Magyar Nemzet, 1955. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

Péntek, 1955. április 1. Magyar Nemzet felszabadulási ünnepségek a főváros kerületeiben Felszabadulásunk tizedik évfordulóját a termelő munka nagy sikerei mellett ünnep­ségek sorozatával teszi emlé­kezetessé dolgozó népünk. A főváros kerületeiben nagy­szabású e­mlékünnepségeket rendeznek a tizedik évforduló alkalmából a kerületi pártbi­zottságok, a tanácsok, a Ha­zafias Népfront kerületi bi­­zottságai, az MSZT, MNDSZ és DISZ szervezetek. Buda­pest dolgozói soha el nem múló hálájuk jelképéül az emlékezés és a kegyelet koszo­rúival övezik a szabadságun­kért életüket áldozott hős szovjet katonák emlékműveit. A IV. kerületi dolgozók va­sárnap délután hat órakor az újpesti Munkásotthon nagy­termében rendeznek felsza­badulási ünnepséget. Felke­resik a megyeri temetőben a munkásmozgalom három már­tírjának, Bán Tibornak, Po­­vázsai Györgynek és Rezi Ká­­rolynak a sírját. Az V. kerületben április 2-án délután fél három órakor emléktáblát lepleznek le a Néphadsereg tér és a Bala­ton utca sarkán levő ház fa­lán a felszabadító harcok köz­ben hősi halált halt szovjet ka­tonák emlékére. Vasárnap dél­előtt 11 órakor a Lenin Inté­zetben hétszáz tízesztendős gyermek részvételével tarta­nak emlékünnepséget. Dél­után fél három órái kezdettel az Erkel Színházban rendez­nek nagyszabású ifjúsági ün­nepséget. A XVI. kerületben vasárnap délután három órakor a sas­halmi Szabadság kultúrott­­honban út­törő-ünnepséget ren­deznek, délután öt órakor az Ikarus Karosszéria és Jármű­gyár új­­kultúrtermében gyűl­nek össze ünnepségre. A XX. kerületi Vasas Szék­házban hétfőn délután hat órakor rendezik meg a felsza­badulási emlékünnepséget, amelyen Kilián József építés­ügyi miniszterhelyettes emlé­kezik meg az évforduló törté­nelmi jelentőségéről. A XXI. kerület dolgozói szombaton délután hat órakor a csepeli Sportcsarnokban tartják felszabadulási ünnep­ségüket. A vidéki ünnepségek Miskolcon a felszabadulási ünnepségek már szerdán meg­kezdődtek: a Hazafias Nép­front megyei és városi bizott­sága és a tanácsok nagyszabá­sú kiállítást rendeztek a megye és a város tízéves fejlődéséről. Vasárnap reggel a diósgyőri stadionból felszabadulási váltó indul a Hősök terére, majd ün­nepélyesen megkoszorúzzák a szovjet katonák emlékművét. A koszorúzást katonai dísz­szemle követi. Este a miskolci Déryné Színházban lesz ünnep­ség, amelyen Földvári Rudolf, a megyei pártbizottság első tit­kára mond beszédet. Hétfőn zenés ébresztő után a Tanács­ház téren felállított dísztribün előtt vonulnak fel a miskolci dolgozók. Este az Avas és a Bükk csúcsain örömtüzek gyűl­­nak ki, s a város számos he­lyén utcabált rendeznek. A Hazafias Népfront kezde­ményezésére Dombóvár lakói emlékművet állítanak a község felszabadításáért elesett szov­1945 március 31-én szabadult fel Sopron. Sopron volt az első magyar város, amelyet a né­met fasiszták igájuk alá haj­tottak és itt tartott hazánkban legtovább a fasiszta elnyomás. A tíz szabad esztendő alatt sokat fejlődött nyugati őrváro­sunk. Új üzemek épültek, ame­lyek erre a napra becsülettel teljesítették első negyedévi ter­vüket. Többszörös élüzem lett a város ruhagyára, s büszkén viseli az élüzem csillagot az Asztalosipari Vállalat is. A soproni textilipar termékei el­ismerésre találnak mind ha­zánkban, mind külföldön. Kulturális téren ugyancsak sokat hozott Sopronnak az el­Az ünnepségekre való ké­szülődés mellett nap mint nap kimagasló termelési sikerek­kel köszönti április 4-ét