Magyar Nemzet, 1957. október (13. évfolyam, 20-46. szám)

1957-10-01 / 20. szám

i?: Magyar Ne­­zet . * Kiszélesítjük a Hazafias Népfrontot és segítségül hívunk minden jó szándékú magyar embert — mondotta Apró Antal Kecskeméten Hatalmas tömeg fogadta va­sárnap a kecskeméti pálya­udvar előtt a városba érkezőt. Nem is csoda, hiszen szomba­ton nyitották meg a Hazafias Népfront rendezte »Hírös­­na­pok­« keretében a mezőgazda­sági kiállítást. Ez pedig von­zotta az egész megye, de még a szomszédos megyék érdeklő­dőit is. A pályaudvarral szem­ben, a kiállítás bejáratánál reggeltől kezdve tolongtak az érdeklődők, hogy lássák, mit állított ki a város, mit Bács- Kiskun megye több gyára, ál­lami gazdasága, termelőszövet­kezete, pincegazdasága, no meg nem egy egyéni dolgozó parasztja ezen a reprezenta­tív kiállításon. Most azonban csatlakozzunk azokhoz, akik a Rákóczi úton indulnak el sürű­ sorokban a város főtere, a Széchenyi tér felé, a nagy­gyűlésre. Nagy az érdeklődés, sokan kíváncsiak, mit mond Apró Antal, a Hazafias Nép­front elnöke, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. A város minden sarkából jön­nek munkások, parasztgazdák és értelmiségi dolgozók. Több ezernyi hallgatóság gyűl össze, amikor tíz óra kö­rül a városi tanácsháza felől Apró Antal is megérkezik. Ott jön mellette Tóth László, a Hazafias Népfront városi bi­zottságának elnöke. Mögöttük az egybegyűlteket érdeklődve figyelő szovjet veteránok ha­ladnak a dísztribünhöz. Pén­teken érkeztek hazánkba és ma már a »hírös város« fő­terén ismerkednek a magyar néppel. Mögöttük jönnek a pártszer­vezet, a Hazafias Népfront és a város vezetői. A dísztribün előtt a középiskolások ének­kórusa sorakozik, hogy Ne­messzegi Lajos karmester in­tésére a »Forr a világ bús ten­gere, oh magyar­ kezdetű dal­lal nyissa meg a nagygyűlést. A Himnusz elhangzása után Tóth László üdvözölte az egy­begyűlteket, külön kiemelve a nagygyűlésre látogató veterán bolsevikok küldöttségét. Utána Budai Ferenc gépgyári laka­tos és Katona József, a Béke Termelőszövetkezet elnöke tol­mácsolta a megye munkássá­gának és parasztságának üd­vözletét a szovjet veteránok­nak. J. P. Bojcov válaszolt a szovjet harcosok nevében és az egybegyűltek lelkes tapsai közepette jelentette ki, hogy látogatásuk fő célja a szovjet— magyar barátság további erő­sítése. Ha ez a szövetség erős, Magyarországnak nem kell tar­tania ellenséges ármányko­dástól. A szovjet emberek nagyra értékelik a magyar néppel fennálló barátságot, a magyar nép mindig számíthat a szovjet nép baráti segítsé­gére. Ezután mondta el ünnepi beszédét Apró Antal. A több­ször tapssal megszakított, majd lelkes ovációval befejezett be­széd után a város és megye több üzemének küldöttsége átadta ajándékait. A gyűlés közönségéből sokan igyekeztek személyesen is előadni kérésü­ket Apró Antalnak, amíg a bolsevik veteránoktól körülvé­ve visszament a városi tanács­házba, ahol terített asztal mel­lett hosszan elbeszélgetett a szovjet vendégekkel. Délután a vendégek meg­tekintették a mezőgazdasági kiállítást. Nagy érdeklődéssel szemlélték a megye csodálatos gyümölcstermékeit, amelyek — mint a kitett táblácskák mutatták — ízléses csomago­lásban mennek Finnországba, Svédországba, Kelet- és Nyu­­gat-Németországba egyaránt. Hatalmas angóra nyulak és szokatlanul nagy házinyulak állították meg a kiállítás lá­togatóit. Rengetegen