Magyar Nemzet, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

Külpolitikai híranyagunk folytatása az 1. oldalról, hogy az amerikai küldöttség­nek van néhány kérdése a szovjet küldöttség határozati javaslatával kapcsolatban. Az Egyesült Államok remél­te — mondotta Lodge —, hogy a szovjet kormány kedvezően válaszol Eisenhower elnök jú­lius 21-i javaslataira. Hozzá­tette, hogy az Egyesült Álla­mok sajnálja, hogy ez nem tör­tént meg. Lodge hangoztatta, hogy a kölcsönös légifényképezésre, valamint a Szovjetunió és az Egyesült Államok katonai tá­jékoztatás-cseréjére vonatkozó javaslat olyan lépés, amely ►►haladásra vezet** a leszerelés terén. Lodge azt mondotta, hogy a Szovjetunió előterjesz­tett határozati javaslata­­nem kielégítő*1. Az Egyesült Államok képvi­selője kijelentette, hogy kül­döttsége az indítványozott kér­désnek a közgyűlés napirend­jére tűzése mellett fog szavaz­ni, mert az a szándéka, hogy a közgyűlés megfelelő bizottsá­gában nyilatkozzék a kérdés érdemi részéről. A főbizottság egyetlen ellen­vetés nélkül javasolta a köz­gyűlésnek, tűzze napirendre a Szovjetunió küldöttsége által előterjesztett kérdést és meg­vizsgálás végett adja át az 1. sz. bizottságnak. (A politikai és biztonsági kérdésekkel fog­lalkozó bizottságnak.) A fő­bizottság megvitatta a Nyugat-Irianra vonatkozó kér­dés napirendre­­ tűzését is, minthogy ennek eldöntését a főbizottság előző ülésén néhány nappal elhalasztották. Nyugat-Irian kérdésének napirendre tűzése mellett nyi­latkozott India, Thaiföld, Egyiptom, a Szovjetunió, Haiti és Lengyelország képviselője is. Hollandia, Új-Zéland, Auszt­rália és Franciaország képvi­selője ellenezte, hogy a kér­dést a közgyűlés mostani ülés­szakának napirendjére tűzzék. A főbizottság hét szavazattal öt ellenében úgy döntött, hogy a közgyűlés napirendjére tűzi Nyugat-Irian kérdését. A Szovjetunió, Egyiptom, Len­gyelország, Mexico, Thaiföld, Chile és Haiti képviselője a ja­vaslat mellett, Anglia, Fran­ciaország, Norvégia, Új-Zéland és Luxemburg képviselője a javaslat ellen szavazott. Az Egyesült Államok képviselője és a csangkajsekista küldött tartózkodott a szavazástól, mindennemű egyezmény csak arra alkalmas, hogy elaltassa a népek éberségét.** Pinay sza­vai szerint tehát »bűvös kör«­ keletkezik, amennyiben az el­lenőrzés megteremtése a biza­lom helyreállításától függ, a bizalom pedig kétségkívül az ellenőrzéstől. — Ezt az ellentétet csak úgy tudjuk megoldani — mondotta Pinay —, ha mielőbb áttérünk az első szakaszra, s egyidejű­leg megállapítjuk az elérendő célokat. Éppen az első szakasz­ban hozott intézkedések terem­tik meg az általános és ellen­őrizhető leszerelési program megvalósításához szükséges bi­zalmat. Pinay kijelentette, hogy eb­ben az első szakaszban­­az Eisenhower elnök javasolta légi ügyelet­tel, az egyes straté­giai pontok Bulganyin marsall javaslatának megfelelő száraz­földi ellenőrzésével és az Eden úr által előterjesztett felügye­leti rendszerrel biztosak lehe­tünk afelől, hogy egyetlen ha­talom sem készülődik várat­lan támadásra. Ezt az intézke­dés-komplexust igen jól kiegé­szítené az Edgar Faure úr ál­tal előirányzott pénzügyi ellen­őrzési rendszer**. Az említett különböző ter­vekből folyó egész intézkedés­­sorozat egyidejű alkalmazásá­val és a legfontosabb elemek szintézisével — mondotta Pi­nay — el lehet indulni a nem­zetközi bizalom helyreállításá­nak útján és át lehet térni az olyan egyetemes