mun­kásosztályunk és dolgozó pa­rasztságunk. A csütörtöki nap legfontosabb jelentése: a má­sodik műszak elején az egész szénbányászat befejezte első negyedéves tervét. Bányá­szaink máris több ezer tonna szenet szállítottak felszínre negyedévi tervükön felül. A gánti bauxitbányászok negyedéves tervükön felül a vállalt 780 helyett 10.600 ton­na bauxitot termeltek ki már­cius 31-én reggelig. A Győri Pamutszövő és Mű­bőrgyár már mintegy 150.000 négyzetméter készáruval tel­jesítette túl negyedévi tervét — ilyen eredményre még nem volt példa a gyár történeté­ben. A mezőgazdaság dolgozói is jó munkával készülnek tíz­­et katonáknak. A hat méter magas emlékművet április 4-én avatják fel. A Hazafias Népfront Békés megyei bizottsága »Szépítsd faluda! néven mozgalmat in­dított, hogy a községek külse­jükben is méltóak legyenek a nagy ünnephez. Fákat, virá­gokat ültetnek, parkosítanak, meszelik a házakat. A népfront műsoros ünnepségen látja ven­dégül az 1944 október 6-án, a megye felszabadulásának nap­ján és az április 4-én született gyermekeket. Zalaegerszegen utcát nevez­nek el a város felszabadítá­sáért vívott harcokban elesett V. S­zovikov, P. P. Szilovjev és V. P. Gurijev szovjet tisz­tekről, múlt tíz esztendő. A régi isko­laváros egyetemein 1945 előtt alig 200—250, napjainkban ezer­­hallgató tanul. A nagy napra díszbe öltö­zött a történelmi város. A ta­nács ünnepi ülésén Haracsi Lajos tanácstag, egyetemi ta­nár idézte beszédében a sza­bad tíz esztendő eredményeit. Az ülés részvevői dísztávira­tot küldtek a budapesti szov­jet nagykövetségnek, majd megkoszorúzták a város felsza­badításáért vívott harcokban elesett szovjet hősök sírját. E napon a város történetét, fej­lődését bemutató kiállítás nyílt, este pedig a fiatalok fáklyás­­ felvonulása zárta be az ünnep­­­­ségeket, éves szabadságunk ünnepére. Egyre nagyobb lendülettel fo­lyik a munka a szántófölde­ken. Bár a zord idő nehezíti a szántást-vetést, kiemelkedő munkasikerekről érkezik je­lentés. A Munka Vörös Zászló Ér­demrendjével kitüntetett túr­­kevei Vörös Csillag termelő­­szövetkezet tíz százalékkal túlteljesítette egész évi hízott­­sertés-beadási kötelezettségét. Baranya megyében több mint kétszáz termelőszövet­kezet és nyolcezer egyéni gazda fogadta meg, hogy ha­táridő előtt teljesíti állampol­gári kötelességét. A termelő­­szövetkezetek és az egyéni gazdák annyi állatot és állati terméket vittek a begyűjtő helyekre, hogy Baranya me­gye szerdán jelenthette: tojás­ból, baromfiból és vágómar­hából teljesítette első negyed­évi tervét. Felszabadulási ünnepség Sopronban A szénbányászat túlteljesítette negyedéves tervét ­ (P. Gy.) A napokban adta ki a Magyar Munkásmozgalmi Intézet Nemes Dezső Kossuth­­díjas történetírónak legújabb könyvét »Magyarország fel­­szabadulása­! cím alatt. Nagy érdeklődéssel fogtam hozzá e könyv olvasásához elsősorban azért, mert azt vártam, hogy hazánk felszabadításának azt a történetét tárja elénk, amely szorosabban arra az időszakra szorítkozik, amely elkezdődött ak­kor, amidőn a győzelmes szovjet hadsereg 1944. szep­tember 26-án a Magyarorszá­got felszabadító hadműveletek első győzelmes napján elfog­lalta Makót és amely véres, de ellenállhatatlan, diadalmas csaták során elérkezett a di­csőséges április 4-ig, hazánk teljes felszabadításáig. A magyar történelem e sors­döntő hónapjainak, a felsza­badulás hónapjainak esemé­nyei bennem épp úgy, mint mindazokban, akik amikor kényszerűen távol éltünk az országtól, nem rendeződtek még el folyamatos, kronologi­kus