Magyar Nemzet, 1956. március (12. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

2 hadügyminiszter nyitotta meg. Kijelentette, hogy a kormány véleménye szerint jelenleg ke­vésbé valószínű egy újabb vi­lágháború kitörésének lehető­sége. Ennek ellenére azt han­goztatta, hogy folytatni kell az atomfegyverkezési hajszát és azt állította, hogy a mag­­fegy­ver-­gyártás fejlesztése, mint »elriasztó­­tényezős elő­mozdíthatja a béke megszilár­dítását. Az angol hadügymi­niszter védelmébe vette az erőpolitikát', és kijelentette, hogy »az angol fegyveres erőknek be­­kell tölteniük sze­repüket a hidegháborúban”. A munkáspárti ellenzék ré­széről felszólaló Richard Sto­kes hangsúlyozta, hogy a kon­zervatívok és a munkáspár­tiak között nincs lényeges né­zeteltérés .­Anglia fő kötele­zettségeit illetően­*. S­tokes azonban bizalmatlansági in­dítványt terjesztett elő a kor­mány ellen, mivel a katonai szükségletekre fordított óriási összegek ellenére »Anglia vé­delmi rendszere még mindig komoly fogyatékosságokban szenved«. Az ezután felszólaló mun­káspárti Zilliacus hangsúlyoz­ta, hogy a katonai kiadások »elviselhetetlen terhet jelen­tenek Anglia számára«. Zillia­cus szerint Anglia csőd felé tart. Indonézia közölte az ENSZ-szel, hogy felmondta a holland—Indonéz uniót New Yorkból jelenti az MTI. Szudzsarvo, Indonézia állandó ENSZ képviselője levélben ér­tesítette Dag Hammar­skjoldöt, az ENSZ főtitkárát, hogy In­donézia felmondta a holland— indonéz uniót és vele együtt a New Yorkból jelenti a T­ASZSZ. Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára a napokban tért vissza New Yorkiba 17 or­szágban, köztük a közel- és közép-keleti országokban tett utazásáról. A főtitkár útjának eredményeiről sajtóértekezle­tet tartott. Hammarskjöld azt Párizsból jelenti az MTI, hogy a francia minisztertanács szerdán újabb ülést tartott, amelyen elfogadták annak a parlament elé terjesztendő törvényjavaslatnak a szöve­gét, amely különleges felha­talmazást kér a kormány szá­mára az algériai ügyekben. A francia minisztertanács Ely tábornokot nevezte ki a francia fegyveres erők vezér­kari főnökévé, a lemondott Gillaume tábornok helyébe. két ország különböző szerző­déseit — jelenti az AP. A le­vél hangsúlyozta, e lépés célja az volt, hogy "­normálissá és egészségesebbé tegye Indoné­zia és Hollandia kapcsolatait", mondta, hogy a közel-keleti helyzet »rendkívü­l drámai« és ez nem segíti elő a rendezést. Nyilvánvalóan a közel-keleti angol—amerikai fegyverszállí­tásokra utalva, hangsúlyozta, semmi ok sincs arra, hogy ilyen fegyverszállítások történ­jenek. „ Utóbbi azért mondott le, mert bírálatok érték, hogy tévesen ítélte meg az algériai katonai helyzetet. A (Párizs, TASZSZ) A Croix című francia lap kijelentette, hogy a Szovjetunió technikai szakemberek képzése terén már túlszárnyalta a legfejlet­tebb tőkés országokat.­­Az Egyesült Államok — írja a lap — elmaradt a Szovjetunió mö­gött."­ llammarikföld a „rendkívül drámai"­ közel-keleti helyzetről Az algériai katonai helyzet miatt lemondott a francia vezérkari főnök A múlt év végén a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájá­nak nagylétszámú expedíciója indult a hatodik földrészre, az Antarktiszra. Az expedíció ki­küldésére a nemzetközi geo­fizikai év keretében került sor­, amelynek megrendezésében 87 ország, köztük a Szovjetunió is részt vesz és a kutatások az egész Földre, sőt a világűrre is kiterjednek. A tudósok egyik része a vi­lágűr titkainak kifürkészésére készül és távoli bolygók eléré­sének módjait kutatja. A tu­dósok másik részének azon­ban az a nézete, hogy sorrend­ben előbb a Föld még rejté­lyes, feltérképezetlen vidékeit kell megismerni és meghódí­tani civilizációnk számára. A