Magyar Nemzet, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

60 fillérMagyar Nemzet Péntek 1956. máj­us 4 XII. év, 104. szám A HAZAFI­AS NÉPFRONT LAPJA Bulganyin és Hruscsov moszkvai nyilatkozatának nemzetközi visszhangja A külpolitikai helyzet A SZOVJET ÁLLAMFÉRFIAK ANGLIAI ÚTJÁNAK POLITIKAI ÉRTÉKELÉSÉRŐL az eddig ismertté vált nyilat­kozatokon és sajtókommentárokon túl e napokban a legille­tékesebb helyről, a szovjet vezetők részéről hangzott el nyi­latkozat. Bulganyin és Hruscsov Moszkvába érkezésükkor be­számoltak érjükről és londoni tárgyalásaik eredményéről. Bulganyin és Hruscsov beszéde, amelyet lapunk más helyén közlünk, a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjában áll. Különösen az angol lapok szentelnek nagy figyelmet a szov­jet államférfiak moszkvai beszámolójának. A Times, a Daily Telegraph, a Daily Herald, a Daily Worker és más lapok a legszembetűnőbb helyen számolnak be a moszkvai nagygyű­lésről, amelyet Bulganyin és Hruscsov megérkezésekor tartot­tak. A legtöbb lap kiemeli Bulganyinnak és Hruscsovnak azt a kijelentését, hogy a tárgyalások eredményesek voltak. Hang­súlyozzák Hruscsovnak azt a kijelentését is, hogy megvan a lehetőség a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyának megjavulására, ha mindkét részről jóakarat nyilvánul meg. A Daily Herald többek között a következőket írja: "A szovjet vezető férfiak hazatérve, kijelentették népüknek, hogy meg­elégedés hatja át őket angliai útjukkal kapcsolatban. Mi szin­tén elégedettek vagyunk. Ez a látogatás megtörte a jeget. Lé­pés történt a békés egymás mellett élés lehetősége felé.­ A Daily Mirrorban Crossman munkáspárti képviselő, miután bírálja a munkáspárt vezetőségének egyes tagjait, akik reak­ciós álláspontra helyezkedtek és nem a munkáspárt egyszerű tagjainak széles tömegeit foglalkoztató kérdések megvitatá­sára használták fel a Bulganyinnal és Hruscsoval való talál­kozást, azt írja: "Az oroszok látogatásának eredményeként mindannyiunknak meg kell érteni egy dolgot: országunk tel­jesen új nemzetközi helyzet elé került." A francia sajtó is vezető helyen közli Bulganyin és Hruscsov moszkvai beszédét s az AFP­ hírügynökség rámutat arra, hogy a szovjet vezetők moszkvai beszámolója élénk fi­gyelmet keltett a diplomáciai körökben is.­­A diplomáciai körökben — írja az AFP tudósítója — különösen nagy érdek­lődést keltett Hruscsov beszédének az a része, amely szerint megvan a lehetőség a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyának megjavítására, továbbá Hruscsov beszédének az a része, amely kifejti, mennyire fontos a kapcsolatok meg­teremtése a kommunista és a szocialista pártok között.* Ami az angol—szovjet tárgyalások közvetlen eredményét illeti, diplomáciai körökben kiemelik a szovjet vezető férfiaknak azt a megállapítását, hogy a tárgyalásokat sikeresnek lehet te­kinteni. Az angol kormány részéről a már korábban elhangzott Eden-nyilatkozaton kívül, amelynek szövegét annak idején közöltük, az angol miniszterelnök az alsóházban a hozzá inté­zett kérdések kapcsán nyilatkozott a szovjet vezetők angliai látogatásáról. Eden utalt korábbi nyilatkozatára és azt mon­dotta, hogy véleménye szerint jelenleg nem lenne célszerű ahhoz bármit is hozzátenni, de azért annyit mindenesetre hozzátett, hogy a szovjet államférfiakkal folytatott mélyre­ható tárgyalásoktól értékes eredményeket vár. Henderson munkáspárti képviselő kijelentette, hogy az ellenzék osztja azt a véleményt, amely szerint a szovjet vezetők látogatása a világbéke érdekeinek megfelelően szolgálja a két ország kö­zötti kölcsönös megértés megjavítását és a szorosabb együtt­működést. Hendersonnak­ azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy a szovjet vezetőkkel folytatott tanácskozások után mi a