Magyar Nemzet, 1955. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

2 során sikert értek el és e tárgyalások kétségtelenül hasznosak voltak és nagy je­lentőségűek mind a jugo­szláv—szovjet kapcsolatok, mind pedig a nemzetközi fe­szültség további enyhítése szempontjából. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió és a Jugo­szláv Szövetségi Népköztársa­ság viszonyának kérdéseiről az eszmecsere­­a kölcsönös megértés közepette­ folyt. A legmagasabb szintű tár­gyalások — írja a továbbiak­ban a lap —, amelyek Belg­­rádban kezdődtek és Briont Londonból jelenti az MTI. Erzsébet angol királynő ked­den skóciai kastélyában a vasutasok és a kikötőmunká­sok sztrájkja következtében előállott helyzetről megbeszé­lést folytatott tanácsadóival. Eden miniszterelnök a kor­mány három tagját repülőgé­pen küldte a királynőhöz az­zal a javaslattal, hogy széle­­sebb körű hatalommal ruházza fel a kormányt a sztrájkmoz­galom leküzdésére. szigetén folytatódtak, május 31-én munkacsoportokban folynak. Ezekben a küldöttsé­gek tagjain kívül a küldöttség tanácsadói és szakértői is részt vesznek. A tárgyalások során elvben viszonyunk minden vi­tás kérdését érintették. Mint hangoztatják — foly­tatja a lap — e tárgyalások során alapot találtak a jugo­szláv—szovjet kapcsolatok to­vábbi rendezésére. Találtak olyan elvi alapot is, amely lehetővé teszi, hogy hozzálás­sanak a nyílt vitás kérdések gyakorlati és konkrét megtár­gyalásához és megoldásához. A királynő kedd este királyi kiáltványt írt alá, amely kihir­deti a rendkívüli állapotot. A rendkívüli állapot kedden éjfélkor lépett érvénybe. Az alsóház ülését Erzsébet királynő a korábbi tervektől eltérően , június 14-e helyett június 9-én nyitja meg. Az alsóháznak ugyanis bizonyos időn belül jóvá kell hagynia a rendkívüli állapot elrendelé­sét. Kedden éjfélkor élet­be lépett Angliában a rendkívüli állapot Szovjet-amerikai megállapodás a kölcsön­bérleti egyezmény alapján átengedett hadihajók visszaadásáról Washingtonból jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió washingtoni nagykövetsége és az amerikai külügyminiszté­rium között tárgyalások foly­tak az amerikai kormánynak arról a kéréséről, hogy adják át az Egyesült Államoknak azokat a hadihajókat (főként torpedónaszádokat és partra­szállási hajókat), amelyeket a Szovjetunió a második világ­háború idején a kölcsön­bér­­leti egyezmény alapján kapott. A tárgyalások során május 26-án megállapodás jött létre a Balti-tengeren levő 62 hadi­hajó átadásának sorrendjéről. A szóbanforgó hajókat 1955. júliusában,augusztusában a nyugat-németországi kieli ki­kötőben adják át az Egyesült Államoknak. Az említett hajók vissza­adásának kérdése része a kölcsön­bérleti elszámolások rendezésére vonatkozó általá­nos kérdésnek. A Szovjetunió átadta a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak a vegyestársaságok szovjet részesedését Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya megvi­tatta a szovjet—koreai vegyes­társaságok működését. A Szov­jetunió kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság kormánya megegyezett ab­ban, hogy a Szovjetunió átad­ja a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak az említett vegyestársaságok szovjet ré­szesedését. A Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaságnak átadan­dó részesedés értékét a koreai fél több éven át történő áru­­szállításokkal téríti meg a Szovjetuniónak. Peron argentin elnök fogadta a szovjet küldöttséget Buenos Airesból jelenti a TASZSZ. Juan Peron, Argen­tína elnöke május 30-án fo­gadta M. R. Kuzmint, a Szov­jetunió külkereskedelmi mi­niszterének helyettesét, a Szovjetunió Buenos Aires-i ipari kiállítása alkalmából ott-tartózkodó szovjet