leszerelési terv megvalósítására, amely magától értetődik, egyaránt érinti a hagyományos fegyver­zeti és a nukleáris potenciált. »A harmadik probléma, ame­lyet Genf­ben meg ke­ll vizsgál­nunk — mondotta Francia­­ország képviselője — ez a Ke­let és Nyugat kapcsolatainak problémája. A francia kor­mánynak mélységes meggyő­ződése, hogy Európa két felé­nek gazdasági és kulturális té­ren való közelítésével csökken­teni kell a világ­­kettéosztott­­ságát. Arról van szó, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg kell könnyíteni az embe­rek, eszmék és áruk forgal­mát. Meg vagyunk elégedve azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket a Szovjetunió az utóbbi időben ezen a téren tett. Mélységesen hisszük, kö­zös érdekünk, hogy jobban is­merjük egymást.** Az ENSZ új tagjainak fel­vételéről szólva, Pinay kije­lentette, hogy a francia kor­mány véleménye szerint­­a nemzetközi együttműködés he­lyesebb értelmezése ebben az évben megengedi, hogy hala­dást érjünk el, és felvegyünk az Egyesült Nemzetek kebelé­be olyan országokat, amelyeket igazságtalanul távol tartanak­­. Úgy véljük — folytatta —, hogy az új tagoknak az ENSZ- be való felvételét nem szabad összekapcsolni alapokmányunk felülvizsgálásával. Pinay a továbbiakban kije­lentette, hogy a francia kor­mány pontosan szándékszik teljesíteni vállalt nemzetközi kötelezettségeit, így azokat a kötelezettségeket is, amelyeket Franciaország tavaly a genfi értekezleten Indokína kérdésé­ben vállalt. Pinay beszéde az ENSZ közgyűlésén a nemzetközi helyzetről New Yorkból jelenti a TASZSZ, hogy az ENSZ-köz­­gyűlés szeptember 29-én dél­előtt folytatta az általános po­­­litikai vitát. Perez, a venezuelai küldött-,­ség vezetője kijelentette, hogy az ENSZ alapokmányát nem lehet módosítani a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának hozzájárulása nélkül. Pinay francia külügyminisz­ter azzal kezdte beszédét, hogy a kormányfők között Genfben kialakult személyes kapcsola­tok az új szellem előhírnökei voltak az államok viszonyá­ban. — Eltökélt szándékunk, hogy októberben Genfben megszi­lárdítjuk azt, amit júniusban Genfben elértünk. Ez köteles­ségünk mind saját magunkkal, mind más népekkel szemben. Franciaország képviselője magasztalta az­ Észak atlanti Szövetséget, azt,. erű,si;;;que, hogy ez a szövetség ►►biztosítja a Szovjetunió számára azokat a teljesen méltányos garanciá­kat, amelyeknek megkövetelé­séhez joga van.**­­Szó sem le­het e reális garanciák, az At­lanti Szervezet által biztosított garanciák felváltásáról olyan elvont garanciákkal, mint ami­lyen Locarno volt.** Pinay azt állította, hogy a Szovjetunió­­helytelen úton halad, amikor bírálja az észak­­atlanti tömböt és felszólít a külföldi támaszpontok meg­szüntetésére**. Kijelentette, hogy ezek a támaszpontok­­szabadon és önként össze­fogott védelmi eszközök... Ha a feszültség enyhülésének eredményeképpen várható lesz az atlanti tömb feloszlatása és az amerikaiak eltávozása Európából, Franciaország ha­tározottan ellenzi az ilyen po­litikát" — mondotta. Pinay a továbbiakban kije­lentette, hogy a párizsi egyez­mények­­hozzájárulnak a békés együttéléshez**, a fe­­l­szültség enyhítéséhez, "egyed­­­dülálló példát statuálnak a­ fegyverzet korlátozásának és kölcsönös ellenőrzésének rend­szerére**, s az Atlanti Szövet­séggel együtt "biztosítják a biztonsági garanciákat**. Beje­lentette, hogy ellenzi­k Német­­ország egységének fokozatos