Földnek ilyen­­fehér folt­­ ja — a szó legszorosabb értelmé­ben véve, de,jelképesen is — a fehér jégbirodalmú Déli Sarkvidék, az Antarktisz, amelyet a földrajz tudományá­nak képviselői hol hatodik vi­lágrésznek, hol pedig hetedik világrésznek szoktak nevezni. A föld „hűtőkamrája“ Az Antarktisz szárazföldje — tudományos becslés szerint — majdnem 14 millió négyzet­­kilométer nagyságú, vagyis szinte akkora, mint Európa és Ausztrália együttvéve. Ahogy Szomov, a szovjet déli sark­vidéki expedíció vezetője nem­régiben megírta: "A déli-sarki kontinens domborzati tekintet­ben magasan a tenger szintje fölött elhelyezkedő gigászi fennsík, amelynek átlagos ma­gassága mintegy 3000 méter. Helyenként hegyvonulatok tö­rik meg a fennsíkot, s ezeknek 6000 méteres csúcsaik is van­nak. Az Antarktisz egyik sajá­tossága, hogy a sok helyen két kilométer vastagságú, hatal­mas szárazföldi jégréteg szinte teljesen elborítja a felszínt... Ebben a végeláthatatlan jégi országban a föld legzordabb éghajlata uralkodik: az An­tarktisz évi középhőmérséklete —25 Celsius fok... A hőmérő higanyszála nyáron sem emel­kedik a 0 fok fölé. A hőmér­séklet az északi félteke nya­rával egybeeső téli hónapok­ban —40 fokig süllyed, de a hideg néha eléri a —80 fokot is.­ Az Antarktisz tanulmányo­zása a többi között azért is rendkívül fontos, ítvert ez a földrész valóságos hűtőkamra, amelynek óriásikb befolyása a Föld légkörének mozgására. A több száz méter vastag jég sa­ját­ súlyánál fogva óriási nyo­­más alatt áll, ennek következ­tében a szélei lassan, de ál­landóan csúsznak a tengerbe. A jégpáncél egyes részeinek ez a svándorlása" különböző se­bességgel történik, ily módon hatalmas repedések keletkez­nek, amelyeket később befúj a hó,, s ez nagy veszélyeket rejt a kutatók számára. A tengerbe lassan becsúszó jégmezők hossza gyakran meg­haladja a 100 kilométert. A jégmezők letöredezett szélei al­kotják a jéghegyeket, amelye­ket a szél és a tengeráramlás azután észak felé sodor. A csúszó jégmezők területe majd­nem 1 millió négyzetkilométer, jelenleg tizenkettőt tartana­k nyilván, amelyek közül a leg­nagyobb egymagában félmillió négyzetkilométer kiterjedésű. A csúszó jégmezők »sebessé­­ge« napi 1—4 méter. A Ross nevű jégmező például, ahol most az amerikaiak délsarki expedíciója tabont ütött, 1941- től 1946-ig 2780 métert csúszott északnyugati irányban, vagy­is évente 550 métert tett meg. De a kutatók emellett egy má­sik rendkívül érdekes jelensé­get is megfigyeltek: ugyanez a Ross nevű jégmező 1841-től 1899-ig 25—30 kilométerre visz­­szahúzódott. E két jelenség váltakozásából következtetni lehet a Földön egykor és ma végbemenő jegesedési folyama­tokra, a jegesedés irányára. Oázisok a végtelen hómezőn Egy másik érdekes jelenség, amit a tudósok megfigyeltek, az úgynevezett »oázisok« a Déli-sark szárazföldjén. Egy német expedíció 1938—39-ben légifelvételeket készített az Antarktiszról és megállapí­totta, hogy vannak nagy terü­letek, amelyeket sem jég, sem hó nem borít. Bord expedíciója 1946—47-ben ugyancsak szá­mos ilyen oázist figyelt meg. A legnagyobb közülük éppen a szovjet expedíció mostani tá­borhelyének közelében fekszik. Kiterjedése 750 négyzetkilo­méter. Három nagyobb és mint­egy 20 kisebb tó tarkítja, vizük nyáron jégmentes és ké­keszöld színben játszik. Az egyik ilyen tavon 1947-ben lesszéllt egy hidroplán és a ku­tatóit megállapították, hogy a tó vizét mikroszkopikusan ki­csiny algák és moszatok töme­gei színezik. Az oázisok eredete egyelőre még nincs teljesen tisztázva. Lehetséges, hogy keletkezésü­ket a jégmezők visszahúzódá­sa okozta, vagy a szélviharok elfújták a havat egyes helyek­ről. Az oázisok tanulmányozása azonban igen fontos feladat, mert az Antarktisz