kül­döttség vezetőjét és a kül­döttség tagjait. A norvég parlament válasza a Szovjetunió Legfelső Tanácsának felhívására Moszkvából jelenti a TASZSZ. Norvégia moszkvai nagykövet­sége május 28-án megküldte a Szovjetunió külügyminisztériu­mának a norvég Starting el­nöki tanácsa válaszát a Szov­jetunió Legfelső Tanácsának ez év február 9-i felhívására. *»Az elnöki tanács kiemelte ■— hangzik a válaszlevél —, hogy a Legfelső Tanács rámu­tat a különböző országok par­lamentjei közötti szorosabb kapcsolat jelentőségére. Az el­nöki tanács ki akarja jelen­teni, hogy nagy fontosságot tu­lajdonít a különböző országok parlamentjei közötti kapcsola­tok megjavításának és úgy véli, hogy ez elősegíthetné a nemzetközi feszültség enyhü­lését. A norvég Starting elnöki ta­nácsának válaszát a Szovjet­unió Legfelső Tanácsának tu­domására hozták. Kitüntették a „Prezydent Gottwald” legénységét Varsóból jelenti a PAP. Május 29-én Sopotban (Gdansk vajdaság) kitüntették a­­Pre­­zydent Gottwald* legénységét. A tengerészek magas állami kitüntetést kaptak, amellyel a Lengyel Népköztársaság ál­lamtanácsa jutalmazta meg őket elismerésképpen, több mint egy éven át tanúsított hősies magatartásukért az amerikai imperialisták zsol­dosainak, Csang Kaj-sek gengsztereinek kezében Taj­van szigetén. A kitüntetéseket Mieczyslaw Popiel hajózási miniszter adta át. A kitüntetésen kívül a hajó legénységének több tagját elő­léptették. Rómából jelenti az MTI. Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista Párt főtitkára, felhívással fordult Szicília népéhez a június 5-én meg­tartandó tartományi választá­sokkal kapcsolatban. Togliatti felhívásában rá­mutat: a szicíliai választások nagy jelentőségűek mind a sziget, mind pedig egész Olasz­ország sorsa szempontjából.­­Szicíliában és egész Olasz­országban véget kell vetni annak az igen nehéz helyzet­nek — hangzik az Olasz Kommunista Párt főtitkárá­nak felhívása —, amelybe az Rómából jelenti az MTI. Mint ismeretes, az olasz kö­zépiskolai tanárok és igazga­tók az egész ország területén sztrájkolnak. Kétmillió mezőgazdasági olaszok jutottak a Keresz­tény-Demokrata Párt túlsúlya következtében. Meg kell törni ennek a pártnak politikai monopóliumát és azon az úton kell haladni, amelyre­ a vá­lasztók oly nagy része már 1953. június 7-én lépett. Meg kell nyitni egy új politika útját az olasz nép előtt, s en­nek a politikának alkotmányos elvekre, a népi tömegek egy­ségére, a munka és a béke védelmére kell támaszkodnia. Ez meg is fog történni, ha a választók szavazatai alapján a kommunista párt még erő­sebb lesz, mint eddig.A napszámos és bérmunkás 48 órás országos sztrájkba lépett a nagybirtokosok túlkapásai ellen, szocialista juttatásaik megjavításáért és a munka­­szerződések megújításáért. Palmiro Togliatti felhívása Szicília népéhez Kétmillió olasz mezőgazdasági napszámos és bérmunkás sztrájkol ­Szerda, 1955. Június L _ flage Nemzet A Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése ratifikálta a varsói szerződést Bukarestből jelenti a TASZSZ. Május 30-án Bukarestben megnyílt a Nagy Nemzetgyű­lés ülésszaka. Az ülésszak a következő napirendet hagyta jóvá: 1. A nyolc európai állam ba­rátsági,­­ együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szer­ződésének ratifikálása. 2. A Romárt Népköztársaság 1955. évi népgazdaságfejlesz­tési állami költségvetése. 