Magyar Nemzet, 1956. április (12. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

k A leszerelés sikeréért Az ENSZ leszerelési albizott-­­ ságának március 27-i ülésén­­ A. A. Gromiko beterjesztette a szovjet kormány új leszerelési­­ javaslatát. Az új szovjet javas- - lat bizonyos tekintetben eltér­t a múlt év május 10-én benyúj-­­ tott szovjet javaslattól, de vál- - tozatlanul azokon az elveken­­ épül fel és ugyanazokat a cél-­­ kitűzéseket tartja szem előtt,­­ figyelembe veszi azonban a­­ nyugati kormányok ellenkeződ­­­sét olyan alapvető kérdések azonnali rendezésével szem-­­­ben, mint az atomfegyverek el-­­ tiltása. Ezért, hogy a kérdés­­ megoldhatóságához megfelelő alapot teremtsen s legalább olyan pontokon biztosítsa az előrehaladást, amelyeken a tár­gyaló felek nézetei közel hozha­­tók egymáshoz, az atomfegyve­rek eltiltásának kérdését kü­lönválasztja a hagyományos fegyverek csökkentésének kér­désétől. Kétségkívül ez a leg­jellemzőbb vonása az új szov­jet javaslatnak. Ez persze nem jelenti, hogy a Szovjetunió kormánya lemondott volna az atomfegyverek eltiltásának végső célkitűzéséről. Ha kerü­lővel is, de ide el kell jutni, mert az atomfegyverek eltil­tása változatlanul kulcskérdése a leszerelésnek. Tekintetbe véve azonban azt a szívós ellenállást, amit külö­nösen az Egyesült Államok kormánya tanúsít ebben a kér­désben, az atomfegyverek el­tiltásának közvetlen összekap­csolása a leszerelés egyéb, s már a jelen helyzetben meg­oldható feladataival — mint például a hagyományos fegyve­rek csökkentése — ismét zsák­utcába vihetné a leszerelés ügyét. Már­pedig nem kétséges, hogy a nemzetközi légkör meg­javításához s az államok kö­zötti kapcsolatok új, barátságos alapokra helyezéséhez jelentős, sőt döntő hozzájárulást jelent­het minden előrehaladás a le­szerelés kérdésében. A Szovjetunió kormányát nyilvánvalóan az a meggondo­lás vezette az új javaslat kidol­gozásánál, hogy olyan reális kereteket állítson fel a leszere­lés megvalósításához, amelyek­be valamennyi nagyhatalom alapvető elgondolásai beilleszt­hetők. Kétségtelen, hogy ebből a szempontból előnyösen kü­lönbözik a szovjet javaslat az angol—francia javaslattól, amely átveszi ugyan a május 10-i szovjet tervezet néhány fontos elemét, mindenekelőtt a leszerelés megvalósításának szakaszos módszerét, de úgy­szólván hatálytalanítja ezt a különben reális módszert az egyes szakaszok átmeneteibe rejtett halogatókkal, kibúvók­kal és a fenntartások valósá­gos labirintusával, amellett semmi konkrétumot nem tar­talmaz olyan lényeges kérdé­sekről, mint a fegyveres erők felső határa, stb. Ennek elle­nére a szovjet javaslat figye­lembe veszi és értékeli a fran­cia—angol tervezet egyes pozi­tív vonásait, sőt visszatér olyan korábbi francia és angol elkép­zelésekhez — mint például a katonai költségvetések ellenőr­zéséről szóló francia vagy a­­korlátozott fegyverzetű öveze­tek ismert angol elképzelése­i, amelyek a jelenlegi fran­cia—angol tervben nem kaptak helyet, de megfelelő összefüg­gésben minden bizonnyal jól hasznosíthatók. Különbözik a szovjet javaslat az amerikai tervezettől is, amelynek leg­főbb gyengéje az, hogy egyet­len kérdésre, az ellenőrzés kér­désére kívánja leszűkíteni az egész bonyolult kérdéskomp­lexum megvitatását. A gyakor­lati előrehaladás érdekében azonban a szovjet javaslat messzemenően figyelembe veszi az Egyesült Államok álláspont­ját és az ellenőrzés megvalósí­tására olyan módozatokat java­sol, —­ például a légi ellenőr­zés tekintetében —, amelyek közel állnak az