Magyar Nemzet, 1957. október (13. évfolyam, 20-46. szám)

1957-10-01 / 20. szám

Ked­d, 1951. október 1. Mafjar Neszer A Magyar Nemzet moszkvai tudósítója a szovjet—nyugatnémet tárgyalásokról A külpolitikai helyzet­ ­ AZ ENSZ-KÖZGYŰLÉS MUNKÁJÁRÓL az ülésszak szokásos hétvégi pihenőnapjain két érdekes értékelést is kaptunk. Krisna Ménem, India hadügyminisztere vasárnap az amerikai televízióban kijelentette: mind a népi Kína, mind pedig az Egyesült Nemzetek számára előnyösebb lenne, ha Kína képviselőjét bevennék az ENSZ-be. Menen rámuta­tott arra, hogy az ENSZ-nek olyan komoly problémákkal kell megbirkóznia, mint például a leszerelés, majd feltette a kér­dést: "­hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani Kína nélkül ?" Menőn újabb megállapításai mutatják: az indiai küldöttség távolról sem adta fel a harcot, amelyet annak érdekében folytat, hogy a Kínai Népköztársaság delegációja minél előbb elfoglalja az őt megillető helyet a világszervezetben. A közgyűlésen egyébként kialakult két határozott fel­fogás a béke biztosításával összefüggő legfontosabb problé­mákról. Mint a Pravda nemzetközi szemleírója kiemeli: a szovjet küldöttség konkrét javaslatokat tett e kérdések meg­oldására. Az Egyesült Államok vezette nyugati hatalmak ez­zel homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkedtek. A szovjet javaslatok már megfelelő értékelésben részesültek mind a közgyűlésen, mind pedig azon kívül. A szocialista or­szágok képviselői, valamint a béke megóvásában érdekelt más küldöttségek is egyhangúan követelik a leszerelést és azt, hogy a nagyhatalmak kötelezzék magukat az atom- és hidro­­génbomba-kísérletek megszüntetésére s az atomfegyver al­kalmazásának mellőzésére. Egyelőre nehéz megállapítani — írja a szemleíró —, hogy a közgyűlés miképp birkózik majd meg a reá váró feladatokkal. De nem szabad elfelejteni, hogy a szovjet javaslatok egyre nagyobb támogatásra találnak a világ minden országában.­­ AZ ANGOL MUNKÁSPÁRT ORSZÁGOS ÉRTEKEZ­­­­­LETE hétfőn kezdődött meg Brightonban. A szokásos évi konferencia tanácskozásai iránt az idén különösen nagy az érdeklődés Nagy-Britanniában és a nyugat-európai fővárosok­ban egyaránt. A Munkáspárt végrehajtó bizottsága úgy hatá­rozott, hogy a kongresszus mindenekelőtt az országok gazda­sági és pénzügyi válságával foglalkozik. A végrehajtó bizott­ság indítványában szigorúan bírálja a kormány gazdasági és pénzügyi politikáját. Az indítvány a többi között hangsú­lyozza:­­»A konzervatív párti kormány közvetlenül hozzá­járult az inflációhoz, az állandó áremelkedéshez, az arany- és dollárveszteségekhez, s a legutóbbi fontspekulációkhoz azzal, hogy belföldön lemondott a gazdasági ellenőrzésről, külföldön pedig katonai kalandokba bocsá­tk­ozott.­ A határozati javaslat szerint Nagy-Britannia gazdasági problémáit csak akkor le­het megoldani, ha leváltják a konzervatív párti kormányt. Ez a hang csendült ki Margaret Herbison munkáspárti képviselő elnöki megnyitó beszédéből is. A dolgozó emberek tömegeinek véleményét fejezte ki, amikor félreérthetetlenül leszögezte, hogy az angol nép gondjainak fő tárgya a megél­hetés magas költsége és a világbéke szüksége. Külpolitikai téren több jelentős, kezdeményezés számba menő elgondolás található az elnöki megnyitóban, amely a világbéke fenyege­tésének "legbőségesebb forrásaként ma a Közép-Keletet