Magyar Nemzet, 1955. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

­ A béke erői Távol-KeletenA jugoszláv sajtó a szovjet—jugoszláv tárgyalásokról írta­­ Parragi György Az egymást rohanva követő európai külpolitikai esemé­nyek érthetően, de teljesen indokolatlanul, térítették el átmenetileg a közvéleménynek és a közvélemény kifejezői­nek, sajtónak, rádiónak figyel­mét a távol-keleti helyzet alakulásától. Átmenetileg mintha ismét úrrá lett volna a közvéleményen az a helyte­len felfogás, hogy a Távol- Kelet, a Sárga-tenger, az In­diai-óceán, a Csendes-óceán távolabb esik tőlünk, mint a Földközi-tenger, a La Manche­­csatorna, a Keleti-tenger, vagy az Atlanti-óceán. Ez a felfogás mérföldek számaiban kifejez­ve matematikailag igaznak mutatkozik. A politikában, az emberiség életében azonban sokkal hatalmasabb erők ér­vényesülnek, mint a matema­tika számai. A magyar nép is megtanul­ta, hogy a Távol-Kelet nem is fekszik annyira távol Ma­gyarországtól, a magyar nép életétől. Megtanulta, hogyha Koreában, vagy Indokínában sikerül háborús tüzet szítani azoknak az imperialista erők­nek, amelyek a magyar nép békéjét, Európa békéjét fe­nyegetik, akkor e tűzfészkek láttán jogosan, indokoltan nyugtalankodunk mi is. A Távol-Kelet nagy politi­kai és stratégiai problémái a magyar közvélemény tudatába is behatoltak. Népünk tudja, hogy korunkban a földrajzi távolságok már vajmi keve­set számítanak. A földrajzi távolságokat azonban nem­csak a legmodernebb hadi­­technika eszközei képesek gyorsan, az idő, a hang se­bességével versenyt futva át­hidalni, hanem az együvé tar­tozó népek együttérző, egyet akaró szívdobogása is. Ezért kerül közel a Távol- Kelet a magyar néphez és ezért kell figyelő tekintetün­ket nemcsak az európai ese­ményekre irányítani, hanem mindazokra a fejleményekre is, amelyek Távol-Keleten kö­vetkeznek be, alakulnak ki nap-nap után. Ezért tartjuk szükségesnek, hogy a dolgozó magyar nép éber figyelmét, érdeklődését időnként a Távol-Keleten le­zajló nagy világtörténelmi je­lentőségű események felé for­dítsuk. Nagy dolgok történtek az elmúlt hónapokban a Távol- Keleten. Ezeket tömören a következőkben foglalhatjuk össze: Az ázsiai és afrikai népek bandungi konferenciája az egyhangúlag elfogadott tíz alapelvben megteremtette az ázsiai és afrikai népek poli­tikai, gazdasági együttműkö­désének feltételeit, kijelölte ez alapelvek megvalósításán­ak világos, határozott útját. Ez a tíz­­ alapelv a történelmi fej­lődés törvénye szerint előbb­­utóbb az ázsiai és afrikai né­pek függetlenségi nyilatk­oza­­tát hozza majd létre. A bandungi értekezlet azt bizonyította, hogy Ázsiában és Afrikában is megmozdult a történelem ereje, amelynek lé­péseit meggyorsította, feltar­tóztathatatlan haladássá vál­toztatta a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom. A történelem feszítő ereje, a maradiság szikláit repesztő hatalma sehol sem dolgozik korunkban annyira dinamiku­san, annyira ellenállhatatlanul, mint Ázsiában. A gyarmatosí­tóknak évszázadokon keresztül az ázsiai népek verejtékéből, könnyeiből, véréből cemente­zett, az ázsiai népek izmaiból, boldogtalanságából, rabszolga­sorsából összehordott falai sorra összeomlanak, Indiában, Burmában, Indonéziában, In­dokínában egyaránt. A gőgös, pénzsóvár, hataloméhes gyar­matosítók ma már sem a meg­fizetett hajcsárok korbácsaival, sem a megvesztegető dollárok­kal, fontokkal, piaszterekkel, a megszégyenítő »baksissal« sem tudják újra felépíteni a koloniálizmus bábeli tornyát, az embertelenség, a zsarnok­ság, a mammon-imádat egyik legförtelmesebb építményét. A koloniálizmus bábeltornya örökre összeomlott. Az ázsiai erőviszonyok megváltozásának világtörténelmi jelentősége ab­ban áll, hogy az ázsiai népek nem