Magyar Nemzet, 1957. november (13. évfolyam, 47-72. szám)

1957-11-01 / 47. szám

2 „A hadsereg katonái rendszeresen növeljék politikai öntudatukat” A Krasznaja Zvjezda vezércikke Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Krasznaja Zvjezda csütörtö­ki vezércikkét a marxizmus- leninizmus halhatatlan eszméi diadalának szenteli. A lap fel­hívja a szovjet hadsereg kato­nai egységeinek parancsno­kait, politikai szerveit és párt­­szervezeteit, szüntelenül gon­doskodjanak arról, hogy a hadsereg katonái rendszeresen növeljék politikai öntudatu­kat, hogy a hadsereg és a flotta személyi állománya na­gyobb eszmei életet éljen, szo­rosan tömörítse sorait a kom­munista párt köré és erősítse kapcsolatait a néppel. Aláírták a Laosz egyesítésére vonatkozó egyezményt Mint a Reuter jelenti, Szu­­vannafuma, a laoszi királyi kormány miniszterelnöke és Szufanuvong, a patet­aoi erők vezetője aláírta az egyezményt Laosz egyesítésére. Megfigye­lők szerint az egyezmény nagy hatást gyakorolhat Délkelet- Ázsia jövőjének alakulására. Az egyezmény a héten ke­rül a laoszi nemzetgyűlés elé. Ha elfogadják, az újraegyesí­tett laoszi állam, a szomszédos Kambodzsával együtt, semle­ges folyosót alkot majd, mely Dél-Kínától a Sziámi-öbölig nyúlik. Ellender amerikai szenátor romániai látogatása Az Agerpres jelenti: Allen Ellender amerikai szenátor, a szenátus földművelésügyi bi­zottságának elnöke október 16—30-ig Romániában járt. Romániai tartózkodása alatt dr. Petru Groza, a nagy nem­zetgyűlés elnöke, Ghivu Stoica, a minisztertanács el­nöke és Emil Bodnaras, a mi­nisztertanács elnökhelyettese fogadta. A találkozó szívélyes légkörben zajlott le. Az ame­rikai szenátor ezenkívül ta­lálkozott nemzetgyűlési kép­viselőkkel, valamint az Inter­parlamentáris Unió román csoportjának tagjaival. Láto­gatásokat tett kutatóintézetek­ben, gyárakban stb. Feszült a helyzet Bolíviában Buenos Airesból jelenti ,a Reuters La Pazból érkező hír­adások szerint a bolíviai kong­resszus elfogadta az ostromál­lapotot kihirdető törvényjavas­latot. Ezt megelőzően csapato­kat küldtek Santa Cruz tarto­mányba, ahol állítólag federa­­lista mozgalom működik. Gutierrez, a Falange Socia­­lista Boliviana nevű ellenzéki párt vezére a sajtóértekezleten tagadta a kormánynak azokat a vádjait, hogy felforgató te­vékenység tette szükségessé az ostromállapot kihirdetését. Ki­jelentette, hogy Santa Cruz tartományban nincs semmiféle federalista mozgalom, a tarto­mány csupán helyi problémáit szeretné megoldani és a csapa­tok küldése csak fokozta a nyugtalanságot. Mint az AFP jelenti, John Foster Dulles amerikai kül­ügyminiszter szerdán Ricardo M. Ariasnak, Panama wash­ingtoni nagykövetének jelenlé­tében aláírta azokat az okmá­nyokat, amelyeknek értelmét Buenos Airesból jelenti az AFP. Aramburu, argentínai belügyiminniszter szerdai sajtó­­értekezletén kijelentette, hogy a napokban hivatalos közlést adnak fel, amely szériát .1958. február 23-án tartják Argen­tínában az általános választá­sokat. A belügyminiszter azt ben az Egyesült Államok visz­­szaszármaztatja Panamának a Panama-csatorna övezetében vagy annak közelében ameri­kai kézen levő területeket. A visszaadott terület összesen körülbelül 80 hektár. is közölte, hogy az október 5-én hirdetett ostromállapotot vasárnap 0 órakor megszün­tetik. Aramburu végezetül han­goztatta, hogy az október 22-én és 23-án letartóztatott 40 sztrájkolót szabadon en­gedték. Februárban tartják meg az argentínai választásokat Az Egyesült Államok visszaadja Panamának a csatorna­övezetben amerikai kézen levő területeket A három észak-afrikai ország értekezletének összehívását javasolja az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front Tuniszból jelenti az AFP. Az Algériai Nemzeti Felsza­badítási Front egyeztető és végrehajtó bizottságának ülé­séről kiadott záróközlemény javasolja, hogy a közeljövő­ben hívják össze Marokkó, Tunisz és Algéria képviselői­nek értekezletét, hogy ezen közös cselekvési vonalat dol­gozzanak­­ ki Algéria függet­lenségének előmozdítására. A közlemény ezután kijelen­ti: »Ha a francia nép újabb és jelentősebb erőfeszítéseket akar tenni a már visszavon­hatatlanul halálra ítélt gyar­mati rendszer tartósítására, tudnia kell, hogy az algériai nép azért fogott fegyvert, hogy egyszer és mindenkorra fel­szabadítsa magát. Az