vásárol­tak a földművesszövetkezet egész utcát kitevő pavilonjai­nál, sokan álldogáltak kíván­csian a mezőgazdasági gépek előtt. A szovjet vendégek délután elmentek még a mintegy tizenöt kilométerre levő Hel­vécia Állami Gazdaságba, csa­ládokat látogattak meg laká­saikban és közvetlen beszélge­tés során ismerkedtek a ma­gyarországi viszonyokkal. Még az esti sötétedés idején is von­zotta a látogatókat a kiállítás. A város főterén pedig renge­tegen nézték végig a Béke Szálló falára vetített filmeket. A megyei Moziüzemi Vállalat ugyanis a shíres napok ó­ra keskenyfilmes utcai mozielő­adásokat rendezett. A két és fél órás műsor keretében rö­vid játék- és ismeretterjesztő film egyaránt bemutatásra ke­rült. Apró Antal beszéde elején köszönetet mondott a város lakosságának azért az építő munkáért, amellyel az ellen­­forradalom leverése után sie­tett rend­behozni és konszoli­dálni a város életét. Haza- és munkaszerető nép lakja ezt a várost — mondta —, ez tette évtizedek alatt hí­ressé gyümölcséről, boráról, közismert barackpálinkájáról. Grófi birtokok, egyházi birto­kok tulajdonosai uralkodtak itt a múltban, itt folytatta rémtetteit Horthyék idejében Héjjas Iván és Franczia Kiss Mihály, itt uralkodtak ezek­ben az években olyan fasisz­ták és jobboldaliak, mint Zsit­­vay, Marton Béla és gróf Se­rényi. Csak a Szovjetunió sza­badította fel ezt a dolgos né­pet 1945-ben véglegesen. Ma — folytatta — munká­sok, parasztok, értelmiségiek vezetik ezt a várost és az el­múlt 13 év alatt jelentős ipari, mezőgazdasági és kulturális eredményekkel dicsekedhet, mind a város, mind a megye. Háromszázhetvenöt iskola he­lyett ma 524-ről beszélhetünk, a 47 ezer tanulóból 77 ezer lett és a 965 pedagógus helyett ma 3850 foglalkozik az ifjúság­gal. Néhány hét múlva, az ok­tóberi ellenforradalom évfor­dulója következik. Mi sokat tanultunk az elmúlt év esemé­nyeiből. Tudjuk, kik a bará­taink, kik az ellenségeink. Törvényt tettünk, hogy az ipar- és a mezőgazdaság fej­lesztése csak akkor jó és h­e­­lyes, ha emeli a dolgozók élet­­színvonalát. Szigorú rendsza­bályokat hoztunk az ellenfor­radalom maradványainak fel­számolására és a világ min­den becsületes embere elisme­ri érdemeinket. A nyugati im­perialistáknak nem sikerült kiszakítani Magyarországot a szocialista táborból. Ma már minden jóhiszemű ember lát­ja, hogy nincs válságban ná­lunk a szocializmus. Ez a biz­tosítéka annak, hogy október 26-a nem ismétlődhet meg, dús Magyarország a néhány év alatt­­ipari ország lett fejlődő mezőgazdasággal. Az ipari dolgozók száma 660 ezerről 1 300 000-re emelkedett és gyá­rak, üzemek létrehozására 12— 14 milliárd forintot fordítot­tunk. Mi ezzel szemben az el­lenforradalom eredménye? Az a 22 milliárd forint, amelyet a harcok és a sztrájkok rabol­tak el tőlünk. A forradalmi munkás-paraszt kormány múlt év november 4-e után 5 és félmilliárdot fordított a bérek emelésére, sok százmilliót a nyugdíjasokra. A kormányt a jövőben is az életszínvonal emelése vezeti min­den csele­kedetében. Ugyanekkor a leg­erélyesebben fellépünk a bur­kolt áremelések ellen. A gaz­dasági bizottság számos intéz­kedést hozott és a Legfőbb Ügyészséget utasítottuk, hogy az árdrágítók, uzsorások tevé­kenységét a legszigorúbban vizsgálja meg. 15 milliárd forint értékű árualapot teremtettünk né­hány hónap alatt — mondotta ezután. — Minden fontos áru kapható. Ami