amerikaiak el­gondolásaihoz. A szovjet javaslatnak te­hát abban van nagy nemzetközi jelentősége, hogy reális tár­gyalási alapot teremt az ENSZ leszerelési albizottsága számá­ra és kiindulási pontul szolgál távolabbi, az eddigi tapaszta­latok alapján nehezebben elér­hető célkitűzések megközelíté­séhez is. Minden bizonnyal he­lyesen értékeli ebből a szem­pontból a szovjet javaslat je­lentőségét a Times, amikor megállapítja, hogy »a hagyo­mányos fegyverekre vonatko­zó sikeres leszerelés olyan lég­kört teremthet, amelyben meg lehet majd fontolni az atom­­leszerelést is«. Az új szovjet javaslat való­jában azoknak a lehetőségek­nek kiszélesítésére törekszik, amelyekkel a szocialista tábor országai már eddig is éltek fegyveres erőik csökkentése so­rán s amelyek természetesen nyitva állnak a nyugati hatal­mak előtt is. Arról van szó — s ez a lényege a szovjet javas­latnak —, hogy meg kell talál­ni a leszerelés gyakorlati értel­mezésének általános, minden­ki számára elfogadható módját s ki kell szabadítani ezt az em­beriség sorsát oly döntően be­folyásoló kérdést az akadé­mikus viták, a jogászi csűrés­­csavarások légköréből. N. A. Bulganyin Eisenhower elnök­höz intézett ismert üzenetében, amelyben kifejtette a szovjet kormány álláspontját a le­szerelés kérdéséről s a kérdés megoldásának lehetőségeiről, felhívta a figyelmet arra, hogy az egész kérdést átfogó nagy és végleges rendezés előtt meg lehetne találni a módját fon­tos részles megegyezéseknek, amelyek az eddigi egyhelyben­­topogás helyett előrevinnék a leszerelés ügyét. Az a szovjet javaslat, amelyet Gromiko most a londoni tanácskozáso­kon előterjesztett, kétségtele­nül alkalmas arra, hogy ilyen előrevivő részletmegoldások alapjául szolgáljon, kiszaba­dítsa az albizottság munkáját abból a zsákutcából, amely­ben menthetetlenül megint megreked, ha az átfogó és vég­leges rendezés pretenciójával nyúl a kérdéshez. Nyilvánvaló, hogy ha a le­szerelés fő kérdéseinek meg­oldása előtt sikerül megálla­podásra jutni egyes kérdések­ben, különösen olyanokban, amelyek leginkább nyugtala­nítják a népeket, lényeges előrehaladást lehet elérni az egész kérdéskomplexum mag­­vának megközelítéséhez. A si­keres részletmegoldások nem­csak a leszerelés ügyét befolyá­solnák kedvezően, aminek ha­tása egyébként széles te­rületen nyomban meg­mutatkozna, hanem ki­hatnának a nemzetközi helyzet általános irányvonalának ala­kulására is: erősítenék a béke és biztonság­politikájának ál­lásait, növelnék a világ köz­véleményének bizalmát a nagyhatalmak közötti tár­gyalások és az Egye­sült Nemzetek Szervezete iránt is. Ugyanekkor a világ közvé­leménye nem egykönnyen tér­ne napirendre az olyan kísérle­tek felett, amelyek a leszere­lés kérdésében kínálkozó reá­lis megoldási lehetőségek el­torlaszolására, vagy egysze­rűen figyelmen kívül hagyásá­ra irányulnak. Az ilyen kí­sérletekkel számolni kell, bár a szovjet javaslat nagyfokú realizmusa igen szűk mozgási teret enged az ilyenfajta pró­■­bálkozásokhoz. Emellett egyes­­ nyugati kormánykörökről is­­ feltehető, hogy helyzetük meg­erősítése érdekében szívesen vennének bizonyos részlet­­eredményeket a leszerelés te­■ rületén. Ami a Szovjetuniót il­­­leti, N. Sz. Hruscsov az SZKP­­ XX. kongresszusán kijelentet­­­te: a szovjet kormány kész be­­­­lemenni olyan részletmegoldá­sokba, amelyek megtisztíta­nák az utat a megegyezés előtt a bonyolultabb leszerelési kérdésekben. Kétségtelen, hogy ebből a szempontból a francia—angol tervezet, sőt az Egyesült Államok lényegesen szűkebb területre