sorrendben. Légmentesen el voltunk zárva a hazától, a családtól, az itt lezajló tragi­kus és heroikus történésektől. Hazaérkezésünk után a sza­badság földjére értünk vissza. Legközelebbi hozzátartozóink, szüleink, feleségünk elbeszélé­seiből épp úgy, mint könyvek­ből, • visszaemlékezésekből e nagy felszabadító harcnak azokról az egyszerű és felejt­hetetlen emberi magatartásai­ról értesültünk, amelyek név­telen szovjet katonák jóságát, emberiességét rajzolta meg és azokról a zseniális hadműve­leti mozdulatokról, amelyeket később nemcsak katonai szak­értők, de írók leírásaiban ol­vashattunk. Természetesen az egyszerű szovjet katona em­beriessége éppen olyan nagy volt a halálból visszatérteik szemében, mint a szovjet had­vezetőség sztálini stratégiája. De azóta is hiányoltam, hogy nem jelent meg olyan történelmi mű, amely ennek a hatalmas néhány hónapnak rendezett, átfogó látóképét nyújtotta volna. Ennek a hiányérzetemnek kielégítését vártam elsősorban Nemes Dezső könyvétől pusz­tán a címe után is megítélve. E várakozásánál sokkal töb­bet kap ettől a könyvtől az olvasó. Mert nemcsak az 1944. szeptember 26 és 1945. április 4-e közötti hősi korszak kato­nai történetét írja meg vilá­gosa­n, szinte napról napra kö­vethetően, de ennél többet tar­talmaz. A felszabadulás történetét ugyanis nem szorítja e két nagy dátum közé, hanem meg­mutatja a felszabadulás előz­ményeit és közvetlen követ­kezményeit. A könyv értékét magasra emeli, hogy a szovjet hadse­reg nagy felszabadító hadmű­veleteinek leírása mellett meg­mutatja, hogy maga a magyar nép is, hogyan harcolt felsza­badulásáért és hogyan küzdött az új, nagy politikai felsza­badulási harcban azért, hogy megőrizhesse visszanyert nem­zeti függetlenségét, szabadsá­gát, miképp fejleszthesse ki megdönthetetlen szilárd alapo­kon politikai, gazdasági hatal­mát. Ezért mondhatjuk, hogy Ne­mes Dezső könyve Magyaror­szág felszabadulása szintézi­sének, együttes szemléletének történetírói műve. Természetesen ehhez a szin­tézishez szükséges volt az is, hogy rámutasson azokra a vi­lágpolitikai erőtényezőkre, amelyek a magyar reakciónak és a magyar népnek egymás­közti harcát 1944 tragikus esz­tendejében befolyásolták. Ilyenformán láthatja meg az olvasó e könyvben tíz év táv­latában Magyarország felsza­badulásáért folytatott harc­nak katonai, belpolitikai és vi­lágpolitikai összefüggéseit. Ez a könyv azonban nem­csak a múltat világítja meg, hanem magyarázatul és eliga­­zítóul szolgál a mai magyar és európai helyzetben és éles fénnyel mutatja meg az utat, amelyen a magyar nép törté­nelmének a magyar nép aka­ratából haladnia kell. Természetes, hogy a múlt­nak és a jelennek ez érintkező pontjai, amelyeket e könyv ol­vasása közben még jobban is­merünk fel, szükségessé teszik, hogy ezeket közelebbről vizs­gáljuk, vagy legalább is mint ezúttal tesszük, széljegyzetek­kel kísérjük. Nemes Dezső nyomról nyom­ra kíséri a Horthy-rendszer agonizálásának és egyben Ma­gyarország történetének leg­sötétebb hónapjait. Hiteles történelmi dokumentumokkal bizonyítja be, hogy a rend­szer urai az elkerülhetetlen megsemmisülésüknek hónapjai­ban, hogy kapkodtak fűhöz-fá­­hoz, hogy igyekeztek a saját bőrük megmentése érdekében újabb és újabb tíz- és tízezer magyar katonát feláldozni a vérszomjas német militariz­­musna­k és ugyanakkor hogyan kapaszkodtak utolsó mentőkö­télként abba a kába hitükbe, hogy a fasisztaellenes nagy­­koalíció még a háború győzel­mes befejezése előtt szétbomlik az angolszászok keblükre ölelik a hitleri