geológiai viszonyainak kulcsét jelenti. Huszonötezer kilométeres út után A szovjet délsarki expedíció egy Balti-tengeri kikötőből in­dult el és 25 ezer kilométeres utat tett meg a­z óceánokon, amíg eljutott a hatodik világ­rész partjaihoz. Az expedíció tagjai a 12 ezer tonnás Ob jég­­törőhajó fedélzetén tették meg az utat, a felszerelés egy részét pedig a Léna szállítóhajó vitte. Megérkezésük után az Ob belevájta jégtörő orrát a me­redek partvonal 25—30 méter magas jégfalába és így meg-­ rögzítve, a daruk megkezdték a kirakodást, és az expedíció speciálisan kiképzett építőmunkásai né­hány nap alatt összeszerelték a lakóépületekből, laborató­riumokból ás a rádióállomásból álló, »Mirnij«-nek (Békés) el­nevezett első szovjet kutatóál­­lomást. Innen kiindulva a re­pülőgépek most keresik a szá­razföld belsejében a legalkal­masabb helyet két újabb ku­tatóállomás telepítésére. Ezek közül az egyik, a Szovjetszkaja állomás, a földrajzi értelemben vett Déli-sark közelében, a má­sik, a Kelet nevű állomás pe­dig az úgynevezett Knox-föld partja és a mágneses Déli-sark közötti félúton lesz. A köztük levő távolság több mint két­ezer kilométer. De a három állomás állandó repülő- és rá­­dióösszeköttetésben lesz egy­mással. A délsarki szovjet expedíció­ban a legismertebb szovjet sarkkutatók­ és tudósok vesz­nek részt. Az expedíció veze­tője M. M. Szomov, a földrajz­tudományok doktora, a Szov­jetunió Hőse, aki nemrég még az Északi-sark—2 nevű, jég­mezőn úszó szovjet kutatóállo­­mást vezette. Apja, Mihail Pavlovics Szomov, szintén is­mert, kiváló sarkkutató volt. Az expedíció tagjai között van V. G. Kort, a tudományos aka­démia oceanológiai intézeté­nek igazgatója, P. V. Vsakov, a biológiai tudományok dok­tora, A. M. Gusztv, a fizika­matematikai tudományok dok­tora, O. Sz. Vjalov akadémikus­­és még számos világszerte is­mert nevű tudós és sarkkutató. Az expedíció repü­lő-osztagá­­nak vezetője I. I. Cserevicsnij, a Szovjetunió Hőse, aki 1941- ben a világon elsőként hajtott végre leszállást gépével a föld­rajzi értelemben vett Északi­sarkon. Tagja az expedíció­nak húsz komszomolista fiatal is. Kik ezek a bátor szovjet fiatalemberek? Itt van például Vlagyimir Szmirnov. A technikum el­végzése után esztergályos lett, dolgozott villamoserőművek­nél, gépgyárban, most leg­utóbb pedig Karéliéban volt gépkezelő. A csoport legfiatalabb kom­­szomolistái közé tartozik a 24 éves Andrej Kapica geológus és geofizikus, a világhírű fi­zikus, P. L. Kapica akadé­mikus fia, az ugyancsak világ­hírre szert tett A. N. Krilov akadémikus, az ismert hajó­építő unokája. Minden idők legnagyobb detektívmunkája Az amerikai expedíciót Byrd admirális vezeti. Az úgyneve­zett "Mélyhűtő Operáció" 1600 ember tevékenységét veszi igénybe. A brit nemzetközösség expe­díciójának élén dr. Fuchs 611. Az ehhez csatlakozó új-zélan­­diak munkájában részt vesz majd Sir Edmund Hillary, a Mount­ Everest megmászója is. Expedíciók érkeztek és érkez­nek az Antarktisz partvidéké­re Franciaországból, Argentí­nából, Chiléből, Norvégiából, Japánból, Belgiumból és való­színűleg Nyugat-Németország­­ból is. Újabban olyan hírek terjedtek el, hogy dr. Karl Herroghoffer müncheni orvos­nak, a Nariga—Parbat-expe­­díció vezetőjének irányításá­val "félhivatalos" nyugatné­met expedíció is útra kel az Antarktisz titkainak feltárá­sára. A különböző expedíciókra — mint a Fortune című amerikai lap megállapította —­­minden időik egyik legnagyobb detek­tívmunkája vért. Igen, minden idők legnagyobb tudományos s detektívmu­­káját végezhetik el a 14 millió négyzetkilométer kiterjedésű Antarktiszon a kü­lönböző országait tudósai. A Szovjetunió a tudósok együttműködéséért Szomov, a szovjet déli-sark­vidéki expedíció