helyreállítását a szövetségi­­ köztársaság és Kelet-Német-­­ország közötti kapcsolatok fej-­­­lesztésének útján*. Pinay azt mondotta, hogy az általános és ellenőrizhető le­szerelés "állandó célja a fran-­­­cia külpolitikának**, és hogy "a külügyminiszterek ezt a kér­dést ugyancsak fel fogják vetni Genfben**. — Szovjet részről — hang­súlyozta a francia küldött —, akárcsak amerikai részről, rendkívül határozottan ki­emeltek néhány igen reális­­akadályt, és ha sikert akarnak­­ elérni, el kell ismerni ezeket.­ A Szovjetunió május 10-i ja­vaslatában utalt arra, hogy a leszerelési terv megvalósítása feltételezi az államok közötti bizalom helyreállítását. Ezt vallják a nyugati hatalmak is. Másfelől a Szovjetunió és az Egyesült Államok felhívta a figyelmet azokra a részletkér­désekre, amelyek az atomerő ellenőrzésének megszervezésé­vel kapcsolatban jelentkezhet­nek. A francia küldöttség az utóbbi három évben több ízben tett figyelmeztető megjegyzé­seket. A Szovjetunió május 10-én kifejezte azt az aggodal­mát, hogy a nemzetközi ellen­őrzés képtelen lesz megakadá­lyozni az atom- és hidrogén­fegyver előállítását, tehát fel­­használását is. A május 10-i javaslat ennek kapcsán az­ alábbi következtetést vonja le: ►►Ameddig nem jön létre az ál­lamok között a bizalom lég­köre, addig a nemzetközi ellen­őrzés megteremtéséről kötendő (A vezércikk folytatása) építésében reá háruló felada­tokat. Mindenekelőtt a mező­­gazdaság és a könnyűipar to­vábbi fejlesztésében kell a magyar nehéziparnak az ed­diginél is nagyobb szerepet játszania. Ebből a szempont­ból különösen fontos a gép­gyárt­ás, továbbá a vegyipar és a műanyagipar erősebb üte­mű fejlesztése. A két utóbbi abból a szempontból emelen­dő ki, hogy a hazai nyers­anyagforrások jobb, gazdasá­gosabb kihasználása, a külön­böző iparágak alapanyag prob­lémáinak megoldása nehézipa­runk további fejlődésének egyik kulcskérdése. Előttünk álló feladat egyes megkezdett nehézipari beruházások befe­jezése és üzembehelyezése — gondolunk itt a hazai vasérc és a komlói kokszolható szén megfelelő feldolgozásának mi­előbbi biztosítására. De — anélkül, hogy részle­tekbe bocsátkoznánk — rá kell mutatni olyan előttünk álló műszaki fejlesztési feladatok­ra is a nehéziparban, mint, amilyenek példának oiáért a ciklusos munkaszervezés elter­jesztése a szénbányászatban, a kazángyártás s vele párhuza­mosan az energiagazdálkodás korszerű alapokra helyezése, vagy a dieselesítés problémája a motorikus iparban. A gőz­mozdony a fűtőanyag 5—6 szá­zalékát hasznosítja mechanikai energiává — a Diesel-motor 24—26 százalékát! A szénről te­hát fokozatosan a nyersolajra kell átvinnünk az energiater­melést. Hazánkban a szénka­lória felhasználása 70, az olajé 9 százalékos — ezt az arányt a második ötéves tervben meg kell fordítani. Nem könnyű, de annál lel­­kesítőbb feladatok ezek, egy­­től-egyig szakképzett és har­cos, új iránt fogékony műszaki gárdát kívánnak. Népünk az eddig elért eredmények alap­ján joggal bízik a magyar mű­szaki értelmiség alkotó erejé­ben s azt várja tőle, hogy sza­kadatlanul korszerűsítse ne­héziparunkat , a szocialista gazdaság fejlődésének, a haza védelme erősítésének, az anya­gi jólét növekedésének alap­ját. ■Szombat, 1955. október 1. Iflasar Nemzet V. M. Molotov és a szovjet küldöttség fogadásai New Yorkból jelenti a TASZSZ. V. M. Molotov, az ENSZ-közgyűlés X. üléssza­kán részt vevő szovjet küldött­ség vezetője szeptember 