Magyar Nemzet, 1957. szeptember (13. évfolyam, 1-19. szám)

1957-09-08 / 1. szám

­­r w57SZERia - Magyar Nemzet ss A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA A népfront szellemében írta: Mihályfi Ernő Három szobor áll, három új szobor néhány hét óta a ma­gyar Alföldön. Mind a hármat a Hazafias Népfront állította most augusztusban, alkotmá­nyunk születésnapjának ün­nepségein. A Nagykun-napo­kat Móricz Zsigmond szobrá­nak avatásával nyitották meg Kisújszálláson, e szobor előtt hullámzott el az a százezernél nagyobb tömeg, amely Dobi István és Kádár János beszé­deinek meghallgatására gyűlt egybe a Hazafias Népfront augusztus 20-i nagygyűlésén. Az országjáró Móricz Zsig­­mondot, a "Gyalogolni jó" író­ját ábrázolja a szobor, azt az írót, aki drámaian realista fel­jegyzéseiben harminc esztendő megrendítő tükrét tárja elénk, s akinek egész életműve azt is bizonyítja, hogy milyen mély gyökerei, milyen nagyszerű hagyományai vannak Magyar­­országon a népfront-gondolat­­nak. A ceglédi piacon Dózsa György szobrát állították fel augusztus 20-án, ott, ahol hí­res beszédét tartotta a jobbá­gyokat fejő, kirabló, gyilkoló nemes urak ellen. A »ceglédi« Dózsát ábrázolja a szép szo­­bor, a támadásra induló pa­rasztsereg vezérét. S a szobor tövében azok hallgatták most a beszédet, akik­­— hogy Dó­zsa György szavaival mondjuk —i­s megragadták a kedvező pillanatot, nem engedték el­szállni, bátran levetették a szolgaság jármát, megtanítot­ták az esztelen fenevadakat, a nemes urakat, kivívták szabad­­ságukat­. A szegedi tiszaparton pedig Juhász Gyula emlékalakját avatták fel az augusztusi Ha­zafias Népfront ünnepén, a költőét, akinek életét tragédiá­ba törte az akkori könyörtelen rend, de hűségét a haladáshoz és a szocializmushoz nem tud­ta megtörni. Szimbólumok ezek a szob­rok, jelképei, egyebek közt, an­nak is, hogy milyen mélyre nyúlnak a Népfront eszméjé­nek történelmi gyökerei. Él­tetői és elővétevői a hagyomá­nyoknak, de egyben napjaink valóságának is részei, annak a hatalmas, mai történelmün­ket alakító valóságnak, hogy van, hogy él, hogy erős a Nép­front, a nemzetünk egységét kifejező és megvalósító Haza­fias Népfront. Van Népfront. A Magyar Szocialista Mun­káspárt vezetői és tagjai mel­lett pártonkívüli százezrek és milliók sorakoztak fel a Nép­front táborában munkával, al­kotással, hitvallással. Tagjai a Népfrontnak azok a bányá­szok és munkások, akik hely­reállították a termelés rendjét és eredményeit, tagjai azok a falusi dolgozó termelőszövet­kezeti és egyéni parasztok, akik lelkes szorgalommal kiví­vott jó terméssel gondoskod­tak az egész nép életéről. Tag­jai az értelmiségiek, a pedagó­gusok, az orvosok, a mérnökök ezrei és tízezrei, akikhez ké­pest elenyésző az október 23-án megtévedtek száma. Tagjai a művészek, akik november 4-e után pillanatnyi szünet nélkül kezdték újra az alkotást, a fes­tők és szobrászok, akik már kora tavasszal nagy kiállításon mutatták be új munkáikat, tagjai az írók, akik egységesen írták alá a tiltakozást az ENSZ ötös bizottsága jelentésének tár­gyalása, a népünk életébe való írletéktelen beavatkozás ellen, tagjai azok, akik ott voltak a kisújszállási gyűlésen és ott voltak az országban rendezett sok száz és ezer többi augusz­tus 20-i ünnepi gyűlésen, ösz­­szesen talán kétmilliónyian is. Tagjai mindazok, akik teljes tudásukkal, munkaerejükkel járulnak