3. A Nagy Nemzetgyűlés el­nöksége által hozott törvény­­erejű rendeletek jóváhagyása. Az első kérdésről Gh. Gheor­ghiu-Dej, a minisztertanács elnöke, a varsói értekezleten részt vett román küldöttség vezetője tartott beszámolót. A varsói szerződés — mon­dotta igazi békés és védel­mi szerződés. Ez a szerződés teljes egészében az európai béke és biztonság érdekeit szolgálja. A varsói szerződést aláíró román kormány — mondta Gheorghiu-Dej — ismét ki­nyilvánította azt az eltökélt szándékát, hogy az őszinte együttműködés szellemében kiveszi részét mindazokból a nemzetközi intézkedésekből, amelyek a béke és a nemzet­közi biztonság biztosítását cé­lozzák és minden erejét latba­­veti annak érdekében, hogy az ENSZ alapokmány előírásai­nak szigorú betartásával lét­rehozott szervezet hatásos esz­köznek bizonyuljon e cél való­­raváltására. Gheorghiu-Dej ezután az amerikai uralkodó köröknek arra irányuló törekvéseiről szólt, hogy beavatkozzanak a népi demokratikus államok belső ügyeibe, majd kijelen­tette: — A szabad román nép ura a maga sorsának. Románia szabad népe erélyesen eluta­sítja az Amerikai Egyesült Államoknak ezt az újabb im­perialista mesterkedését. Ro­mánia államrendszerének kér­dését egyszer s mindenkorra megoldotta a román nép a maga akaratának és érdekei­nek megfelelően és egyetlen külföldi hatalomnak sincs fel­hatalmazása arra, hogy ezt a kérdést vita tárgyává tegye. A Nagy Nemzetgyűlés több hozzászólás után egyhangúlag ratifikálta a szerződést. Az esti ülésen Petrescu pénzügyminiszter mondott be­számolót az 1955. évi állami költségvetésről. A Le Monde cikke a görögországi semlegességi hangulatról Párizsból jelenti az MTI. A Le Monde athéni tudósítója hosszabb cikkben foglalkozik a görög közvélemény körében mindinkább tért hódító sem­­legességi hangulattal. »Vajon a semlegesség fer­tőző betegség?« — kérdi a cikkíró, majd így folytatja: "­Amennyiben igen, akkor Gö­rögország nagyon komolyan elkapta ezt a betegséget, te­kintve, hogy számos jel mutat arra: a görög közvélemény kezdi felvetni a kérdést, vajon az amerikai szövetséges iránti vak engedelmesség olyan po­litika-e, amelyet követni kell. Vitathatatlan, hogy a semle­gesség­ áramlat napról napra tért hódít az egész országban és végülis a kormány nem maradhat érzéketlen a közvé­lemény nyomása iránt.«­­A balkáni helyzet alaku­lása is mély hatást tett a gö­rög közvéleményre: a belgrá­di jugoszláv—szovjet megbe­szélések híre csak erősítette a görög nép rejtett semleges­­ségi érzelmeit — folytatja a tudósító. — »A görög közvé­lemény felveti a kérdést: va­jon Görögország nem követ­hetné-e a jugoszláv példát és nem tarthatna-e fenn baráti kapcsolatokat az oroszok­kal .. .« Raab kancellár az osztrák hadsereg felállításáról Bécsből jelenti az MTI. Raab osztrák szövetségi kan­cellár vasárnap esti rádió­beszédében bejelentette, hogy az osztrák kormány még az államszerződés érvénybelépé­se előtt engedélyt kér a négy nagyhatalomtól osztrák szö­vetségi haderő felállítására. Az Osztrák Néppárt sajtó­­szolgálata szerint a kormány már júniusban a parlament elé akarja terjeszteni a had­erőről szóló törvénytervezetét. Az általános hadkötelezettség bevezetését tervezi. Kilencheti szünet után ismét megkezdték a karlsruhei terrorper tárgyalását Berlinből jelenti az MTI. Nyugat-Németország Karls­­ruheban működő úgynevezett alkotmánybíróságának 1. szá­mú tanácsa kedden kilenc­­heti szünet után folytatta a Német Kommunista Párt el­len indított terrorper tárgya­lását. A keddi tárgyaláson Krö­­ger tanár, a kommunista párt jogi képviselője indítvá­nyozta, hogy a bíróság utasítsa el a bonni kormány vádira­tát és szüntesse meg az el­járást a párt ellen. A bíróság elutasította Krö­ger tanár indítványát és el­rendelte a kommunista párt elleni "bizonyítási eljárás« folytatását. Szukarno indonéz köztársasági elnök bírálta a nyugati hatalmakat Dzsakartából jelenti a TASZSZ. Az Antara hírügy­nökség közölte Szukarnónak, Indonézia köztársasági elnö­kének nyilatkozatát. A köztár­sasági elnök hangsúlyozza, mennyire fontos Ázsia és Af­rika népeinek a