Magyar Nemzet, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

% ,tsatsvaremre!. „Angliai látogatásunk nagy politikai és gyakorlati jelentőségű az egész nemzetközi élet szempontjából** Nagygyűlés Moszkvában Bulganyin és Hruscsov hazaérkezése alkalmából Moszkvából jelenti a TASZSZ. Április 30-án délután, angliai látogatásukról visszatérve, Bulganyin és Hruscsov meg­érkeztek Moszkvába. Ebből az alkalomból a repülőtéren nagygyűlést tartottak, ame­lyen a szovjet fővárosnak több két héttel ezelőtt hagytuk el országunkat, hogy angliai lá­togatásra induljunk. Boldogok vagyunk ma, hogy vissza­térünk hazánkba, Moszkvába, szívélyesen üdvözöljük önöket és köszönetet mondunk a lel­kes és örömteli fogadtatásért. (Taps.) Angliai látogatásunk, ame­lyet Nagy-Britannia kormá­nya és személyesen Eden mi­niszterelnök úr meghívására tettünk, nagy politikai és gya­korlati jelentőségű mind az angol—szovjet kapcsolatok, mind pedig az egész nemzetkö­zi élet szempontjából. Az angol—szovjet politikai viszony több éven át eléggé fe­szült volt. Angliával folytatott kereske­delmünk jelentékenyen csök­kent. A múltban kialakult tu­dományos és kulturális kap­csolatok megszűntek. Ez a helyzet nem felelt meg sem Anglia, sem a Szovjet­unió érdekeinek. Mindkét ország népeinek ér­dekei megkövetelték és meg­követelik ma a szovjet—angol politikai, kereskedelmi, tudo­mányos és kulturális kapcsola­tok javítását és szilárdítását. Nyilvánvaló, hogy az olyan nagyhatalmak, mint Nagy-Bri­tannia és a Szovjetunió viszo­nyának javulása elősegíti az egyetemes békének és a né­pek biztonságának szilárdulá­­sát. Angliába indulva számot ve­tettünk azzal, hogy nem cse­kély nehézségek várnak reánk­­a nehézségek mindenek­­abban állottak, hogy­­­a eléggé befolyásos köres­­látogatásunknak nem­­caan­ hívei, hanem ellenzői is vannak, vannak hívei a Szov­jetunióval való viszony javí­tásának és vannak a két or­szág közötti viszony javításá­nak ellenzői. E körök képviselői nem óhajtják észrevenni azt, ami már mindenki számára régen nyilvánvaló és vitathatatlan. Nem óhajtják észrevenni a nemzetközi életben végbement gyökeres változásokat, amikor is elmúlt a »hideghháború« korszaka, csődbejutott az »erő­­politika« és amikor a béke tényezői mind nagyobb és na­gyobb befolyást gyakorolnak a nemzetközi életre. Azzal az őszinte ólhajjal utaztunk Angliába, hogy kö­zös nyelvet találjunk, meg­teremtsük a bizalmat és a köl­csönös megértést, és hogy a kölcsönösség és jóakarat alap­ján megoldjuk a mindkét fe­let érdeklő kérdéseket. Angliai tartózkodásunk so­rán jó személyes kapcsolatunk alakult ki Eden miniszterelnök úrral és kollégáival. Tárgyalá­sokat folytattunk velük s ez volt angliai látogatásunk egyik célja. Az angol közéleti személyi­ségekkel és az üzleti körök képviselőivel Londonban, a londoni grófság tanácsában, valamint birminghami és ox­fordi látogatásunkkor talál­koztunk. Látogatást tettünk Skóciában és fővárosában, Edinburghban és ott össze­jöttünk az üzleti és politikai körök képviselőivel. Találkoztunk és beszélgetést folytattunk a katonai parancs­nokság, a szárazföldi csapatok, a légierők képviselőivel, vala­mint a haditengerészet pa­rancsnokságával. Sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy a néppel találkozzunk és beszél­gessünk. Mindazonáltal azon szilárd meggyőződésre jutottunk, hogy az angol nép nem kíván hábo­rút, hogy az angol nép a bé­két, a barátságot és a szovjet néppel való együttműködést is. (Hosszas taps.) Ezen-­­ az a határozott benyomá­­s alakult ki, hogy az