hozzá pártunk és kor­mányunk programjának, ter­veinek végrehajtásához, az el­lenforradalom által okozott rombolás helyreállításához, épí­tő eredményeink eléréséhez. Életünk minden napja, minden eseménye bizonyítja, hogy a párt tagságával együtt rend­kívül széles tömegek — mun­kások, parasztok, értelmisé­giek, kispolgárok — értenek egyet a forradalmi munkás­paraszt kormánnyal, a párt célkitűzéseivel és minden ere­jükkel támogatják is ezt. A népfrontpolitika alapjai rendíthetetlenül szilárdak. Ez nemcsak az ellenforradalom leverése után bizonyosodott be nagyon rövid idő alatt, ha­nem jelezte ezt már az is, hogy a Hazafias Népfrontot nem tudták belevonni az ellenfor­radalomba, szervezeteit, töme­geit nem tudták felhasználni az ellenforradalom vezetői vagy megszédítettjei. Ez egyben döntő cáfolat is arra az aljas, hazug gyanúsításra, ami az ENSZ ötös bizottságának jelen­tésében szerepel,­­hogy az ellen­­forradalom a magyar nép meg­mozdulása volt. A Hazafias Népfront orszá­gos vezetősége már 1955 és 1956 nyarán is súlyosan el­ítélte az ellenforradalom ké­sőbbi vezérének, Nagy Imré­nek politikáját és törekvéseit. A Hazafias Népfront elnök­sége 1955-ben és 1956-ban két határozatában is megállapí­totta, hogy az a jobboldali kártevő politika, amelyet el­sősorban Nagy Imre képvisel, a szívünkhöz nőtt eredménye­ket becsüli le, becsmérli és de­magógiájával súlyos károkat okoz népünk életének minden területén. Megállapította a Ha­zafias Népfront vezetősége, hogy a helyes célok mögött, amelyeket a Hazafias Nép­front alakuló kongresszusa meghatározott, nemegyszer rejtőztek el olyan szándékok, amelyekkel a népfront igazi hívei nem értettek és nem ért­hettek egyet. Elítélte a Nép­front elnöksége egyeseknek olyan törekvéseit, hogy a Ha­zafias Népfrontot ellenzéki sze­repet betöltő politikai ténye­zővé torzítsák. Elítélte azokat a kísérleteket, hogy a Népfron­tot a szocializmus építésének elhalasztására próbálják fel­használni. Elítélte azokat a céltudatosan hamis magyará­zatokat, hogy a Hazafias Nép­front a párt háttérbe szorítását jelentheti és tisztán jelölte meg ismét a Hazafias Népfront iga­zi feladatait, igazi helyét, igazi szerepét a magyar társadalmi és politikai életben. A Haza­fias Népfront vezetősége felfe­dezte előjeleit annak, ami 1956. október 23-án és az ezután kö­vetkező tragikus és rémséges napokban világosan kiderült. Ezeknek a határozatoknak is szerepük volt abban, hogy a Hazafias Népfront tömegeit, bizottságait, szervezeteit nem tudta megrendíteni, félrevezet­ni, becsapni és elvetemült ter­veihez felhasználni az ellenfor­radalom. Mindezzel természetesen nem mondhatjuk azt, hogy a Hazafias Népfrontot nem ter­heli — éppen passzivitása miatt — ugyanaz a felelősség, ami valamennyiünket terhel, hogy engedtük 1956. október 23-ig fejlődni az eseményeket, hogy nem voltunk elég erősek és elég éberek és nem tudtuk idejében lefogni az ellenség ke­zét A Magyar Szocialista Mun­káspárt vezetésével a Haza­fias Népfront ma erősebb, egy­ségesebb, szilárdabb és cselek­­vőbb erő, mint eddig bármi­kor volt. Az ellenforradalom pusztításai után magától állt talpra a Népfront, minden köz­ponti szervezés vagy határozat nélkül. Helyi bizottságai, szer­vezetei, csoportjai, városokban és falvakban dolgozó tagjai kezdték meg a munkát a Ha­zafias Népfront helyes és igazi céljai érdekében. Valameny­­nyiük