hajlandók hozzájárulni ahhoz, hogy önmagukat még egyszer börtönbe falazzák. Ázsia népei az öntudatra éb­redés izgalmas tavaszi lázában élnek. Ez a láz olyan leküzd­hetetlen, szenvedélyes erő, min­t amelyet a tavaszi nedvek áradása hoz létre a téli der­medtségből kimozduló fának sejtjeiben, éredényeiben. A fák életével foglalkozó fiziológusok, biológusok számokban, ener­giákban tudják kimutatni ezt a feszítő erőt. A természetnek egyik leghatalmasabb energiá­ja zsúfolódik össze ezekben a számokban. De nincsen olyan tudós, aki energiamennyiség­ben ki tudná fejezni azt az erőt, ami Ázsia száz és száz­milliónyi szabadságszerető em­berének szívében feszül, amely energia f­elhalmozódik az ázsiai népeik, az évszázados gyarma­tosítók elleni gyűlöletében, an­nak a cinikus imperialista elv­nek szenvedélyes és megvető elutasításában, amely így hang­zik: "Az ázsiaiak harcoljanak az ázsiaiak ellen." Az ázsiai népek nem hajlandók magu­kévá­ tenni az öngyilkosságnak ezt a receptjét, amelyet a wash­ingtoni atom- és hidrogénbom­­bagyártók írtak számukra, amely receptnek az az értel­me, hogy ők majd küldik Ázsia népeinek tömeges öngyil­kosságához szükséges atom-, hidrogénbombákat, Ázsiát pe­dig ezzel az emberiség törté­nelmének legnagyobb kiterje­désű temetőhelyévé változtas­sák át, embereknek épp úgy, mint felbecsülhetetlen műem­lékeknek megsemmisítésével, az ázsiai kultúra örökkévaló elsüllyesztésével. Az ázsiai népek önvédelmi harca az ilyen gonosz tervek ellen már jóval a bandungi konferencia előtt megkezdő­dött. »A hosszú menetelés« el­indult 1934 októberében Kíná­ban. Azóta szüntelenül halad, és előbb utóbb egész Ázsia népeinek hosszú, fáradságos, de szükségszerűen győzelmes menetelésévé szélesedik ki. Ázsia népeinek szabadság­­vágya, függetlenségi akarata a hajtóereje Ázsia teljes felsza­badulása útjának. Politikai irányelveit az az öt pont fog­lalja össze, amelyekben a Kí­nai Népköztársaság, India, Burma és Indonézia vezető államférfiai egyeztek meg. Ezeken az alapelveken épül fel az új Ázsia. Az az Ázsia, amely lerázza előbb-utóbb minden ázsiai népről a gyar­matosítók terhét, kizsákmá­nyolási rendszerét, amely a békés együttélés feltételeit te­remti meg nemcsak Ázsia né­pei között, hanem a különböző kontinensek között is. Az emberiség történelme lá­tott már ilyen csodákat, ame­lyek végeredményben nem is csodák, hanem a történelem fejlődése törvényeinek előbb­­utóbb szükségszerűen bekö­vetkező megvalósulásai. Az európai történelem XIX. és XX. századbeli legnagyobb eseményei bizonyítják, hogy a történelem országútján nem lehet keresztbefeküdni a reak­ciós­­ erőknek, amelyek szeret­nék a történelmet haladásá­ban megállítani. Az európai történelem számos példával bizonyította be, hogy minden látszólagos reakciós időnyerés ellenére sem lehet a történe­lem óramutatóját tartósan vissza­igazítani. Ugyanez is­­métlődik meg óriási dimen­ziókban, világtörténelmi jelen­tőségben, hatalmas méretek­ben Ázsiában. Az 1934 őszi "hosszú mene­telés" a kínai nép felszabadító hadseregét elvitte a nagy fel­szabadító háború teljes győ­zelméig a kínai szárazföldön. Hatszázmilliós népet egyesít nemcsak önmagával, hanem a béketábor minden népével, a hatalmas Kínai Népköztársa­ság legnagyobb barátjával és szövetségesével,­­ a Szovjet­unióval. Új nemzetközi kapcsolatok jöttek létre a lenini tanítások és gyakorlat szellemében Ázsiában is. A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság kö­zött a teljes­­ egyenjogúság, a nemzeti függetlenség kölcsö­nös tiszteletben tartásának alapján jött létre a nagy szö­vetség, igaz barátság. Csak az tudja felmérni an­nak a rövid hírnek a jelentő­ségét, amely arról számol be, hogy Liaotung kínai félsziget stratégiailag legfontosabb he­lyéről, Port