Magyar Nemzet, 1956. április (12. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

A szovjet vezetők és a svéd miniszterelnök moszkvai tárgyalásai A külpolitikai helyzet­ ­ A­ FRANCIA POLITIKA ÚJ IRÁNYZATAI. Christian Pineau, a Francia Köztársaság külügyminisztere feltűnést keltő nyilatkozatot adott az Express Wieczorny című varsói dél­utáni lapnak. A lengyel újság párizsi tudósítója azzal a kérdés­sel fordult a francia külügyminiszterhez, hogy milyen területe­ken látja megvalósíthatónak a lengyel—francia kapcsolatok ki­­szélesítését. Erre a kérdésre azzal összefüggésben került sor, hogy Pineau legutóbbi nyilatkozatában kijelentette: a francia kormány az összes országok közötti kapcsolatok kiszélesítésének pártján áll, függetlenül attól, hogy egyes országoknak milyen politikai rendszerük van.­­­Franciaország — mondotta Pineau — különös jelentőséget tulajdonít a lehető legjobb kapcsolatok fenntartásának Lengyelországgal, amelynek oldalán oly sok al­kalommal vívott harcot a népek és az egyes emberek szabadsá­gáért. Bár rendszereink jelenleg eltérnek egymástól, mégis bizo­nyára találhatunk utakat és módokat a megértésre, ugyanakkor tiszteletben tartva mindkét nemzet sajátos mivoltát.­ A francia külügyminiszter hangsúlyozta, hogy rendkívül jelentősnek tartja a lengyel nyelv és kultúra propagálását Franciaországban, vala­mint a francia nyelv és kultúra népszerűsítését Lengyelország­ban. ►►Ilymódon — mondotta — ismét helyre lehetne állítani, sőt fejleszteni lehetne azokat a kapcsolatokat, amelyek még nem is olyan régen álltak fenn nemzeteink között. Legyen szabad ki­fejeznem azt a kívánságunkat, hogy semmilyen erőfeszítéstől se tartózkodjunk annak érdekében, hogy leküzdjük a változatlanul fennálló gyanakvást és ily módon valóra váltsuk azokat a remé­nyeket, amelyeket a közvélemény a világ problémáinak békés megoldását illetően táplált. Ez a nyilatkozat is kétségkívül kifejezője annak a kísérlet­nek, hogy a francia diplomácia vissza akar térni az aktív nem­zetközi kezdeményezéshez. Az Izvesztija rámutat arra, hogy pá­rizsi politikai körökben a francia külpolitikának ezeket az új kísérleteit nemcsak Washington, hanem azok a francia politiku­sok is kemény ellenállással fogadják, akik a maguk számára szabállyá tették, hogy a nemzetközi politikát az "atlanti szolida­ritás" iránti passzív engedelmességgel váltsák fel. A francia közvélemény a fontos nemzetközi problémák építőszellemű meg­ítélésének jelét látja Guy Mollet kormányának állásfoglalásá­ban, nevezetesen abban a nézetében, hogy a leszerelés kedvező távlatokat nyitna meg a nemzetközi légkör általános javítása, egyebek között a német kérdés megoldása előtt. Az országuk nemzetközi helyzete miatt aggódó franciákban mind erősebb lesz az a meggyőződés, hogy szoros együttműködésre van szük­ség Franciaország és a békeövezethez tartozó országok között. A francia társadalmi körök szeretnék, ha maximálisan kifejlőd­nének a különböző nemzetiségű államférfiak személyes kapcso­latai. Franciaországban nagy érdeklődéssel tekintenek Guy Mol­let és Pineau májusi moszkvai utazása elé. Úgy vélik, hogy ha mindkét fél részéről megvan a jóakarat, ez az utazás előmozdít­hatja a legfontosabb nemzetközi kérdésekben a két ország állás­pontjának közelebbhozását.