Magyar Nemzet, 1957. október (13. évfolyam, 20-46. szám)

1957-10-01 / 20. szám

% A szovjet veteránok meglátogatták a MÁ­VAG és a MOM dolgozóit Fiatal öregek , látogattak el hétfő délelőtt a MÁVAG-ba, s velük együtt eljött egy kicsit a történelem is. Egy új korszak kezdetének öreg harcosai láto­gattak el a magyar ipar és a munkásmozgalom egyik felleg­várába, azok, akik annak ide­jén Leninnel harcolták végig e század legdicsőbb éveit. A. N. Bicskova, aki még ma is fárad­hatatlanul dolgozik egy szverd­­lovszki könyvtárban, J. P. Boj­­cov, az SZKP Ellenőrző Bi­zottságának elnöke, Sz. M. Maksz­imov, őszülő szakállú nyugdíjas bácsi, F. N. Sziz­­rankin, kétszeres Sztálin-díjas feltaláló és G. P. Jenakiev, a vorosilovgrádi Diesel Mozdony­gyárból, öreg munkások ka­lauzolták őket nagy szeretettel a százéves gyárban. Néhány ő közülük is végigharcolta oda­kint a forradalmat, így Puskás Gyula bácsi, aki 1917-től 1921-ig vöröskatona volt. Ami­kor beléptek egy-egy gyáregy­ségbe, mindjárt körülfogták őket, barátko­zás, beszélgetés indult. A mi barátságunk szilárd A gyár vezetőinek meleg üd­vözlésére I. P. Bojcov vála­szolt: "Különösen azért jelen­tős a MÁVAG-ban való láto­gatásunk — mondotta többek között —, mert ennek a gyár­nak nagy munkásmozgalmi hagyományai vannak. A gyár sok munkása adta már életét osztályáért, a munkásfiatalo­kért. A győzelemhez vezető út nincs rózsákkal behintve. Mi, orosz kommunisták, jól ismer­jük a nehézségeket, ezek kö­zepette építettük az első világ­háború és a polgárháború után hazánkat. Első éveiben a szov­jethatalom nem tudott volna fennmaradni, ha nem kapott volna állandó segítséget a nemzetközi munkásosztálytól. De a forradalomban is sokan harcoltak a volt monarchia katonái közül. Ezek közül az elvtársak közül sokan itt is vannak, teljes szívvel köszö­netet mondunk nekik — mon­dotta I. P. Bojcov, majd arról beszélt, hogy sokan meghaltak a Vörös Hadsereg katonái kö­zül ezen a földön, hogy lever­jék a fasizmust és létrejöhes­sen a proletárhatalom. A mi barátságunk vérrel van meg­pecsételve és ez a záloga an­nak, hogy a mi barátságunk szilárd és mindig is az marad." Az olajos munkástenyerek­­ben megcsillant a pohár. A ba­rátság és szeretet tette a jelen­levők számára emlékezetessé ezt a találkozót. Önök is legyőznek minden nehézséget Kedves vendégeink tegnap délelőtt meglátogatták a Ma­gyar Optikai Művek dolgo­zóit is: V. P. Vinogradovot, Sz. K. Buli-Kurlidzet, P. A. Blahint és P. P. Pleszuniszt oroszul írt üdvözlő felirat kö­szöntötte a gyár kapuján. A legifjabbak, a kis óvodások rózsacsokrokkal halmozták el a fehér hajú, idős harcoso­kat. Mielőtt az üzemrészekbe ellátogattak volna, rövid be­szélgetésre ültek le a párt­­bizottságon az üzem vezetői­vel. A beszélgetés után több üzemrészbe látogattak el a vendégek. Itt is, ott is csopor­tok alakultak körülöttük, kér­deztek, és őket is kérdezget­ték. Meleghangú, baráti be­szélgetés folyt mindenfelé. Blahin elvtársat valósággal gyűrűbe fogták a munkások, úgy beszélt élményeiről. 