Arthurból, kínaiul Lüsunkouból a szovjet—kínai szerződés értelmében a szov­jet csapatok kivonultak, akik ismerik Port Arthur történelmét és világpolitikai jelentőségét. Port Arthur a múltbali és most is a Távol- Kelet egyik legfontosabb stra­tégiai pontja. De mégis nagy a különbség a mostani és a régi Port Arthur között. Most ez a világhíres kikötő az em­beriség békéjének támasz­pontja lett, akkor a japán— amerikai imperialisták az ázsiai népek leigázása kapu­jának akarták felhasználni és fel is használták. Ázsia arculata megváltozik. A gyarmatosító hatalmak, elsősorban az amerikai impe­rialisták kiszorulnak a peri­fériákra, Dél-Koreába, a Fü­­löp-szigetekre, Dél-Vietnamiba, elsősorban a Csang Kaj-sek által bitorolt Tajvan szigeté­re, Japánba, ahol viszont egy­re bizonytalanabb a talaj szá­mukra a japán nép ellenállása miatt. Viszont egyre szélese­dik és szorosabbá válik a ba­rátság a nagy ázsiai népek, a kínai nép, az indiai nép, a burmai, az indonéziai nép ba­rátsága, amit leginkább az indonéziai miniszterelnöknek mostani kínai útja, ennek so­rán elhangzott pozitív nyilat­kozatok bizonyítanak legin­kább. Ázsia békeszerető népeinek baráti együttműködése azon­ban már nemcsak ázsiai ügy, hanem az egész békeszerető emberiség közös ügye. Ezt bi­zonyítja az indiai parlament­­ küldöttségének a Szovjetunió­­ban tett hosszabb látogatása, Nehru indiai miniszterelnök­nek küszöbönálló moszkvai utazása is. A baráti látogatások, a bandungi konferencia tíz pontja, a kínai, indiai, bur­mai, indonéziai kormányok között megállapított öt alap­­elv szilárd támasza, biztató erőteljes reménysége az egész emberiség békéjének. A béke erői hatalmas erőfölénybe ke­rültek a háborús uszító impe­rialista erőkkel szemben a Távol-Keleten is. Ismételjük, a Távol-Kelet már nincsen távol tőlünk, magyaroktól. A béke erőinek távol-keleti győ­zelmei a magyar nép békéjét erősítik. A Távol-Kelet békét szerető erői együtt harcolnak velünk az egész emberiség békéjéért, a magyar nép béké­jéért is* A szovjet kormányküldöttség Brioniból Rijekába utazott A vasutas- és kikötősztrájk miatt rendkívüli állapotot rendeltek el Angliában A külpolitikai helyzet ■J A SZOVJET-JUGOSZLÁV TÁRGYALÁSOK Bric­nni szige­­tén folytatódtak. Május 31-én a szovjet kormányküldöttség Rijeka (Fiume) kikötőbe utazott. Mint a Borba híranyagunk­ban részletesen ismertetett tudósításából kitűnik, a tárgyalá­sokon befejeződött a nemzetközi helyzetről és a jugoszláv— szovjet viszonyról folyt eszmecsere és most a közös okmány megfogalmazása van hátra. A tárgyalások során sikert értek el — állapítja meg a lap — és e tárgyalások kétségtelenül hasznosak volta­k és nagy jelentőségűek mind a jugoszláv— szovjet kapcsolatok, mind pedig a nemzetközi feszültség to­vábbi enyhítése szempontjából. A tárgyalások során alapot találtak a jugoszláv—szovjet­­kapcsolatok további rendezésére.­­ A BÉKE MEG­SZILÁRDÍTÁSA szempontjából igen nagy jelentőségük van azoknak a baráti kapcsolatoknak, ame­lyek egyfelől a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság, más­felől India, Indonézia és más békeszerető ázsiai országok kö­zött épülnek ki. A Zsenminzsipao vezércikket szentel Ali Szasztroamidzsozso indonéz miniszterelnök pekingi látogatá­sának, hangsúlyozva, hogy az indonéz miniszterelnök és Kína vezetői között felvett baráti kapcsolatok a béke ügyét szolgál­ják. "Ezek a baráti kapcsolatok elősegítik azoknak a közös törekvéseknek sikerét, amelyeket Kína és Indonézia a ban­dungi értekezleten a béke, függetlenség, szabadság és barátság érdekében kifejtett" — írja a lap, rámutatva arra, hogy az ilyen baráti kapcsolatok hozzájárulnak Ázsia, Afrika és az egész világ békéjéhez. A Kína és India, Kína és Burma, vala­mint Kína és