vezetője több ízben hangsúlyozta, hogy "a szovjet tudósok aktívan együtt­működnek, majd az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és más országok tudósaival". A szovjet tudományos élet képvi­selői a többi országnak az Antarktiszra érkezett tudósai­val együtt akarják tanulmá­nyozni a meteorológia, az aero­­lógia, a földmágnesség, a sarki fény, az ionoszféra és a koz­mikus sugárzás, a jégtan és az oceanográfia kérdéseit. A szovjet expedíció eddig is szívesen közölte és a jövőben is szívesem közli régibb és újabb kutatásainak eredmé­nyeit más országok tudósaival. A szovjet tudósok kétségtele­nül előnyben vannak több vo­natkozásban, mivel a szovjet bálnavadász-flotilla hajóival utazott tudósok már komoly előtanulmányokat végeztek a déli félteke vizein. Míg a Szovjetuniót elsősor­ban tudományos szempontok vezették expedíciójának meg­szervezésében. Byrd admirális néhány nyilatkozatából és né­hány amerikai lap cikkéből arra kell következtetnünk, hogy az Egyesült Államok ex­pedíciójának esetleg bizonyos "medlékszempontjai" is van­nak. Byrd tengernagy úgy nyi­latkozott, hogy nem szabad megfeledkezni az Antarktisz stratégiai jelentőségéről, hiszen az Antarktiszt körülvevő há­rom óceán több földrészt kap­csol össze. A New York Times kommentátora szerint az An­tarktisz alkalmas lehet tenger­alattjáró- és repü­lőtámaszport­­tok létesítésére. Ezenkívül a szárazföldet körülvevő óceá­noknak feltétlenül nagy hadá­szati jelentőségük van, mivel az Egyesült Államok egyes leg­újabb hadihajói — nagyságuk miatt — nem tudnak átkelni a Panama-csatornán. A Déli-sarkvidék egyébként rendkívül gazdag urániumban, szénben, olajban. A Basler Nachrichten néhány hét előtt azt írta, hogy az Antarktisz idővel a világ egyik fontos nyersanyagforrása lehet. Bi­zonyos, hogy ezek a teljesen kiaknázatlan természeti kin­csek is fontos szerepet játsza­nak a Déli-sarkvidék iránt mu­tatkozó nemzetközi érdeklődés növekedésben.­­ Bacsó János — Sós Endre V/ Az Antarktisz a tudomány reflektorfényében ______hiorfls­ffift_______ A világsajtó újabb kommentárjai az SZKP XX. kongresszusáról A Kínai Népköztársaság saj­tója továbbra is élénken kom­mentálja az SZKP XX. kong­resszusa munkájának eredmé­nyeit. A (Kuangmingzsipao) az SZKP XX. kongresszusá­nak nemzetközi jelentőségével foglalkozó vezércikkében azt írja, hogy ez a kongresszus nagy befolyást gyakorol a nemzetközi kapcsolatok fejlő­désének egész menetére. A kínai nép — folytatja a lap — lelkesen üdvözli az SZKP XX. kongresszusának határozatait, amelyek a szo­cializmus építésében kivívandó új győzelmekre, az egész vi­lág békéjének megszilárdítá­sáért folytatandó harcra lelke­sítik a kínai népet. Kína népe eltökélte, hogy továbbra is szi­lárdítja a szövetséget a Szov­jetunióval és a népi demokra­tikus országokkal­ közi viszonyok megjavítására, valamint a világbéke megszi­lárdítására nézve. A kongresszus — folytatja a Borba — erélyesen hangsú­lyozta, hogy a háb­rú nem el­kerülhetetlen, megakadályoz­ható, és meg is kell akadá­lyozni. A kongresszus rámuta­tott arra a nagy igazságra is, hogy a békés egymás mellett élés nemcsak szép eszme, ha­nem reális koncepció is, amely megfelel a mai világ feltéte­leinek és kívánalmainak. A békés egymás mellett élésről alkotott felfogást nem valamilyen ideiglenes fegyver­­szünet értelmében, vagy a kü­lönböző társadalmi berende­­­zésű országok passzív egymás mellett létezése szellemében határozta meg, hanem az ak­tív, igazi együttműködés szel­lemében." A lap idézi N. Sz. Hruscsov vonatkozó kijelentéseit, majd megállapítja: "A békés egymás mellett élésnek ez a koncep­ciója szolid bázist teremt a konstruktív politika számára a nemzetközi kapcsolatok te­rén. Kétségtelen tehát, hogy