véleménye a kormánynak a leszerelési tárgyalások menetéről, Edén kijelentette: "Reméljük, hogy a kölcsönös megértés, amelynek alapját, úgy gondoljuk, sikerült megteremtenünk a tárgyalások segítségével, erősödni fog és jelentősége növe­kedni fog a világbéke érdekében." A leszerelés kérdéséről egyébként Eden azt mondotta, hogy „a tárgyalások állapota eléggé bonyolult és sok nehézséget kell még legyőznünk”. Az angol kormány■ részéről még egy fontos nyilatkozat hangzott el, mégpedig Selwyn Lloyd külügyminiszteré, aki Hoylakeben mondott beszédében foglalkozott Bulganyin és Hruscsov látogatásának eredményeivel. "Kétségtelen — mon­dotta —, hogy ez történelmi jelentőségű látogatás volt*, majd hozzátette: "személyes álláspontom, és ezt ingadozás nélkül kimondom, hogy ez a látogatás sikeres volt*. Selwyn Lloyd méltatta az államférfiak személyes kapcsolatának jelentőségét és kijelentette, hogy ebből a szempontból igen hasznos volt a szovjet vezetők találkozása az angol kormány vezetőivel. "Az utóbbi tíz napban — mondotta a brit külügyminiszter — a miniszterelnök és én­­hosszú órákat töltöttünk vendégeinkkel. Meg vagyok győződve arról, hogy e találkozások elősegítik majd a kölcsönös megértés megjavulását. Selwyn Lloyd be­szélt ezután arról, hogy a két kormány vezetői teljes nyíltság­gal megvitatták a nemzetközi kérdéseket. "Senki, akinek jó­zan esze van — mondta —, nem gondolhatja azt, hogy a két ország közötti összes problémát egy találkozással, vagy vala­milyen egyetlen formula segítségével meg lehet oldani.* Hang­súlyozta, hogy idő és türelem kell a még fennálló nehézségek leküzdéséhez, de a tárgyalások hasznosak voltak, szívélyes és baráti hangnemben folytatt s mint mondotta: "egyik felet sem lehetett az egyenesség hiányával vádolni". Kitért egyes rész­letkérdésekre is, amelyekkel kapcsolatban utalt Edén minisz­terelnök már ismert nyilatkozatára, végül annak a meggyőző­désének adott kifejezést, hogy a szovjet vezetők angliai láto­gatása elősegítette a feszültség enyhülését és minden bizony­nyal biztosította a jobb kölcsönös megértést a Kelet és a Nyugat között. A világsajtó egyébként Brentano nyugatnémet külügy­miniszter és Hallstein külügyi államtitkár háromnapos angliai látogatását is a szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalások szem­pontjából ítéli meg." A nyugatnémet politikusok és az angol államférfiak közötti tárgyalásokról kiadott hivatalos közle­mény leszögezi: az angol és a nyugatnémet államférfiak "őszintén remélik, hogy a legutóbbi angol—szovjet megbeszé­lések a nemzetek közötti bizalom tényleges növekedésének kezdetét fogják jelezni*. Mindenesetre a közlemény más kitételeit nagyon nehéz összhangba hozni ennek a "reménységnek őszinteségével". A közleményből ugyanis kiderül, hogy például a leszerelés kér­désében Brentanóék tárgyalásaik folyamán változatlanul ki­tartottak az ismert bonni álláspont mellett és elutasították a francia miniszterelnöknek azt az ismert állásfoglalását, amely szerint Németország újraegyesítéséhez a leszerelésen keresztül vezet az út, továbbá állást foglaltak az atlanti szövetség és az úgynevezett "európai szolidaritás" fenntartása és megerősítése mellett. Brentano még szükségesnek tartotta, hogy a tárgya­lások befejezése után a tiszteletére rendezett ebéden kijelentse, hogy "az Odera-Neisse-határ elismerése nem jöhet szóba". Ugyanekkor Adenauer kancellár a nyugatnémet lakosság többségének akarata ellenére a bonni parlament napirendjére akarja tűzni az általános hadkötelezettség bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A Német Egység Bizottsága ebből az alka­lomból felhívással fordult Nyugat-Németország közvéleményé­hez és rámutat arra, hogy »aki megszavazza az általános had­kötelezettség bevezetését Nyugat-Németországban, az