29-én ebédet adott Anglia, Francia­­ország és az Egyesült Államok küldöttsége tiszteletére. Az ebéden megjelentek Mac­­millan angol külügyminiszter, Pinay francia külügyiminiszter, Wasworth, az Egyesült Álla­mok állandó ENSZ-képviselő­­jének helyettese, valamint a Szovjetunió. Anglia, Francia­ország és az Egyesült Államok E­NSZ -kü­ldö­t­tségeinek tagjai, V. M. Molotov szeptember 27-én fogadta K. Menont, az ENSZ-közgyűlés 10. ülésszakán részt vevő indiai küldöttség vezetőjét és beszélgetést foly­tatott vele. L. F. Iljicsov, a szovjet kül­ügyminisztérium sajtóosztá­lyának vezetője szeptember 27-én fogadást adott az ame­rikai és külföldi sajtó képvi­selői részeire. Dag Haramarskjöld vlllásreggelije New Yorkból jelenti a TASZSZ. V. M. Molotov, a Szovjetunió ENSZ-küldöttsé­­gének vezetője szeptember 29-én villásregge­lin vett részt Dag Hammar­skjöld­nél, az ENSZ főtitkáránál. A villásreggelin rész­t vettek még V. V. Kuznyecov, J. A. Maliik és A. A. Szoboljev, a szovjet küldöttség tagjai. Az Egyesült Államok nyomást akar gyakorolni Egyiptomra Az AFP közli, hogy George Allen, a közel- és közép-keleti ügyekkel megbízott amerikai külügyi államtitkár pénteken Kairóba érkezett. Az Associated Press jelen­tése szerint Allent azért küld­ték "sürgős küldetésben Kairó­ba**, mert "nagy válság érlelő­dik a Közép-Keleten az Egye­sült Államok terhére**. Mint a tudósító megállapítja: "Allent nyilván megbízták, *próbálja meggyőzni Nasszer egyiptomi­­ miniszterelnököt, ne importál­ni jön fegyvereket Csehszlovákiá­ból.« A tudósító azt állítja, hogy a csehszlovák fegyver­szállítmányok megbontanák ►►az arab államok és Izrael kö­zötti erőegyensúlyt**, majd így folytatja: "Allen kész figyel­meztetni az egyiptomi kor­mányt, hogy ha komoly válto­zásokat idéz fel Közép-Kele­ten az erők egyensúlyában, akkor az Egyesült Államok kénytelen lesz revízió alá ven­ni az Egyiptommal való együttműködés politikáját a gazdaságfejlesztés terén.* Egyiptomi lapok Allen amerikai külügyi államtitkár látogatásáról Kairóból jelenti az MTI. Hírügynökségi jelentések sze­rint George Allen amerikai külügyi államtitkár érkezése alkalmából az egyiptomi sajtó­ban éles támadások jelentek meg az amerikai politika ellen. Anvar el Szadat ezredes, ál­lamminiszter vezércikket írt az Al Gumhurija című félhivatalos lapban. Ebben a következőket hangsúlyozza: "Az Egyesült Államok elküldi George Allent Egyiptomba, hogy megfenye­gessen bennünket azzal, hogy beszüntetik az Egyiptommal való amerikai együttműködési politikát, amennyiben Egyip­tom módosítani igyekszik az erők egyensúlyát a Közép-Ke­leten. Amerika elvárja az egyiptomiaktól és a többi arab országtól, hogy szigorúan en­gedelmeskedjenek Washington és a dollár parancsainak, még­pedig a demokrácia és a sza­bad világ nevében, mert ha nem, jaj Egyiptomnak...« A lap másik vezércikke a következőket jegyzi meg: "A Csehszlovákiával kötött meg­állapodás váratlan előnyhöz juttatta Egyiptomot és a többi arab országot: ez a szerződés nemcsak fegyvereket biztosít Egyiptomnak, nem csupán azt teszi lehetővé, hogy az ország el tudja helyezni gyapotter­­mésének jó részét, hanem fő­ként az az előnye, hogy ennek következtében lehullott az ál­arc az amerikai kormányról, amely nem habozik ellenséges álláspontot elfoglalni az arab országokkal szemben.