Németországot, hogy ez a különbéke utáni teljesen a Szovjetunió ellen fordulhas­son. Horthyék természetesen készek lettek volna arra, hogy a második világháború egy általuk annyira hőn óhajtott e második szakaszában ismét az utolsó szál emberig feláldoz­zák, a magyar népet. Megdöbbentő adatokkal bi­zonyítja a könyv első része a Horthy-rendszernek e nem­zetgyilkos politikáját, amely több volt mint kétszínű, mert hiszen a maga hitvány ural­mának biztosításáért egyszer­re játszott a magyar nép véré­vel két rulett-táblán: a hitle­ristákén és az angolszászokon. Pusztuljon el még néhány százezer magyar, csakhogy ők megmaradhassanak. Nemes Dezső könyvével egyidejűleg olvastam a Száza­dok legújabb számában Győrffy Sándornak »Adalékok az antant-hatalmak magyar­­országi politikájához” című tanulmányát. Ez a tanulmány az első világháború után lát­szatra elbukott magyar ural­kodó osztályok reménységeit szinte szóról szóra úgy doku­mentálja, mint Nemes Dezső könyve bizonyítja be a Horthy-rendszerrel. Akkor is az volt e köröknek vágy­álma, hogy ha már a német imperializmussal tűzön-vízen át és főleg a magyar nép vé­rével űzött játékukat elvesz­tették, hajlandók a nyugati imperialisták érdekében a magyar nép újabb nagy vér­­veszteségét, vérlecsapolását végrehajtani a Szovjetunió el­leni intervenciós háborúban. Nemes Dezső könyvéből vi­lágosan derül ki, hogy miért nevezték Magyarországot jo­gosan a német militarizmus, fasizmus utolsó európai csat­lósának. Már akkor is, amikor Finn­ország, Románia, Bulgária le­rázták a rájuk kényszerülti igát, nálunk a minisztertaná­csok jegyzőkönyvében még mindig visszatér ez a mondat: »Mit szólnak hozzá a néme­tek?* Abban az időben, ami­kor még a hatalmon levők is kénytelenek voltak beis­merni, hogy a hitlerista Né­metország­­vesztette a hábo­rút, még mindig abba a szal­maszálba kapaszkodtak, amelybe Hitler és Göbbels, vagyis abba, hogy felborul a teheráni egyezmény, hogy az angolszászok és a nácik kö­zött létrejön a különbéke, hogy a magyar honvédeket ebben az új konstellációban is tovább véreztethetik a ke­leti fronton. Ezt a cinikus fel­fogást, amelyet az »időnyerés politikájának« neveztek ab­ban az időben Horthyék, fe­jezte ki például az 1944. szep­tember 8-i minisztertanács, ahol elhangzott ez a mondat: »Van időnyerésünk, amely alatt a szövetségesek között is történhetnek változások és fordulatok.” Mit jelentett az »időnye­­rés« lelkiismeretlen politikája a magyar nép szempontjából? Elsősorban azt, hogy a »külön­­béke« után is a magyar kato­náknak az utolsó szál emberig tovább is ki kell tartaniok a keleti front legveszedelmesebb állásaiban, hogy a magyar népnek tovább kell tűrnie ki­fosztását, napi 15 deka ke­nyéren kell tengetnie életét (pedig ehhez sem tudott mindig hozzájutni), hogy nap­ról napra növelni kell a bün­tetőszázadok létszámát és még inkább fokozni kell a magyar nép véráldozatát, a hadiözve­gyek, az árvák, a rokkantak számát csak azért, hogy most az angolszász imperialistákat támogassa a Horthy-rendszer a Szovjetunió ellen. Az analógia teljesen világos ma is. A múlt és a­ jelen közötti érintkezési pont ebben a kér­désben teljesen kézenfekvő. Azok a horthysta nyilas tá­bornokok, politikusok, akik nyugatra szöktek, most éppen úgy lelkiismeretlenül és cini­kusan ajánlják fel a magyar nép vérét egy úgynevezett »keresztesháború« propagálá­sában, mint ahogy tették azt 1919-ben, 1944-ben. A Horthy­­rendszer a két világháború között először a Szovjetunió elleni intervenciós háború­ban ajánlotta fel a