ne­vezi meg. A Munkáspárt úgy véli, nélkülözhetetlenül szüksé­ges megegyezést keresni a Szovjetunióval "csendes terület te­remtésére a Közép-Keleten, amelyen belül megszűnnék a ver­sengés a nagyhatalmak között". A Munkáspárt az Eisenhower­­tételt csak­ ideiglenes intézkedésnek tekinti, mert az a súlyos veszély fenyeget, hogy az Egyesült Államok az »anti-kommu­­nista« arab országok számára történt fegyverek szállításával végzetesen felborítja az arab—izraeli fegyverkezési egyen­súlyt. Az állandó veszedelem másik forrása, a Munkáspárt ve­zetősége szerint, a feszültség Tajvan és a kínai szárazföld kö­zött. A Munkáspárt javasolja a tajvani nacionalista kínai haderők elbocsátását és felváltásukat ENSZ-kontingensekkel. Bizonyos idő eltelte után a sziget lakossága népszavazással döntse el: Kínához akar-e csatlakozni, vagy független hatalom kíván-e lenni. A Munkáspárt irányítóinak meggyőződése sze­rint a világ e részét érintő alapvető probléma a Kínai Nép­­köztársaság távoltartása az ENSZ-ből. Ez azonban megenged­hetetlen állapot és a kormánynak sürgetnie kellene az ame­rikaiakat, változtassák meg álláspontjukat. Már a végrehajtó bizottság indítványaiból és a tanácsko­zást megnyitó elnöki beszédből is kitűnik: milyen lényeges bel-, kül- és gazdaságpolitikai kérdéseket vitat meg a brightoni kongresszus, mely egyetlen határozat meghozatalakor sem hunyhat szemet az angol nép életbevágó követelései és a stpmTPt.közi p.lp.­ realitásai előtt. Folytatódnak-e a szovjet—nyugatnémet kormány­tárgyalások ? Az AFP francia hírügynök­ség moszkvai tudósítójának értesülésére hivatkozva, két héttel ezelőtt közöltük, hogy hamarosan folytatódnak a jú­liusban megkezdett és hosszú hetekkel ezelőtt félbeszakadt szovjet—nyugatnémet kor­­mánytárgyalások. Hogy a tudósító értesülései voltak-e helytelenek, vagy pe­dig a diamarossog­szót értel­mezte túl tágan — nehéz megmondani. Kétségtelen azonban, hogy a két kormány­küldöttség közötti tárgyalások újrafelvétele mind a mai na­pig nem történt meg. Mint ismeretes, a július má­sodik hetében kezdődött kor­­mány­tárgyalásokon, amelye­ken a szovjet küldöttséget Szemjonov külügyminiszter­­helyettes, a nyugatnémetet pe­dig Lahr nagykövet vezette, három napirendi pontban ál­lapodtak meg. Ezek: a haza­telepítés kérdése, a gazdasági kapcsolatok fejlesztése és a konzuli egyezmény megkötése. A szovjet fél mindjárt a tár­gyalások elején világosan ki­fejtette álláspontját a haza­­telepítés kérdésében. Ennek lényege az, hogy miután a s­zovjet kormány hazabocsá­tott a két német köztársaságba 9626 törvényesen elítélt hitle­rista háborús bűnöst, a Szov­jetunióban már csak jelenték­telen számú német állampol­gár maradt. Ezeknek össze­írása folyamatban van és amennyiben haza kívánnak térni, a szovjet kormány nem gördít akadályt ez elé. Ami vi­szont azoknak a szovjet szüle­tésű és állampolgárságú néme­teknek a kérdését illeti, akik­nek legfeljebb csak Hitler adományozott német honossá­got, s akikre a szövetségi kor­mány ugyancsak i igényt tart, erről a szovjet fél nem is haj­landó tárgyalásokba bocsát­kozni, mert ez saját belügye. A nyugatnémetek ezenkívül állítólagosan visszatartott ha­difoglyokat kértek számon a szovjet kormánytól, olyan,sze­mélyeket, akikről annak ide­jén a hitleri hadvezetés csak az "eltűnt" értesítést tudta adni, de akik a harcok során valójában