Magyar Nemzet, 1956. március (12. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

ld­ysr Nemzet _ _______________________________A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA________________________________ A szovjet mezőgazdaság távlatai Sok-sok ezer kilométerre tá­­vol Moszkvától, Kazahsztán és Szibéria vad bojtorjánnal fel­vert földjein feltörték az ugart. Vonatok mentek sza­kadatlanul, hosszú sorban, vitték az élelmet, a felszere­lést, a nagyszerű gépeket azok­nak a hősöknek, komszomo­­listáknak, agronómusoknak, mérnököknek, technikusoknak és más hazafiaknak, akik ön­ként vállalkoztak arra, hogy meghódítják a szűzföldeket. Dolgoztak szélben, rekkenő melegben, sátor alatt háltak, a szabadban étkeztek, de nem tágítottak. Két év alatt har­minchárommillió hektár szűz és parlag földet vettek művelés alá a Szovjetunióban, több mint háromszor akkora terü­letet, mint Magyarország. Amikor ezt hallja az egy­szerű ember Csepelen, Szicí­liában, Kalkuttában, Buenos Airesben vagy bármelyik más részén a világnak, gyorsab­ban dobog a szíve. S akár­milyen távol is van térben, kilométerekben Moszkvától, lélekben, vágyban ott van most mégis, ahol a békesze­rető emberek akarata az új világot kovácsolja mindenki számára. A szűzföldek meghódítása csak egyik — bár nem jelen­téktelen — része a szovjet mezőgazdaság fejlesztésének. E munka középpontjában a terméshozamok növelésének feladata áll. Ennek megvaló­sítása érdekében a szovjet mezőgazdaság az elmúlt két év alatt 404 ezer traktort, 228 ezer tehergépkocsit, 83 ezer gabonakombájnt és sok más gépi eszközt kapott. A több árugabona lehetővé teszi, hogy ugyanakkor jelentősen növel­jék a kukorica vetésterületét, s ezzel párhuzamosan fej­lesszék a sertésállományt. Tavaly majdnem 18 millió hektárt vetettek be kukori­cával, vagyis 13,6 millió hek­tárral többet, mint 1954- ben. A hatodik ötéves terv végéig a szemestermények évi összes termelését 11 milliárd padra emelik, az ipari növé­nyek — a gyapot, a cukorrépa, a len, a kehder, a napraforgó — vetésterületét növelik és terméshozamát jelentősen fo­kozzák, s nagymértékben nö­velik a burgonya és a zöld­ségfélék termesztését is a Szovjetunióban. A gabonagazdálkodás fej­lesztése mellett különös gon­dot fordít a párt és a szovjet kormány az állattenyésztés további fellendítésére, a jó­szágállomány számszerű növe­lésére és a hozamok fokozásá­ra. A rendszabályok egész so­rát dolgozták ki az állatte­nyésztési munkák gépesítésé­re, az állattenyésztéshez szük­séges épületek építésére. A Szovjetunió kimeríthetet­­len­ tartalékokkal rendelkezik, s minden adottsága megvan ahhoz, hogy a kitűzött fel­adatokat sikeresen teljesítse. Amióta a sertéstenyésztés fejlesztése érdekében a párt konkrét intézkedéseket tett, máris jelentősen megnőtt a sertésállomány. Az utóbbi négy hónapban a kolhozok 62 százalékkal több sertést adtak el az államnak, mint tavaly hasonló időszakban. A kolho­zokban 1956. február 1-én több mint háromszor annyi sertést hizlaltak, mint 1955. február 1-én. Az állattenyész­tés alapja a takarmány­ter­mesztés. Ezért különös gondot, fordítanak az évelőfüvek, a lóhere, a lucerna vetésterü­letének növelésére is. Mindezt olvasva, bizonyára felmerül mindenkiben a kér­dés: lehetséges ezt az óriási arányú munkát csak emberi erővel elvégezni? Kétségtelen, hogy nem. A szovjet emberek mellett azonban ott áll a fej­lett technika, segítik munkáját a gépek, egyre újabbak, töké­letesebbek és egyre nagyobb számban. Erre célozva Bulga­­nyin, a Szovjetunió