődése és megerősödése nagy mértékben függ attól, hogy milyen kap­csolat alakul ki a Hazafias Népfront és a tanácsok kö­zött. A Hazafias Népfront a maga tömegerejével alátá­masztja a tanácsok munkáját. A népfrontbizottságok már eddig is értékes kezdeménye­zésekkel, javaslatokkal siet­tek a tanácsok segítségére. A most megválasztott új taná­csok és a népfront tömegmoz­galmának kapcsolatait az ed­diginél szorosabbra kell fűzni és ez nemcsak a népfrontbi­­zottságok dolga, hanem a ta­nácsoké is, amelyeknek jó vagy rossz munkája nem kis mértékben függ majd attól, hogy a Hazafias Népfronttal együtt, azzal eleven kapcso­latban végezzék feladataikat. Jó tanácstagokra van szük­ségünk. A jó tanácstagnak a választások során emberi közelségbe kellett kerülnie választóival és azt a szerete­­tet, bizalmat, testvéri rokon­érzést, amelyet megszerzett, meg kell őriznie. Részesednie kell választói örömeiben és készen kell állnia segítség­­nyújtásra a bajaikban. Apró és nagy gondok ezreiben kell majd állást foglalnia, szavaz­nia, kezdeményeznie, dönte­nie. Törvénytisztelet, köte­lességtudás, hazaszeretet és emberség irányítsa a megvá­lasztott új tanácstagokat mun­kájukban és ha így lesz — így kell lennie! —, az előttünk álló négy esztendő, amelyre a tanácsi mandátumokat most kiosztották, nemzetünk gazda­godásának, népünk jóléte nö­vekedésének, népi államunk további megerősödésének kor­szaka lesz, abban a szellem­ben, amelyet a párt és a kor­mány határozatai megjelöltek s amely felé a júniusi út ve­zet. 6.290.541 választó szavazott a Hazafias Népfront jelöltjeire Az országos választási elnökség közleménye A november 28-i, vasárnapi választásokon leadott szavaza­tok ellenőrzése és összeszám­­lálása — az ország valamennyi választási elnökségétől beérke­zett jegyzőkönyvek alapján —, befejeződött. A választásra jogosultak száma 6,595.736. A budapesti, a megyei és a megyei jogú városok tanács­tagjelöltjeire leszavazott 6,423.480 választó (az összes választásra jogosultak 97,4 szá­zaléka). A Hazafias Népfront jelölt­jeire szavazott 6,290.541 vá­lasztó (az összes választók 97,9 százaléka), ellenük szava­zott 111.295 választó. Érvény­telen 21.644 szavazat. A járási és a járási jogú városi tanácsok választási eredményei A budapesti tanács választási eredményei A megyei jogú­ városok tanácsainak választási eredményei A budapesti kerületek, a járási és járási jogú városok és a községek tanácsainak választási eredményei A budapesti kerületi tanácsok választási eredményei CD 13 111 ssi 'oly CD£ Hazafias Népfront jelöltjeire Ellene Érvénytelen Meg­­választottak 1.289.216 1.255.014 1.242.831 8.448 3.735 300— A megyei tanácsok választásainak eredményei tó£ iá iá . D12 $ Választó jogosulta száma O■« CD N 00 Hazafias Népfront jelöltjeir Ellene ‡» c•4‹ ‹ « 1 Iá­s › Nem választot meg Baranya 198.884 195.373 192.098 3.106 169 70— Bács 386.578 363.689 354.259 8.086 1.344 101— Békés 320.556 310.077 301.345 6.710 2.022 90— Borsod 357.203 352.202 346.962 4.323 917 100— Csongrád 228.166 220.128 215.081 4.438 609 70— Fejér 219.859 215.916 212.622 2.919 375 76— Győr 256.075 250.846 244.666 5.381 799 80— Hajdú 250.945 245.041 240.503 3.015 1.523 75— Heves 233.678 229.997 224.245 4.786 966 70— Komárom 166.889 163.715 162.337 981 397 70— Nógrád 154.142 151.174 148.144 2.703 327 70— Pest 479.825 466.009 452.847 11.482 1.680 110— Somogy 255.878 251.324 244.577 6.270 477 75— Szabolcs 353.504 347.960 335.315 10.537 2.108 95— Szolnok 306.237 297.704 291.545 4.435 1.724 90— Tolna 189.440 179.705 173.163 6.067 475 691 Vas 192.847 189.039 182.574 5.959 506 691 Veszprém 252.423 247.379 240.668 6.006 705 72— Zala 188.812 185.121 180.373 4.363 385 70— s OeS g to be QJ ia DJ 0*­­25 J * 13 of •GJ © N cS g tó N *» 2 §5 ssfz a « Sri 2 J Jl law s» Miskolc 89.961 88.076 87.596 383 97 200— Szeged 69.848 67.599 67.380 178 41 185— Debrecen 83.029 91.196 80.443 595 158 200— Pécs 71.741 69.196 68.967 124 105 183— Választásra Jogosultak szama ONtó­­tó aco ■ Hazafias Népfront jelöltjeire Ellene Érvénytelen iá 2 I áj 2? Nem választottak meg i. 33.595 32.335 31.717 522 96 86— V. 67.210 64.915 63.264 1.393 258 150— vI. 53.630 52.232 51.464 