szembe­fordul a német egység békés helyreállításával." Itt kell meg­említeni még azt is, hogy Radford tengernagy, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Bonnban tárgyalásokat folytatott Adenauer kancellárral és Blank had­ügyminiszterrel az új német hadsereg jövendő szerepéről. Karold Stassen a leszerelés kérdéséről Londonból jelenti az MTI. Harold Stassen, Eisenhower elnök l­eszerelési különtanács­­adója kedden sajtókonferenciát tartott Londonban. Stassen , aki maga is részt vesz a jelen­leg Londonban folyó leszerelé­si tárgyalásokon, közölte, hogy­­a londoni tanácskozásokon jelentős előrehaladást értek el­. Mint mondotta, »együtte­­sen igen fontos lépéseket tet­tünk". Bejelentette, hogy a leszerelés szárazföldi úton való ellenőrzésének módozatai­ban sikerült megállapodásra jutni, majd megjegyezte: »azt hiszem, eljön az az idő, amikor egészséges, világraszóló meg­egyezés jön majd létre a főbb hatalmak között...« A lesze­relés kérdésében kialakult helyzetet ennek ellenére úgy jellemezte, hogy az »a null ponton van*,.s hogy — szerinte — »a várható kudarc* a szov­jet képviselők magatartása miatt következik be. Egy másik jelentős pont „né­­zetün­k szerint az — mondotta —, hogy politikai rendezést kell elérni, mielőtt alacsony színvonalú leszerelés tanácsos­sá válik­. Stassen szerint ilyen politikai kérdés Németország és Korea egységének megte­remtése, valamint más távol­­keleti és közel-keleti problé­mák rendezése. Stassen sajtóértekezlete an­gol sajtókörökben nagy érdek­lődést keltett. Az angol la­pok kommentátorainak egy része feltűnőnek tartja azt, ahogy a nyugati "hatalmak most ragaszkodnak az "előzetes po­litikai rendezéshez", pedig néhány évvel ezelőtt, amikor ezt a követelményt a Szovjet­unió állította fel, azt kereken elutasították. A Birmingham Post diplomáciai tudósítója például megjegyzi, hogy »ez a ragaszkodás a politikai elren­dezéshez, mint a leszerelés előzetes sine qua non-jához, új dolog a Nyugat politikájá­ban. 1954-ben, midőn a Szov­jetunió a politikai elrendezés szükségességét hangsúlyozta, a Nyugat ragaszkodott a­ politi­kai elrendezésnek a leszere­léstől való elválasztásához és a hangsúlyt a hagyományos fegy­verzetek csökkentésére helyez­ték — mert ebben a Szovjet­unió bővelkedett, a Nyugat vi­szont szűkölködött. Ennek hát­terében az volt, hogy a Nyu­gat akkor biztonságban érezte magát, hála az atomfegyver dolgában érzett fölényének.* Az ENSZ leszerelési albizottsága rövidesen befejezi ülésszakát Londonból jelenti a TASZSZ. A Londonban csütörtökön nyilvánosságra hozott közle­mény szerint az ENSZ leszere­lési albizottsága Jules Moch elnökletével­­csütörtökön ülést tartott. Az albizottság folytatta az előtte álló kérdések megvi­tatását. A kövekező ülést pén­tekre, május 4-re tűzték ki. Nyugati hírügynökségek je­lentései szerint Londonban jól értesült forrásból az a hír ter­jedt el, hogy a leszerelési al­bizottság március 19. óta tar­tó mostani ülésszaka végéhez közeledik. Az AFP arról érte­sül, hogy a szerdai plenáris ülésen megbízták az értekez­let titkárságát, hogy dolgoz­zon ki jelentést az ENSZ le­szerelési bizottsága számára. A jelentés összegezné az eddig elért eredményeket, továbbá megállapítaná, hogy mely pon­tokban nem sikerült eddig megegyezésre jutni. Ma kezdődik Párizsban az Atlanti Tanács ülésszaka Mint már jelentettük, az brit és Pineau francia külügy- Atlanti Tanács május 4-e és miniszter találkozik egymás­ 6-a között Párizsban tartja sál, a hatoldalú megbeszélése­­ülésszakát. Ez alkalomból kel az úgynevezett kis Európa tizenöt állam külügyminisztere tagállamainak külügyminisz­­találkozik Párizsban, hogy terei, a kétoldalúakon a Nyy­két-, három-, hat-, hét-, illetve gazeurópai Unió külügyminisz­­tizenöt oldalú