magyar nép megkérdezése nélkül „se­­gédnépként” a magyar népet, majd később a második világ­háborúban megalázó módon elfogadta azt, hogy a hitle­rista Németországnak teljesen alávetve magát a »Hilfsvolk« béresi szerepét vállalja el. Most ugyanezek a körök ismét a magyar nép vérének kíná­lásával szedik az egyre in­kább fogyatkozó tudáspénze­­ket, az amerikai monopolka­pitalistáktól. Ha Nemes Dezső könyvének első részét olvas­suk, akkor ismerjük meg csak igazán, hogy a magyar nép felszabadulása mennyire mélyreható politikai, gazdasá­gi, társadalmi változást jelent népünk történetében. A magyar nép sohse lesz többé úgynevezett »Hillsvolk*, segédnép. A magyar nép sor­ainak kormányosa, életének intézője lett. Ez az első széljegyzetünk Nemes Dezső könyvéhez. Egyik-másikra még vissza* térünk." SZÉLJEGYZETEK EGY FELSZA­­ADULÁSI KÖNYVHÖZ A Kaposszekcső népszerű embere Ha valaki a Baranya me­gyei Kaposszekcsőn érdeklő­dik, hogy ki a község legnép­szerűbb embere, véletlenül sem hall más nevet, mint Bo­­donyi János iskolaigazgatóét. Mindenki dicséri, bíznak ben­ne az­ emberek. Szabó Jenő középparaszt azért, mert rá­beszélte a szerződéses gazdál­kodásra, ami igen jól jövedel­mezett, Schott Henrik vitás adóügyének elintézésével kap­csolatban említi. Tóth István, a szövetkezeti bolt vezetője, mint a falu közvéleményének jó ismerője, nyilatkozik el­ismerően Bodonyiról. Az iskolaigazgató a múlt év augusztusában került a községbe, Pécsről jött ide. Maga kérte áthelyezését, fele­ségével együtt, aki ugyancsak tanárnő, a falusi gyerekek ne­velését tűzte ki életcéljául. Most, mint a kaposszekcsői körzeti iskola igazgatójának, bőven van erre lehetősége: hat iskola tartozik felügye­lete alá, az egyikben maga is tanít. Mielőtt megismertem volna, mér tudtam róla, hogy amikor a község párttitkára, tanács­elnöke, agronómusa határ­szemlére mentek, velük tar­tott ő is. Tizenkét ízben járta körül a határt. Hol a tavaszi búza elvetését figyeli, hol meg a község tszcs-jét, a Tán­csicsát látogatja meg. Felke­resi az egyéni gazdákat is, hogy elbeszélgessen velük a község dolgáról. Érthető hát, hogy a község lakói egyhan­gúan őt választották a nép­­frontbizottság elnökévé. Amit hallottam róla, igen kíváncsivá tett. Ugyan, mi­lyen ember lehet? Tovább kérdezősködtem felőle. A szülői munkaközösség el­nöke, Füzék Jánosné ezt mondta: — Szerény, barátságos, fá­radhatatlan. Példája vala­mennyiünket jobb munkára serkent... Világosi József, 12 holdas gazda, a község egyik legjobb adófizetője, így fogalmazza meg véleményét: — Törődik a néppel... Köz­tünk él, szót ért velünk... Zádori Lajos tanácstag az iskolához kalauzolt. Az új is­koláihoz, amelyet az ötéves terv hozott a kaposszekcsői gyerekeknek. Bodonyit a gye­rekek gyűrűjében találom a folyosóin. A tanításnak már vége, a gyereksereggel a felsza­badulási ünnepségek esemé­nyeit beszéli meg. Aztán út­jára engedi a gyerekeket s be­szélgetni kezdünk. — Fiatal pedagógus vagyok — mondja —, pedig már őszül a hajam... Huszonöt évig nyomdászsegédként dolgoztam. A diplomát felszabadulás után szereztem meg feleségemmel együtt. A párt nevelt, tanít­tatott ... Mikor a község dol­gában teszek valamit, ezt tör­leszteni ... Bármiről kérdezem, minden­ről tud, ami a községben­ tör­ténik. Ami nincs a fejében, azt nyomban kikeresi kis piros noteszéből. Megmondja, hogy 77 mázsa tavaszi búza van a földben, tizennégy holddal töb­bet vetettek az előírtnál. Tud­ja, hová kell akáccsemetét ül­tetni, ho­gy megkössék a homo­kos talajt — tanítványaival