korlátozott javaslata is tartalmaz bizonyos lehetőségeket. A szovjet javaslat e lehető­ségek összehangolásával és ki­szélesítésével, konkrét tenni­valók megfogalmazásával meg­teremti az alapot ilyen lénye­ges és előrevivő részletmegol­dások eléréséhez. A világ köz­véleménye e javaslat hatása alatt kétségkívül nagyobb bi­zakodással kíséri az ENSZ le­szerelési albizottságának ta­nácskozásait, mint eddig, bár nagyon jól tudjuk, hogy még hosszú és heves viták színhelye lesz a londoni értekezlet. Min­denesetre az előrehaladás vagy zsákutca kérdése abból a szem­pontból eldőltének tekinthető, hogy hasznos és keresztülvihe­tő részletmegoldásokra most reális lehetőségek nyíltak. Paál Ferenc ­ J -3 ff [ ^ ' A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Az Egyesített Atomkutató Intézet munkájában való részvételünk hatása beláthatatlan jelentőségű a magyar tudományra Hidas Istvánnak, a Minisztertanács elnökhelyettesének nyilatkozata Ismeretes, hogy a közelmúlt­ban Moszkvában 11 állam kép­viselőinek tanácskozásai nyo­mán megalakult az Egyesített Atomkutató Intézet. A tanács­kozáson részt vett hazánk kül­döttsége is. Az Intézet meg­alakulásával kapcsolatban Hi­das István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a magyar kül­döttség vezetője a következő válaszokat adta a Magyar Táv­irati Iroda munkatársának kérdéseire. KÉRDÉS: Milyen jelentő­séget tulajdonít a 11 or­szág tudományos együtt­működésének? VÁLASZ: Az a tanácskozás, amely a szovjet kormány kez­deményezésére Moszkvában március 20—26 között az Egyesített Atomkutató Intézet létrehozása tárgyában lefolyt, rendkívül nagy jelentőségű. A részvevő 11 ország delegációi a világ lakosságának több mint egyharmadát képviselték. Az egyes delegációkban részt vet­tek az illető ország legjobb fi­zikusai, így pl. a Nobel- és Sztálin-díjas Herz professzor. Peng és Soltan professzorok, a többszörös Sztálin-díjas Veksz­­iev, Blohincev, Mescserjakov akadémikusok és még sokan mások. A tanácskozásokon részt vett delegációkra a szovjet tudománynak és a szovjet tu­dósoknak az atomenergia bé­kés célokra való­­felhasználása terén elért nagyszerű eredmé­nyei mély benyomást tettek. A részvevők körében rendkívüli érdeklődést váltott ki a Szov­jetunió Tudományos Akadé­miája Atomfizikai Intézetének és Elektronfiz­ikai Laboratóriu­mának meglátogatása. Ezek az intézetek a világon egyedül álló tudományos felszereléssel rendelkeznek. Itt működik Mescserjakov akadémikus ve­zetésével a 680 millió elektron­voltos szinkrociklotron és be­fejezés előtt áll a Vekszler pro­fesszor irányításával tervezett és kivitelezett 10 milliárd elek­tronvoltos szinkrofozotron. Rö­vid időn belül Magyarország és az Egyesített Atomkutató Inté­zet létesítésében részvevő min­den ország tudományos dolgo­zói előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ezeknek az intéze­teknek kutatólaboratóriumai­ban tudományos munkát vé­gezhessenek. A Szovjetunió az Atomfizikai Intézet és az Elek­tronfizikai Laboratórium át­adásával — jelentős anyagi ál­dozatot hozva — ismét tanú­jelét adta a békeszerető orszá­gok iránti önzetlen barátság­nak és együttműködési készsé­gének. Számunkra az Egyesített Atomkutató Intézetben való részvétel jelentősége abban van, hogy tudósaink olyan be­rendezéseket használhatnak fel kísérleteikben, amilyeneket mi soha nem tudnánk létesíteni. A mai kísérleti fizika, különösen a kísérleti atommagfizika ugyanis nem fejleszthető to­vább viszonylag egyszerű esz­közökkel, a legkorszerűbb be­rendezések igénybevétele