** A többi egyiptomi lap is ha­sonló értelemben foglal állást. Bonn újrafelfegyverzési kormánybizottságot és atomerő-minisztériumot létesít Berlinből jelenti az MTI. A nyugatnémet sajtó jelentése szerint a legutóbbi bizalmas megbeszélések eredményeként Bonnban kormánybizottságot állítanak fel az újrafelfegyver­­zési tervek és határozatok végrehajtásának összehangolá­sára. A hivatalosan "szövetségi védelmi tanácsnak** nevezett kormánybizottság elnöke Adenauer kancellár, alelnöke Blücher alkancellár lesz. A nyugatnémet sajtó arról is beszámol, hogy a bonni kor­mány a közeljövőben új mi­nisztériumot létesít az­­atom­­erő felhasználásának­ intézé­sére. Adenauer kancellár Strauss jelenlegi tárcanélküli miniszterre akarja bízni az atomerő-minisztérium vezeté­sét Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának hatodik évfordulóján MAO CE-TUNG elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének Peking A Kínai Népköztársaság fennállásának hatodik évfordu­lója alkalmából forró üdvözletemet küldöm Önnek, Elnök elvtárs, és az ön személyén keresztül a nagy kínai népnek. A kínai nép, a Kínai Népköztársaság fennállásának rövid hat esztendeje során elért ragyogó eredményeivel a békesze­rető népek őszinte csodálatát és elismerését vívta ki. További sikereket kívánok a testvéri kínai népnek diadal­mas alkotó munkájához és a világ békéjéért a Szovjetunió oldalán, a békeszerető országokkal vállvetve folytatott hősies harcához. . . DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke * * * CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének Peking Engedje meg, Elnök elvtárs, hogy a Kínai Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe alkalmából a magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya és a magam nevében szívből jövő jókívánságaimat küldjem a testvéri kínai népnek, a Kínai Népköztársaság kormányának és személy szerint Önnek. Népeink barátsága az eltelt hat esztendő során elmélyült és jelentősen hozzájárult a népek békéjének fenntartásához, országaink felvirágzásához. Kívánom, hogy a testvéri Kínai Népköztársaság további nagy sikereket érjen el az új, szocialista Kína megteremtésére irányuló alkotó munkájában, a Távol-Kelet igazságos békéjé­nek megszilárdításáért, Tajvan békés felszabadításáért folyta­tott lankadatlan küzdelmében. HEGEDŰS ANDRÁS, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Csou En-laj fogadása Pekingijén Pekingből jelenti az Új Kínat Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság miniszterelnö­ke és külügyminisztere csü­törtökön este fogadást adott a pekingi külföldi diplomáciai képviseletek és hivatalos sze­mélyiségek, valamint a nem­zeti ünnepre Kínába érkezett külföldi vendégek tiszteletére. A fogadáson több min­t 2200 személy vett részt. Csou En-laj üdvözölte a meghívott vendégeket, majd a többi között kijelentette: »A Kínai Népköztársasá­g nemzeti ünnepének előestéjén nagy örömünkre szolgál, hogy alkal­miunk nyílt együtt lenni bará­tainkkal, csak a különböző or­szágokból és az élet különböző területeiről érkeztek hazánkba. Hasonlóképpen megtisztelte­tésnek érezzük a különböző or­szágok diplomáciai képviselői­nek megjelenését**. A beszéd végén Csou En-laj a jelenlévők egészségére, a né­pek közötti barátságra és a tartós világbékére ürítette po­harát. Elhalasztották az észak-afrikai ügyek megbeszélésére összehívott francia minisztertanács ülését Párizsból jelenti az MTI. A francia kormányhoz közel­álló körök csütörtökön este sejteni engedték, hogy a ma­rokkói probléma rendezése ►►órák