70 esztendős, s több mint 50 éve párttag. Részt vett már az 1905-ös forradalomban is, vé­gigharcolta a 17-es februári,­­majd a győzedelmes októberi forradalmat, többször találko­zott Leninnel. 56 éves volt, amikor a német fasizmus rá­tört a szovjet államra, s újra csatasorba állt. Négy évig harcolt. — Nem ismeretlenek előt­tünk az olyasfajta jelszavak, amelyeket októberben maguk is hallottak, elvtársak, nálunk is voltak időszakok, amikor tanácsokat akartak egyesek, kommunisták nélkül, és de­mokráciát kommunisták nél­kül. Csakhogy mi jól tudtuk: kommunisták nélkül nincs és nem lehet igazi szovjet, pro­letárdemokrácia. Munkásosz­tályunk hívein követte pártun­kat és legyőztünk minden ne­hézséget. Így lesz ez bizonyára önöknél is. A fiatalok azt szerették vol­na tudni, milyen benyomáso­kat szerzett Blahin elvtárs Magyarországon, Budapes­ten? — Barátaim — válaszolta szeretettel — a munkások itt is olyanok, mint nálunk, oda­haza. Egyszerű, nyílt, becsüle­tes, jó emberekkel találkoztam, akik jobb életet, szocializmust akarnak. Amerre csak jár­tunk, otthonosan éreztük ma­gunkat, barátok között. S Bu­dapest ... gyönyörű város, ta­lán a legszebb a világon. Bú­csúzóul engedjék meg, hogy még elmondjam: a mi Leni­nünk mindig arra tanított ben­nünket: ha el akarjuk érni vá­gyainkat, a több keresetet, jobb életet, jobb lakásviszo­nyokat, akkor nekünk, mun­kásoknak képességünk maxi­mumát kell nyújtanunk a ter­melésben, a munkafegyelem­ben, s nem elég csupán be­szélnünk vágyainkról s a szo­cializmusról ... A látogatás végén a MOM munkásainak szívből jövő ba­ráti üdvözletével tarsolyuk­ban távoztak a vendégek a gyárból. Mit együnk, hogyan együnk, mennyit együnk? ELMONDJA AZ ÉLELMEZÉSTUDOMÁNYI INTÉZET IGAZGATÓJA : "Ma még fogyaszthatunk szóló szőlőt, csengő barackot, de közeleg a tél, nemsokára vége a gyümölcsidénynek, ke­vesebb lesz a zöldfőzelék is. Hogyan táplálkozzunk a vita­minszegény téli hónapokban, mit tanácsol az élelmezés tu­dományának kutatója? Erre voltunk kíváncsiak, amikor felkerestük dr. Tarján Róber­tet, az Élelmezéstudományi Intézet igazgatóját. Mi a dolga egy tudományos intézetnek? Végzi kutatómun­káját és eredményeinek hasz­nosítására tanácsot ad. Vajon elfogadják és­­megfelelően hasznosítják-e a kapott taná­csot? Több C-vitamint ! — Sajnos, nem a kívánt mértékben — mondja Tarján doktor. — Íme egy példa. Vi­lágszerte ismerik a magyar gyümölcs értékét. Gyümölcs­termelésünk még ma is fedezi — bár visszaesett némileg — a lakosság szükségletét. Fo­gyasztása azonban nem éri el azt a mértéket, ami egészsé­ges táplálkozásunk szempont­jából kívánatos lenne. A gyü­­mö­lcsidény májustól október végéig tart, szervezetünknek viszont egész évben szüksége van vitaminra. Évek óta ta­nácsoljuk, javasoljuk, követel­jük, készítsenek az ízes és vi­tamindús magyar gyümölcsök­ből alkoholmentes italokat, szörpöket. Ezek tápértéke egyenértékű a friss gyümöl­csével. Tanácsunk eddig süket fülekre talált, holott a szüksé­ges kis beruházás igen gyor­san megtérülne. Állítom, hogy kevesebb C-vitamin tabletta­kedvelő lenne ez esetben és csökkenne az influenzás meg­betegedések száma is. A mi meggy, barack, málna, ribizli