561 207 123— IV. 55.400 54.038 53.442 419 177 142— V. 48.347 47.071 46.190 695 186 115— VI. 70.152 69.215 68.484 544 187 161— VII. 99.255 96.360 96.027 237 96 196— VIII. 111.374 108.637 107.400 1.017 220 200— IX. 70.419 67.995 67.142 515 338 156— X. 43.093 41.909 41.111 539 259 124— XI. 73.488 70.985 70.069 678 238 144— XII. 45.952 44.536 43.564 836 136 112— XIII. 102.642 100.007 99.261 542 204 200 XIV. 73.188 70.906 09.877 818 211 152— XV. 45.029 43.634 43.139 433 62 111— XVI. 37.854 36.465 35.845 512 108 103— XVI. 28.822 27.937 27.360 540 37 83— VJ iá Választásra jogosultak száma O 3 P OS tn Hazafias Népfront Jelöltjeire Ellene Érvény­te­lei Meg­választotta Nem választotta meg XVIII. 47.814 46.314 45.620 410 284 124— XIX. 50.623 49.641 48.999 486 156 120— XX. 67.860 67.368 66.928 324 116 150— XXI. 36.933 35.850 35.428 363 59 106— XXII. 26.536 25.577 25.275 205 97 91 •-ri a •M iá t>5 3 5 o Ifi ■23 S in OS OSoi m N flS a) -aj Ellene s-i) « cí t -! 2t slj. é. O­S Baranya 198.884 195.402 191.618 3.561 223 450— Bács 386.578 364.515 355.108 7.904 1.503 9605 Békés 320.556 310.593 303.063 5.574 1.956 6701 Borsod 357.203 350.679 346.036 3.845 798 8121 Csongrád 228.166 223.692 217.852 4.977 863 573 Fejér 219.859 215.911 211.804 3.667 440 477­2. Győr 256.075 250.868 242.606 7.730 532 5781 Hajdú 250.945 243.915 239.496 2.808 1.611 559— Heves 233.678 229.121 224.722 3.713 686 541 Komárom 166.889 165.167 163.276 1.573 318 550— Nógrád 154.142 151.181 148.130 2.721 330 388— Pest 479.825 468.634 457.152 9.359 2.123 917— Somogy 255.878 249.682 244.074 5.167 441 459 *— Szabolcs 353.504 348.268 337.201 9.459 1.608 6163 Szolnok 306.237 298.232 290.829 5.476 1.927 9481 Tolna 189.440 183.778 177.985 5.293 495 3551 Vas 192.847 189.969 183.545 5.995 429 4401 Veszprém 252.423 247.562 240.472 6.194 896 6662 Zala 188.812 185.123 180.691 4.169 263 4052 A községi tanácsok választási eredményei CD H 13 n Na a t ti in 3 t *53 aj!;? 3S2 DJ O at t •t% látó © gis s iá›S 2Ntn« tn U 4‡ UJ pH ft) Q›W ■a 2t 2 › s Baranya 165.235 163.700 159.495 3.963 242 5.382 47 Bács 272.743 254.122 247.961 4.899 1.262 4.753 21 Békés 240.016 231.755 225.303 4.300 2.152 3.6558 Borsod 317.601 314.226 308.933 4.208 1.085 8.431 28 Csongrád 133.484 129.490 124.610 4.198 682 2.495 20 Fejér 168.117 165.878 162.226 3.183 469 3.556 11 Győr 165.882 163.328 157.149 5.470 709 4.571 54 Hajdú 200.450 196.033 192.206 2.248 1.579 3.4653 Heves 174.660 172.609 168.452 3.403 754 3.423 15 Komárom 94.122 93.619 91.748 1.474 397 2.1768 Nógrád 124.855 124.696 121.717 2.660 319 3.486 14 Pest 424.342 416.777 404.942 9.407 2.428 7.161 11 Somogy 222.059 219.397 211.308 7.400 689 6.331 94 Szabolcs 310.795 309.209 300.858 6.725 1.626 7.500 46 Szolnok 189.372 183.425 177.663 4.376 1.386 2.979 10 Tolna 167.171 156.021 151.848 3.475 698 3.535 17 Vas 144.188 141.774 136.930 4.266 578 4.435 51 Veszprém 193.145 189.969 184.215 4.796 958 5.771 54 Zala 146.215 144.987 140.675 3.863 449 4.539 51 Budapest, 1954. november 30. Az újonnan megválasztott fővárosi tanácstagoknak átadták megbízólevelüket A Budapesti Városi Tanács kultúrtermében kedden reggel ünnepélyesen átnyújtották a megbízóleveleket az újonnan megválasztott Budapesti Vá­rosi Tanács tagjainak. Döb­­rentei Károly a Budapesti Választási Elnökség nevében üdvözölte a megjelenteket. — Első ízben történt meg Magyarországon — mondotta —, hogy a lakosság jelölő­gyűléseken mondhatta meg, kit tart érdemesnek arra, hogy képviselje ügyeit a kerületi, illetve a fővárosi tanácsban. A november 28-i választáso­kon a szavazók a Hazafias Népfront valamennyi buda­pesti jelöltjét megválasztot­ták. A választás eredményeit értékelve megállapíthatjuk, hogy népünk a választás nap­ján hitet tett nemzeti össze­fogásunk, a Hazafias Népfront mellett. — Sok sikert kívánok mun­kájukhoz — mondotta befe­jezésül, majd az újonnan meg­választott 300 budapesti ta­nácstagnak átadta a megbízó­­levelet. ­ A Budapesti Városi Tanács alakuló ülése A Budapesti Városi Tanács alakuló ülése december 7-én délután 3 órakor az Újváros­háza dísztermében lesz. A fő­városi kerületi tanácsok de­­ceraber 6-án tartják alakuló ülésüket.

Next