­­ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLPOLITIKÁJÁNAK BÍ­­­­RÁLAT­A. Az amerikai sajtóban mind gyakrabban jelennek meg olyan cikkek és látnak napvilágot olyan beszédek, amelyek elmarasztalják az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikáját és új külpolitika kidolgozását követelik. Feltűnést keltő cikket írt James Warburg ismert amerikai bankár és publicista a Progres­sive című folyóiratban .­Kétpárti összeesküvés a hallgatásra* címmel. Warburg egyaránt bírálja a köztársasági párt és a de­­mokrata párt vezetőit amiatt, hogy a választási kampány során kitérnek az amerikai külpolitika kritikai megvitatása elől. Mint Warburg írja, ez a hallgatás különösen veszedelmes, mert az ese­mények megmutatták, hogy az amerikai külpolitika egyáltalán nem kielégítő és előbb-utóbb kudarchoz vezet. Európában az amerikai politika zsákutcába jutott, mert nem teszi lehetővé Németország békés egyesítését. Közép-Keleten a bagdadi szer­ződésen, alapuló szövetségi rendszer megteremtésének kísérlete háborús veszélyt idézett fel és a Szovjetunió befolyását erősí­tette. Távol-Keleten az Egyesült Államok álláspontja megme­revedett, minthogy a realitásokkal nem számolva, nem haj­landó figyelembe venni a tényeket, nem hajlandó elismerni a Kínai Népköztársaságot és tárgyalni vele. A cikkíró megállapítja, hogy az Egyesült Államok nemzet­közi helyzete még tovább gyengül a szovjet ipar gyors fejlő­dése következtében, valamint a semlegességi irányzat fokozó­dása miatt. Warburg szavai szerint a jelenlegi külpolitikai vo­nal Amerika elszigetelődéséhez vezet. A baj az — írja —, hogy az amerikai külpolitika egyhelyben topog a gyorsan változó világban. Bulganyin, Hruscsov és Molotov megbeszélése Erlander svéd miniszterelnökkel Moszkvából jelenti a TASZSZ. A szovjet kormány meghívá­sára Moszkvában tartózkodó T. Erlander svéd miniszterel­nök és a kíséretében levő sze­mélyek március 30-án megte­kintették a moszkvai Kreml történelmi műemlékeit. Felke­resték a Kremlben V. I. Lenin egykori dolgozószobáját és la­kását. Erlander miniszterelnök a következő bejegyzést tette V. I. Lenin dolgozószobájának látogatási könyvébe: ►►Mindab­ból, amit moszkvai tartózko­dásunk során láttunk, e törté­nelmi lakás megtekintése gya­korolta ránk a legmélyebb be­nyomást.* N. A. Bulganyin, N. Sz. Hrus­csov, valamint V. M. Molotov szombaton a Kremlben foly­tatta megbeszéléseit Tage Er­lander svéd miniszterelnökkel. A beszélgetésen svéd részről jelen volt: Hedlund belügymi­niszter és Sohlman, Svédország moszkvai nagykövete is. Szovjet részről a beszélgeté­sen megjelent Kabanov kül­kereskedelmi miniszter, Mihaj­­lov kulturálisügyi miniszter, Szemjonov külügyminiszterhe­lyettes, Rogyionov, a Szovjet­unió stockholmi nagykövete. R. Sohlman, Svédország moszkvai nagykövete T. Erlan­der látogatása alkalmából vil­­lásreggelit adott, amelyen szovjet részről részt vettek N. A. Bulganyin, L. M. Kagano­­vics, V. M. Molotov, N. G. Per­­vuhin, N. Sz. Hruscsov, vala­mint miniszterek, a Szovjet­unió Külügyminisztériumának felelős munkatársai és mások. Este T. Erlander miniszter­­elnök feleségével és a kísére­tében levő személyekkel együtt a Szovjetunió Nagy Színházá­ban megnézte Sz. Prokofjev ►►Romeo és Júlia* című balett­jét. A Svédország és a Szovjet­unió állami zászlóival díszített központi páholyban a vendé­geken kívül helyet foglaltak N. A. Bulganyin, V. M. Molo­tov, N. Sz. Hruscsov, továbbá N. A. Mihajlov, a kulturális ügyek minisztere, N. P. Dudo­­rov belügyminiszter, V. Sz. Szemjonov külügyminiszterhe­­lyettes, K. K. Rogyionov, a Szovjetunió stockholmi nagy­követe, J. A. Tarabrin, a