előtt világos volt, hogy a Hazafias Népfront a népi nemzeti egység széles frontját jelenti a népi Magyarország, a szocializmus építésére. S ugyanakkor harcos, áttörhetet­­len, ellenállhatatlan frontot je­lent minden ellenséggel szem­ben. A feladat most már az,hogy megállapítsuk, kidolgozzuk a mai viszonyok között legmeg­felelőbb, leghelyesebb szerve­zeti, társadalmi formákat, amelyek a Népfront erőit ösz­­szefogják. Ez a következő he­tekben meg fog történni, s ennek a munkának részese, segítője, előkészítője lesz a Magyar Nemzet is, amely a Hazafias Népfront napilapja­ként ma ismét megjelent. A Magyar Nemzetet másfél évtized fűzi szorosan a Haza­fias Népfront eszméjéhez. A Magyar Nemzet volt tolmácsa és szócsöve az értő tömegek felé a Népfront első formájá­nak 1942-ben, amikor az ille­galitásban dolgozó kommu­nista párt kezdeményezésére megalakult a Történelmi Em­lékbizottság, a Népfront első szervezett formája Magyaror­szágon, és azóta híven állt a Népfront eszmei szolgálatában a Magyar Nemzet. Egy esztendővel ezelőtt az áruló politikusok és a hozzá­juk csatlakozott újságírók egy csoportja az ellenforradalmi összeesküvés gócává akarta tenni a Magyar Nemzet szer­kesztőségét is. A szerkesztők és munkatársak többsége el­lenállt a szervezkedőknek, de október 23-án betört az ellen­­forradalom és néhány napon át, visszaélve a Magyar Nem­zet nevével, meggyalázták e lapnak a Népfronttal egybe­forrt tradícióit. Megtagadjuk és kivetjük a Magyar Nemzet múltjából ezeket a lapokat és egyik legfőbb kötelességünk­nek érezzük, hogy jóvá­­tegyük a bűnöket, amelyeket a magyar nemzet ellen a Ma­gyar Nemzet nevét is felhasz­nálva elkövettek. A Magyar Nemzet új szer­kesztőbizottsága személyi ösz­szetételében is kifejezi a nem­zet haladó erőinek összefogá­sát: a munkásosztály, a dol­gozó parasztság, az értelmiség a tudomány, az irodalom és­­ művészet képviselői foglalnak helyet benne karöltve a hiva­tásos újságírókkal. Nagy örömmel várjuk a ta­lálkozást lapunk minden rég barátjával, a magyar társa­dalom minden rétegével. Má­tól kezdve reggelenként beszá­molunk életünk minden ese­ményéről, a világpolitika helyzetről, eredményeinkről nehézségeinkről, kulturális művészeti életünkről. Ezekkel a gondolatokkal kö­szöntjük az olvasót új évfo­lyamunk első számában. Min­dennap, minden lapunk min­den oldalán a Hazafias Nép­front tiszta eszméit és céljai fogjuk szolgálni Kádár János nyilatkozata a Magyar Nemzetnek Lapunk megjelenése al­kalmából kérdést intéz­tünk Kádár Jánoshoz, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­ságának első titkárához, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnökéhez, mi a véleménye a Haza­fias Népfront szerepéről, jelentőségéről és fejlődé­séről. Kérdésünkre Kádár Já­nos a következőket vála­szolta: Mint a magyar kommu­nista hazafiak egyike, öröm­mel üdvözlöm a Magyar Nemzetnek, a Hazafias Nép­front lapjának megjelenését és úgy gondolom, hogy hasz­nos szerepet tölt majd be a köz javára. A Hazafias Népfront ma hazánkban a legáltalánosabb népi, nemzeti összefogás is­mét egészségesen fejlődő mozgalma. Hármas, mégis egységes célja a magyar dolgozó nép társadalmi haladásának, a szocializmus építésének, nemzeti függetlenségének és békéjének védelmezése; hasznos szolgálatuk tartósan egyesítheti és egyesíteni is fogja hazánknak mindazon fiait és leányait, akik e célok tekintetében