angol­­i körök hajlanak a Szov­jetunióval való gazdasági együttműködés és kereskede­lem fejlesztése felé. Mindez feltétlenül hatással Bulganyin beszéde mint 25 000 dolgozója vett részt. Miután Bobrovnyikov, a moszkvai városi szovjet vég­rehajtó bizottságának elnöke megnyitotta a nagygyűlést, Rjabov, a Sarló és Kalapács kohászati üzem olvasztára emelkedett szólásra, majd Szo­volt az angol kormánnyal foly­tatott tárgyalásainkra. Ezzel kapcsolatban külön meg kell említenünk az angol (munkás) Labourista Párt ve­zetőinek irántunk tanúsított magatartását. A Labourista Párt vezetősé­ge a velünk való találkozást olyan kérdések felvetésére és olyan beszédek elmondására használta fel, amelyek politi­kánk, a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának politikája el­len irányulnak. Bármennyire furcsa is ez, a labouristák­ szervezete volt az egyetlen olyan szervezet és e szervezet végrehajtó bizottsága és a végrehajtó bizottság vezé­rei voltak az egyedüliek, akik magatartásukkal igyekeztek el­rontani látogatásunk légkörét. Méltó visszautasításban ré­szesültek. (Viharos taps.) Angliában az idő nagy részét a Nagy-Britannia kormányá­val, Eden miniszterelnök úrral, R. Butler lordpecsétőr úrral, Selwyn Lloyd külügyminiszter úrral és a kormány más tag­jaival folytatott tárgyalásokkal töltöttük. Találkoztunk W. Churchill úrral, Nagy-Britan­nia ismert személyiségével. Megvizsgáltuk az egyetemes béke és biztonság szempontjá­ból fontos olyan kérdéseket, mint a leszerelés problémája, a közel- és közép-keleti helyzet és Angliával való viszonyunk. Milyenek tárgyalásaink ered­ményei? A nyilvánosságra ho­zott nyilatkozatok — a két kor­mány nyilatkozata és a londo­ni sajtóértekezleten elhangzott nyilatkozatunk — tüzetesen megvilágítják azokat. A tárgyalások eredményei természetesen még távol állnak a minden kérdésben való meg­egyezéstől. Mind­ez azonban, amiben megegyeztünk az angol kormánnyal, fontos és lénye­ges a szovjet—angol kapcsola­tok fejlődése és a bék­e ügye szempontjából. A legfontosabb az, hogy tár­gyalásaink eredményeképpen új feltételek jönnek létre ál­lamaink kapcsolatainak továb­bi megjavítására. Egyre kiter­jedtebb lehetőségek nyílnak a politikai és a gazdasági téren folytatandó együttműködés, valamint a kulturális és a tu­dományos kapcsolatok fejlesz­tésére. Megismertük egymást. A legfontosabb nemzetközi kér­dések többségében nyitr esz­mecserét folytattunk. Számos kérdésben mindegyik fél meg­maradt a maga véleményénél, számos kérdésben azonban ha­sonló nézőpontot találtunk. A békés egymás mellett élés szovjet külpolitikája maradék­talanul igazolódott. E külpoli­tika■ összhangban áll vala­mennyi ország és valamennyi nép létérdekeivel. Általában sikereseknek kell tartani tárgyalásaink és láto­gatásaink eredményeit. Jóllehet a tárgyalásokon időnként nehéz és feszült helyzet állt elő, mégis a biza­lom és a kölcsönös megértés légkörét hozta létre az a törek­vés, hogy a két fél számára el­fogadható döntéseket talál­junk, valamint­ az, hogy mind az egyik, mind A­ másik fél őszintén fejtette ki nézeteit. S ez jó tárgyalási eredmények elérését tette lehetővé. Látogatásunk és tárgyalá­saink baráti célokon kívül semmilyen más célokat nem követtek. A Nagy-Britanniá­­hoz fűződő kapcsolataink meg­javítását nem óhajtjuk Nagy- Britannia más államokkal való kapcsolatainak rosszabbodásá­val elérni. A Szovjetunió mindig öröm­mel vette az egyes államok barátságát, amikor e barátság alapjául békés és nemes célok szolgálnak. Az angol kormánnyal foly­tatott tárgyalásaink újból meg­mutatták, hogy jó eredmé­nyekkel jár a Szovjetunió bé­keszerető külpolitikája. A­vi­boljev akadémikus, a moszk­vai értelmiség nevében üdvö­zölte Bulganyint és Hruscso­­vot. Ezután viliarc® éljenzés kö­zepette Bulganyin mondott be­szédet. tág sok országával alakult ki barátságos viszony és aktívan fejlődik a politikai és gazda­sági együttműködés, szélesedik a kereskedelem, bővülnek a tudományos és kulturális kap­csolatok. Az ilyen politika Azért utaztunk Angliába, hogy az angol kormány vezető személyiségeivel létesített sze­mélyes kapcsolat útján na­gyobb kölcsönös megértést te­remtsünk és megtaláljuk az országaink közti viszony to­vábbi javításának útjait. Igen hasznosnak tartjuk uta­zásunkat — mondotta Hruscsov. A tárgyalásokon őszinte esz­mecserét folytattunk mind az angol—szovjet viszonyról, mind pedig a legfontosabb nemzetközi problémákról. Az eszmecsere lehetővé tette, hogy jobban megismerjük egy’’­­mást, felderítsük, milyen kér­désekben közelednek álláspont­jaink és megtudjuk, milyen kér­dések nem értek még meg a rendezésre. Ez fontos, hiszen az ilyen tisztázás tette lehető­vé, hogy megjelöljük azoknak a kérdéseknek a körét, ame­lyekre nézve kölcsönös meg­értést érhetünk el. Úgy vél­jük, jó eredményeket értünk el, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a tárgyalásokat a kölcsönös bizalmatlanság hosszabb időszaka után foly­tattuk. A fő dolog véleményünk sze­rint az, hogy megalapozódott a Szovjetunió éss Nagy-Britannia barátságos kapcsolatainak ki­alakítása, javítása és tovább­fejlesztése. Ez megfelel orszá­gunk népes érdekeinek és elő fogja segíteni az egész világ békéjének megszilárdulását. A tárgyalások eredményei újabb bizonyítékai annak, hogy jóakarattal meg lehet te­remteni az együttműködést és békés egymás mellett élést le­het folytatni az államok kö­zött, függetlenül társadalmi rendszerüktől. A tárgyalások eredményei­nek nagy jelentősége abban is rejlik, hogy e tárgyalások új szakaszt jelentenek a nemzet­közi feszültség további enyhí­tésének útján, fontos lépést je­lentenek az országok közti jobb bizalom megteremtésé­ben. Angliai tartózkodásunk ide­jén a legbarátságosabb fogad­tatásban és vendégszeretetben részesültünk. Ezért újból őszin­te köszönetet mondunk az an­gol népnek, Sir Anthony Eden­­nek,­­az Egyesült Királyság kormánya miniszterelnökének és kollégáinak. Londonon kívül ellátogat­tunk Oxford, Birmingham, Edinburgh városába és más vi­dékekre. Mindenütt szíves, barátságos fogadtatásban ré­szesültünk. Sok időnket emésztették fel a tárgyalások és más hivatalos ügyek. Ezért sajnos nem nyílt lehetőségünk arra, hogy talál­kozhassunk Anglia egyszerű embereivel. De azok a találko­zások, amelyekre mégis alkal­munk nyílt, az angolok részé­ről látogatásunk iránt meg­nyilvánult figyelem, a hozzánk, mint a Szovjetunió képviselői­hez intézett üdvözletek azt mu­tatják, hogy az angol nép ba­rátságot kíván a Szovjetunió népeivel. Meggyőződtünk arról, hogy az angol nép békére és a jó viszony fejlesztésére törek­szik országunkkal. Beszédeink­ben elmondottuk az angolok­nak, hogy a szovjet emberek barátságos érzelmeket táplál­­nak az angol nép iránt, amely­­ivel együtt harcoltunk az első és a második világháború évei­ben a közös ellenség ellen. Úgy vélem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy népeinket — a szovjet és angol népet — kielégítették a tárgyalások eredményei, hiszen tudatában­­ nemcsak reánk nézve hasznos, de kedvező befolyást gyakorol az egész nemzetközi helyzetre is. A nemzetközi láthatár tisz­tul, fokozatosan szert­eoszlik az embereknek a holnap miatt érzett aggodalma. A béke erői gyarapszanak és szilárdulnak. Az Angliával való viszo­nyunk javulása nemcsak az or­szágok közti növekvő bizalom kezdete, nemcsak új szakasz kezdete a kapcsolatok és az együttműködés kiterjesztésé­ben, hanem a béke és az egész világon megteremtendő jó kap­csolatok fejlesztésének általá­nos ügyét is szolgálja. Hruscsov beszéde vannak annak, hogy ez csupán a kezdet és a továbbiakban lé­péseket teszünk egymás felé. (Hosszas taps.) Arra törekszünk majd, hogy a nemzeti függetlenség és szu­­verenitás, a területi integritás és a belü­gyekbe való be nem avatkozás alapján baráti kap­csolatokat létesítsünk minden országgal. Valamennyi nép a szilárd és tartós békére vár, a nemzet­közi feszültség enyhülését szomjúhozza. Az utóbbi idő­ben e tekintetben sok minden változott meg jobb irányban. Az úgynevezett hidegháború teljes felszámolásának útján azonban még nem kis akadá­lyok vannak. Ezek az akadá­lyok főképpen az Egyesült­ Ál­lamok egyes befolyásos körei­től indulnak ki, azon körök­től, amelyeknek nem fűződik érdekük a nemzetközi feszült­ség eloszlatásához. Az Egye­sült Államokban nyilván még nem értek meg a hidegháború politikájáról való lemondás feltételei. Nekünk azonban úgy tet­szik, hogy már az Egyesült Államokban is felcsillan az a kívánság, hogy a kölcsönös megértés útjára lépjenek. Er­ről tanúskodik többek közt Eisenhower elnöknek az Ame­rikai Lapszerkesztők Társasá­gában nemrégiben tett nyilat­kozata is. Nyilatkozatának sok tételével sehogy sem érthe­tünk egyet, mivel e tételek nem mozdíthatják elő a biza­lom megteremtését. Az elnök nyilatkozatában ugyanakkor értékes kijelentéseket tett ar­ról, hogy az Egyesült Államok készen áll a vitás kérdések rendezéséhez vezető valameny­­nyi út felkutatására, s hogy a szovjet kormányt baráti kap­csolatok fűzhetnék az Egyesült Államokhoz. Reméljük, hogy e szavakat gyakorlati tettek támasztják alá. Ami a szovjet kormányt illeti, amellett foglal állást, hogy baráti kapcsolatokat lé­tesítsen az Egyesült Államok­kal és más országokkal egy­aránt s mi minden lehetőt el­követünk ennek érdekében. Ha mindkét fél jóakaratot tanúsít, meggyőződésünk, hogy sok félreértést kiküszöbölhe­tünk és megjavíthatjuk a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok kapcsolatait. Kölcsönös óhaj esetén lépésről lépésre fokozatosan kiküszöbölhetnénk a nézeteltéréseket és megte­remthetnénk a kellő bizalmat, elérhetnénk a fegyverzet csök­kentése, az atom- és hidrogén­fegyver eltiltása, valamint az atom- és hidrogénfegyver-kí­­sérletek eltiltása kérdéseinek megoldását. A Szovjetunió, az Egye­sült Államok és valamennyi más ország népeinek érdeké­ben létre kell hozni az álla­mok közti kereskedelmi, kul­turális és más kapcsolatok szé­­leskörű fejlesztésének feltéte­leit. A hidegháború felszámolása révén — amelyre törekszünk — az emberiség teli tüdőből fellélegezhetne és minden erő­feszítését a népek javára szol­gáló újabb anyagi és kulturá­lis értékek létrehozására össz­pontosíthatná. A szovjet kormány a jövő­ben is lankadatlanul törekszik majd a nemzetközi feszültség kiküszöbölésére, a biztonság megszilárdítására és a tartós béke megteremtésére. Amellett szállunk síkra, hogy széleskörű kapcsolatokat létesítsünk a világ valameny­­nyi népével és kapcsolatokat A Szovjetunió dicső kommu­nista pártjának és kormányá­nak vezetésével továbbra is rendületlenül folytatja a népek közti barátság és együttműkö­dés megszilárdítására irányuló politikáját. Az SZKP XX. kongresszusa által kidolgozott külpolitikai program kedvező eredményei máris láthatók. Ez a program teljesen megfelel a Szovjet­unió népei érdekeinek, az egye­temes béke és biztonság érde­keinek. Éljen a szovjet külpolitika, a népek közti barátság és béke politikája! (Viharos taps.) * Bu­lganyin után Tupoljev és Kurcsatov akadémikusok szó­laltak fel, majd Hruscsov mondott beszédet, teremtsünk a szocialista pár­tokkal. A kommunista és szocialista pártok közt sok kérdésben különbözőek a szempontok, elvi nézeteltérések állnak fenn. A dolgozók érdekében azonban a jelenkori munkásmozgalom legfőbb és alapvető kérdései­ben kapcsolatok lehetnek és kapcsolatoknak kell lenni kö­zöttük. E kérdések mindenek­előtt a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a tartós béke megteremtéséért, az országok közti kereskedelmi és kultu­rális együttműködés létrehozá­sáért vívott harc kérdései. Angliai tartózkodásunk alatt szívesen fogadtuk el a Labour­ Párt vezetőinek azt a javasla­tát, hogy találkozzunk velük és folytassunk eszmecserét a két pártot — az SZKP-t és a labourista pártot — érdeklő kérdésekről. Ilyen találkozásra sor került. Elvtársak, meg kell önök­nek nyíltan mondanunk, hogy e találkozó eredményeként az a véleményünk alakult ki, hogy a Labour-Párt vezetősé­gében a funkcionáriusok egy része reakciós, szovjetellenes álláspontot foglalt el. A La­bour-Párt egyes vezetői mind ez ideig nem mondottak le a Szovjetunióra, az SZKP-ra, a népi demokratikus országok kommunista és munkáspárt­jaira vonatkozó káros néze­teikről. Külön előkészítettek szá­munkra és nekünk szegeztek kérdéseket bizonyos szociálde­mokratákról, akik nálunk és a népi demokratikus országok­ban börtönben ülnek. Mi eze­ket a kérdéseket, mint provo­kációsokat, határozottan visz­­szautasítottuk. Ha ezek a labour-párti ve­zetők jó szándékkal lettek vol­na az SZKP irányában, akkor akadtak volna más kérdéseik. Hiszen nagyon jól tudják, hogy mindent megteszünk, hogy ki­javítsuk a múltban több eset­ben elkövetett hibákat és az ártatlanul elítélteket rehabili­tálták s hogy nemcsak a Szov­jetunióban, hanem a népi de­mokratikus országokban is fe­lülvizsgálják azokat a pereket, amelyeknek helyességéhez va­lamilyen kétség fér. Jól tudja ezt az egész világ, jól tudják ezt az említett la­bourista vezetők is. Miért hoz­ták hát elő ezt a kérdést és más ilyen visszataszító kérdé­seket? Azért, hogy érdemeket szerezzenek a reakciósok sze­mében. Más magyarázatot ne­héz találni. Csakis a reakció­soknak előnyös a munkásosz­tály különböző osztagainak el­különülése és a reakciósok fél­nek a legjobban ezeknek az osztagoknak egységétől. Egyes labourista vezetőknek azok a kijelentései, hogy a munkás­­osztály érdekeit védelmezik, messze eltérnek tehát tetteik­től. Hiszen csak igen ritkán és félénken szállnak szembe a haladó személyiségeket több tőkés országban sújtó megtorló intézkedésekkel. A Labour-párt vezetőinek eszrésze nyilván úgy értette őszinte kijelentéseinket — amelyekben azért szóltunk hiányosságainkról és hibáink­ról, hogy kijavítsuk ezeket —, hogy ezeket gyengeségünk és a külső reakciós erők valami­féle nyomása miatt tesszük. Nem uraim, önök mélysége­sen tévednek. Számolniok kell szocialista államunkkal, álla­munk vívmányaival, amelye­ket népünk a munkásosztály és élcsapata, a kommunista párt vezetésével ért el. Csak reménytelen opportunisták nem látják és nem veszik te­kintetbe azokat a sikereket, amelyeket népünk a kommu­nista építés útján haladva ara­tott. Nem erőszakoljuk reá önökre utunkat, de eltökélten védelmezni fogjuk országunk munkásosztályának vívmá­nyait, barátaink vívmányait, azokat a vívmányokat, ame­lyekért a dolgozók hatalmas árat fizettek. (Hosszas taps.) Bár a labouristák vendégei voltunk, határozottan vissza­utasítottuk azokat a próbálko­zásokat, hogy beavatkozzanak a szocialista országok bel­­ügyeibe, visszautasítottuk az ezen országok dolgozóinak vív­mányaira törő próbálkozáso­kat. Több országban a reakció elvakult képviselői azzal rá­galmazzák az SZKP-t, hogy mi ellenezzük a kapcsolatot a szo­cialista pártokkal, hogy a kommunisták és a szocialis­ták akcióegységének szüksé­gességéről szólva valamilyen galád terveink vannak. Ez ha­zugság, amelyet a munkásosz­tály ellenségei terjesztenek és egyes gyász-szocialisták fel­kapják ezt a rágalmat. A munkásosztály különböző osztagainak egysége mellett foglalunk állást. Az élet meg­erősítette, hogy ott, ahol az ilyen egység megvalósult, nagy sikerek születtek a dolgozók alapvető, lényeges érdekeiért folyó harcban. Ezért pártunk továbbra is fáradhatatlanul törekszik majd a munkásosz­tály pártjainak egységére, kü­lönösen olyan fontos kérdések­ben, amelyek minden dolgozót foglalkoztatnak — ez harc a nemzetközi feszültség enyhí­téséért és a béke megóvásáért. Meggyőződésünk, hogy az egyszerű Labour-pártiak nem osztják a labourista párt egyes vezetőinek kirohanásait és hogy a labouristák egyes ve­zetőinek álláspontját a töme­gek nem támogatják. Meggyő­ződésünk, hogy Anglia dolgo­zói, köztük az egyszerű la­bouristák is barátságot és együttműködést akarnak a szovjet néppel, a Szovjetunió Kommunista Pártjával, mert ez a siker alapja a nemzetközi feszültség enyhítéséért folyó harcban, a feszültség enyhíté­se pedig a fegyverkezési ki­adások csökkentéséhez és a népek anyagi jólétének meg­javításához vezet. Pártunk Központi Bizottsá­ga ezután is állhatatosan való­ra váltja az SZKP XX. kong­resszusának a szocialista és munkáspártokkal való kapcso­latok megteremtésére vonat­kozó határozatait. Meggyőződésünk, hogy a La­bour-párt jól megért bennün­ket és megteszi a szükséges lépéseket ebben az irányban. Készek vagyunk felülemelked­ni a személyes sértéseken és provokációs kirohanásokon, amelyeket a labouristák egyes vezetői a Szovjetunió kommu­nista pártja ellen elkövettek és ennek ellenére belemehe­tünk abba, hogy kapcsolato­kat teremtsünk az angol la­­bouristákkal, ha részükről megnyilvánul a kellő megér­tés és kívánság. Világos, hogy az ilyen kapcsolatok igen fon­tosak Anglia és a Szovjetunió dolgozóinak érdekében. Befejezésül üdvözlöm önö­ket, moszkvai elv­társak a reánk köszöntő május elsejei ünnep alkalmából és sikere­ket kívánok önöknek a hazánk javára végzett munkában. (Hosszas taps.) Éljen a Szovjetunió és Nagy-Britannia népeinek ba­rátsága! (Hosszas taps.) Éljen a béke az egész vilá­gon! (Viharos taps.) * Ezt követően Pegov, az SZKP moszkvai Proletár kerületi bizottságának titkára határozat-tervezetet olvasott fel, amelyben Moszkva dolgo­zói kifejezték mélységes meg­elégedettségüket a szovjet ve­zetők angliai tárgyalásai fe­lett. A jelenlevők forró taps­sal fogadták a határozatot. A nagygyűlés után a moszk­vai utcákon egybegyűlt sok ezer ember nagy lelkesedéssel üdvözölte Bulganyint, Hrus­­csovot, valamint a kommunis­ta párt és a szovjet kormány más vezetőit. ■Péntek, 1956. május 1. Rákosi Mátyás cikke a Pravdában A Pravda május 2-i számá­ban közölte Rákosi Mátyás­­ »A lenini eszmék élő megtes­­­­­esülése« című cikkét.

Next