Szov­jetunió Minisztertanácsa elnö­kének protokollfőnöke, hogy az Önök országába érkez­tem, amely nem is olyan ré­gen, mielőtt az Önök tisztelt­­miniszterelnöke kedves ven­dégként a Szovjetunióban tar­tózkodott, még olyan messze volt tőlünk. U­ga mély megbecsülést és szeretetet érdemelt ki mind­azon szovjet emberekben, akikkel találkozott. Éppen ő az, aki hazánkban tett látoga­tása során megteremtette az országaink közötti szoros ba­rátság alapjait. Elvtársainknak, N. A. Bul­­ganyinnak és N. Sz. Hruscsov­­nak a Burmai Unióban tett lá­togatása, valamint az a lelkes fogadtatás, amelyben őket a burmai nép és a kormány ré­szesítette, megpecsételte ezt a barátságot. A szovjet—burmai testvéri barátság korban fiatal, alig féléves, de ez már két olyan ország megértett barát­sága, amely mindegyik a maga útján törekszik népeinek bol­dogságára és harcol az egyete­mes békéért. Dr. Ba­u, a Burmai Unió el­nöke, március 30-án villásreg­­gelit adott A. I. Mikojan tisz­teletére. Délután A. I Mikojan megkoszorúzta Aung Szánnak, a burmai nép függetlenségi harca vezérének sírját, majd kíséretével együtt megláto­gatta a Béke Pagodáját és a Szent Barlangot, a VI. Budd­hista Szinódus üléseinek he­lyét. A. I. Mikojan és kísérete megtekintette továbbá­­Rangún egyik külvárosának lakásépít­­kezési mintatelepét. Xi Nu miniszterelnök már­cius 31-én vilásreggelit adott A. I. Mikojan tiszteletére. A villásreggelit baráti hangú be­szélgetés követte. A. I. Mikojan Burmában Rangúnból jelenti a TASZSZ, hogy A. I. Mikojan, S. R. Ra­­sidov és a kíséretükben levő személyek, március 30-án hi­vatalos látogatásra Rangún­ba érkeztek. A repülőtéren U Nu miniszterelnök üdvözölte őket, hangoztatva, hogy Mikojant remélhetőleg megelégedéssel tölti majd el burmai látoga­tása. Ezután A. I. Mikojan be­szélt: Igen örülök — mondotta —. , Magyar Nemzet Rádióüzenetváltás London és Moszkva között A moszkvai rádió március 30-án jelentette, hogy Lowell Ackroyd, London főpolgármes­tere és N. I. Bo­orovnyikov, a moszkvai városi tanács végre­hajtó bizottságának elnöke, rádiótelefon-beszélgetést foly­tatott egymással. A beszélge­tés során rámutattak N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov közelgő angliai utazásának je­lentőségére. Itt Londonban nagyon elé­gedettek vagyunk azzal — mondotta Ackroyd —, hogy a következő hónapban N. A. Bul­ganyin és N. Sz. Hruscsov el­jön hozzánk, tárgyal miniszter­­elnökünkkel és minisztereink­kel. Mindannyian reméljük, hogy az angol és szovjet veze­tők tárgyalásai az angol nép vezetői és a szovjet kormány vezetői közötti jobb megértést eredményezik sok olyan kér­désben, amely most nyugtala­nítja az országot. N. I. Bobrovnyikov kijelen­tette: minden alap megvan an­nak feltételezésére, hogy erő­södni fognak a Szovjetunió és Anglia kereskedelmi, tudomá­nyos, kulturális és sportkap­csolatai. Fogadás a Szovjetunió londoni nagykövetségén Londonból jelenti a TASZSZ. J. A. Malik, a Szovjetunió lon­doni nagykövete március 29-én fogadást adott a G. M. Malen­­kov és a Londonban tartózkodó szovjet energetikus küldöttség tiszteletére. A fogadáson jelen volt Kií­m­a­ir lordkancellár, Sandys la­kásépítésügyi miniszter, Heathcoate Amory földműve­lésügyi miniszter, Lord Citrine, az Angol Villamossági Hivatal elnöke, Gait Skell, a Munkás­párt vezetője, Morgan Phillips, a Munkáspárt főtitkára, J. Silvermann, Jan Mikado, S. Silverman, Lord Strabelgi, Lord Silkin és a parlament ■más tagjai, a Külügyminiszté­rium képviselői és több ország diplomáciai képviselője. A fogadáson jelen voltak még az Angol Villamossági Hi­vatal vezető funkcionáriusai, Hewlett Johnson canterbury érseki helynök, Pritt, az An­gol Békebizottság elnöke, több olyan város polgármestere, amelyet a szovjet energetikus küldöttség meglátogatott. Gheorghiu-Dej beszámolója a Román Munkáspárt területi és bukaresti pártaktíváinak értekezletén Bukarestből jelenti az Ager­­pres. A Román Munkáspárt területi és bukaresti szerveze­teinek pártaktívái március 26-án értekezletet tartottak. Gherghe Gheorghiu-Dej, a Ro­mán Munkáspárt első titkára és a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusán részt vett küldöttség vezetője beszámolót tartott a XX. kong­resszus munkáj­áról A vitában sok párttag szó­lalt fel. Kiemelték a Szovjet­unió Kommunista Pártja XX. kongresszusának mérhetetlen történelmi jelentőségét és azo­kat az értékes tanulságokat, amelyeket a kongresszus vitái­ból és határozataiból a Román Munkáspárt minden szerveze­tének le kell vonnia. Antonin Novotny beszámolója a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésén Prágából jelenti a CTK. A Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága március 29-én és 30-án teljes ülést tar­tott. Az ülésen megvitatták Antonin Novotny, a párt első titkára beszámolóját a Szovjet­unió Kommunista Pártjának XX. kongresszusáról és annak a Csehszlovák Kommunista Párt munkája szempontjából levonható tanulságairól. A vi­tában tizenheten szólaltak fel, majd egyhangú határozatot fo­gadott el a Központi Bizott­ság. A napirend második pontja­ként meghallgatta a Központi Bizottság Frantisek Krajcic belkereskedelmi miniszter be­számolóját a dolgozók életszín­vonalának további emelését célzó intézkedésekről. A Köz­ponti Bizottság vita után jóvá­hagyta a Központi Bizottság és a csehszlovák kormány hatá­rozatát a fogyasztási cikkek árának általános leszállításáról és egy másik határozatot bizo­nyos bérek és fizetések fel­emeléséről. Árleszállítás Csehszlovákiában Prágából jelenti a CTK. A Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága és a cseh­szlovák kormány elhatározta több mint 22 000 árufajta kis­kereskedelmi árának leszállítá­sát 1956 április elsejével. Ez az általános árleszállítás évi 2 mil­liárd 100 millió korona megta­karítást jelent a fogyasztóknak. Ez az intézkedés a csehszlo­vák korona értékének további megszilárdulását is jelzi, amit az elmúlt év gazdasági sikerei tettek lehetővé. A munka ter­melékenysége ugyanis az ipar­ban 8 százalékkal emelkedett, a termelés önköltsége pedig je­lentős mértékben csökkent. A mezőgazdasági termelés összér­téke 9 és fél százalékkal volt nagyobb, mint 1954-ben, a me­zőgazdasági termelés intenzitá­sa pedig átlagban is felülmúlta a háború előtti maximális szín­vonalat. A mostani, ötödik árleszállí­tások keretében az élelmisze­rek árát átlag 10—40 százalék­kal csökkentették. A többi kö­zött olcsóbb lett a búzaliszt, a növényi zsiradék, a készétel, a bor, a kávé, a csokoládé, a hal. Az ipari termékek közül az árleszállítás elsősorban a tex­tilárukat érinti. A textilanya­gok ára általában 10—25 száza­lékkal lett olcsóbb. A lábbelik ára 10—17 százalékkal csök­kent. A párt- és kormányhatározat intézkedik arról is, hogy ez év második és harmadik negyed­évében felemeljék bizonyos munkás, alkalmazotti és értel­miségi kategóriák fizetését. A (Berlin, MTI) A Német Szociáldemokrata