elpusztultak. Gazdasági téren a szovjet delegáció rendkívül pozitív javaslattal állt elő. Kiszivár­gott hírek szerint a szovjet kormány öt évre szóló árucse­reforgalmi keretszerződést ajánlott a nyugatnémeteknek. A tervezet szerint az első év­ben az árucsere értéke 800 millió rubel lenne s folyama­tosan növekedve az utolsó év­ben elérné a 2 milliárd rubelt. Az ötéves időszak alatt ez összesen 7 milliárd rubelt je­lentene. A szovjet külkereske­­delem a többi között számos szerszám- és más gépet im­portálna Nyugat-Németország­­ból és jelentős részt vállalna a hamburgi kikötő forgalmából. A józan meggondolások alapján a nyugatnémet félnek meg kellett volna ragadnia ezt a lehetőséget, mely az ő ré­szére legalább olyan előnyös, mint partnere részére. (Ele­gendő a német áruk hagyomá­nyos oroszországi piacára gon­dolni, amelynek hiányát a nyugatnémet ipar nagyon is érzi.) Ehelyett azonban a nyugat­német küldöttség — amelynek vezetője közben több ízben is hazarepült újabb utasításokért — szóban és írásban maka­csul ragaszkodott az általa fel­fújt hazatelepítési kérdés napi­renden tartásához. Több ízben kijelentette, hogy a gazdasági tárgyalásokat a repatriálási problémák megbeszélésétől te­szi függővé. Ez augusztusban volt. Szá­mos haladó, sőt konzervatív lap akkor rámutatott, hogy a bonni küldöttség azért erősza­kolja a repatriálás kérdését, hogy ezzel a parlamenti vá­lasztások előtt álló nyugatné­met polgárok szemében Aden­­auert a német érdekek élhar­cosának tüntethesse fel. Ma­gyarán mondva, a hazatelepí­­tés körül csapott lárma a Ke­reszténydemokrata Unió vá­lasztási trükkje volt, amivel a nagynémet soviniszta érzése­ken túl, a fiaikat a háborúban elvesztett szülők érzelmeire is hatni kívánt. Ebben a megállapításban kétségtelen sok igazság volt. De a legújabb események azt mutatják, hogy ezzel kapcso­latban Adenaueréknak még volt egy másik céljuk is. Mik ezek az események? Szeptember elején a két kor­mányküldöttség közötti tár-­­gyalások a nyugatnémet fél kérésére félbeszakadtak. A na­pokban azután Lahr nagykövet harmincperces megbeszélést folytatott Szemjonov külügy­miniszterhelyettessel és emlék­iratot nyújtott át neki. Elterjedt hírek szerint az emlékirat az előző nyugat­német állásponthoz képest semmi újat sem tartalmaz. A bonni kormánydelegáció válto­zatlanul tartja magát ahhoz az állásponthoz, hogy amíg a szovjet fél nem hajlandó tár­gyalni a repatriálásról, addig ők nem tárgyalnak a gazdasá­gi és konzuli kérdésekről. Úgy látszik tehát, hogy Adenauerék még a választá­sok után is izgalomban akar­ják tartani a nyugatnémet közvéleményt. A Szovjetunió elleni rágalmakkal tovább akarják élesztgetni a sovinisz­ta német revánsszellemet, hogy ezzel nyerjék meg a köz­véleményt a hadsereg további felfegyverzésére és atomfegy­verrel való ellátásához. Moszkvai újságíró körökben nagy érdeklődéssel várják a szovjet választ a nyugatnémet emlékiratra. Bizonyosra ve­szik, hogy a szovjet kormány továbbra sem egyezik bele ab­ba, hogy a szövetségi kor­mány a nemzetközi jog felrú­gásával megpróbálkozzék be­avatkozni belügyeibe. Folytatódnak-e a tárgyalá­sok a jelenlegi szinten? — ez még nyílt kérdés. Ha nem — úgy ez kétségtelenül a fontos nemzetközi tárgyalásokat bel­politikai manővernek szánó szövetségi kormány hibájából történik. Mindenesetre bízni lehet abban, hogy a két or­szág közötti