és őszibarack szörpünknek már világhírűnek kellene len­ni! A világ minden részén ugrásszerűen megnőtt a ►►fo­lyékony" gyümölcs gyártása. Oka: a helyes táplálkozás a szakembereken kívül a fo­gyasztók széles rétegeit is ér­dekli. Minél egészségesebben élni, ez a jelszó világszerte. Ha valaki körülnéz az ut­cán, villamoson, csupa jól táp­lált embert lát maga körül. Ez a helyes táplálkozás követ­kezménye? — tesszük fel a kérdést. — Nálunk érdekesen alakul a táplálkozás képe. Szeretünk jól élni, nehéz ételeket fo­gyasztani. Néptáplálkozásunk tehát kedvező képet mutat, ha az egy főre eső kalóriafogyasz­tást nézzük — hangzik a vá­lasz. A legjobban állunk ezen a téren Európában, néhány északi állam kivételével, az egy főre eső kalóriamennyiség magasabb 3150 kalóriánál, összfehérje fogyasztásunk sem rossz, eléri az Egyesült Álla­mokét. Mégis van reklamálni valónk: kevés az állati fe­­­hérje aránya, nem elég tejet és tejterméket fogyasztunk. A szervezetnek — gyereknek és felnőttnek egyaránt.­­■— leg­alább napi fél liter tejre vagy annak megfelelő tejtermékre van szüksége. Tíz deka sajtban vagy egy deci tejfölben, ötde­­kányi vajban is megkapja a szervezet ezt a mennyiséget. A Szovjetunióban például tej­port sütnek bele bizonyos ke­nyérfajtába, hogy így jusson a szervezetbe a tejtermék állati fehérjéje azoknál, akik más formában nem szeretik. Több húst is fogyaszthatnánk vala­mivel, de ezen a téren arány­lag jó a helyzet. Kevés vi­szont a hal étlapunkon, pe­dig az a világ legolcsóbb fe­hérjéje. Ugyan ki­ tudja, hogy az or­szág lakosságának évente 150 tonna C-vitaminra van szük­sége? Nálunk hozzávetőleg a becslés szerint ennek három­szorosa terem gyümölcsben és színesfőzelékben. Mégis tél vé­gén és tavasszal a C-vitamin fogyasztás csupán egy töredé­ke a szükségesnek. Lisztből, tésztából, édességből többet eszünk a kelleténél; tejter­mékből, gyümölcsből, színes­főzelékből kevesebbet a kívá­natosnál. Helyes lenne az is­kolai, üzemi, intézeti tejakciók felelevenítése, több tejbüfé felállítása, változatos étlappal. A kórházi élelmezés Az egészséges ember élel­mezésénél is fontosabb a be­teg embereké. Hiszen a tétlen­ségre kárhoztatott betegnek az étkezés az egyik legizgal­masabb problémája. Miután a kórházi ápoltak részéről gyak­ran hangzanak el panaszok az étkezéssel kapcsolatban, az in­tézet most egyik kutatási fő témául ezt a kérdést tűzte na­pirendre.­­ Kétségtelen, hogy a pa­naszok egy része indokolt, de ezt számos tényező összeját­szása okozza. Egyik: a főző­­helyek olyan távol vannak, hogy mire az étel eljut a be­tegig, nem kívánatos, hideg, törődött. Az étlap nem eléggé változatos, a konyhák­­kapaci­tása kicsi, a megadott keretek kihasználása sem megfelelő. Most kutatjuk a hibák gyöke­reit és már menetközben se­gítséget nyújtunk a kórházak­nak a betegek élelmezését il­letően. Tanácsadást szerve­zünk, ellenőrizzük az ételek minőségét, ízét, az étrend ösz­­szeá tiltásét, megkérdezzük a betegek véleményét. Munkán­kat az Egészségügyi Minisz­térium hatékonyan támogatja. Nézzék csak meg tavaszra a kórházélelmezést, bizonyos, hogy