Indonézia között fennálló kapcsolatok kiszélesítik a békeövezetet és mind jelentékenyebb szerepet játszanak a világbéke fenntartásának ügyében — fejezi be cikkét a Zsen­minzsipao. Ennek a fejlődésnek döntő fontosságú tényezőjére mutat rá Krish­amurti Ra­o, a Szovjetunióban járt indiai parlamenti kül­döttség vezetője a TASZSZ tudósítójának adott nyilatkoza­tában, amelyben a kölcsönös megértés elmélyítése és a barát­ság megszilárdítása szempontjából a személyes kapcsolatok hasznosságát emeli ki. Az indiai parlamenti küldöttség tagjai­nak a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól szólva Krisna­­murti Rao kijelentette: "Bár India a maga módján építi gazdasági életét, meg vagyunk győződve arról, hogy orszá­gunk sokat tanulhat a Szovjetuniótól." Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta a Szovjetunió rendkívüli eredményeinek nagy jelentőségét és a szovjet nép béketörekvéseit. Végül annak­­a reményének adott kifejezést, hogy az indiai küldöttség lá­togatása a Szovjetunióban megszilárdítja a baráti kötelékeket a két ország között, elősegíti a népek közötti kölcsönös meg­értést és az egész világ békéje megszilárdításának ügyét szolgálja.­­ A NÉGYHATALMI TÁRGYALÁSOK KILÁTÁSAIRÓL. A négyhatalmi tárgyalások kérdésében folytatott kétszínű nyugati magatartás jellemző tüneteire hívja fel a figyelmet az Izvesztyija londoni tudósítója az angol sajtó kommentárjait elemezve. Figyelmet érdemel — állapítja meg az Izvesztyija tudósítója —, hogy míg a parlamenti választásokat megelőző napokban az angol polgári lapok arról igyekeztek meggyőzni olvasóikat, hogy Anglia vezető körei megegyezésre törekednek a Szovjetunióval, addig már május 29-én két nagy vasárnapi lap, a Sunday Times és az Observer a nyugati hatalmaik "egy­ségfrontjának" létrehozása mellett kardoskodott a négyha­talmi értekezlettel foglalkozó eszmefuttatásaiban. Londonban egyébként úgy tudják, hogy a nyugati hatalmak további meg­beszéléseket folytatnak egymással a tárgyaláséit kérdéséről és jellemző, hogy a megbeszélések színhelyéül nem Londont vá­lasztották, ahol az angliai választási hadjárat előtt ilyen jel­legű megbeszélések folytak, hanem Washingtont. A Manchester Guardian a választások előtt még így ír: "Nehéz megérteni, miért van szükségük a nyugati hatalmaknak oly sok időre ahhoz, hogy megegyezzenek a négyhatalmi értekezlet megfe­lelő időpontjában és színhelyében?" A kérdésre a Sunday Times washingtoni tudósítójának jelentése adja meg a vá­laszt. A jelentésből az derül ki, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériumának egyáltalán nincs szándékában meg­gyorsítani a Szovjetunióval való tárgyalások előkészítését. A különböző angol lapjelentésekből és kommentárokból meg­állapítható az is, hogy az angol diplomácia manőverezni pró­bál. Míg a Sunday Times diplomáciai szemleírója szerint a washingtoni és londoni hivatalos körök a négyhatalmi tárgya­lások időpontjául augusztus végét vagy szeptembert választ­ják, addig a Daily Express diplomáciai szemleírója azt írja, hogy Anglia július közepére akarja időzíteni az értekezlet összehívását és ebben Franciaország támogatja. Ezeknek az ellentmondó híreknek a terjesztéséből arra lehet következtetni, hogy a nyugati hatalmak a négyhatalmi tanácskozások kérdé­­sében igyekeznek zavart kelteni és lehetőleg elaltatni a köz­­vélemény rendkívül nagy és egyre fokozódó érdeklődését a négyhatalmi tárgyalások iránt. A közvélemény gyakorlati és határozott lépéseket követel ebben a tekintetben és nem lát­­ványos kulisszatologatást. / A A NYUGATNÉMET FELFEGYVERKEZÉS KÉRDÉSE. Igen valószínű, hogy a nyugati vezető körök félrevezető manő­­vereinek az a célja, hogy közben befejezett tények elé állítsák a világot Nyugat-Németország