kérdése**. E körök kap­csolatba hozzák Ben Arafa esetleges távozását Méric ezre­des marokkói útjával, amely­nek célja állítólag a szultán elutazásának lebonyolítása. Célzást tesznek arra is, hogy Port Lyautey-be érkezett egy kisebb kísérőhajó, amely hír szerint Ben Arafát a Mont­­calm cirkálóra szállítaná. Más megfigyelők viszont ki­emelik, hogy Boyer de la Tour marokkói főhelytartó csütörtö­kön még különböző nehézsége­ket hangsúlyozott, és a péntek­re kitűzött minisztertanácsot ismét elhalasztották. Párizsba érkezett hírek sze­rint de la Tour főhelytartó pénteken este ismét felkereste Ben Arafát, s mihelyt a meg­beszélés eredményei ismeretes­sé válnak Párizsban, miniszter­­tanácsot hívnak össze. Faure miniszterelnök pénteken fel­kereste Coty elnököt és tájé­koztatta őt a marokkói helyzet legújabb fejleményeiről. Mi­után az elnöktől eltávozott, ki­jelentette: valószínű, hogy a minisztertanács csak hétfőn ül össze, de az is lehet, hogy előbb vagy később. Párizsba érkezett, meg nem erősített hírek szerint Ben Arafa most azt követeli, hogy a francia kormány adjon neki szavatosságot arra, hogy 1. Ben Jusszef sohasem tér vissza Marokkó trónjára; 2. a szul­táni hatalom gyakorlását egyik családtagjára hagyhassa; 3. ba­rátait és híveit megkímélik az üldöztetéstől. Malone amerikai senátor nyilatkozata a Szovjetunióban tett útjáról Berlinből jelenti az MTI. George W. Malone amerikai szenátor, aki többhetes uta­zást tett a Szovjetunióban, csütörtököm Berlinben nyilat­kozott. A szenátor hangoztatta: »Meg vagyok győződve arról, hogy az oroszok nem akarnak háborút és hogy egyetlen ve­zetőjük sem akarja őket há­borúba vinni, amíg csak nem fenyegeti támadás őket«. Murphy belgrádi megbeszélései A belgrádi rádió közli, hogy Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság el­nöke, csütörtökön fogadta a Jugoszláviában tartózkodó Ro­bert Murphy amerikai külügyi államtitkárt. Murphy csütörtökön megbe­szélést folytatott Szvetozár Vukmanovics­ Tempo-val a szövetségi végrehajtó tanács elnökével és Ivan Gosnjak vezérezredessel, a nemzetvé­delmi ügyek államtitkárával. Jugoszlávia elismerte az új argentin kormányt A belgrádi rádió jelenti: Bran­­ko Draskovics jugoszláv kül­ügyi szóvivő közölte, hogy a jugoszláv kormány elismerte howardi tábornok kormányát. Szovjet újságírók Jugoszláviában A szovjet újságírók Jugoszlá­viában tartózkodó csoportja folytatja tanulmányútj­át. A szovjet vendégek a legutóbbi napokban Dalmáciában, Hor­vátországban és Szlovéniában jártak. Tovább javul Eisenhower elnök egészségi állapota Mint az Associated Press hírügynökség jelenti, Eisen­hower elnök egészségi állapota tovább javult, úgyhogy egy-­két nap múlva már hivatalos ok­mányokat ír alá. Előadást tartottak a moszkvai diplomáciai testületnek a szűzföldek meghódításáról Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió külügyminisz­­tériumának rendezésében I. A. Benyegyiktov szovhezügyi mi­niszter szeptember 29-én elő­adást tartott a moszkvai dip­lomáciai testület tagjai szá­mára a szovjet szűzföldek meg­hódításáról. Benin-renddel tüntették ki A. M. Vasziljevszkij marsallt Moszkvából jelenti a TASZSZ. A moszkvai lapok közlik a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének törvényerejű rendeletét, amelynek értelmé­ben Lenin-renddel tüntették ki Alekszandr Mihajlovics Va­­sziljevszkijt, a Szovjetunió marsallját, aki szeptember 29-én töltötte be 60. életévét.

Next