komoly javulásról ad­hatnak majd hírt — mondja Tarján doktor. Örömmel vesszük tudomásul, hogy tudós kutatóink munkája ma már ilyen közel jutott a gyakorlati élet problémáihoz, dolgos hétköznapjaink, éle­tünk megjavításához. Fehér Rózsa A Uéi Uieu*elUeda (di4áseHi.utcd6ia: 111 m is HL m jL ÚJ MAGYAR FILM Beüt” tat&: ókiéb&c 3 WagyarNemiel MELLTARTÓ HARISNYATARTÓ Melltartós KOMBINÉ speciális, jól bevált fazonban KÉSZÍTŐ : BOROS, Eötvös utca 24. (Aradi utca sarok) Magyar küldöttség az UNESCO nemzeti bizottságainak értekezletén Ma kezdődik Dubrovnikban az UNESCO nemzeti bizottsá­gainak második konferenciája. A konferencián az UNESCO magyar nemzeti bizottságát öt­tagú küldöttség képviseli, amelynek vezetője Jóbora Magda művelődésügyi minisz­terhelyettes, a bizottság elnö­ke. Tagjai között van Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója, a bizottság főtitká­ra, és Haász Árpád, a közgaz­daságtudományi egyetem dé­kánja, a bizottság elnökségi tagja. Az értekezleten 25 ország képviselteti magát. Felavatták Rákóczi kiszabadítójának síremlékét Vasárnap avatták fel a kő­szegi sírkertben Lehmann Gottfried kuruckapitány sír­emlékét. Lehmann bécsújhelyi kapitányt — aki lehetővé tette, hogy II. Rákóczi Ferenc kisza­baduljon börtönéből — 1701- ben lefejezték, s holttestét fel­négyelték. 1705-ben a győztes kurucok Kőszegre hozták te­temeit, s katonai pompával el­temették. A polgári világ elfeledke­zett Lehmann érdemeiről. Sír­ját nem gondozták, sőt sírkö­vét a húszas évek elején eltá­volították. A Magyar Történel­mi Társulat Vas megyei szak­mai munkaközösségében dr. Horváth Boldizsár tanár fel­kutatta a sírhelyet. Kőszeg városa barokk síremléket emelt a kapitánynak. A turistaházak várják a kirándulókat A Turistaházakat Kezelő Vállalat, amelynek ma már az ország valamennyi vidékén vannak menedékházai, felké­szült a nagy őszi kiránduló­­szezonra. Tudomásuk szerint az idei őszön a különböző szö­vetségek és társadalmi szerve­zetek nagyarányú túrákat ren­deznek a Mátrában, a Bükk­­ben, a Mecsekben és a Ba­konyban. A vállalat jelenleg mintegy kétezer vendégnek tud napi 36 forintért szállást és napi ellátást biztosítani. A most épülő mátraházi mene­dékház a síszezok­ba nyílik meg, s már rendelkezésre áll az új szentendrei menedék­ház is. A radioaktív sugárzás megrövidül az em­ben életet A franciaországi Cannes-ban 33 ország tudósai ültek össze kongresszusra, hogy megvitas­sák a radioaktív­ sugárzások­nak az emberre gyakorolt ha­tását. A francia Lacassagne pro­fesszor rámutatott, hogy az atomsugárzások ártalmas vál­tozásokat idéznek elő az örök­lés szempontjából, s növelik a rákos megbetegedések veszé­lyét is. A radioaktív sugárzá­sok az emberi élettartam meg­rövidülésével is járhatnak — hangoztatta a francia profesz­­szor. Kísérletek bebizonyítot­ták, hogy 30 éven át 50 rönt­gen (ez a radioaktív sugárzás mértékegysége) felszívódása az ember szervezetébe az illető életének két évvel való meg­rövidülését idézi elő. SZÁLLODA ÉTTERME Hiválá U&Hiika Október 1-től MARTI­NY LAJOS tánczenekara o díma Bác SZABÓ-BEAMTERDUÓ Kedd, 1957. október 1. Hol a helyük? Azt kérded, hol a helyük az értelmiségi asszonyoknak? Valóban, talán indokolt is a kérdés, hiszen az utóbbi évek­ben — amikor a munkás és parasztasszonyok, és háziasz­­szonyok sok munkát vállaltak­­ — nagyon kevés értelmiségi nő vett részt a nőmozgalomban. Igen kevesen kértek, de keve­sen kaptak is közülük felada­tot. S talán kevesen is látták épp e réteg asszonyai közül a t­őmunka jelentőségét. Most látni csak igazán, hogy ez milyen hiba volt, amikor a munkás és parasztasszonyok mellett egyre több a segíteni akaró értelmiségi nő is. Csatlakoznak az értelmiségi asszonyok. Elsősorban azért, mert ők is dolgozó nők, ők is anyák. Ebben minden asszony­nak közös a gondja, közös az öröme, bármely réteghez tar­tozik is. De csatlakoznak azért is, mert érzik, hogy a nőmoz­galom célkitűzéseinek megva­lósításában jelentős feladatok várják őket. Munkásasszony, orvos, taní­tónő, parasztasszony, ha anya, mindjárt megtalálják a közös szót: a gyermekeikről, azok jö­vőjéről beszélnek. S a nevelés­ről, a szülők nagy felelősségé­ről a gyermekért, a felnövő új generációért, az új társadalo­mért. Nem is véletlen, hogy ez áll most a műmozgalom közép­pontjában. Hogyan neveljünk? Mi a felelőssége ebben a csa­ládnak, mi az iskolának? Ho­gyan lehet összehangolni a ket­tőt? Hogyan lehet elérni, hogy a többféle világnézet minél kevésbé zavarja meg a gyer­meket, amikor a helyét keresi a társadalomban, amelybe be­lenő. Ha erről van szó, hiá­nyozhatnak-e a pedagógusok a nőmozgalomból? S nem az ő hivatásuk-e az is, hogy a ma­guk pedagógiai tudományából adjanak a családnak is, az anyának is. S nem kell-e szo­ros barátságot kötniök, egy­mást segíteniök a közös mun­kában a gyermekért, anyának és nevelőnek? A­ Magyar Nők Országos Ta­nácsának a programja, hogy sok-sok előadás hangozzék el a családi nevelésről, a gyermek­ről. S ezt a munkát elsősorban a pedagógusokra akarja bízni. A másik célkitűzése az, hogy a szülői munkaközösségek va­lóban a család és iskola ösz­­szehangolásának­ a formái le­gyenek. Ez újra csak kapcsola­tot jelent szülők és pedagógu­sok között, a kölcsönös segít­ség kapcsolatát. A pedagógusok tudásáért mit adhat a nőmozgalom; bizal­mat, megbecsülést, nehéz mun­kájukban segítséget. Ezt meg is értették azok a pedagógu­sok, akik országszerte lelkes hivatástudattal vettek részt a nőtanácsok megbeszélésein és segítettek kialakítani a neve­lési programjukat. A másik legfontosabb, ami a nőmozgalom középpontjában áll: maga a nő. Az életkörül­ményei, a jogainak védelme, munkájának a megkönnyí­tése. Hogyan is állunk az alkot­mányunk biztosította egyen­jogúsággal? Hogyan érvénye­sül az az életben, a munka­helyen? S tudnak-e a nők élni a jogaikkal, ismerik-e azokat? Hová kell fordulniuk, ha meg­sértik jogaikat? Egyetlen hívó szóra segítsé­günkre siettek jogászok, bírák, ügyészek, ügyvédek, nők és férfiak, Budapesten és ország­szerte. Vizsgálják a nők jogi helyzetét, s ha kell, módosító törvényjavaslatokat dolgoznak ki. Hétről hétre felváltva fo­gadóórákat tartanak, hogy egyéni ügyeikben útbaigazítást