bandungi ér­tekezleten megnyilvánult egy­sége. Ázsia és Afrika népeinek — olvassuk a nyilatkozatban — közös céljaik vannak, e népek szabadságukért harcol­nak. Szukarno bírálja a nyu­gati hatalmakat, különösen az Egyesült Államokat, mert »nem értik meg az ázsiai né­pek szellemét és törekvéseit«. Szukarno Szasztroamidzso­­zso indonéz miniszterelnök kínai útjával kapcsolatban megjegyezte, hogy ez az uta­zás megfelel a bandungi érte­kezlet szellemének és az a célja, hogy tovább szilárdítsa a gyarmati rendszer és az im­perializmus láncaitól való sza­badulásért küzdő ázsiai és af­rikai népek kapcsolatait. FŐVÁROSI NAGY CIRKUSZ KÖZKÍVÁNATRA LATABÁR KÁLMÁN Kossuth-díjas kiváló művész VENDÉGFELLÉPÉSE PROLONGÁLVA! JÚNIUS HÓRA - JÚNIUS HÓRA Ámlg a hitel­­épít­ÉS3 AZ ANGLIAI SZTRÁJKMOZGALOM Erzsébet angol királynő az angliai vasutas- és kikötő­sztrájk továbbterjedése miatt elrendelte a rendkívüli álla­potot. Szerdán az országos méretű sztrájk negyedik nap­jába lépett. A sztrájk hatása különösen a londoni közleke­désben mutatkozott meg ed­dig legvilágosabban. London egyik legnagyobb vasúti állo­mása, a Waterloo-állomás hét­főn teljesen néptelen volt és a menetrend táblák egyetlen vonat érkezését vagy indulá­sát sem tüntették fel. Hétfőn mind a mozdony­­vezetők és fűtők egyesült szakszervezete, mind pedig az országos vasutas szakszerve­zet megvitatta a helyzetet. Skóciában arra számítanak, hogy néhány napon belül va­lamennyi vonalon megszűnik a közlekedés és ennek követ­keztében rendkívül nehéz helyzetbe kerül az ország ke­leti partján lévő Leicester, Manchester és Hull A sztrájk oka az, hogy a vasutasok fizetése — jóllehet némi béremelést már sike­rült kicsikarniuk — még min­dig nagyon alacsony. Jellem­ző egyébként a »munká­spárt­­ra«, hogy ezt a helyzetet és a vasutasok növekvő elégedet­lenségét a választási hadjárat során egyáltalán nem hasz­nálta ki. A kormány meg­előzhette volna a sztrájkot azzal, ha utasítja a közleke­dési bizottságot, kezdjen tár­gyalásokat a mozdonyvezetők fizetéséről. Ehelyett a tory sajtó ilyen jelszavakat han­goztat: »Verjétek le a sztráj­­kot.« Ennek következménye az, hogy a vasutasok fizetésé­nek teljesen jogos rendezése helyett a kormány a rendkí­vüli állapot fegyveréhez nyúlt. Mit jelent a rendkívüli ál­lapot kihirdetése? Az 1920. évi I. törvénycikk alapján a korona a kormány tanácsára szükségállapotot hirdethet, ha­­valamely személy vagy tes­tület olyan akciót indít, amely alkalmas arra, hogy megza­varja az élelmicikkek, a villa­mosáram, a tüzelőszerek, vagy világítás szolgáltatását, illet­ve szétosztását, vagy a közle­kedést­. Szükségállapotot ki­hirdető kiáltvány kiadásától számított öt napon belül a parlament elé kell terjeszteni s az a parlament mindkét há­zának jóváhagyására szorul. A kiáltvány alapján a kor­mány szükségállapot-rendele­­teket adhat ki. Ezeket a ren­deleteket ugyancsak haladék­talanul a parlament elé kell terjeszteni; kötelező hatályuk csak­ hét napig tart, de a par­lament meghosszabbíthatja hatályosságukat. A rendkívüli állapot során a miniszterelnök szükség ese­tén katonaságot vehet igény­be, szállítóeszközöket és más utánpótlási eszközöket foglal­hat le­­az ország létfontossá­gú szerveinek üzembentartá­­sára]. Alkotmányjogi szempontból szokatlan a helyzet, mivel most, a rendkívüli állapot ki­hirdetése idején, nincs parla­ment. Az újonnan megválasz­tott képviselők csak a Ház formaszerű megalakulása, az elnök megválasztása és az ösz­­szes tagok felesketése után al­kotnak újból parlamentet és hozhatnak határozatot. E ne­hézség áthidalására a parla­mentet az eredetileg tervezett napnál korábban hívják majd össze és a királynő nem június 14-én, hanem június 9-én nyit­ja meg a