nél­kül. Ezért az Egyesített Atom­kutató Intézet munkájában való részvételünk hatása a ma­gyar tudományra beláthatatlan jelentőséggel bír. Lehetőségünk van arra, hogy tudósaink olyan színvonalú tudományos mun­kát végezhessenek, amilyenre egyelőre a fejlett nyugati or­szágok tudósainak sincs mód­juk. Míg a Genf mellett épülő Európai Atomkutató Központ — a CERN-Laboratórium — csak a kezdet kezdetén áll és a tervek szerint csak gyorsító­­berendezésekkel fog rendelkez­ni, addig az Egyesített Atom­kutató Intézet már most a leg­modernebb felszereléssel kezdi meg munkáját és folyamatos továbbfejlesztésében nagytelje­sítményű kísérleti atomreak­torral és más jelentős tudomá­nyos eszközzel fog bővülni. Az Egyesített Atomkutató Intézet létrehozása és különö­sen annak lehetősége, hogy abba más országok is beléphet­nek, a Szovjetunió békepoliti­kájának, a nemzetközi feszült­ség enyhítésére irányuló tevé­kenységének újabb fényes bi­zonyítéka. Az Intézet létrehozásában részvevő országok egymás iránti barátságának kifejezője az a tény, hogy függetlenül at­tól, hogy az egyes tagállamok milyen összeggel járulnak hoz­zá az Intézet fenntartásához, az Intézet munkájában való részvétel tekintetében teljesen­­egyenjogúak. KÉRDÉS: Milyen mérték­ben segíti az Egyesített Atomkutató Intézet létre­hozása a tudományos együttműködést ? VÁLASZ: A tanácskozáson részt vett országok képviselői hangsúlyozták azt a meg­győződésüket, hogy az Egyesí­tett Atomkutató Intézet létre­hozása újabb nagy lehetőséget teremt a Szovjetunió és a népi demokráciák tudományos te­vékenységének összehangolá­sára, különösen a fizikai tudo­mányok terén. Az Intézet létesítésében rész­vevő minden ország képviselő­je célszerűnek és szükségesnek tartotta azt, hogy az Egyesített Atomkutató Intézet ne csak kutató tevékenységet fejtsen ki, hanem segítse elő e terüle­ten az egyes országok közötti tudományos együttműködést is. Pillanatnyilag ugyanis a ba­ráti országok atomkutatással foglalkozó intézeteinek mun­kája nincs eléggé összehangol­va, nem ismerik kielégítően egymás eredményeit és terveit. Nem kell különösebben részle­tezni, hogy a tudományos ter­vek összehangolása a tudósok huzamosabb ideig tartó szemé­lyes érintkezése milyen nagy jelentőségű a tudományos munka, a tudományos haladás szempontjából. KÉRDÉS: Mely intézmé­nyeink kapcsolódnak be az Egyesített Atomkutató In­tézet munkájába? VÁLASZ: Az Egyesített Atomkutató Intézet létrehozá­sa különböző tudományágak­nak biztosít kutatási lehetősé­geket. Ismeretes, hogy az atomkutatások skálája igen széles. Az Egyesített Atom­kutató Intézet munkájában való részvétel elsősorban kísér­leti fizikusaink, de mérnö­keink, vegyészeink, elméleti fizikusaink és matematiku­saink szempontjából is nagy jelentőségű. A Központi Fizi­kai Kutató Intézetben, a Deb­receni Fizikai Kutató Intézet­ben és másutt elért eredmé­nyeink lehetővé teszik az Egyesített Atomkutató Intézet munkájába való eredményes bekapcsolódásunkat. KÉRDÉS: Az atomfiziku­sok együttműködése mi­lyen perspektívát tár ha­zánkban az atomenergia békés felhasználása elé? VÁLASZ: Az Egyesített Atomkutató Intézet — mint már hangsúlyoztam — olyan kísérleti bázisra épül, amely a maga nemében páratlan a vitái­­gon. A nagy gyorsítóberende­zésekkel végezhető kísérletek jelentősen gazdagítani fogják az atommag felépítéséről alko­tott ismereteinket. Az atom­magot alkotó részecskék és az azokat összetartó erők ponto­sabb tudományos megismerése alapján lehetővé válik az atommag energiáját hasznosító