az egymás mellett élés eme felfogásának következetes be­tartása és annak további el­mélyítése jelenti azt a biztos utat, amely a nemzetközi lég­kör megjavításához, a népek és országok közeledéséhez, vala­mint az általános biztonság szolid alapjain álló nemzet­közi kapcsolatok kiépítéséhez vezet." A Borba így fejezi be kom­mentárját: »A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa, amelyen ez az orientálódás megnyilvánult, nagy pozitív nemzetközi ese­ményt jelent s hatása erőtelje­sen érezhetővé válik a nemzet­közi légkör további megjaví­tására, a népek és országok közeledésére és a szilárd béke kiépítésére irányuló törekvé­sekben." 1 A • MHMX itlt tMinkíl m BORBA nrrtn cowujmetirrwf r«»n« njnor Hasoit ___ •(Borba) hosszabb kommentárban fog­lalkozik az SZ­CP XX. kong­resszusának munkájával. "Köz­véleményünk — kezdi kom­mentárját a Borba — nagy ér­deklődéssel és figyelemmel kí­sérte a Szovjetunió Kommu­nista Pártja XX. kongresszu­sának munkáját. Közvélemé­nyünk — fűzi hozzá — meg­állapíthatta, hogy a XX. kong­resszus nagy előrehaladásról tett bizonyságot a Szovjetunió bel- és külpolitikájában egy­aránt, olyan előrehaladásról, amely nagy jelentőségű a szo­cializmus ügyére és a nemzet­ •Csütörtök, 1956. március 1. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének távirata a Mongol Népi Forradalmi Párt megalapításának 35. évfordulója alkalmából A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának, Ulan­ Bator Kedves Elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és az egész magyar dolgozó nép nevében forró elvtársi üdvözletünket küld­jük a Mongol Népi Forradalmi Párt megalapításának 35. év­fordulója alkalmából. Teljes sikert kívánunk Önöknek ahhoz a harchoz, amelyet a mongol nép a szocializmus építéséért, a béke megvédéséért vív. Mély meggyőződésünk, hogy a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével a mongol nép ebben a harcban diadalmas­kodni fog. Forró kommunista üdvözlettel: a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége. Al atontegyütműködés kérdésére­ foglalkozott az OEEC párizsi értekezlete Párizsból jelenti az MTI. Az AFP jelentése szerint szerdán délelőtt a párizsi La Muette-palotában folytatta ta­nácskozásait az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetének (OEEC) érte­kezlete. A szerda délelőtti ülésen az úgynevezett atom-együttműködés kérdésének vi­tájában Svájc, Ausztria, Tö­rökország és Nyugat-Német­­ország képviselői szólaltak fel. A szerda délelőtti ülés határo­zatot hozott, amelynek értel­mében különbizottságot állí­tanak fel az atomenergiai kér­dések tanulmányozására. A nyugat-németországi politikai korrupció leleplezése Berlinből jelenti az MTI. Thomas Dehler, a Szabad De­mokrata Párt elnöke egy mannheimi gyűlésen újabb he­ves támadást intézett Aden­­auer ellen. Szemére vetette a kancellárnak,­­hogy erkölcste­len eszközökkel igyekszik poli­tikai célkitűzéseit elérni és semmibe veszi a demokrácia alapelveit. Dehler végül bejelentette, hogy a Szabad Demokrata Párt Fehér Könyvet ad­na Nyugat- Németországban elharapózott politikai korrupcióról. Ez a Fe­hér Könyv a terror és telek­­vásárlás megdöbbentő adatait tárja majd a közvélemény elé — hangoztatta Dehler. Dehler­­ Bonn kezdjen tárgyalásokat a Szovjetunióva! a német újraegyesítésről Berlinből jelenti az MTI. Thom­as Dehler, a nyugatné­met kormánykoalícióból kivált Szabad Demokrata Párt elnö­ke, Bonnban tartott sajtóérte­kezletén élesen elítélte, "med­dőnek és teljesen kilátástalan­nak" nevezte az Adenauer­kormány külpolitikáját. Han­goztatta, hogy Bonn a nyugati hatalmak hozzájárulásával ha­ladéktalanul kezdjen tárgyalá­sokat a Szovjetunióval a né­met állami egység helyreállí­tásáról.

Next