még hiányzik, azt is igyekszünk előteremteni. Elhatároztuk, hogy rendet te­remtünk­ a bérkérdésben, szi­gorú bérellenőrzést léptetünk életbe, az átlagbéreket be kell tartani és nem engedjük, hogy olyanok is kapjanak bért, akik nem végeznek termelő munkát. A nyugati sajtó azt jósolta az ellenforradalom le­verése után, hogy gazdasági csőd fog bekövetkezni nálunk. Nos, ma már nyugodtan mond­hatjuk, hogy ez a csőd, hála a Szovjetunió, Kína és a szo­cialista tábor többi országá­nak — nem következett be. A begyűjtés megszüntetése örö­met keltett a dolgozó parasz­toknál. Mi most a felvásárlás rendszerét vezettük be és a suttogó propagandával szem­ben újra ki kell jelentenünk, hogy a parasztság nyugodjék meg, a begyűjtést nem­ állítjuk vissza. Büszkén mondhatjuk, hogy többet tettünk a mező­­gazdasági árak rendezése te­rén, mint az elmúlt években bármikor. Ma az a feladat, hogy növeljük a holdankénti termelési eredményeket. Apró Antal beszéde Másfélmilliárd ember áll mellettünk Meleg szavakkal üdvözölte a nagygyűlésre érkezett szov­jet bolsevik veteránokat. A magyar ügy — folytatta — nagy tanulságot jelentett va­lamennyi szocialista állam számára. Megmutatta, mi­lyen szükséges és fontos a szocialista tábor egysége, amely az elmúlt év eseményei ellenére egyre erősödik, míg az imperialista tábor gyengül. A­­magyar ügy­ napirenden tartása csak fügefalevél, amellyel az imperialisták el akarják takarni a gyarmati népek elnyomását. Az ENSZ- ben nem kisebb államok, mint India, Indonézia, Egyiptom el­lenezte a szocialista tábor or­szágain kívül a »magyar ü­gy« tárgyalását, összesen másfél­­milliárd ember — e világ la­kosságának többsége — fordul szembe ezzel a kísérlettel. Megköszönte a Szovjetunió­nak, Kínának, a szocialista országok népeinek, és a világ minden dolgozójának, hogy nehéz időkben mellénk állt. Mi minden néppel és kor­mánnyal békében akarunk élni — mondotta ezután —, akármilyen is belső rendszere. Külpolitikánk alapja a békés együttműködés politikája, de nem engedünk beleszólást bel­­ügyeinkbe. Számos külföldi látogatott el hozzánk az el­múlt hónapokban, személye­sen győződhettek meg a ránk szórt rágalmak valótlanságá­iól. A magyar kormányküldött­ség kínai látogatásakor meg kell mondani, hogy a kínai vezetők a legnehezebb idők­ben jöttek hozzánk és segítet­tek rajtunk. Segítségük bizo­nyítja, hogy a szocialista tá­borban egyenrangú kis és nagy ország és nekünk éppen az ad erőt további munkálko­dásunkban, hogy mi is tagjai vagyunk ennek a tábornak. Csak az kaphat bért, aki dolgozik Ezután gazdasági kérdések­ről beszélt. Terméseredmé­­­nyeink jók. Az ellenforrada­lom előkészítői csak támadtak és kritizáltak október előtt, pedig a régi hárommillió kol- Megvalósítjuk a népi ellenőrzést Demokratizálódásunk érde­kében növelni akarjuk a helyi tanácsok gazdasági jogkörét, több száz vállalatot a taná­csok kezelésébe adunk, köztük a gép- és traktorállomásokat. A minisztériumoktól, országos szervektől sok helyi jellegű üzemet, vállalatot át akarunk adni a helyi tanácsoknak. A munkástanácsok többsége megszűnt, mert összetételük nem felelt meg a politikai követelményeknek. Az a cé­lunk, hogy a szakszervezetek vezetésével üzemi tanácsokat hozzunk létre. Jelenleg a SZOT-tal együttműködve ilyen határozatot készítünk elő. Az ellenforradalom követ­keztében a munkafegyelem nagyon meglazult. Éppen ezért