tanácskozásokat terel, míg a tizenöt oldalú folytasson. A két-, illetve há- megbeszélések az Atlanti Tá­romoldalú megbeszéléseken nács valamennyi külügymi- Dulles amerikai, Selwyn Lloyd­nisztere között folynak majd. Adenauer és Guy Mollet találkozója A kölni rádió közlése szerint miint más kérdésekben Jeline­ Brentano nyugatnémet és Pi­­ralt nyugatnémet—francia es­­neau francia külügyminiszter lentétek áthidalása. Adenauer csütörtökön Párizsban tartott­­ ismeretes - eredetileg megbeszélten megállapodott e­gy Mollet május köze­­abban, hogy Adenauer kan­ , 2 .Eb , 77 cellár június 2-án Luxemburg­ ban kezdődő szovjetunióbeli lá­bán találkozik majd Guy vél­­togatása előtt akart a francia let francia miniszterelnökkel, miniszterelnökkel találkozni. A találkozó célja a Saar-vidék francia részről azonban elit a­­jövőjének kérdésében, való­­sították ezt a javaslatot. Egyiptom és Izrael megegyezett a tűzszüneti egyezmény megtartásában a gázai térségben Az AFP jelenti Jeruzsálem­ titkárának a közel-keleti őr­ből, hogy az ENSZ fegyver­­szagokban tett látogatás nép­­szüneti bizottságának közlése már jött létre. szerint Egyiptom és Izrael ----—, • megegyezett a tűzszüneti A­­7 Kína) Az­ egyezmény szigorú megtartá- Egyesült Államok 1951 mar­sában a gázai térségben. ciusától 1956 márciusáig a ja­pán hadsereg újrafelfegyverze-A közlemény rámutat arra, főre 750 millió dollár értékű hogy az egyezmény Ham- fegyvert és hadianyagot szállí­­tarskföldnek, az ENSZ fu­­tott Japánba. Amerikai-szovjet jegyzékváltás a Tuapsze legénységének Hazatéréséről Mosz­kvából jelenti a TASZSZ. A washingtoni szovjet nagykö­vetségre április 25-én jegyzék érkezett az Egyesült Álla­mok külügyminisztériumától, amelyben felhívják a szovjet nagykövet figyelmét arra, hogy "a Tuapsze szovjet tartályhajó öt volt tengerészének április 7-én az Egyesült Államokból a Szovjetunióba történt elutazá­sakor s azt megelőzően az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nél működő szovjet küldöttség tagjai megengedhetetlen és hi­vatalos­­hatáskörüket megha­ladó cselekményeket követtek el­. A jegyzék értesíti a szovjet kormányt, hogy Gurjanov és Turkin — a Szovjetunió ENSZ- küldöttsége tagjai — jelenléte többé nem kívánatos az Egye­sült Államokban. A Szovjetunió washingtoni nagykövetsége április 30-án válaszjegyzéket intézett az Egyesült Államok külügy­minisztériumához, amelyben közli,­­hogy a szovjet kormány, mint alaptalant, elutasítja az említett jegyzéknek azt az állí­tását, amely szerint a Tuapsze tartályhajó öt szovjet tengeré­­szének az Egyesült Államokból a Szovjetunióba történt haza­­térésével kapcsolatban az ENSZ-ben működő szovjet képviselet tagjai a képviseletre vonatkozó szabályokkal össze* egyeztethetetlen cselekménye­­ket követtek volna el. A jegyzék rámutat arra, hogy az amerikai külügy­­minisztérium jegyzékében az ENSZ-ben működő szovjet képviselet munkatársaival szemben támasztott alaptalan igényeket csupán kísérletnek lehet tekinteni arra, hogy el­­vonják a közvélemény figyel­­mét a Tuapsze tartálygőzös szovjet tengerészeit az Egye­sült Államokban jogtalanul visszatartó amerikai hatóságok megengedhetetlen eljárásáról. A szovjet nagykövetség a jegyzékben követeli, hárítsák el az akadályokat az élők hogy visszatérhessen a család­jához a Tuapsze tartályhajó­nak az Egyesült Államokban még mindig visszatartott négy tengerésze. Anton Jugov válasza jugoszláv újságírók kérdéseire Szófiából jelenti a TASZSZ. A lapok közül Anton Jugov­­nak, a bolgár minisztertanács elnökének válaszait a jugo­szláv lapok szófiai különtudó­­sítóinak kérdéseire. A bolgár—jugoszláv együtt­működés fejlődésének útjaira vonatkozólag feltett kérrések­re válaszolva Jugov kijelen­tette:­­ — Az a véleményem, hogy azok a gyakorlati intézkedé­sek, amelyek következtében rendeződtek a kapcsolatok Bulgária és Jugoszlávia kö­zött, és sikereket értünk el testvérnépeink régi barátsá­gának helyreállításában, egy­úttal a bolgár—jugoszláv együttműködés továbbfejlesz­tésének útját is megmutatják. — Mély meggyőződésem, hogy ezt a folyamatot legin­kább elősegíti a két ország politikai, gazdasági és kultu­rális tényezőinek szorosabb kapcsolata. Ezt bizonyítja a Mosa Pijade elvtárs vezeté­sével nálunk járt jugoszláv parlamenti küldöttség látoga­tása is.