parlamentet. A kor­mány eddig három ízben élt a rendkívüli állapot kihirdeté­sével: 1926-ban, az általános sztrájk idején, továbbá az Attlee-féle kormány két ízben, 1948-ban és 49-ben a kikötő­sztrájkkal kapcsolatban. A külpolitika hírei A (Moszkva, TASZSZ) Moszkvába érkezett az angol országos bányász szövetség derbyshirei tagozatának­ kül­döttsége. A (Róma, MTI) Scelba olasz miniszterelnök hétfőn egyórás megbeszélést folytatott a Ró­mában tartózkodó Pinay fran­cia külügyminiszterrel. A (Kanton, Új Kína) Kan­tonban május 29-én a kínai népi felszabadító hadsereg katonai egységeinek jelenlété­ben megjutalmazták Ho Vej­­csin volt csangkajsekista re­pülőtisztet, aki május 18-án bombázógépével átállt a népi Kína oldalára. A (Beirut, TASZSZ) Del Szaid el Mufti vezetésével megalakult az új jordániai kormány. A (Berlin, MTI) A Szabad Német Ifjúság erfurti országos kongresszusán Kari Namokelt választották a központi tanács első titkárává. A Hétfőn délután lemondott a chilei kormány. Ibanez chilei államelnök hivatalnok kor­mányt alakított. A (Kairó, TASZSZ) Török­ország és Izrael között kato­nai és politikai tájékoztatás­cseréről szóló egyezményt ír­tak alá. Döntetlenek napja a szovjet—magyar sakkcsapatmérkőzésen Kedden este került sor a Sportcsarnokban a szovjet— magyar sakkmérkőzés ötödik fordulójára. A Szabó—Illvickij angol megnyitású játszmában Szabó a megnyitásból kissé előnyö­sebben került ki, de a szovjet mesternek sikerült 14. lépésé­vel ellenesélyeket szerezni. A 21. lépésben a versenyzők döntetlenben egyeztek meg. A Kérész—Benkő szicíliai védelmű játszmában a szov­jet nagymester a megnyitást lanyhán kezelte és Benkő nem­csak kiegyenlített, hanem már a 15. lépésben előnyösebb hadállásra tett szert. Ekkor a magyar mester döntetlent ajánlott, amit Kérész elfoga­dott. Bár Benkő hadállása még nem volt nyertnek mond­ható, a döntetlenre való adás kissé korai volt. Valószínű­leg Benkő, gyengébb ellenfél­lel szemben, nem elégedett volna meg a döntetlennel. A nap legizgalmasabb mér­kőzése a Bilek—Petroszjan Carp—Kann megnyitású játsz­ma volt. Bár Bilek a megnyi­tást kissé pontatlanul kezelte, az ellentétes oldalú sáncolá­sok következtében éles kö­zépjáték keletkezett. Bilek a támadás fenntartása érdeké­ben gyalogost áldozott. A szovjet nagymester minőség­áldozattal szerelte le Bilek tá­madását és a 36. lépésben örökös sakkal döntetlent tar­tott. A Mikenasz—Barcza király­­indiai játszmában Barcza a megnyitásban nagy­­térhátrány­ba került, Mikenasz mindkét szárnyon támadott. Barcza nyomott állásában cserékkel igyekezett könnyíteni helyze­tén és sikerült is neki a 30. lépés után a bástyákat lecse­rélnie. Az időellenőrzés előtt a játszma újra kiegyenlítődött és bár Mikenasz tisztelőnyhöz jutott, Barcza örökös sakkal döntetlent ért el. A szovjet—magyar sakk­csapat-mérkőzés állása az ötö­dik forduló után 12,5:7,5 a szovjet csapat javára. Ma, szerdán délután fél 5 órakor, a verseny hatodik fordulójára kerül sor a Sport­­csarnokban. A párosítás a kö­vetkező: Benkő—Bronstein, Barcza—Kérész, Petroszjan— Szabó és Ilivickij—Bilek. A tanulóifjúság szombati sportünnepélye A DISZ budapesti bizott­sága és a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága rende­zésében szombaton délután 3 órától kezdve rendezik a Népstadionban a budapesti tanulóifjúság torna- és sport­ünnepélyét. A látványos be­mutatón mintegy tízezer fő­városi középiskolai és általá­nos iskolás tanuló szerepel újszerű, színes gyakorlatok­kal. A sportünnepély kereté­ben az ifjúság köszönti ta­nárait a pedagógusnap alkal­mából, majd a sportünnep végén a középiskolai labda­rúgó-válogatott — amelyben Fenyvesi is szerepel — a Munkaerőtartalékok váloga­tottjával mérkőzik.

Next