eddig kétezer akáccsemetét ágyazott be a földbe. Tudja, hogy a Táncsics tszcs 337 hold­jához kevés a szövetkezet 33 tagja. Négy új taggal már si­került erősíteni a Táncsicsot, ennyien léptek az elmúlt hé­ten a szövetkezeti gazdálkodás­t, s még nyolc család fog­lalkozik a belépés gondolatá­val. Úgy tűnik, mintha száz karja volna. — Nem sok ez egy ember­nek? Mindent egyedül csinál? Mosolyogva válaszolja: — Már vádoltak azzal, hogy mindent egyedül akarok csi­nálni. Pedig nem így van. Egy ember ereje nagyon kevés ... Csupán annyit igyekszem ten­ni, hogy nem hagyom elaludni községünkben a kezdeményező kedvet, ami Kaposszekcsőn töretlenül virágzik. Olyan munkatársaink vannak a nép­frontbizottság munkájában, mint Füzék Jánosné, a szülői munkaközösség elnöke, Zádori Lajos középparaszt, Gombai István tszcs-tag, Taksonyi Ist­vánné, a földművesszövetkezet ellenőre, Puchinger József kö­zépparaszt és még jónéhányan. A fél falut felsorolhatnám, annyian segítenek... Így sze­retnénk megvalósítani a párt célkitűzéseit, ezzel támogatjuk a községi tanács munkáját. Részt vettünk a községpoliti­kai terv összeállításában és segítjük annak megvalósítá­sát ... Hogy ez így van, arról az egész falu beszél: vaskerítést kapott az iskolaudvar, meg­vannak a szőlőhegy villamosí­tásához szükséges oszlopok, elkészültek a járdák a kapos­­szekcsői házak előtt De hoz­záfogtak már a derekű rész le­­csapolásához is, a víztelenítő árkok kitisztításához, amelyek eldugulása a szekcsői határt minden tavasszal áradással fenyegette. Olyan ötszáz hold lesz így újra termőfölddé, amelynek nagyobb része éve­kig víz alatt állott. Ránk nyitják az ajtót, kö­zépkorú parasztember, And­­rasek Pál keresi a népfront­­bizottság elnökét. Kicsit za­varban van, hogy más is hall­ja, amit mondani szándékozik. Lassan mégis rátér, mi hozta ide. — Hát... arra gondoltam, hogy ha kijönne velem az igazgató elvtárs a földre s megmutatná, hogy azt a fej­­trágyázást hogyan kell csinál­ni, az igen jó lenne ... Bodonyi szemlátomást örült a hatalomnak. Megrázza a gazda kezét és ígéretet tesz, hogy másnap, tanítás után ki­megy vele a határba. A látogatók egymást érik. Van, aki a tanácstagihoz jön, hiszen Bodonyi tanácstag is. Horváth József jégkár ügyé­ben kéri segítségét, Kovács Márton kisbíró bürokratikus módon kezelt családi pótléká­nak ügyében. Rendszerezett, vastag dosszié bizonyítja, hogy Bodonyi rövid pár hónap alatt 250 ügyet intézett eddig. S jól intézte el. Azért volt képes minderre, mert munkájában a párt szava az irányadó, mert maga is részt vesz a falusi pártszervezet munkájában, s így még jobban ismeri a falu gondját, baját, a dolgozó em­ber problémáit. S benne is jobban bíznak — éppen ezért. Április 4-re elkészült Kapos­­szekcső monográfiája. »Kapos­­szekcső három vármegye talál­­kozásánál a Kapos folyó mel­lett fekszik. Alapítása István király idejére nyúlik vissza, a község a törökdúlás után 1695-ben mindössze tíz házból állt...« Így kezdődik a község mo­nográfiája. A kaposszekcsőiek azt szeretnék, ha a jövő mo­nográfiáiéba az is bekerülne: községük a járás 66 faluja kö­zött első lett begyűjtés és adó­zás tekintetében. Begyűjtésben most második helyen áll s adó­zás tekintetében sem sokk marad emögött. Két szomszéd községgel, Csikóstörössel és Mágoc­­csal versenyez, két versenytársát, a nagyobb fal­vakat, messze maga mögött hagyva. És ebben része van a Hazafias Népfrontnak, része van Bodonyi János iskolaigaz­gatónak, a párt neveltjének, a népfrontbizottság elnökének is. Fehér Rózsa

Next