kereskedelmi kap­csolatok kérdése ilyen vagy olyan formában, de előbb­­utóbb pozitívan megoldódik. Kulcsár István A passzív semlegesség csak ámítás Közlemény a jugoszláv­ burmai tárgyalásokról Rangunból jelenti a Tanjug: U Nu burmai miniszterelnök és Szvetozár Vukmanovics, a jugoszláv szövetségi végre­hajtó tanács alelnöke Ran­­gunban szombaton közös köz­leményt írt alá a jugoszláv küldöttség burmai látogatásá­ról. A közös nyilatkozat ki­emeli, hogy a passzív semle­gesség, bármennyire is kívá­natos és hasznos lehetett a múltban, a mai feltételek kö­zött ámítást jelent, másrészt pedig a fennálló tömbökhöz való csatlakozás többet árt mint használ a béke ügyé­nek. A két ország képviselői ag­godalommal állapítják meg, hogy a nagyhatalmaknak nem sikerült megegyezésre jut­niuk a leszerelés kérdésében. A két ország, anélkül, hogy a fennálló nehézségeket csök­kenteni akarná, arra az ál­láspontra helyezkedik, hogy a leszerelés kérdése jelenti a mai viszonyok között a leg­nagyobb problémát, amely­nek megoldása kétoldalú en­gedmények nélkül nem lehet­séges. Az algériai kerettörvényről szavaz a francia nemzetgyűlés Párizsból jelenti az AFP. Hétfőn reggel összeült a fran­cia nemzetgyűlés. Napirendjén az algériai kerettörvénnyel összefüggésben feltett bizalmi kérdés megszavazása szerepel. Az ülésen röviden felszólalt Ch­ristian Pineau külügymi­niszter. Bejelentette: felhívta Burgiba tuniszi elnököt, hogy hamarosan tartsanak francia— tuniszi értekezletet a fegyver­­szállítási kérdések és általá­ban a francia—tuniszi kapcso­latok egészének tanulmányo­zására. A bizalmi szavazás eredmé­nyéről lapzártakor még nem érkezett hír. Krisna Menen, India had­ügyminisztere vasárnap vála­szolt az egyik amerikai tele­víziós adás munkatársának kérdéseire. Az amerikai faji megkülönböztetésről szólva hangsúlyozta, hogy "Egyetlen kiváló amerikai sem jelentke­zett, aki egyetlen szót is emelt volna a törvénytelenség mel­lett­. Togliatti: „Nincs független és saját olasz politika*” Rómából jelenti a TASZSZ. Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának teljes ülése szeptember 28-án véget ért. A beszámoló vitájában fel­szólalt Palmiro Togliatti, a párt főtitkára. Togliatti az or­szág belső helyzetére vonat­kozóan megjegyezte, hogy a parasztság helyzete továbbra is rosszabbodik, s az iparban is igen élesen vetődik fel a munkabérek és a munkanél­küliség problémája. A szónok ezután az olasz kormány külpolitikájára tért át. Kijelentette, hogy nem volt és nincs független és saját olasz politika. Az olasz kormány lépésről lépésre az Egyesült Államok irányelvei­hez igazodik. Togliatti hang­súlyozta, hogy ennek a poli­tikának egyszer s mindenkor­ra határozottan véget kell vetni, majd ismét visszatért a belső helyzetre. Rámutatott arra, hogy a Keresztény-De­mokrata Párt az abszolút par­lamenti többségre törekszik és a jobboldali pártokra tá­maszkodva osztatlan uralomra tesz szert egész Olaszország­ban. Ezenkívül számolni kell a katolikus egyházzal, s annak számos szervezetével, amely nyíltan arra törekszik, hogy olyan politikai rendszer meg­teremtését érje el Olaszország­ban, amelyet az egyház igazgat klerikális kormány segítségé­vel. Ez az a veszély, amely előttünk tornyosul. Olaszország demokratikus és népi erői előtt az a cél lebeg, hogy megaka­dályozzák ennek a veszede­lemnek a megvalósulását. A (Bagdad, AP.) Dzsavadat, iraki miniszterelnök vasárnap fogadta Murdam Szíriai köve­tet, aki köszönetét nyilvání­totta azért, hogy Irak támogat­ja Szíria nemzetközi politiká­ját. A magyar kormányküldöttség látogatásai Pekingben Pekingből jelenti az Új Kína. Kádár János minisz­terelnök és a magyar kor­mányküldöttség tagjai vasár­nap látogatást tettek egy Peking környéki elektron­­csőgyárban. A gyár több száz munkása a bejáratnál üdvözöl­te őket. A magyar vendégeket elkísérte Csao Er-lu, a második gépipari minisztérium minisz­tere és Hao Ce-cin, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozta a szovjet gyártmányú gépek munkáját. Marosán György államminiszter eköz­ben a munkásokkal és mun­kásnőkkel beszélgetett, érdek­lődött bérükről és életkörül­ményeik felől. A gyárépület bejárása után Kádár miniszterelnök részle­tes felvilágosítást kért a gyár igazgatójától a kommunista párt, a kommunista ifjúsági szövetség és a szakszervezet gyárbeli munkájáról. A magyar kormányküldött­ség tagjai vasárnap délelőtt el­látogattak a pekingi magyar követségre és megismerkedtek a magyar kolónia tagjaival. A látogatás alkalmával Kádár János miniszterelnök rövid be­számolót tartott a magyar ko­lónia tagjainak a hazai hely­zetről, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. A közvet­len és meleg, baráti légkörben lefolyt találkozót közös ebéd zárta le. A magyar vendégek vasár­nap este a pekingi Opera elő­adásán vettek részt. Roosevelt asszony: „Nagy anyagi előrehaladást láttam a Szovjetunióban” Koppenhágából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunióból az Egyesült Államokba vissza­térőben, szombaton Koppen­hágába érkezett Eleanor Roo­­sevelt asszony. Roosevelt asszony újságírók előtt kijelentette, hogy na­gyon elégedett a Szovjetunió­ban tett látogatásával, amely­nek során mindent megnézhe­tett és mindenkivel beszélhe­tett, akivel akart. Hangsúlyoz­ta, hogy a legnagyobb hatást Hruscsovval folytatott beszél­getése tette rá. A Szovjetunió lakóinak élet­­színvonaláról szólva Roosevelt asszony hangsúlyozta, hogy az országban a forradalom óta nagy anyagi előrehaladás tör­tént és az egyszerű emberek ezt kétségtelenül önmagukon érzik. A Little Rock-ügy újabb fejleményei Little Rockból jelenti az AP. Értesülések szerint Orval Faubus, Arkansas állam kor­mányzója rendkívüli ülésre akarja összehívni az állam törvényhozó testületét a Little Rock-i probléma megoldására. Averell Harriman, New York állam kormányzója va­sárnap kijelentette, hogy Eisenhower elnök a Little Rock-i események kapcsán önelégültséget mutatott és ez­zel­­mindenütt visszavetette a faji megkülönböztetés meg­szüntetésének ügyét**. Hozzátette: "Little Rockban a tragédiát közvetlenül Fau­bus kormányzó okozta, ami­kor a nemzetőrséget nem azért vezényeltette ki, hogy támogassa a szövetségi bíró­ságnak a faji megkülönbözte­tés megszüntetésére hozott utasításainak végrehajtását, hanem éppen azért, hogy megakadályozza azok valóra­­váltását. Az ő akciója folytán a faji feszültség növekedett nemcsak Little Rockban, ha­nem a déli városokban min­denhol.