felfegyverzésével kapcsolatban* A bonni kormány Nyugat-Németország lakosságának heves ellenállása közben igyekszik rohamtempóban keresztü­lerősza­­kelni a párizsi szerződések katonai rendelkezéseinek végre­­hajtását. Ezt a célt szolgáló törvénytervezetet a bonni kor­­mány szombat délután jóváhagyta és továbbította a Szövet­­ségi Tanácshoz. Az úgynevezett "önkéntes toborzási" törvény­­javaslatról van szó, amely lehetővé teszi Adenauernak, hogy parlamenti ellenőrzés és vita nélkül hozzáláthasson a nyugat­német zsoldoshadsereg 150 000 főnyi "keretének" felállításá­­hoz és az első tiszti, valamint altiszti tanfolyamok megszer­vezéséhez. Bonni politikai körökben rámutatnak arra, hogy a törvényjavaslat elfogadásával Adenauer olyan felhatalma­záshoz jutna, amelynek segítségével önkényesen dönthet a legfontosabb hadügyi és fegyverkezési kérdésekben. Érthető, hogy az első katonai törvényjavaslat benyújtása a nyugat­német koalíciós pártok képviselői között is zavart és aggo­dalmat keltett. Mint a nyugat-berlini Telegraf írja, a Szabad Demokrata Párt, sőt a Keresztény Demokrata Unió több kép­viselője is kijelentette, hogy a parlamentben az új törvény­­javaslat ellen foglal állást. Szociáldemokrata részről azt hang­súlyozzák, hogy Adenauer új lépése ismét csökkenti Német­ország békés egyesítésének lehetőségét. A szovjet kormányküldöttség kedden Rijekába utazott Brioni szigetéről jelenti a TASZSZ. A szovjet kormány­­küldöttség Brioni szigeti tar­tózkodásának második napján folytatódtak a tárgyalások a jugoszláv kormány küldöttsé­gével. A két küldöttség tagjai és tanácsadói többször talál­koztak. E találkozókon a Szov­jetuniót és Jugoszláviát ér­deklő konkrét kérdéseket tár­gyalták meg. N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulganyin és Joszip Broz Tito a »Podgorica« nevű gyorsjá­ratú motomaszádon hajóutat tett az Adria partja mentén. Ellátogattak Pula és Rovinj kikötőjébe. Május 30-án N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulga­­nyin, A. I. Mikojan, D. T. Se­­pilov, A. A. Gromiko és P. N. Kumikin, valamint V. A. Val­­kov, a Szovjetunió jugoszlá­viai nagykövete és B. N. Po­­nomarjev, L. F. Iljic­sov, F. P. Bisztron és F. F. Molocskov, a Szovjetunió küldöttségének tanácsadói, részt vettek a Jo­szip Broz Tito elnök által adott villásreggelin. Jugoszláv részről a villásreggelin ott voltak: E. Kardelj, A. Ranko­­vics, Sz. Vukmanovics-Tempo, K. Popovics, V. Micsunovic és M. Todorovics, továbbá D. Vi­­dics, Jugoszlávia moszkvai nagykövete, valamint V. Vla­­hovics és M. Popovics, a jugo­szláv küldöttség tanácsadói Ugyancsak május 30-án Tito elnök ebéden látta vendégül a szovjet kormányküldöttséget. Május 31-én a szovjet kor­mányküldöttség Brioni szige­téről Rijeka (Fiume) kikötő­be utazott A Borba a szovjet—jugoszláv tárgyalások menetéről Belgrádból jelenti a TASZSZ. A belgrádi és vi­déki lapok részletesen beszá­molnak a szovjet kormány­­küldöttség jugoszláviai tar­tózkodásáról. A lapok első oldalukon közölnek tudósítá­sokat Brioni szigetéről, ahol a szovjet kormányküldöttség Tito elnök meghívására két napot töltött. Mint a tegnapi közlemény­ből kitűnik — írja a Borba —, a tárgyalásokon befejező­dött a nemzetközi helyzetről és a jugoszláv—szovjet vi­szonyról folyt eszmecsere. Hátra van még, hogy a tár­gyalások eredményeit közös okmányban fogalmazzák meg. Ezt az okmányt, amelynek előkészítéséhez tegnap kezd­tek hozzá, Belgrádban teszik majd közzé, amikor a szovjet kormányküldöttség visszatér oda horvátországi és szlové­niai útjáról, hogy részt ve­gyen a befejező tárgyaláso­kon. Az együttes jugoszláv­-, szovjet közlemény — foly­tatja a lap — azt bizonyítja, hogy a tárgyalások normáli­san alakulnak. A tárgyalások

Next

/
Thumbnails
Contents