Párt legkö­zelebbi kongresszusán dönt a nyugat-németországi hadköte­lezettség bevezetésével kapcso­latos magatartásáról. Wilhelm Mellies kijelentette, hogy a szociáldemokrata párttagok túlnyomó többsége ellenzi a hadkötelezettség bevezetését. A (Kalkutta, TASZSZ) Nehru az indiai népi kamara külügyi vitájában sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Pakisztán csat­lakozott a bagdadi paktumhoz és a SEATO-hoz. •Vasárnap, 1939. április 1. Az Interparlamentáris Unió ülésszakán részt vevő szovjet küldöttség átutazott Budapesten Az Interparlamentáris Unió dubrovniki tavaszi ülésszakán részt vevő szovjet delegáció szombaton délelőtt átutazott Budapesten. A küldöttség fo­gadására a ferihegyi repülőté­ren megjelent Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke. Jelen volt az érkezésnél V. V. Asztafjev, a Szovjetunió buda­pesti nagykövetségének taná­csosa. Rónai Sándor és a szovjet delegáció tagjai között szívé­lyes beszélgetés folyt le. Rövid itt-tartózkodás után a szovjet küldöttség repülőgépen folytat­ta útját Dubrovnikba. Átutazott Budapesten az Interparlamentáris Unió lengyel nemzeti csoportjának küldöttsége Az Interparlamentáris Unió dubrovniki tavaszi ülésszakára menő lengyel küldöttség szom­baton este átutazott Budapes­ten. A küldöttség fogadására a Nyugati­ pályaudvaron meg­jelent Rónai Sándor, az or­szággyűlés elnöke. Jelen volt a fogadásnál Adam Willmann, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti rendkívüli és megha­talmazott nagykövete. Rónai Sándor, az ország­gyűlés elnöke szívélyes beszél­getést folytatott a lengyel de­legációval, majd a küldöttség továbbutazott Dubrovnikbe. Változások a lengyel kormányban Varsóból jelenti a PAP. A Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsa a Minisztertanács elnökének javaslatára elhatá­rozta, hogy Wladyslaw Dwora­­kowskit felmenti az állambiz­tonsági bizottság elnökének tisztsége alól, minthogy a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságában kap új munkakört. Helyére Edmund Pszczolkowskit nevezik ki, akit egyidejűleg felmentenek a földművelésügyi miniszteri teendők alól. Az Államtanács a Minisztertanács elnökének javaslatára elhatározta, hogy földművelésügyi miniszterré Antonin Kuligowskit nevezi ki, aki eddig az állami gazda­ságok minisztériumában töltött be miniszterhelyettesi állást. A Szakszervezeti Világszövetség közleménye Prágából jelenti a CTK. A Csehszlovák Szakszervezetek Központi Tanácsa s a Szak­­szervezeti Világszövetség tit­kársága megállapodott abban, hogy a Szakszervezeti Világ­szövetség központját Prágában állítják fel. Az SZVSZ új címe: Szakszervezeti Világszövetség, Prága, I., Janská ulica 100. Te­lefon: 67—856, 60—583. Távirati cím: Festmond, Prague. Lemondott a kambodzsai kormány tiltakozásul az amerikai sajtó sértő kirohanásai ellen Londonból jelenti a TASZSZ. A Reuter phnom-penhi jelen­tése szerint a kambodzsai ki­rály március 30-án elfogadta Norodom Szihanuk herceg kor­mányának lemondását. Az új kormány megalakulásáig Kim Tit látja el a miniszterelnöki tisztséget. Kim Tit nemrég a kambodzsai kormányküldött­ség tagjaként a Kínai Népköz­­társaságban járt. Mint a tudósító rámutat, No­rodom Szihanuk március 29-én élesen elítélte az amerikai sajtó és az amerikai rádióik Kambodzsával foglalkozó meg­nyilvánulásait. Kijelentette, hogy az amerikai sajtó sértő kirohanásokat intéz ellene, mert Pekingbe látogatott. No­rodom Szihanuk azt mondotta, azért