­­ A bolgár—jugoszláv kap­csolatok fejlődését elősegíti az a körülmény is, hogy Bulgá­ria és Jugoszlávia külpolitiká­jában olyan elveket követ, amelyek nemcsak a két test­vérnép érdekeinek felelnek meg, hanem a békéért, a né­pek közötti barátság és együtt­működés megsz­árdításáért küzdő többi nép érdekeinek is. Emellett országaink célja közös: a szocializmus felépíté­se és népeik jólétének emelé­se, így tehát a bennünket egy­máshoz közelebb hozó közös vonások mindennél jobban magukkal hozzák a bolgár—­ jugoszláv együttműködés to­vábbi erősítésének módszereit és formáit is. Ezután Anton Jugov a nem­zetközi helyzettel kapcsolatos kérdésekre válaszolt, majd ki­jelentette, hogy a béke meg­szilárdítására irányuló törek­vések pozitív eredményeket hoztak a Balkánon is. Fontos lépés ebben a vonatkozásban Bulgária és Jugoszlávia baráti kapcsolatainak megteremtése. A Szovjetunió fontosnak tartja a szovjet—nyugatnémet kereskedelmi szerződés megkötését Berlinből jelenti az MTI. Zorin, a Szovjetunió bonni nagykövete hétfőn a hanno­veri ipari vásár alkalmából rendezett fogadáson kijelen­tette: " A Szovjetunió fontosnak tartja, hogy minél hamarább megvalósuljon a szovjet—nyu­gatnémet kereskedelmi szerző­dés, amelynek megkötését­ Adenauer kancellár moszkvai látogatása idején határozottan­ megígérte. A ceyloni kormány diplomáciai kapcsolatok felvételét tervezi a Szovjetunióval és Kínával Az AFP jelentése szerint naci Népköztársaságba a dina Bandanaraike ceyloni minisz­­lomáciai kapcsolatok felvéte­­lerelnök szerdai sajtóértekez­ ... . . . , létén közölte: kormánya úgy fenek- valamint a­zet tervezi, hogy küldöttséget me­­gal­kaló kereskedelem fokozás veszt a Szovjetunióba és a Ki­­sának tanulmányozására.. Walter Ulbricht és Otto Grotewohl levelet intézett a Német Szociáldemokrata Párt vezetőségéhez Walter Ulbricht és Otto Gro­­tewohl április 26-án levelet küldtek a Német Szociálde­mokrata Párt vezetőségének. A levélben többek között ki­fejtik: "Kétségtelen, hogy Né­metország munkásosztályának közös érdekei és céljai van­nak. Jóllehet a munkáspártok között bizonyos vélemény­különbségek állanak fenn. Kö­zös érdekeink és céljaink meg­felelő alapot nyújtanak a meg­egyezéshez. Elérkezettnek tart­juk az időt ahhoz, hogy a megegyezés elősegítésére mindkét részről tegyenek meg mindent az ellentétek és az akadályok kiküszöbölésére.* A levél utal arra, hogy a Német Demokratikus Köztár­saságban a Német Szociálde­mokrata Párt több volt tagjá­nak szabadonbocsátása lénye­gesen elősegíti az alaptalan előítélet­­enek és más akadá­lyoknak áthidalását, amelyek a németországi munkáspártok megegyezésének útjában álla­nak. Úgy véljük — írják a levél­ben — elvárhatjuk a Német Szociáldemokrata Párt veze­tőségétől, hogy a maga részé­ről szintén mindent megtesz a munkáspártok megegyezését gátló akadályok kiküszöbölé­sére. E célhoz , vezető lépést jelentene, ha a Ném­et Szociál­demokrata Párt úgynevezett »Keleti Irodája«, amely lé­nyegében nem más, mint a Német Demokratikus Köztár­saság ellen irányuló diverzióé és kémközpont, haladéktalanul megszüntetné aknamunkáját. A levél írói rámutatnak ar­ra, hogy készek mindenkor tárgyalni arról, hogy vala­mennyi közös érdekű kérdés­ben kölcsönösen tájékoztas­sák­­egymást ."

Next