Magyar Nemzet, 1957. október (13. évfolyam, 20-46. szám)

1957-10-01 / 20. szám

4 Furcsa a játék­ a dominó-rendszerű lámpák körül Év elején Csehszlovákia és Jugoszlávia hárommillió fo­rint értékű integra berendezé­seket rendelt a Telefongyár­tól. Az integra­ piros-zöld lámpákból és a hozzátar­tozó készülékekből áll. Jól ismerjük a vasúti pályáknál használt technikai felszerelést. A Tele­fongyár három évvel ezelőtt már gyártott­­integrát­ a MÁV-nak. A nagy összegű külföldi megrendelést tehát örömmel és egyben nyugalom­mal fogadták. Hiszen — mon­dották — ismerik még a gyár­tás egész technikáját. A mun­ka elkezdődött és augusztus­ban már a szerelésnél tartot­tak. Ekkor azonban a minő­ségi ellenőrzés egy fontos be­rendezési kelléket, a lámpát, sorozatban adta vissza azzal, hogy nem felel meg »még a hazai követelményeknek sem«. A másik a hibás ? S azóta se vége, se hossza az integragyártásnál a kapkodás­nak. Szüntelenül pótmunká­kat igényelnek, miközben min­denki másra hárítja a felelős­séget. A lakatosok az alkat­részgyártókat, azok meg a Kecskeméti Gépgyár öntőit , az öntvények szállítóit hibáz­tatják. A nagy vitában egy biztos: az önköltség tetemesen megnövekedett. A Kecskeméti Gépgyár nem érzi magát hibásnak. Hangoz­tatja: küldjön a Telefongyár -tisztességes-­ öntőformákat, mert a régiek, amelyeket há­rom évvel ezelőtt használtak, megkoptak, méretük is más. Beszéltünk Asserbont Gyu­lával, az öntvények anyagbe­szerzőjével. Azt mondja: a kecskemétieknek igazuk van! Az új öntőmintákat jóval ké­sőbb kezdték készíteni, mint ahogyan az integraberendezés gyártása megindult. Selejt, pótmunka A pótmunkákat is általában a figyelmetlenség, mondhat­nánk a fegyelmetlenség jegyé­ben készítik. Gyakran elő­fordul, hogy elfelejtik rávezet­ni, a rajzokra a műszaki vál­toztatásokat. Az alkatrész­­gyártók a régi módon készítik munkadarabjaikat és amikor ezek a lakatosokhoz kerülnek, a szerelési munkánál derül ki, hogy elölről kezdhetnek mindent. Például az 1942xC számú munkadarabból már 500 elkészült, amikor kiderült, hogy a rajzon változtatás tör­tént. 500 munkaóra veszett így kárba! Sok a selejt és a selejt­­javító pótmunka is. Erről vi­szont Horváth László disz­pécser beszél: — Gyárunkban valóban el­avultak a szerszámok és bizo­nyos mértékig a gépek is, leg­főbb hiba mégis a gondatlan munka, főleg az alkatrész­­gyártó műhelyben!... A soro­zatos hanyagságok miatt egy­­egy munkára nagy a ráfizetés. 3 millió forint! Horváth diszpécsernek igaza lehet, mert a termelési intéző­­ség adataiból kiderítettük: a vasúti részleg vezetői már ja­nuárban tudták, hogy év vé­géig több ezer lámpát kell el­készíteniük. Igaz ugyan, hogy a lámpák az eddig ismeretlen­­dominó-rendszerrel­ készül­nek. Az is igaz, hogy az erre vonatkozó műszaki dokumen­tációt csak márciusban kapta meg a gyár, de a lámpák külső téri berendezésének gyártása, amely az új módszer szerint is változatlan, már januárban el­kezdődhetett volna különösebb kapkodás és pótmunkaidő nél­kül. Hárommillió forintos rende­lés, úgy gondoljuk, megérné az alaposabb, gondosabb fel­készülést és munkát, még ak­kor is, ha a Telefongyárban a sokféle, világszerte elismert gyártmányok között az in­­tegra-lámpák készítése másod­rendű feladat. Hárommillió forint — min­denképpen hárommillió! Ny. É. 2. »TE VAGY A FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN!* A »van« után­a »nincs*-hez mindig nehezebb hozzászokni, mint megfordítva. Pláne ak­kor, ha a »van« nemcsak anya­gi javakat, de sikert, megbe­csülést és — a m­űvésznő«-ről lévén, szó — tapsban, közimá­datban megnyilvánuló dicsősé­get is jelent. Mert abba még bele lehet valahogy törődni, hogy átmeneti nehézségei miatt önmegtartóztatásra van kárhoztatva és se cipőt, se fa­zont, se fehérneműt nem újít­hat az ember lánya. Továbbá: az is elég kellemetlen "figura", ha egy sziklaszilárdnak tudott kikötő-cölöp — jelen esetben a szép lelkű zöldségkereskedő — egyszer csak azzal lep meg, hogy ördögöt szilárd a nyo­morult: elég egy semmi, egy alig ötvenezer forintos burgo­nya-tranzakció, s volt — nincs: úgy elsodorják ekorhadtságát az élet hullámai, mintha csak parafadugó lett volna. Ám a kínok kínjához: a tapsok, az ünneplés elmaradásán érzett fájdalomhoz csak egy valami: a krónikus légszomj hasonlít­ható. Ebben szenvedett szegény Millácska is. Jó pár hónapon át — egész pontosan: utolsó értéktárgyá­nak, egy száztíz grammos aranykarkötőnek potom nyolc­ezer forintért való kényszer­­eladásáig — szinte bódulatban élt: álmában pódiumon látta magát, presszózás közben pe­dig hol a szárnyai-m­etszett hattyút, hol meg a vérig sér­tett, dacból hallgató csalo­gányt játszotta, s úgy, de úgy vágyott ezer­arcú s ami a fő­ ezer-tenyerű szerelmese, a nagyközönség után, hogy az már­­maga a tébolya volt, egy jó vérű menyecske tébolya, aki tetszhalott boldogítóját epedő sóhajaival reméli életre galva­nizálni. Ám abban az órában, hogy gyűrűi, fülbevalói és egyéb csecsebecséi után karkötője is martalék, egy­­ utcai Shylock -fekete­-zsákmánya lett, rá kellett döbbennie, hogy­­nincs mese«, mákony, önáltatás csak, amit csinál, s ha nem lesz­­okos«, ha addig is, amíg cso­da történik és szerződéshez jut, nem bolondít magába egy­­stabil*, egy lehetőleg szocia­lista szektoros »jankó*-t, hát végképp letörik s annyi be­csülete se marad, hogy Zsuzsi, a­­Gólyahír* dús keblű üdvös­kéje egy vacak szimplát vagy egy stamperli vizezett rumot hitelezzen neki. És itt lép a történetbe ő, nem egy Millácska-el­képzelte -Jankót, csak egy szolid, nyúl­­szívű és ráadásul a csontja ve­lejéig tisztességes SEHU-ellen­­őröcske: Bumburucz Ödön, akit — micsoda rejtély! — arra szemelt ki mégis a sors, hogy máról holnapra irigyelt férj, egy szolgálaton kívüli szamba-hercegnő -Döncikém édes­-e legyen. Első találkozásuk — ki hitte volna, hogy több is lesz?! — Millácska fénykorában, egy vállalati Szilveszter-esten tör­tént. A műsor­­lement­ már, hősnőnket — ahogy ilyenkor szokás — a rajongók és kíván­csiak egész gyűrűje fogta kö­rül. Pezsgős palackok durrog­­tak, konfetti záporozott, s hogy séta következett és mintha el­vágták volna, leállt a zene, akkora hangerővel, hogy a szentek szentjében, a gyűrű közepén is hallani lehetett, így cserélt eszmét két­­tagú Millácska bájait illetően: — Csuda egy macska! — monda az egyik és csettintett is hozzá. — Nem sajnálnék vagy két esztendőt, az életem­ből, ha egy fordulóra a cica­­mb­ám lenne. — Hülye! Más kell az ilyen­nek, másból kettő, nem az esz­tendőidből. — Halljam, verd a pofád, mi a frászból kettő? — Ezresből, te zseni! Pénzre bukik, érdek­ nő az ilyen. Le­gyeket fogdos, míg téged a nyavalya rángat. — Pimasz! — szakította meg ekkor az épületes diskurzust egy harmadik hang, egy ke­szeg, fakószőke kis akta-kukac. — Egy művésznőt, egy Mu­lács­­kát mer besározni maga?! Akinek neki hajtott, afféle kocsikísérők gyöngye, egy ak­kora langusz volt, hogy fel­ágaskodva is csak az álláig ha ért. Ám gáncs- és félelem­­nélküli lovagocskánk ihletője ezúttal nem a megfontolás, de a szent, az igazságosztó harag volt. Ennek folytán a langusz még csodálkozni se ért rá, hogy­­szólt valaki, vagy csak bolha köhög?