mond le, hogy tiltakozzék az amerikai sajtó ilyen eljárá­sa ellen. Az izlandi parlament határozata a NATO-csapatok kivonásáról Londonból jelenti a TASSZ. Az izlandi parlament március 28-án szótöbbséggel elfogadta azt a határozati javaslatot, amelyet a haladópárti és a szo­ciáldemokrata parlamenti cso­portok terjesztettek be. A ja­vaslat követeli az 1951-ben megkötött izlandi—amerikai "■védelmi egyezmény" felül­vizsgálását és az Észak-Atlanti Szövetség (NATO) csapatainak kivonását az országból. Kommunisták letartóztatása az Egyesült Államokban New Yorkból jelenti a TASZSZ. A United Press washingtoni tudósítója az FBI képviselőinek nyilatkozatára hivatkozva közli, hogy március 29-én a Massachussets állam­beli Dorchesterben letartóztat­ták Michael Russot, a kom­munista párt egyik új-angliai vezetőjét. A United Press new haveni (Connecticut állam) tudósítójá­nak jelentése szerint a szövet­ségi bíróság esküdtjei az Egye­sült Államok Kommunista Pártjának hat pártmunkását bűnösnek mondották ki a hír­hedt Smith-törvény megsérté­sében. Robert Akins, Cid Taylor, Joseph Demon, James Tate, Jacob Goldring és Martha Stown-Asher amerikai kom­munistákat — a hírügynökség szerint — öt évig terjedő bör­tönre és 10 000 dollárig terjedő pénzbüntetésre ítélhetik. A United Press hírügynök­ség jelentése szerint az ame­rikai pénzügyminisztérium ügynökei pénteken a Daily Worker munkatársainak tilta­kozása ellenére megkezdték a szerkesztőség okmányainak, köztük az előfizetők jegyzéké­nek elkobzását. Harry Sayker, a Daily Wor­ker ügyvédje kijelentette: a cselekedet­­­törvénytelen eltu­lajdonítása, amelynek az a cél­ja, hogy az FBI (szövetségi nyomozó­hivatal) részére meg­szerezze a lap előfizetőinek névsorát. ítélet Danilo Rómából jelenti az MTI. Be­fejeződött Danilo Dolci olasz katolikus író és több szicíliai szakszervezeti vezető pere, aki­ket azért tartóztattak le és ál­lítottak törvény elé, mert a szicíliai Partinico városka munkanélkülinek nyomorúsá­gos­­helyzetén akartak segíteni úgynevezett fordított sztrájk­kal. A súlyosabb vádak alól mindnyájukat felmentették, s Dok­i perében 50 napi elzárásra ítélték őket, amelyet az ítélet a vizsgálati fogságban eltöltött idővel ki­töltöt­­nek ismer el. A vádlot­takat azonnal szabadlábra he­lyezték. A (Berlin, MTI) A Német Béketanács közölte, hogy az NDK békemozgalmának képvi­seletében 15 tagú küldöttség vesz részt a Béke-Világtanács április 5-én Stockholmban kez­dődő ülésszakán. A párizsi Magyar Intézet fogadása a felszabadulási évforduló alkalmából Párizsból jelenti az MTI. A párizsi Magyar Intézet és a pá­rizsi Magyar Sajtóiroda csü­törtökön­ kitűnően sikerült fo­gadást rendezett a Magyar In­tézet helyiségeiben Magyar­­ország felszabadulásának 11. évfordulója alkalmából. A fo­gadás, amelyen körülbelül 150 személy jelent meg, koradél­után kezdődött és igen jó han­gulatban az esti órákig tartott. A többi között jelen volt a Szovjetunió, a Bolgár Népköz­­társaság s a Román Népköz­társaság sajtóattaséja, a Len­gyel Sajtóiroda igazgatója, va­lamint a Csehszlovák Távirati Iroda képviselője, továbbá a Reuter és az AP tudósítója, az AFP és sok francia lap mun­katársa, a politikai élet sok ki­válósága, köztük Florimond Bonte, a France Nouvelle fő­­szerkesztője , sok író, köztük André Kedros, René Jouglet, Serge Nigg, Louis Durey, Jani­­ne Chavveau, az Elle című he­tilap főszerkesztője, Louise Mamiac, az ismert írónő és so­kan mások.

Next