a munkások bevonásával népi ellenőrzést akarunk megvaló­sítani. Hamarosan országgyű­lés elé kerül ennek a szervezet­nek jogkörét és munkáját sza­bályozó törvénytervezet. Mi azt akarjuk, hogy mindenütt az odavalósiak végezzék ezt az ellenőrzést, hiszen ezek jobban ismerik a helyi körül­ményeket, mint a Budapest­ről kiküldött ellenőrök. Az a célunk — folytatta ez­után —, hogy minden jó szán­dékú embert bekapcsoljunk a politikai életbe. Az ország vezetését meg kell osztani a dolgozókkal, ezért szélesítjük ki a Hazafias Népfrontot, en­nek keretében a dolgozók megbeszélhetik gondjaikat, ba­jaikat. Nem a szocializmus van válságban — fejezte be beszé­dét Apró Antal — hanem a kapitalizmus. A párt és a kormány bízik a kecskeméti népben, bízik Bács-Kiskun megye dolgozóiban, köszöni a támogatásukat és azon lesz, hogy a még meglevő gazda­sági nehézségeket legyőzve, a szocializmus erősítésével jólé­tet és boldogságot teremtsen a Duna—Tisza közén és az egész országban. Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának nyolcadik évfordulója alkalmából Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnöké­nek, a Kínai Kommunista Párt elnökének, Liu Sao-csi elvtársnak, a Kí­nai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsá­ga elnökének, Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Állam­tanácsa elnökének. A Kínai Népköztársaság fennállásának nyolcadik év­fordulója alkalmából a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt és az egész magyar nép nevé­ben forró testvéri üdvözletün­ket küldjük Önöknek és Önö­kön keresztül az egész kínai népnek. Népünk őszinte elismeréssel és nagy figyelemmel kíséri azokat a kiemelkedő sikereket, amelyeket a hatszázmilliós testvéri kínai nép a szocializ­mus felépítéséért vívott küzde­lemben a Kínai Kommunista Párt vezetésével elér. A kínai népnek hazája felvirágoztatá­sára irányuló erőfeszítései nagy hatással vannak a szo­cialista tábor országainak, va­lamint a nemzeti függetlensé­gükért harcoló országoknak népeire. Az utóbbi időben né­peink barátsága, kölcsönös se­gítségnyújtása a proletár internacionalizmus szellemé­ben tovább mélyült és erősö­dött. A magyar nép és a ma­gyar kormány örökké hálás Kína népének és kormányának azért a jelentős erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyet az a Szovjetunióval és a többi testvéri szocialista országgal együtt az ellenforradalommal küzdő magyar népnek nyúj­tott. Minden erőnkkel azon le­szünk, hogy a magyar és a kí­nai nép barátsága, együttműkö­dése a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság vezette szocia­lista tábor soraiban a jövőben tovább erősödjék, hogy ezzel is hozzájáruljunk a tartós bé­ke megőrzéséért, a nemzetközi helyzet enyhüléséért vívott közös harcunk sikeréhez. Dobi István, a Magyar Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsa elnöke, Kádár János, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt első tit­kára.* Horváth Imre külügyminisz­ter is üdvözlő táviratot inté­zett Csou En-laj külügyminiszt­­erhez. Somogyi Miklós, a Magyar Szabad Szakszervezetek Or­szágos Szövetségének elnöke, a Kínai Országos Szakszervezeti Szövetség elnökségét üdvözöl­te táviratában. Az egész országban megünnepelték a néphadsereg napját A néphadsereg napja alkal­mából vasárnap országszerte ünnepségeket tartottak. Budapesten a Hősök terén koszorúzási ünnepség volt. Az MSZMP Központi Bizottsága nevében Rónai Sándor, az or­szággyűlés elnöke és Borka Attila, a budapesti pártbizott­ság titkára koszorúzták meg a szabadságért és függetlensé­gért elesett hősök emlékmű­vét. Az Elnöki Tanács és a forradalmi munkás-paraszt kormány képviseletében Dobi István, az Elnöki Tanács elnö­ke és dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese helyezték el kegyeleti koszo­rújukat. Révész Géza altábor­nagy, honvédelmi miniszter, Ugrai Ferenc vezérőrnagy, a magyar néphadsereg vezérka­ri főnöke és Ilku Pál vezérőr­nagy a néphadsereg nevében koszorúzták meg az emlékmű­vet. A Belügyminisztérium ré­széről Biszku Béla belügymi­niszter, Garamvölgyi Vilmos rendőrvezérőrnagy és Gyurkó Lajos vezérőrnagy tette le ko­szorúját. A Budapesten akkreditált katonai attasék nevében P. M. Capenko ezredes, szovjet, Milán Drobács alezredes, ju­goszláv katonai attasé helye­zett koszorút az emlékműre. Ezután a Hazafias Népfront, a tömegszervezetek, és a buda­pesti üzemek dolgozóinak kép­viselői tették le a hősi emlék­műre a kegyelet virágait. A koszorúzási ünnepség az Inter­­nacionálé elhangzása után a néphadsereg díszőrségének díszfelvonulásával ért véget. Ünnepség Pákozdon Többezres tömeg gyűlt ösz­­sze vasárnap délelőtt a pá­­kozdi 1848-as emlékműnél, a néphadsereg napjának meg­ünneplésére. A Himnusz, majd a Kossuth-nóta hangjai mellett Úszta Gyula vezér­őrnagy ,a honvédelmi minisz­ter első helyettese, majd a Fejér megyei pártbizottság, a Hazafias Népfront, a KISZ és más tömegszervezetek képvi­selői megkoszorúzták az em­lékművet. A koszorúzási ün­nepség után változatos sport­műsor következett. Délután művészi műsorok szórakoz­tatták a közönséget. A vezérkari főnök fogadása Sigrai Ferenc vezérőrnagy 3 magyar néphadsereg vezérkari főnöke a néphadsereg napja alkalmából fogadást adott va­sárnap este a külföldi katonai attasék tiszteletére a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Házának nyári helyiségében. A fogadáson megjelent a nép­hadsereg tábornoki karának több tagja, a Honvédelmi Mi­nisztérium és a Külügyminisz­térium több vezető beosztású munkatársa, és ott voltak a Budapesten akkreditált kül­földi katonai attasék. Fogadások a néphadsereg napja alkalmából Kárpáti Sándor, a Magyar Népköztársaság párizsi kato­nai attaséja szombaton a pá­rizsi magyar követségen foga­­dást adott a néphadsereg nap­ja alkalmából. A fogadáson megjelentek a baráti államok párizsi diplo­máciai képviselői, Vinogradov szovjet nagykövettel az élü­kön. Többen jöttek el az UNESCO vezető személyisé­gei közül. A Francia Kommu­nista Párt sok vezetője is el­jött a fogadásra, így Laurent Casanova, Jacques Duelos, Leon Mauvais, Jeanette Ver­me­ersch, Vaillant-Couturier asszony, továbbá Benoit Fra­­chon, a CGT főtitkára. A fo­gadáson megjelent a párizsi művészvilág több ismert sze­mélyisége is, köztük Fuzsita, a világhírű japán festő. A magyar néphadsereg nap­ja tiszteletére Sóti Lajos ez­redes, a Magyar Népköztársa­ság bukaresti katonai attaséja, a magyar nagykövetség épüle­tében koktél-partyt adott. A koktél-partyn megjelent: Alexandra Draghici vezérezre­des, a Román Népköztársaság belügyminisztere és Leontin Salajan vezérezredes, a fegy­veres erők minisztere. Részt vettek a koktél-partyn egyes országok bukaresti ka­tonai attaséi és a diplomáciai testület más tagjai

Next

/
Thumbnails
Contents