*­ A faji válsággal foglalkozó öt vasárnapi televíziós prog­ram egyikében Harry Ash­­more, egy arkansasi lap fő­­szerkesztője azzal vádolta Faubus kormányzót, hogy "tönkretette mindazt a jó munkát, amelyet nagy parla­menti ügyességgel hajtottak végre­ a jelenlegi polgári törvények meghozásában. Adam Clayton Powell, a New York állam képviselő­házának egyik néger tagja, egy másik televíziós nyilat­kozatban azt mondotta, hogy Eisenhower tárgyalni fog vele az egész iskola­problémáról. Javasolni fogja, hogy az elnök hívja össze a kongresszust rendkívüli ülésre, hogy felül­vizsgálják a faji megkülön­böztetés megszüntetésére vo­natkozó törvényeket. Leszerelési tervek az amerikai hadseregben Washingtonból jelenti az AP. Az Egyesült Államok hadserege vasárnap bejelentet­te, hogy a hadügyminisztérium takarékossági terveinek kere­tében megszüntet egy páncélos hadosztályt és 14 légvédelmi zászlóaljat és más módon is hozzájárul a takarékossági terv megvalósulásához. A hadsereg bejelentése sze­rint a jövőben a két, egyen­ként 14 600 katonából álló pán­célos hadosztály egyike helyett egy ötezer katonából álló pán­célos harci egységet tartanak majd fenn. A légvédelemnél végrehaj­tandó csökkentések sorába tartozik a jelentőségükből fo­kozatosan veszítő fényszóró­osztagok, valamint repülőgép­szerkesztési műszaki csopor­tok megszüntetése. A hadsereg bejelentése azonban megállapítja, hogy „a maximális ütőképesség meg­őrzése érdekében” a létszám­­csökkentést a lehető legna­gyobb mértékben a hadsereg adminisztrációs, utánpótlási és rendkívüli feladatokkal meg­bízott részlegeinél hajtják végre. Az angol csapatok megdöbbentő atrocitásai Ománban Delhiből jelenti a TASZSZ. A Blitz című indiai lap be­számol arról, hogy Ománban a lakossággal szemben kegyet­­lenkedő angol csapatok sok fa­lut teljesen eltöröltek a föld színéről. Az angol csapatok és a tmiszkati szultán angol pa­rancsnokság alatt álló fegy­veres erői megkínozzák a ha­difoglyokat, a sebesülttel és a túszokat. A lap példaként az alábbi esetet idézi: Az egyik omani faluban, amelyet az angol csa­patok elfoglaltak, összegyűj­tötték a fogságba került sebe­sült felkelőket és egész nap étlen-szomjan a tűző napon hagyták őket. E bánásmód kö­vetkeztében valamennyi sebe­sült elpusztult. A Nizvától délkeletre húsz mérföldnyire fekvő Izkiben az angolok agyonlőttek körülbe­lül száz békés lakost, akiket túszként szedtek össze. Kersa faluban az angol csa­patok aláaknázták a források­hoz vezető utakat, pedig tud­ták, hogy a lakosság ivóvízben szűkölködik. Szemaile térségében az an­golok vérfürdőt rendeztek a lakosság között, legyilkolták az egész férfilakosságot, még a gyerekeket és az öregeket sem kímélték. A külpolitika hírei A (Damaszkusz, Reuter) Ko­­tov altengernagy, a szíriai ki­kötőkben baráti látogatáson tartózkodó szovjet flottaegysé­gek parancsnoka, vasárnap meglátogatta Sukri el Kuatli szíriai elnököt és Haled el Azem ügyvezető hadügymi­nisztert. A (Kairó, Új Kína) Az omá­­ni imám meghívta Dog Ham­­marskjöld ENSZ-főtitkárt, lá­togasson Ománba, vagy küld­jön egy nemzetközi bizottsá­got az ENSZ-től, hogy ismer­kedjék meg az igazsággal a brit agresszió esetében. A (Belgrád, Tanjug) Firju­­bin, a Szovjetunió eddigi belg­rádi nagykövete feleségével, Furcevával, az SZKP Közpon­ti Bizottsága Elnökségének tagjával vasárnap elutazott Jugoszláviából. A (Pnom Penh, AP) A kam­bodzsai fővárosban úgy tudják, hogy Pibul Szonggram, a meg­buktatott thaiföldi miniszterel­nök, aki politikai menedéket kapott Kambodzsában, a jövő héten visszatér Bangkokba, hogy "rendezze ügyeit", majd az­ Egyesült Államokba utazik.

Next