É­s egy akkora pofont kapott, hogy az egy hajdani próba csendőrnek is elöljárói dicséretet szerzett volna. Igen, de meddig tart egy bu­nyó-matador, egy lapáttenyerű italbolthős meglepetése? Csak addig, amíg a pofon cserdülése másodpercenként 333 méteres hangsebességgel — hogy megrezegtesse — a dobhártyájába nem ütközik. Evezni ugyanis — harcedzett lévén — annyit érez csak, hogy­­nőné, itt meg huzat van, vagy mi a szösz, az csiklando­zott képen­. Így volt ez Millácska becs­mérlőjével, a lapáttenyerű lan­­gusszal is. Mikor a pofon elcsattant, szó se róla: megrebbent kissé a szempillája, de ösztönei azért a legpompásabban mű­ködtek s egy markolás, majd egy alulról fölfelé való rántás és lovagocskának, szegény, azt vette észre, hogy mint a nya­kon csípett kismacskának a levegőben kalimpálnak az alsó végtagjai. Ekkor lépett akcióba Mil­­lácska. Bátran, s mondhatni: egy vér­beli uralkodónő parancso­­láshoz szokott méltóságával. — Szabad? — kopogtatta meg a nekibőszült langusz vállát. — Le a patákkal, maga briganti! Majd az ingen markolt, lé­­legzete­ fogyott lovagocsikára mutatva: — Ez az úr ..pardon: ez a kortárs — mondta —, helyet­tem adta a pofont. Helyettem, érti? Szünet, majd a langusz is­mételt végigmérése után: — Mindent hallottam! — folytatta. — S ha bosszúálló lennék, úgy elrakatnám, hogy csontja se maradna ép. Ezek a kartársak itt — s rajongóira mutatott — csak az intésemre várnak. Helyes? Jól mondom, fiókák?­­Teleszájas, bika-bűvölő kör­mosoly. Kacsintás. Egy darázs­­deréknak az ő szenteket is kí­sértetbe vivő, mert Lollobri­­gida-i kebleket meghullámoz­­tató kihúzása, és ... cintányér csattan, vége a séta-szünetnek, a langusz elsomfordál. — Milla-vitézek ugrásra, kész ro­ham­jaitól kísérve somfordál el. — Millácska pedig fejet hajt, pukedlizik és becsülete meg­­védelmezőjéhez, a csapzott, tántorgó, utólag begyulladt lo­­vagocskához fordul: — A karját, kedves. Hallja? »Te vagy a fény az éjszaká­ban . . .* Remélem, nem ad ko­sarat, magának is esete az angol-valcer? — I-igen. És. .. és ho-hódo­­latom. Meg vagyok ti-tisztelve. Nevem: Bu-bumburucz. E-erre tessék. — Szegénykém! — öltött résztvevő arcot Millácska, pe­dig kacagni szeretett volna. — Maga . .. hogy* is kérdezzem csak ... beszédhibás? — T-t-távol legyen tőlem! C­-cs-csak a szavakat nem ta­lálom. A megtiszteltetés miatt, kezét csókolom. — Angyali! Tudja mi maga? Egy gavallér! Egy csupa­szív, csupa­ romantika gavallérocs­­ka. Mit mondott? Hogy­ is hív­ják? — Bumburucz! Cézével a végén, ha nem haragszik a művésznő. Szerencse, hogy ekkor már a tetthelyen, a táncterem kü­szöbén voltak, s hogy a további társalgást lehetetlenné tette a tolongás, lökdösődés s a "Ka­kofónia" szakszofon-brigád fül­siketítő gurgulázása. Szerencse bizony, mert hősnőnk alig-alig bírt uralkodni magán, s csak ajkai szüntelen harapdálásá­­nak köszönhette, hogy — bo­csánat a kifejezésért — nem tört ki belőle a lehető legtele­­szájúbb, legközönségesebb gúny-j-énet. Még hogy Bum­burucz, meg aztán a cézéval a végén*! Hát lehet egy ilyen kabaré-névvel élni? No és a viselője?! Kicsi is, keszeg is: lepréselt kóró egy mesebeli növény­gyűjteményből. S rá­adásul tök-naív, s ami a leg­mulatságosabb: mint bolond a sipkáját — büszkén, dagadó mellel hordja a nevét. Igen, ennyi volt csak: egy kabaré-név s egy naív, fon­toskodó kis alak csetlése-bot­­lása, amire később — ha lova­­gocskáját meg-meglátta — művésznőnk emlékezni szo­kott. De nem úgy Bumburucz kortárs, a "tüchtig", szakmá­jába szerelmes SEHU-ellenőr! Attól az éjszakától fogva, hogy lovagi szolgálata jutal­mául Millácska személyében s egy angol­ valcer időtartamára magát a művészetet vélte a karjaiban tarthatni, más em­ber lett, de más ám: minősé­gileg változtak meg, tárgyat cseréltek szenvedélyei. — Ejnye! Hát voltak neki? — botránkozhatnának meg ki­jelentésünkön mindazok, akik az embereket afféle kétlábon­­járó klisé-példányoknak szere­tik tekinteni, s akiknek a sze­mében egy SEHU-ellenőr­ csakis akkor lehet hiteles, mi több: tipikus figura, ha te­szem azt: nemcsak a ceruzáit, de a harisnyáit is aggályos gonddal tartja rendben, s ha fantáziája — amennyiben ilyesmi egyáltalán engedélyez­tetik neki — még véletlenül se ragadja egy túzok vagy egy totyakos gúnár szárnyalásánál magasabbra. (Folytatjuk) URBÁN ERNŐ: KULTÚRBOTRÁNY GEZŐVÁROTT , CSOKONAI: „A sálira vajmi nyögve nylő orvoaitijg!" Helikon-megemlékezés Keszthelyen Százhatvan esztendővel ez­előtt Keszthelyen nyílt meg Magyarország — és Európa — első mezőgazdasági főisko­lája. Húsz évvel később, 1817- ben, ugyancsak Keszthelyen r­endezték meg először a ma­gyar szellemi élet nagy ese­ményét, a helikoni ünnepsé­geket. A két nevezetes évfordulóról szeptember 28—29-én kétnapos ünnepségen emlékeztek meg a városban. Szombaton a volt Festetich-kastély nagytermé­ben díszgyűlést rendeztek, majd vasárnap a város és a járás tanács- és pártszerve­zeteinek vezetői, az iskolák, intézmények képviselői meg­koszorúzták a balatoni park­ban álló helikoni emlékmű­vet. Magyar Nemzet ,Kedd, 1957. október 1. Haezernyolcszáz választó háromezerkilencszáz javaslata a tanácstagi beszámolókon Budapesten a tanácstagi be­számolók augusztus elsején kezdődtek s december 20-án fejeződnek be. A választások óta most kerül sor ötödször ta­nácstagi beszámolókra. Ezek az eddiginél nagyobb jelentő­ségűek. A tanácstagok először jelennek meg az ellenforradal­mi események óta választóik előtt. Közvetlenül beszámol­nak, hogy az államhatalmi és az államigazgatási szervek mi mindent tettek a károk helyre­­állítására, az elpusztult javak megújítására és a további fej­lődés biztosítására. A tanácstagok ezúttal nem annyira a saját végzett mun­kájukról tájékoztatják a vá­lasztókat, mint inkább a lakos­ság nagy részét érdeklő általá­nos ipari, közlekedési, egész­ségügyi, oktatási és művelő­dési problémákról és eredmé­nyekről. A tanácstagi beszámo­lók, az eddigi megállapítások szerint, mindenütt élénk ér­deklődést váltottak ki. A gyű­léseken a dolgozók bíráltak és javaslatokat tettek. Szeptember közepéig hétszáz tanácstag tartotta meg beszá­molóját. Több mint harminc­ezer választó jelent meg eze­ken, ötezernyolcszáz választó szólalt fel és háromezerkilenc­­száz közérdekű javaslatot tet­tek. Ezeknek mintegy huszon­öt százalékát a kerületekben részben még ebben az évben, részben a jövő év folyamán megvalósítják. A fővárosi ta­nács illetékes osztályáról érke­zett jelentések szerint az év végéig kétszázötven tanácstag tart beszámolót. Magyar turisták külföldön Idegenforgalmunk mind na­gyobb méretekben segíti elő a baráti szomszéd államok minél tökéletesebb megisme­rését. Bizonyíték erre, hogy idén május és augusztus kö­zött csaknem hetven turista­­csoport látogatott el a kör­nyező országokba az IBUSZ rendezésében. Mintegy négy­ezer kiránduló vett részt eb­ben. A népszerű aldunai hajó­­utaknak közel ötszáz rész­vevője volt. Az augusztusban megtett útról így számol be Morvai Mihály, az IBUSZ idegenvezetője: " Az utazók figyelmét a Duna változó tájainak szép­sége mellett a magyar törté­nelemhez szorosan kapcsolódó emlékek­ is­ élénken foglalkoz­tatták. Alkalmuk volt meg­tekinteni például Galambóc és Szendrő várát. Eddig csak a történelemkönyvekből is­merték ezeket. Láthatták a Széchenyi István szabályozta Vaskaput is. A történelmi tá­jak mellett külön élményt je­lentett számukra Belgrád és Noviszád pezsgő élete. A nyár folyamán Bulgáriá­ba is ellátogatott egy ötven­­tagú turistacsoport. A "turis­ták" azonban két hétig a Vár­nától tizennyolc kilométerre fekvő "Aranyhomok" nevű helységben pihenték ki fára­dalmaikat s a Fekete-tenger szépségei, hűs habjai mara­dandó élményeket hagytak mindnyájukban. Kristóf Tibor budapesti la­kos így emlékszik vissza cseh­szlovákiai útjára: — A legszebb élményt a Lomnici-csúcs jelentette szá­momra. Csaknem háromezer méter magasba visz fel itt a drótkötélpálya. Felejthetetlen órákat töltöttünk másnap az ótátrafüredi Julius Fucik parkban, ahol ízletes­­laci­­pecsenyek és finom borok után cseh barátainkkal együtt késő estig magyar dalokat énekeltünk. A Gépipari Tudományos Egyesület mérnökei és tech­nikusai két alkalommal is el­látogattak Csehszlovákiába. Első ízben a brnói ipari ki­állításra voltunk kíváncsiak. A tapasztalatszerzés mellett azonban nem feledkeztek meg a pihenésről és szórakozásról sem. Egésznapos kirándulás keretében tekintették meg a gyönyörű fekvéséről híres Marianské Lazne, Karlovy Vary üdülőhelyeket. Kedves epizódként említik meg, hogy az egyik szlovák szállodában, ahol étkeztek, a vendéglátók magyarul beszélő kiszolgálót állítottak be külön erre az al­kalomra, olyat, aki annak ide­jén a Gellért Szállóban tanul­ta szakmáját. Másik alkalom­mal a csehszlovák üzemek munkaszervezése és műszaki irányításának megismerése céljából utaztak csoportok. Ekkor került sor a prágai Wilhelm Pieck gyár, a gott­­waldovói cipőkombinát és a bratislavai Tesla-rádiógyár megtekintésére. A kellemest itt is összekötötték a hasznos­sal: a tapasztalatcsere kere­tében kétezer kilométeres autóutat tettek meg a ma­gyar szakemberek. Cl­ettóérték ellen A zsúfolt ter­emben több mint ötszázan ülnek, öregek és fiatalok, férfiak és nők, ta­nulók és boltvezetők, a KE­RAVILL -Vállalat csaknem hatvan üzletének dolgozói. Vásárlókról és eladókról esik itt szó. Emberekről, akik vétettek a szocialista erkölcs ellen. Ennél a vállalatnál van erre a legtöbb lehetőség, hi­szen porszívót, Pannónia-mo­­torkerékpárt, hűtőszekrényt, mosógépet, villanyrezsót és számos más olyan cikket árusít, amelyekből az igénye­ket ma még nem tudjuk kielé­gíteni. Ezt használják ki azok a megtévedt bolti dolgozók, akik némi baksis odacsúszta­­tása után valahonnan a rak­tár mélyéről mégis­­elővará­zsolják* azt a bizonyos hiány­cikket. Nem mentség, amit néhány felszólaló felhozott megtévedt társai