Miniszter­­tanácsának elnöke kijelentet­te a kongresszuson: "A ter­vek szerint a mezőgazdaság öt év leforgása alatt 1 650 000 traktort (15 lóerős traktorok­ra átszámítva), ebből 680 000 univerzális traktort, továbbá 560 000 gabonakombájnt, 250 ezer kukorica- és silónövény­­betakarító kombájnt és sok egyéb mezőgazdasági gépet kap... Az irányelvek terve­zete előírja továbbá, hogy öt év leforgása alatt 180 000 trak­­torvontatású aratógépet és 400 000 szalmafelszedő gépet kell a mezőgazdaság rendel­kezésére bocsátani, de ez a gépmennyiség szemmel látha­­tóan nem lesz elegendő.­ A fokozódó jólét nemcsak a terméseredmények növeke­désében és az állatállomány gyarapodásában mutatkozik majd meg, a Szovjetunióban a hatodik ötéves terv során végleg felszámolják a falu kulturális és gazdasági elma­radottságának évszázados­ örökségét. Megjavítják a kol­hozparasztok lakásviszonyait, kényelmes lakásokat, jó uta­kat építenek. A korszerű lakó­házak mellett a magas jöve­delemmel rendelkező, nagyobb kolhozok pedig megkezdhetik az óvodák, szülőotthonok, klu­bok, fürdők, pékségek építé­sét. Virágzó falvak létesülnek, új, korszerű lakótelepek azo­kon a meghódított területeken is, amelyeken pár esztendővel ezelőtt a szél csak bojtorjánt hajtott. Amíg Moszkvában a jólét növelésének teendőit foglalták történelmi jelentőségű határo­zatokba, addig az angol alsó­házban Macmillan kijelentet­te, hogy az angol kormány ta­karékossági programot dol­gozott ki, mert az angol dol­gozók már »túl jól élnek«. Egy másik kapitalista országban pedig, amely olyan gyakran és előszeretettel kérkedik la­kosainak életszínvonalával, az Egyesült Államokban, a hiva­talos adatok közlése szerint 1940-től 1954-ig körülbelül 1 millió 300 ezer farmer ment tönkre. Kóborló emberek jár­ják az utakat, vándorolnak egyik államból a másikba, munkát, lakóhelyet és élel­met keresve. Az élet hasonlít itt össze két világrendszert. Egyik ol­dalon... az óceánon túl, majd­nem másfélmillió tönkrement farmer; a­­kommunizmust épí­tő Szovjetunióban: meghódí­tott új területek, épülő fal­vak, gazdagodó kolhozparaszt­­ság és óriási távlatok, amelyek nemcsak a jólétet, hanem a böklét és egyben az erőt, egy legyőzhetetlen nép erejét és összeforrottságát hirdetik. Dobi István üdvözlő távirata a Finn Köztársaság elnökéhez Dr. URHO KALEVA KEKKONEN őexcellenciájának, a Finn Köztársaság elnökének, Helsinki A Finn Köztársaság elnöki tisztségébe történő beiktatása alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében szívből jövő üdvözletemet küldöm Nagyméltóságodnak és őszin­tén kívánom, hogy elnöksége alatt tovább emelkedjék a test­véri finn nép jóléte és fejlődjék a népeink közötti baráti kap­csolat. DOBI ISTVÁN, a Magyar­ Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Az SZKP XX. kongresszusának visszhangja az angol alsóház külpolitikai vitájában A külpolitikai helyzet AZ SZKP XX. KONGRESSZUSÁNAK HATÁSA A NYU­GATI POLITIKÁBAN nemcsak különböző sajtókommentáro­­kon mérhető le, amelyek — mint tegnapi számunkban erre rámutattunk — egyre élesebben bírálják a nyugati hatalmak, főleg az Egyesült Államok külpolitikáját, hangsúlyozzák ku­darcait a szovjet külpolitika sikereivel szemben és sürgetik, leg­alább a módszerek "felülvizsgálását". Az angol alsóház külügyi vitájában is megmutatkozott az SZKP XX. kongresszusának hatása, mindenekelőtt azokban a bírálatokban, amelyek az an­gol kormány közel- és távol-keleti politikáját érték. Több fel­szólaló hangsúlyozta azt is, hogy a Közép-Kelet kérdéseinek megvitatásánál