adjanak. Nem hiányoznak a nőmozga­lom segítőtársai közül az or­vosnők, de az orvosok sem. Milyen sok előadást tartottak a nőtanácsok rendezésében az elmúlt hónapokban az asz­­szonyoknak, a fertőző gyer­mekbetegségek megelőzéséről. S mennyi felvilágosító ankétot vezettek a nők egészségéről a házasélet problémáiról. De nem hiába hívta a nőta­nács a művészeket, az írónő­ket, az újságírónőket sem. Sok ötlettel és a maguk alkotói és előadói munkájának a felaján­lásával álltak a nőtanács kul­turális munkája mellé. Ennek a most fellendülő új nőmozgalomnak igen lazák a szervezeti keretei. Nincs tag­, könyv, nincs bélyeg. De várt ennél sokkal erősebb összeköt­­ő ereje: a munka egymásért és a közös célokért. Saját gyer­mekünkért kapcsolódunk be a szülői munkaközösség munká­jába, de a többi gyermekért veszünk részt az ifjúságot fel­ügyelő bizottságokban, hogy az utcán csavargó, kimaradó gyermekre vigyázzunk, hogy baja ne essék, míg a szülei dolgoznak. Mindnyájunk gyermekeiért, mint anyjuk helyett anyjuk árusítjuk a gyermekváros tég­lajegyeit, s közös gondunkon akarunk könnyíteni, amikor javaslatot teszünk és a szak­­szervezetekkel együtt mozgal­mat indítunk azért, hogy a művelődési otthonok vezessék be az iskolán kívüli gyermek­­foglalkoztatást és alkalmazza­nak erre kitűnő pedagóguso­kat. Súlyos terhünkön, minden asszony legnehezebb »műszak­­ján«­ akarunk könnyíteni, ami­kor ahhoz gyűjtjük az ötlete­ket, hogy hogyan gépesítsük, hogyan oldjuk meg jobban a háztartási munkát. S az állami szervek, tanácsok segítségre készen figyelnek ezekre a ja­vaslatokra. S van-e erősebb kapocs, mint az a sok mindennapi ap­ró munka, amellyel egymás se­gítségére sietnek az asszo­nyok? Az egyikük beteg, el­mennek segíteni hozzá, ha gyermeke beteg, gondozzák, amíg odavan, elintézik a nőta­nácsok a hozzájuk forduló asz­­szonyok ügyes-bajos dolgait. Nem egy helyen alakítottak női szövetkezeteket, vagy indí­tottak háziipari tanfolyamokat, hogy kenyeret adjanak asszo­nyok, leányok kezébe. Ezekben a munkákban forr­nak össze a munkás, a paraszt és az értelmiségi asszonyok. Egyre többen csatlakoznak, ha nagyon sok asszonyhoz még nem is jutottunk el. Még sokan kérdezik meg: mit is csináltok ti ott a nőta­nácsban? •­ S ilyenkor mi vagy hosszú felsorolásba kezdünk, hogy mi mindent is csinálunk, mi min­dent tesz az a sok ezer asz­­szony országszerte, amiből ösz­­szetevődik a nőmozgalom, vagy csak néhány szóval felelünk: dolgozunk, hogy segítsünk az asszonyok mindennapi apró gondjain, segítünk kialakítani egy újfajta emberi magatar­tást, s megteremteni a köny­­nyebb, jobb élet feltételeit. Egyszóval: dolgozunk a szo­cialista társadalom megvalósí­tásáért. Ortutay Zsuzsa a Magyar Nők Országa Tanácsának alelnöke Képviselők vitája a gépállomásokról Hétfőn Békéscsabán a Hazafias Népfront megyei székházának nagytermében tanácskozott az országgyű­lési képviselők Békés és Szol­nok megyei csoportja. Fő na­pirendi pontként a Békés me­gyei gépállomások őszi mun­káját és a termel­őszövetkeze­­tekkel való viszonyát vitatták meg. megvenni a­z e heti LOTTÓ szelvényét.

Next