egyetértenek. Csak a szocialista fejlődés útján boldogulhat a nemzet, mert a társadalmi reakció történelmünk során minden­kor elárulta a hazát, nem­zeti függetlenségünket. A volt kiváltságos nagyurak, a nemesi és arisztokrata föld­­birtokosok és a tőkések 1919-ben a szegedi és bécsi piacon az Entente urainak, Horthy sötét negyedszázada alatt Hitlernek adták el a hazát. Ma pedig New York­ban és Bonnban kínálgat­­ják a munkások és parasz­tok szabad magyar hazáját, abban a reményben, hogy az amerikai és más nagytőkés imperialisták szolgálata fe­jében ismét rátehetik né­pünk nyakára a lerázott igát. Ezt októberben meg is kísérelték, de mint éppen október be is bizonyította, a magyar munkások, parasz­tok és értelmiségiek nép­­köztársasága olyan állam, amely fölött nincs többé ha­talmuk, mert itt a nép az úr és saját erőnkön kívül véd bennünket a népek erős ba­rátsága. Nyilvánvaló, hogy a Ha­zafias Népfront mozgalom­ban helye van a nemzetté vált nép minden becsületes fiának, de nem fér bele, aki ellensége a népi hatalom­nak, a szocializmusnak, a békének és árulója a Ma­gyar Népköztársaság füg­getlenségének. A Magyar Nemzet felada­ta —■ felfogásom szerint —, hogy szószólóként tömörítse mindazokat a mozgalomba, akik tömöríthetők és re­kessze ki azokat, akik kire­kesztendők. Tömörítse a mil­liókat, akik tekintetüket a jövőbe vetik és rekessze ki azokat, akik a múltnak es­küdtek fel. A mozgalmat ve­zető kommunisták és a nem kommunisták viszonya ma jó és még jobb lehet, ha a kölcsönös megbecsülés nö­vekszik és ez baráti szavak­ban, de még inkább a haza javára szolgáló közös tettek­ben mind gyakrabban meg­nyilvánul »fent« is, »lent« is, ahogy mondani szokták. Kívánom a Magyar Nem­zet szerkesztőinek, cikkírói­nak, kiadóhivatali és nyom­dai dolgozóinak, kísérje si­ker és eredmény munkáju­kat, az olvasóknak pedig, hogy örömük legyen a lap­ban. A Hazafias Népfront országos tanácsa elnökségének üdvözlete a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez Több mint 10 hónapja annak, hogy a Ma­gyar Nemzet a Hazafias Népfront napilapja­ként utoljára megjelent. Az elmúlt év októbe­rében—novemberében súlyos ellenforradalmi események zajlottak hazánkban. A belső de­mokratikus erők azonban — a Szovjetunió segítségével — leverték a fegyveres ellenfor­radalmat és a Magyar Szocialista Munkás­párt, a forradalmi munkás-paraszt kormány vezetésével hozzáláttak az ellenforradalom okozta károk helyreállításához, a szocializmus további építéséhez. Az ellenforradalom okait kutatva megálla­píthatjuk: a Hazafias Népfront helyzetének alakulása, aktivitásának visszaesése az elmúlt évek során nem kis mértékben járult hozzá, hogy az ellenforradalmi törekvésekhez ked­vező előfeltételek teremtődtek. Sem a Füg­getlenségi Népfront, sem az 1954-ben megala­kult Hazafias Népfront az ország vezetésé­ben elkövetett hibák miatt nem vált a ha­zafias és a szocializmus építését támogató erők egységes mozgalmává. Tevékenysége az országos politikában formális volt, leginkább választások idején működő alkalmi szervvé változott, s nem felelt meg a pártonkívüli dolgozó milliók várakozásának. Az elmúlt 16 hónap tapasztalatai, tanulsá­gai, a politikai, a gazdasági és a művelődési élet területén végzett munka és az elért si­kerek erőteljesen aláhúzzák, hogy a népi, nemzeti összefogás politikájára, a Hazafias Népfront továbbfejlesztésére