technika továbbfejlesztése és kiszélesítése is. Ezáltal az In­tézet munkája minden bizony­nyal elősegíti az atomenergia békés célokra való felhaszná­lását hazánkban is. Az Intézet­ben felállítandó nagy neutron­­sűrűségű kísérleti atomreaktor és az e mellett létesítendő rádiókémiai és metallográfiai laboratóriumok, a rádióaktív izotópok előállítása és felhasz­nálása és különböző, az atom­technikában fontos anyagok vizsgálata terén lehetővé teszik kutatásaink nagyarányú kiter­jesztését, így rendkívül jelen­tősek a Magyar Népköztársa­ság számára. KÉRDÉS: Milyen lehető­ség van a nemzetek közötti együttműködés további ki­­szélesítésére? VÁLASZ: Az Egyesített Atomkutató Intézet megalakí­tásáról szóló okmányt 11 or­szág képviselője írta alá. Mint ismeretes, a tanácskozás már csatlakozásra hívta fel a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság kormányát. A részvevők ezenkívül biztosítani kívánják más olyan államok részére is az Intézet munkájába való be­kapcsolódás lehetőségét, ame­lyek készek az Egyezmény szellemében való együttműkö­désre. Vállalati ötéves tervjavaslatok kidolgozását rendelte el a Minisztertanács A dolgozók közreműködésével kell elkészíteni a tervjavaslatokat A másodi­k ötéves terv gon­dos kidolgozása szükségessé teszi a dolgozók tevékeny közreműködését a tervező mun­kéban. A Minisztertanács ezért vállalati ötéves terv­­javaslatok kidolgozását ren­delte el. A határozat értelmé­ben május 15-ig a következő 22 vállalat készíti el öntevékenyen második ötéves tervjavasla­tát: a Rájkosd Mátyás Művek Szerszámgépgyára, a Klement Gottwald Villamossági Gyár, a G­heorghiu-Dej Hajógyár, az Egyesült Izzó Villamossági Gyár, az EMAG, a Lenin Ko­hászati Művek, a Tatabányai Szénbányászati Tröszt, az Aj­kai Erőmű, az Inotai Alumí­niumkohó, a Hungária Vegyi­művek, a Péti Nitrogénművek, a Kőbányai Gyógyszerárugyár, a 31. számú Építőipari Tröszt erőműépítkezések, a Budapesti Porcelángyár, a Lábatlani Ce­ment- és Mészmű, a Hazai Fésűsffonó, a Csepeli Papír­gyár, a Kecskeméti Konzerv­gyár, a Kőbányai Sörgyár, a Felsőnyomosi Állami Gazda­ság, a Mezőfalvi Állami Gazda­ság és a Hajdúszoboszlói Egye­temi Tangazdaság. A Minisztertanács határoza­ta szerint a terv kidolgozását a vállalatok igazgatói irányít­ják, akik a pártszervezetekre és a szakszervezetekre tá­maszkodva, tervezőbrigádok és szakcsoportok alakításával mi­nél több dolgozót vonnak be a tervező munkába. A kidolgo­zott javaslatokat az Országos Tervhivatal, s az illetékes mi­nisztérium képviselőinek je­lenlétében üzemi gyűléseken tárgyalják meg. A határozat kimondja, hogy a tervező munka irányítói használják fel a dolgozóknak mindazokat a kezdeményezé­seit és javaslatait, amelyek előmozdítják a saját erőforrá­sok kihasználását, a termelés lehető leggazdaságosabb bőví­tését, a munkaerő, az anya­gok, a beruházási eszközök fo­kozott megtakarítását, a ter­melőberendezések jobb kihasz­nálását, a műszaki színvonal emelését, új, korszerű gyárt­mányok bevezetését és a ter­mékek minőségének megjaví­tását, a munka termelékeny­ségének nagyarányú emelke­dését, az önköltség következe­tes csökkentését és a vállalati nyereség megfelelő növelését. A Minisztertanács határoza­ta szerint a felsorolt 22 nagy­­vállalat tervező munkájában szerzett tapasztalatok felhasz­­nálásával a minisztériumok a felügyeletük alá tartozó válla­­latok zömében — legalább 320 vállalatnál — megszervezik a vállalati ötéves tervek hasonló módon történő kidolgozását. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents