Magyar Nemzet, 1957. november (13. évfolyam, 47-72. szám)

1957-11-01 / 47. szám

­ Kínai tudósok ünnepi ülése Pekingben szerdán megkez­dődött a kínai tudósoknak a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 40. évfordulója alkal­mából rendezett ülése, ame­lyen Kilo Mo-zso, a Kínai Tu­dományos Akadémia elnöke mondott megnyitó beszédet. Méltatta az Októberi Forra­dalmat, mint az emberiség tör­ténelmének új korszakát. íf A 15 KUHtd­W­­] - - Magyar Nemzet« ___________________________________A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • | o • Aláírták a jövő évi magyar—szovjet kulturális munkatervet Az 1958. évi magyar—szov­jet kulturális együttműködés megbeszélése céljából hazánk­ban tartózkodó szovjet delegá­ció befejezte tárgyalásait. A szovjet delegációt G. A. Zsu­­kov, a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Állami Bizottsá­gának elnöke, a magyar dele­gációt Kállai Gyula művelő­désügyi miniszter vezette. A­ jövő évi magyar—szovjet kulturális m­unkatervet csü­törtök este írták alá ünnepé­lyesen. Az aláírásnál megje­lentek a két küldöttség tagjai, valamint Orbán László, az MSZMP Központi Bizottsága kulturális és tudományos osz­tályának vezetője, Sebes Ist­ván külügyminiszterhelyettes s a magyar kulturális és tudo­mányos élet számos más ki­váló képviselője. Ott volt az aláírásnál V. Sz. Bojcov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének tanácsosa, valamint a szovjet nagykövet­ség több más felelős munka­társa. Az aláírás alkalmával Kállai Gyula művelődésügyi minisz­ter és G. A. Zsukov, a Kül­földi Kulturális Kapcsolatok Állami Bizottságának elnöke mondott beszédet. Nagy jelentőségű kulturális események a Nagy Október 40. évfordulóján A Nagy Októberi Szocialista Forradalom negyvenedik év­fordulója alkalmából ország­szerte nagy jelentőségű ünnep­ségeket és ünnepségsorozato­kat rendeznek kulturális intéz­ményeink. A Szovjet Könyv Ünnepi Hete november 2-án nyílik meg a Kossuth-klubban. Mihályfi Ernő művelődésügyi minisz­terhelyettes megnyitója után Sőtér István mond ünnepi be­szédet. Ugyanaznap délben nyitják meg A szovjet könyv útja című kiállítást a Leg­­újabbkori Történeti Múzeum­ban. A Szovjet Zenei Hetek gaz­dag programját november 11-én J. Zak szovjet zongora­­művész zenekari koncertje ve­zeti be. Másnap hivatásos énekkarok adnak hangver­senyt a Zeneakadémián, mű­sorukon a legkiválóbb orosz és szovjet szerzők m­űvei szere­pelnek. November 13-án és 14-én Kogan szovjet hegedűművész ad hangversenyt a Zeneakadé­mián. November 15-én Dolu­­honova szovjet énekművésznő lép fel a Zeneakadémián, a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyén. November 16- án Jakov Zak ad szólóestet, 17- én délután pedig öntevé­­­keny énekkarok koncertjére kerül sor. November 17-én és 20-án Doluhonova és Sorokina szovjet énekművésznők adnak szólóestet, november 26-án D. Safran szovjet cselleműei­­vész koncertjét rendezik meg, s ugyancsak ő ad december 3-án szólóestet a­­ Zeneakadé­mián. Jakov Zak és Doluhono­va november 7-e és 11-e kö­zött a budapesti üzemekben szerepel. A szovjet zeneművé­szek november 11. és 16. kö­zött Debrecenben, Győrött, Pécsett és Szegeden lépnek fel. A Műcsarnokban A magyar forradalmi művészet címmel képzőművészeti kiállítást ren­deznek, amelyet november 6-án nyit meg Adél György művelődésügyi miniszterhe­lyettes. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az évfor­duló alkalmából november 5-én ünnepi ülést rendez az Akadémia dísztermében. Az ünnepi ülésen Molnár Erik akadémikus tart előadást a Nagy Októberi Szocialista Forradalom címmel. Az ünne­pi üléshez kapcsolódva az Akadémia társadalmi-történeti tudományok osztálya üléssza­kot rendez az Akadémia fel­olvasó termében. A külkereskedelmi miniszter fogadta a egyiptomi közlekedési minisztert Dr. ing. Musztafa Khalil egyiptomi közlekedési minisz­ter, valamint a kíséretében le­vő egyiptomi szakértők látoga­tást tettek Incze Jenő küllke­­­reskedelmi miniszternél. A ba­rátságos megbeszélésen szóba kerültek a két ország közötti nehézipari szállítások időszerű kérdései, főleg a gördülőanyag szállítással kapcsolatos problé­mák. Egyiptomi vendégek a győri vagongyárban­ ­ Az egyiptomi közlekedési miniszter kíséretének több tagja, köztük Abd­el Sahlem­ és Abdel Hai mérnökök csü­törtök délelőtt Győrbe érkez­tek és látogatást tettek a Győ­ri Vagon és Gépgyárban. A vendégek megtekintették azo­kat az üzemrészeket, amelyek­ben az egyiptomi exportgyárt­mányok készülnek. A vendé­gek elismeréssel nyilatkoztak a látottakról és a gyár dolgo­zóinak munkájáról. A szovjet mezőgazdasági tudományos küldöttség Mosonmagyaróvárott és Badacsonyban A hazánkban tartózkodó szovjet mezőgazdasági tudo­mányos küldöttség csütörtökön Mosonmagyaróvárra látogatott el és megtekintette az Észak­­dunántúli Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézetet és gazdaságát. A vendégeket útjukra elkí­sérte Magyari András, a föld­művelésügyi miniszter első helyettese. A küldöttség egyik, fele ez­után Badacsonyba utazott, az ottani kísérleti gazdaság meg­tekintésére, másik fele pedig a mosonmagyaróvári Mező­­gazdasági Gépgyárba látoga­tott. Coctail-party a szófiai magyar nagykövetségen Szófiából jelenti a BT­A. A magyar—bolgár kulturális együttműködési egyezmény aláírásának 10. évfordulója al­kalmából Németi Béla, a Ma­gyar Népköztársaság szófiai nagykövete szerda este coctail­­party­t­­ adott a nagykövetség termeiben. A tömegpusztító fegyverek eltiltásáért szállt síkra India megbízottja az ENSZ-ben Gaillard az új francia miniszter­elnökjelölt A külpolitikai helyzet­ ­ A FRANCIA SAJTÓ továbbra is tartózkodóan ír Félix­­*­• Gaillard kormányalakítási kísérletének várható eredmé­nyéről. Bourges-Maunoury kormányának pénzügyminisztere — némi habozás után — végül is elvállalta: megkísérli a kor­mányalakítást. A Franc Tireur ezzel kapcsolatban megálla­pítja, hogy a fiatal politikus »az eltört porcelán összeragasztó­­jának szerepére« vállalkozott. A lap azt jósolja, hogy nehéz lesz a Gaillard által kívánt kormány létrehozása, a miniszter­elnök-jelölt ugyanis a szocialistákat és a jobboldali függetle­neket szintén fel akarja kérni a kormányban való részvételre. A Parisien Libéré annak kiemelését tartja szükségesnek, hogy Gaillard­­temperamentumában és meggyőződésében igen távol áll a szocialista­ tételektől". Ez magyarázza a lap szerint a függetlenek és parasztok pártjának kedvező állásfoglalását a kijelölt kormányfő irányában. A helyzet döntő fontosságú kérdése tehát most az: milyen engedményeket kell tennie Gaillardnak a szocialisták felé, hogy elnyerje támogatásukat. A francia sajtó általában azt várja, hogy a kormányválság 32. napján Gaillard »huszárvá­gásra készül«. Már be is jelentette, hogy csökkentett létszámú, de nagy többségre támaszkodó" kormányt akar összeállítani. Lényeges »újításként« azt is közölte, hogy személyesen óhajtja kiválasztani minisztereit a pártok soraiból. Nyitva marad azon­ban a kérdés, vajon mit szólnak­­ehhez a különböző pártok, amelyek eddig maguk delegálták jelöltjeiket a kabinetbe. A nem alaptalan bizalmatlansággal teli várakozás légkö­rében a Liberation már jó előre azt latolgatja: mi lesz, ha Gaillardnak sem sikerül megkapnia a nemzetgyűlés többségé­nek jóváhagyását a beiktatási fitydórn. A lap véleménye sze­rint ez esetben René Coty köztársasági elnök, az alkotmányban rendkívüli esetekre megállapított joga alapján külön üzenetet intéz a nemzetgyűléshez. Gaillard csütörtökön mindenesetre hozzáfogott kormányalakítási tárgyalásaihoz.­­ ADENAUER ÚJ KORMÁNYÁNAK NYILATKOZATÁ­VAL foglalkozik a belgrádi Politika csütörtöki számában. A lap kommentárja szerint az új Adenauer-kormány parla­menti bemutatkozó nyilatkozatától nem vártak nagy megle­petéseket, sem fordulatokat, de ezek nem is következtek­­ be. Bonn konkrét intézkedései a választásokról az új kormány megalakításáig eltelt időszakban világosan utaltak arra, hogy a nyugatnémet kancellár a régi irányban kormányozza hajó­ját, amelyet a jövőben is, az elmúlt időszakhoz hasonlóan, az erőpolitika szele hajt. Bonn és Adenauer álláspontja Németország egyesítése te­kintetében továbbra is változatlan marad és ugyanúgy nem reális, mint a múltban. Adenauer kormánya — hangoztatja a Politika — változatlanul csökönyösen szemet huny a tények előtt. Nem akarja meglátni, hogy két német állam létezik és még évekig fennáll majd egymás mellett. Nem akarja megér­teni, hogy ezen változtatni erőszakkal nem lehet, csupán tár­gyalások útján, reális megoldással, a két német állam közele­dése révén. Ha az Adenauer-kormány nyilatkozatát a legutóbbi bonni lépések fényénél vizsgáljuk, akkor elég sok okot talá­lunk a nyugtalanságra, mert Bonn politikája a nemzetközi vi­szonyokat visszafelé húzza — a hidegháború felé — és erő­szakra támaszkodik. Hasonlóképpen értékelte Adenauer kormánynyilatkozatát az ellenzék vezére, Ollenhauer is, aki különösen azt vetette élesen a kancellár szemére, hogy politikája egyáltalán nem se­gíti elő a német egység megteremtését. • AZ AFRIKAI-ÁZSIAI SZOLIDARITÁSI ÉRTEKEZLET • Kairóban megtartott előkészítő bizottsági ülésén részt vett nyolc küldöttség vezetői a szíriai delegáció meghívására Da­maszkuszba érkeztek. A küldöttek a Szovjetuniót, Indiát, Ja­pánt, Egyiptomot, Kínát, Kamerunt, Mongóliát és Algériát kép­viselik. Szíriában alkalmuk nyílik közelebbről megismerni a szíriai kormány és nép álláspontját. A szíriai parlament külügyi bizottságában Kallasz megbí­zott külügyminiszter tartott beszámolót a szíriai határ men­tén folytatódó török csapatösszevonásokról. Kallasz nyomaté­kosan hangoztatta, hogy Szíria határozottan elutasít minden­nemű közvetítési javaslatot. Az Ab Faj­ha tudósítója közben azt jelentette, hogy a szíriai határőrhatóságok nehéz fegyve­rekkel és harckocsikkal ellátott újabb török csapatokat észlel­tek a határon. A szíriai sajtó részletesen foglalkozik a szovjet—szíriai gazdasági egyezménnyel. Az An Naszr vezércikkében kijelenti: az egyezmény biztosítja Szíria függetlenségét, nemzeti méltó­ságát és szuverenitását. A gazdasági együttműködés a Szovjet­unióval lehetővé tes­zi Szíriának a nemzetgazdasági ágak fej­lesztését és a nép életszínvonalának emelését. A török választások hivatalos eredménye India ezzel nem azt javasol­ja, hogy szüntessék be a kísér­leteket, s ezután ölhetett kéz­zel üljünk és ne tegyünk sem­mit". Arra is szükség vann, hogy a nukleáris hasadó anya­­gokat fegyverek gyártása he­­lyett békés célokra használják. Zavargások Törökországban Isztanbulból jelenti a Reu­ter. A kelet-törökországi Baszkale közelében két fegy­veres törzs összecsapásakor több ember megsebesült. Az összecsapás a vasárnap tartott országos választások eredmé­nyeivel állt kapcsolatban. A dél-törökországi Diyarba­­kirban a választási bizottság elfogadta az ellenzéki Köztár­r­sasági Néppártnak azt a kérel­­mét, hogy az ottani választási eredményét semmisítsék meg. Amennyiben a legfelső válasz­tási bizottság is jóváhagyja ez­­t a határozatot, a tartományban­­ új választást tartanak a Kis Jenő képviselői mandátumáig. Ankarából jelenti az AFP. A török igazságügyminiszté­rium közzétette a vasárnapi választások hivatalos eredmé­nyét. Ezek szerint­­a török nagy nemzetgyűlésben a De­mokrata Párt 424, a Köztársa­sági Néppárt 178, a Naciona­lista Köztársasági Párt 4, a Szabadság Párt 4 mandátumot szerzett. A Köztársasági Néppárt az­ elutasított isztanbuli panasz mellett a későbbiekben újabb panaszt nyújtott be, amelyben 15 vilajet választási eredmé­nyeinek szabályosságát vitatja. Az ellenzék azzal érvel, hogy a török rádióadók a választá­sok berekesztése előtt közöl­tek részeredményeket, ame­lyek a választópolgárokat be­folyásolták. Megkezdődtek a török partok előtt a NATO-hadgyakorlatok Isztanbulból jelenti a Reu­ter. A­ NATO dél-európai erői­nek légi és tengerészeti egysé­gei csütörtökön megkezdték hadgyakorlataikat Törökor­szág délnyugati partjai előtt. A hadgyakorlatok november 2-ig tartanak. A leszerelési vita voltaképpen a „civilizáció életbenmaradásáról”4 folyik — jelentette ki Menen az ENSZ-ben New Yorkból jelenti a Reu­ter. Krisna Menen, indiai had­ügyminiszter kijelentette az ENSZ-ben, hogy a leszerelési vita voltaképpen a »civilizá­ció életbenmaradásáról« folyik. Hangsúlyozta, nem lenne bölcs dolog a közgyűléstől, ha súlyát olyan javaslatok mellett vetné latba, amelyekre vonatkozóan nem jött létre egyetértés. Me­non ezzel a londoni leszerelési értekezleten előterjesztett nyu­gati határozati javaslatterve­zetre célzott. Menon szerint a közgyűlés­nek a világközvélemény nagy többsége mellé kell állnia, amely a nukleáris kísérletek szüneteltetését akarja. Min­den lépés ebben az irányban hozzájárulna a leszereléshez.­ Az izraeli külügyminisztérium szóvivője a képviselőházban elkövetett merényletről Jeruzsálemből jelenti az MTI. A külügyminisztérium szóvivője az izraeli képviselő­házban kedd este elkövetett merényletről szólva kijelen­tette, a merénylet elkövetőjé­nek vallomása alapján mind­inkább az létszik bebizonyí­­tottnak, hogy nem politikai ak­cióról, hanem „magánbasszá­­ról" volt szó. Tovább folyik a vizsgálat annak meghatározá­sára, milyen indokok vezették Duck merénylőt arra, hogy tettét a sinai hadjárat évfor­dulójának napján kövesse el, épp akkor, amidőn Galileában rövid ideig tartó lázadások törtek ki. Duck azt állítja, azért választotta ezt a napot, hogy tette nagyobb feltűnést, keltsen. Szombaton szíriai-egyiptomi gazdasági tárgyalások kezdődnek Kairóból jelenti az AFP. Hivatalosan közlik, hogy Szí­ria és Egyiptom között szom­baton, november 2-án kezdőd­nek Kairóban a gazdasági tár­­gyalások. A tárgyalások céllja a két ország között fennálló gazdasági, kereskedelmi és fi­zetési egyezmények módosí­tása. Megnyílt a lengyel szejm­ ülésszaka Varsóból jelenti a TASZSZ. A lengyel fővárosban meg­nyílt a Lengyel Népköztársa­ság szejnijének ülésszaka. Szerdán az ülésen jelein volt Gomulka, a LEMP központi bizottságának első titkára, Zawadzki, az államtanács el­nöke, Cyrankiewicz minisz­terelnök, valamint a párt és a kormány sok vezető szemé­lyisége. Az ülés napirendjén a kö­vetkező pontok szerepelnek: a helyi tanácsi választójogi tör­vénytervezet, az 1958. évi népgazdasági tervjavaslat, az 1958. évi költségvetési javas­lat, az államtanács határoza­tainak és rendeleteinek jóvá­hagyása, a minisztertanácsban történt változtatások jóvá­hagyása, törvénytervezetek megvitatása és jóváhagyása. Az október 30-i ülésen a szejm a helyi tanácsi válasz­tásokra vonatkozó törvényter­vezetet tárgyalta, S. Tomaszewski szejar k kép­­viselő a népi tanácsok válasz­tási törvényjavaslatának elő­adója, a szerdai teljes ülésen megállapította, hogy a tavalyi lengyelországi változások mérlegének egyik legfonto­sabb pozitív jellemvonása az a jelentős előrehaladás, ame­lyet a szocialista demokrácia fejlesztésében értek el. Ez a folyamat a népi tanácsok­at is érintette. A helyi néphatalmi szervek munkájának további javulása — a szónok vélemé­nye szerint — attól függ, mi­lyen munkát végeznek a népi tanácsok a pénzügyi és gaz­dasági élet önálló irányításá­ban és hogy kik kerülnek majd be az új tanácsokba a soron következő választáso­kon. Lengyel—amerikai gazdasági tárgyalások kezdődnek Washingtonból jelenti a Reuter. Az­ amerikai külügy­minisztérium bejelentette, hogy a lengyel kormány képviselői tárgyalásokat kezdenek a kül­ügyminisztériumban további mezőgazdasági és egyéb cikkek■ vásárlására. A lengyel kor­mány — közölte a külügymi­nisztérium — már korábban érdeklődését fejezte ki ilyen­ gazdasági tárgyalások iránt s az amerikai kormány készség­gel hozzájárult azokhoz.

Next

/
Thumbnails
Contents