nagy szükség van. Világos, hogy csak akkor állhatjuk meg a helyünket, gyógyíthatjuk be az ellenforra­dalom által okozott sebeket, gyorsíthatjuk meg szocialista építőmunkánkat, védelmez­hetjük és erősíthetjük hazánk függetlenségét, a békét, ha minden jó szándékú munkás, dol­gozó paraszt, értelmiségi és kisember a párt és a kormány szocializmust építő programjá­nak megvalósításáért dolgozik. A Hazafias Népfront célja, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt vezette munkásosz­tály köré tömörítse a hazafias erőket, minél nagyobb tömegeket vonjon be az országos és helyi ügyek intézésébe, s együttműködésre bírja azokat is, akik ideológiai, vagy más rész­letkérdésekben még nem értenek egyet a kommunistákkal, de készek a dolgozó nép anyagi és kulturális felemelkedéséért, a bé­kéért munkálkodni. Ezeknek a céloknak az eléréséhez hathatós segítséget nyújthat a Magyar Nemzet, a nép­front napilapja is. A Magyar Nemzet fordítson gondot a nép­front-politika elvi kérdéseinek ismertetésére. A problémákat az életből merítse, tisztázásu­kat, megoldásukat a gyakorlati munka segí­tése céljából az életben keresse, állandóan szem előtt tartva, hogy az ellenforradalom okozta nehézségek felszámolása mindennapi feladat. A lap állandó, türelmes és kitartó meggyő­ző munkával igyekezzék megnyerni a szocia­lizmus ügyének a jó szándékú embereket. Se­gítse, hogy a Hazafias Népfront szervezetei, rendezvényei tömegfórummá váljanak, ahol szót lehet érteni a néppel, meg lehet ismerni hangulatát, nézeteit. A Magyar Nemzet munkálkodjék annak a közszellemnek a kialakításán, amelyben a nép iránti hűség, a hazáért végzett munka, a tisz­tesség és a képesség dönti el kinek-kinek a helyét és megbecsülését a társadalomban. Tisztán és világosan foglaljon állást az or­szág lakosságát érdeklő bel- és külpolitikai kérdésekben, az országos és a helyi politika ügyeiben, a gazdasági és művelődési élet dol­gaiban és teremtsen ezek számára vitafóru­mot. Erősítse a Magyar Nemzet a dolgozó nép­ben a nemzeti öntudat érzését. Nevelje a né­pet a Magyar Népköztársaság Alkotmányának, a forradalmi hagyományoknak, a haza szere­­tetének és a haza iránti odaadásnak a szelle­mében. Serkentse fokozott munkára a dolgo­zókat népünk anyagi és kulturális felemelke­dése, hazánk felvirágoztatása érdekében. Segítse az ipar továbbfejlesztését, a mező­gazdaság fellendítését és szocialista épí­tését, a nemzeti közműveltség­ fejlesztését, a műveletlenség még meglevő maradványainak eltüntetését. A Magyar Nemzet ápolja és erősítse a Szov­jetunióval és a népi demokratikus államok­kal fennálló barátságunkat, együttműködésün­ket és szítsa magasra annak a hazafias harc­nak a lángját, amellyel népünk az imperia­lizmussal szemben a békét védi. A Hazafias Népfrontnak nagy szüksége van azokra a ta­nulságokra, amelyeket a különböző népi de­mokratikus országok népfront-mozgalmai nyújtanak. E tapasztalatoknak a közvetítésé­ben a Magyar Nemzetnek sok a pótolni va­lója. Nagy feladatok küszöbén áll a Hazafias Népfront. Napilapjára, a Magyar Nemzetre egyáltalán nem könnyű, de megtisztelő és szép tennivalók várnak. Szívből kívánjuk a lap szerkesztő bizottságának, munkatársainak, hogy siker kísérje a haza, a dolgozó nép ér­dekében végzett munkájukat. A Hazafias Népfront országos tanácsa elnökségének nevében: APRÓ ANTAR elvöse

Next

/
Thumbnails
Contents