lehetetlen megkerülni a Szovjetuniót. Jennie Lee asszony (Bevan felesége) munkáspárti képvi­selő Izrael és az arab országok közötti ellentétekről­ szólva, ki­jelentette: "­Egyetlen ésszerű lépés csak az lehet, ha felkérjük a Szovjetuniót, csatlakozzék Angliához, Amerikához és Fran­ciaországhoz annak biztosítására, hogy bármely megtámadott fél a nagyhatalmak védőszárnyai alá kerülne"." Lee asszony így folytatta felszólalását: "Miért nem szedjük össze bátorságunkat és miért nem helyezkedünk független álláspontra nemzet­közi ügyekben?" Hangsúlyozta, hogy Angliának tettekkel is síkra kell szállnia a Kínai Népköztársaság nemzetközi elisme­rése és ENSZ-felvétele mellett. Majd élesen kikelt Angliának a SEATO-hatalmak oldalán követett politikája ellen és kije­lentette, hogy a brit külügyminiszter, ha elolvassa, mit ír a SEATO, legutóbbi hadgyakorlatairól a közép- és távol-keleti országok sajtója, tapasztalni fogja, hogy ezt ott mindenki üres komédiának tartja. "Ostobaság azt állítani — mondotta —, hogy ilyesmivel hozzájárulunk a világbékéhez. Ilyesmivel nem nyerünk mást,­­ mint megvetést." A. N. Benn munkáspárti képviselő Kína nemzetközi elis­merése mellett emelt szót és kijelentette, hogy Kínát nem le­het kizárni a nemzetközi ügyek intézéséből. "Mi kilátásunk lehet az elintézésre Ázsiával, ha nem tárgyalunk közvetlenül a kínai kormánnyal?" — tette föl a kérdést. Hangsúlyozta, hogy a kormányt súlyos mulasztás terheli, amiért nem szor­galmazta Kína felvételét az ENSZ-be. Ezután a következőket mondotta: "A Szovjetunió kezd iparilag hatalmasabb lenni az Egyesült Államoknál és mielőtt a mai nemzedék kihal, Kína szintén még hatalmasabb lehet." Nemcsak ellenzéki oldalról hangzott el bírálat az angol kormány külpolitikájáról, hanem egyes konzervatív képvise­lők is, akikre láthatóan mély benyomást tettek az SZKP XX. kongresszusának határozatai, rámutattak a szovjet külpolitika sikereire a nyugatiak "tehetetlenségével" szemben. Hinching­­brooke konzervatív képviselő kijelentette: "Az elmúlt egy-két év folyamán óriási mértékben nőtt a Szovjetunió politikai és diplomáciai hatalma. Sohasem hitték s most sem hiszik, hogy a Szovjetunió részéről katonai támadás bárminő veszedelme fenyegetné." A képviselő rámutatott, hogy miközben a Szov­jetunió politikája egymásután érte el a sikereket, addig "a Nyugat az utóbbi hónapokban egyetlen eredményes politikai lépést sem tett". Megalakították az SZKP Központi Bizottságának OSZSZSZK-irodáját Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az SZKP Központi Bizottsága az OSZSZSZK köztársasági szervei, területi, határterületi pártszervei, szovjet és gazda­sági szervei munkájának konkrétabb vezetése és a köz­társaság gazdasági és kultu­rális építésével összefüggő kérdések operatívabb megol­dása céljából megalakította az SZKP Központi Bizottságának OSZSZSZK-irodáját. Az SZKP Központi Bizott­sága OSZSZSZK-irodájának elnöke N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, az iroda elnökhe­lyettese N. J. Beljajev, az SZKP Központi Bizottságának titkára. Az SZKP Központi Bizott­sága OSZSZSZK-irodájának tagjai: M. A. Jasznov, az OSZSZSZK Minisztertanácsá­nak elnöke, I. V. Kapitonovv, az SZKP moszkvai területi bi­zottságának első titkára, F. R. Kozlov, az SZKP leningrádi területi bizottságának első tit­kára, V. M. Csurajev, az SZKP Központi Bizottságában az OSZSZSZK pártszerveivel foglalkozó osztály vezetője, V. P. Milavscsikov, az SZKP Központi Bizottságának az OSZSZSZK mezőgazdaságával foglalkozó osztálya vezetője, A. M. Puzanov, az OSZSZSZK Minisztertanácsának első el­nökhelyettese, N. G. Ignatov, az SZKP gorkiji területi bizott­ságának első titkára, A. P. Kirilenko, az SZKP szverd­­lovszki területi bizottságának első titkára. IV. Sz. Hruscsov fogadta az SZKP XX. kongresszusán részt vett kínai küldöttséget Moszkvából jelenti a TASZSZ. NI. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára február 28-án fogadta a Kínai Kommunista Pártnak az SZKP XX. kongresszusán részt vett küldöttségét. Csu Te marsallt, a küldöttség vezető­jét, továbbá Teng Hsziao-ping, Vang Csia-hsziang és Tan Csen-lin elvtársakat, a kül­döttség tagjait. N. Sz. Hruscsov szívélyes, baráti beszélgetést folytatott a Kínai Kommunista Párt kül­döttségével. Vincent Auriol moszkvai tartózkodása Moszkvából jelenti a TASZSZ: Február 29-ére virradó éjsza­ka K. J. Vorosilov­nak, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nöksége elnökének személyes vendégeként feleségével együtt Moszkvába érkezett Vincent Auriol volt francia köztársasá­gi elnök, neves francia poli­tikus. Vincent Auriol a Szov­jetunióban ellátogat ipari vál­lalatokba, kolhozokba és több városiba. A vmukovói repülőtéren S. R. Rasidov, a Szovjetunió Legfel­ső Tanácsa Elnökségének el­nökhelyettese, az Üzbég SZSZK Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke, N. M. Pegov, a Legfelső Tanács Elnökségének titkára, A. A. Arutyunjan, a külügyminisztertesre első euró- Magyar parlamenti küldöttség utazott a Csehszlovák Köztársaságba A Csehszlovák Köztársaság nemzetgyűlésének meghívásá­ra szerdán este baráti látoga­tásra a Csehszlovák Köztár­saságba utazott a Magyar Nép­­köztársaság országgyűlésének küldöttsége. A küldöttség vezetője Rónai Sándor, az országgyűlés elnö­ke, az MDP Központi Vezető­ségének tagja. A küldöttség tagjai: Antos István, az MDP Központi Vezetősége osztály­­vezetője, Bognár Rezső, a Ma­gyar Tudományos Akadémia főtitkára, Csikesz Józsefné, az MDP Központi Ve­zetőségének póttagja, az MDP budapesti pártbizottságá­nak titkára, az országgyűlés jogi bizottságának tagja, Föld­vári Rudolf, az MDP Központi Vezetőségének tagja, a Borsod megyei pártbizottság első titká­ra, Germadics Vilmos, a Ganz Vagon- és Gépgyár gépészmér­nöke, Kaszapovics András, az MDP Központi Vezetőségének póttagja, termelőszövetkezeti elnök, Nagyistók József, az or­szággyűlés alelnöke, Szobek András, az MDP Központi Ve­zetőségének tagja, begyűjtési miniszter, Wolf Johanna épít­­tész főmérnök. A küldöttség búcsúztatására a Keleti-pálya­­udvaron megjelent Egri Gyula, az MDP Központi Vezetőségé­­nek titkára, Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára, Vas Istvánná, az országgyűlés alel­­nöke, Kárpáti József külügy­­miniszterhelyettes, Orosz Nán­­dor, az MDP Központi Veze­­tősége nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője s a poli­tikai élet több más vezető sze­mélyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál Stefan Major, a Csehszlovák Köztársaság budapesti rend­­kívüli és meghatalmazott nagy­­követe és a nagykövetség tag­­jai. (MTI) pai osztályának vezetője, N. I. Bobrovnyikov, a moszkvai ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke, G. I. Fomin, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa elnöksé­gének protokollfőnöke és más személyiségek üdvözölték a vendéget. Vincent Auriol érkezésénél jelen voltak Dejean nagykövet vezetésével a moszkvai francia nagykövetség tagjai is. K. J. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke február 29-én fo­gadta Vincent Auriol volt francia köztársasági elnököt. Vincent Auriol Dejean moszk­vai francia nagykövet és Laloy nagykövetségi tanácsos kísére­tében jelent meg. Vorosilov és Vincent Auriol között barátságos, fesztelen beszélgetés folyt le. Jelen volt N. M. Pegov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének titkára, N. T. Fedorenko külügyminiszterhe­lyettes, G. I. Fomin, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnök­ségének protokollfőnöke, J. A. Koroljev, a Legfelső Tanács kancelláriájának helyettes ve­zetője is. Vincent Auriol február 29-én feleségével együtt láto­gatást tett a Kremlben és meg­­tekintette annak történelmi nevezetességű és építészeti emlékeit, a fegyvertár gyűj­teményét. Február 29-én délután N. I. Bobrovnyikov, a moszkvai vá­rosi szovjet végrehajtó bizott­ságának elnöke, fogadta a francia vendéget, aki azután megtekintette a várost. A "Novo-Peszcsanije Ulici" kör­­zetében megismerte az előre­gyártott elemekből való épít­­­kezés módszereit. Vincent Auriol látogatást tett a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem épületében is. Este megjelent feleségével együtt a Nagy Színházban és részt vett Prokofjev "Romeo és Júlia" című balettjének előadásán. A központi páholyban Vincent Auriollal együtt a következők voltak jelen: K. J. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnökségeinek elnöke, N. A. Mihajlov, a Szovjetunió kul­turális ügyeinek minisztere, N. M. Pegov, a Szovjetunió Leg" felső Tanácsa "Elnökségének titkára, A. A. Gromiko, a Szovjetunió külügyminiszteré­­nek első helyettese, N. V. Po­­pova, a Szovjetunió Szakszer­vezetei Központi Tanácsának­ titkára, valamint francia és­ szovjet újságírók. Lazaro Cardenasnak átnyújtották a Nemzetközi Sztálin-békedíjat Mexikóból jelenti a TASZSZ: M­­exico­ Cityben február 26-án az Ideál-filmszínház helyiségé­ben ünnepélyesen átnyújtot­ták »A népek közötti béke megszilárdításáért« elnevezésű Nemzetközi Sztálin-békedíjat Lazaro Cardenas tábornoknak, Mexikó volt elnökének. Az ünnepi ülésen Heriberto Jara, a mexikói békebizottság el­nöke üdvözölte a kitüntetettet, majd G. V. Alekszandrov, a Szovjetunió népművésze, a Nemzetközi Szt­ál­in-díj Bizott­ság tagja, átnyújtotta Carde­nasnak a Nemzetközi Sztálin­békedíj okmányát és arany"­érmét. Ezután Cardenas köszönési tét mondott a békedíjért s rá­­mutatott arra, hogy ma egyet­­len nép sincs, amely ne ki­­vánná a békét s ne törekedne megszilárdítására. Mi, mexikóiak — mondotta — tudjuk, hogy hazánk béke­szerető hagyományai nemzeti közösségünkkel együtt szület­­tek. Ezért mi, mexikói béke­­harcosok az államok közötti konfliktusok békés rendezé­séért küzdünk. Eisenhower ismét jelölteti magát A Reuter szerdán délután 16 óra 45 perckor so­ronkívüli hírben közölte: Eisenhower bejelentette, hogy hajlandó másodszor is pályázni az el­­nökségre. Nehru elfogadta Eisenhower elnök meghívását Delhiből jelenti a TASZSZ. Nehru indiai miniszterelnök bejelentette a népi kamará­ban, hogy elfogadta Eisenho­wer elnök meghívását és meg­látogatja az Egyesült Államo­kat. Nehru közölte azt is, hogy az elfogadáskor meghívta Irt­­diába Eisenhower elnököt. Mindezek — mondotta — ki­lenc hónappal ezelőtt történ­tek és nincsenek összefüggés­­ben Dul­les mostani látogatá­sával. Az angol alsóház hadügyi költségvetési vitája Londonból jeleníti a TASZSZ. Az angol alsóházban megkez­dődött a vita a kormánynak arról a Fehér Könyvéről, amelyben ismerteti Anglia­­as­­tanai kiadásait az 1956—1957­ pénzügyi évre. A tatat ,Walter

Next

/
Thumbnails
Contents