védelmére:­­nagy a kísértés, nehéz ellent­­állni*. Erről számol be a 29-es KE­­RAVILL-üzlet egyik eladója. Nehéz örökséget vett át ennek az üzletnek az új kollektívá­ja, hiszen itt lepleztek le né­hány olyan dolgozót, akik csak­­dugpénz­ ellenében voltak hajlandók hiánycikket kiszol­gálni. Ezeket leváltották, el­­járás indult ellenük. A vásár­lók azonban maradtak a ré­giek és az üzlet új dolgozóit nap mint nap kísértik, de most már hiába. Visszaállították az üzlet becsületét és azt meg is akarják tartani, mert a becsü­let mindennél előbbrevaló! Javasolja, hogy a megtévedt dolgozókhoz hasonlóan, állít­sák pellengérre azokat, akik megalázzák kereskedelmünk derék dolgozóit. Kedves szavú asszony Sza­­bóné, okos javaslattal áll elő: ellenőrizzék egymást a boltban dolgozók, fogják meg ingado­zó, kísértésre hajlamos társuk kezét. Mert kettőn áll a vásár: a vevőn, aki felajánlja, s az eladón, aki elfogadja a meg­szégyenítő bankokat. Másik javaslat: jegyezzék elő a jelentkezőket a beérke­zés sorrendjében és értesít­sék a soron következőt. Ezen­kívül bizonyos kontingenst tartsanak fent a szakszerve­zetek számár­a, a jó munka el­ismeréseként. Megvédeni a szakma becsü­letét, üldözni a korrupció minden fajtáját, felvenni a harcot bármely területen ta­pasztalható erkölcsi lazulással szemben. — Ez volt az érte­kezlet szelleme. Derék dolog, követendő példa mindenki számára. „Mecseki randevú” és társai Leszüretelték a tihanyi le­­vendulaerdő virágját, a mexi­­tából is kipréselték már az illóolajat. Illatszer-gyártásunk e két alapanyagán kívül a mo­­lusztól a rózsaolajig a világ minden részéből importáljuk az illóolajokat. Illatozik is messziről a zuglói Komócsy utca, ahol a Vénus kozmetikai gyárban ötvennyolc féle illatot kevernek, szűrnek, párolnak, érlelnek. Hosszú az útja az illatszer­nek, amíg apróbb-nagyobb üvegekbe kerül. Három hóna­pig »érlelik«, laboratórium­­ban vizsgálják, szakemberek állapítják meg, hogy helyes-e a keverés aránya, nem túl édeskés vagy éppen fanyar az üvegekbe kerülő illat. A Car­men, a Tabac és a Széna ta­valy születtek, idén a Dominó­val, Smaragddal és Kéknár­cisszal szaporodott az új illa­tok száma. Készít még a gyár Opera parfümöt is és megszü­letett az első »táj­ jellegű­ il­lat "Mecseki randevú" elne­vezéssel, amelyet kizárólag Pécsett hoznak forgalomba. Sok baj volt mostanában a hajfestékekkel. Most dolgoz­nak a Vénus kozmetikai gyár­ban a régi Komor hajfesték új változatán. Örömhír az érde­keltek számára: a jövő évben az eddiginél jobb, természetes színekre festő hajfestékkel látják el a fodrászokat. Járási népfront-nap jászfényszarun A Hazafias Népfront jászbe­rényi járási bizottsága vasár­nap népfront-napot rendezett Jászfényszarun. A népfront­­napra öt községből több ezer­­ember érkezett Jászfénysza­­rura. A délelőtti nagygyűlésen Parragi György országgyűlési képviselő, Kossuth-díjas új­ságíró, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja mondott beszédet. Hangsúlyoz­ta: a megújult Hazafias Nép­frontnak a párt irányításával, a munkás-paraszt szövetség alapján kell működnie és egyenrangú félként kell sorai­ba gyűjteni a szocialista épí­tés pártonkívüli híveit is. A politikai gyűlés után meg­nyitották a mezőgazdasági ki­állítást és az Ellenforradalom Szolnok megyében című kiállí­tást. Délután a helyi KISZ- szervezet szüreti felvonulást, este pedig szüreti bált rende­zett.

Next