algériai nép nem fog meghátrálni és semmi sem fogja legyőzni. A közlemény szerint­­októ­­ber 20-án általános offenzíva indult, és megnyitották a­­sza­­harai frontot is. Az Algériai Nemzeti Fel­­szabadítási Front végül az ENSZ-hez fordul a háború megszüntetése érdekében, s ►„fajirtással” vádolja Francia­­országot. A Felszabadítási Front vég­rehajtó bizottságának kilenc tagja szerdán este látogatást tett Habib Burgiba tuniszi köz­­társasági elnöknél. Jólértesí­k­ forrásból köz­ük, hogy a bizottság két tagja, igen hamarosan Rabatba uta­zik, hogy ott a marokkói ural­kodóval találkozzék. Nyugat-Irián visszatérése mellett tüntettek Jáván Dzsakartából jelente az Új Kína: Indonézia második leg­nagyobb városában, a keletjá­­vai Surabajában nagy tünte­tést rendeztek az "ifjúsági fo­gadalmi nap" alkalmából. A tüntetők követelték a Nyugat- Irián felszabadításáért vívott harc meggyorsítását. A felvo­nulásiban 116 szervezet vett részt, köztük az ifjúság, a diákság és a kiszolgált kato­nák szervezetei. A tüntetés után tömeggyű­lést rendeztek. A gyűlésen ho­zott határozat felkéri a kor­mányt, hogy szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat Hol­landiával, ha Indonéziának nem sikerül békés eszközökkel visszaszereznie Nyugat-Iriánt. A határozat sürgeti továbbá a kormányt, hogy hatálytalanít­sa a kerekasztal egyezményt és államosítsa az összes hol­land vállalatokat Indonéziá­ban. A brit vadászgépek folytatják a védtelen ománi lakosság bombázását Kairóból jelenti az AFP.­­Ománnál tovább tart a felsza­badító harc, s a brit lökhajtá­­sos vadászgépek folytatják a védtelen lakosság bombázá­sát­ — jelentette ki a kairói rádió szóvivője, hozzáfűzve, hogy nemrégiben sok letartóz­tatás történt a Galeb imámhoz hű nacionalisták között. Magyr Nemzet Togliatti a milánói szociáldemokrata kongresszusról Rómából jelenti az MTI. Az Avanti vezércikkben fog­lalkozik a nemrég véget ért milánói szociáldemokrata kongresszussal. Hangoztatja, hogy a kongresszus híven tük­rözte a szociáldemokraták csődbe jutott politikáját. A Nenni-féle szocialistákat első­sorban az érdekli, hogy e kongresszus után milyenek a szocialista egyesülés kilátásai. A milánói kongresszuson két irányzat mutatkozott meg a szocialista egyesülés kérdésé­ben. A jobboldali irányzat be­szél ugyan az egyesülésről, de abban a saragati népellenes politika továbbfejlesztését lát­ja, amely utólag igazolná a pártszakadás előidézőit. A bal­oldali irányzat viszont az egyesülésben a centrizmus le­küzdését és egy független szo­cialista politika megvalósítását látja, amely megteremtené a kereszténydemokrata hatalmi monopólium felváltásának elő­feltételeit. A milánói kongresszuson azonban ez az utóbbi irányzat vereséget szenvedett — foly­tatja a cikkíró. — Sajnála­tosnak tartjuk ezt a tényt, de tudomásul kell vennünk. A milánói kongresszus — leg­alábbis, ami a szociáldemokra­ta pártot illeti , súlyos sír­követ gördített az egyesülés ügyére.­Az Unitéban Palmiro Tog­liatti vezércikkben foglalkozik a szociáldemokrata kongresz­­szussal és felveti a kérdést, vajon e kongresszus tényleg sírkövet gördített-e az összes szocialista erők egyesítésének folyamatára? Togliatti rámutat arra, hogy tavaly sokan a kommunista­­ellenes front szélesítésének eszközét látták a két szocialista párt egyesítésében. Az ilyen értelmű "­egyesítésre" valóban sírkövet gördített a milánói kongresszus. Ezzel veszélyes ábrándoknak vetett véget. A szociáldemokrata vezetők többsége olyan "egyesítési" platformmal állt elő, amelynek alapja a korhadt centralista politika, az alkotmány szabo­tál­ásában való bűnrészesség politikája, amelyet még ráadá­sul az amerikai külügyminisz­térium szájaízének megfelelő kommunistaellenes fanatizmus is kísér. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egység problémája le­kerül a napirendről — hang­súlyozza Togliatti. — Ellenke­zőleg, megszabadult a terep attól a zűrzavartól, amelyet azok teremtettek, akik az egye­sülésen az osztályharcról és a demokráciáért, valamint a szo­cializmusért folyó küzdelem­ről való lemondást és a kom­munistaellenes front szélesíté­sét értették. Megmarad azon­ban minden olyan erők egy­ségének szükségessége, ame­lyek azért akarnak dolgozni és harcolni, hogy Olaszországot a szocializmushoz vezessék. A milánói kongresszusnak éppen az a tanulsága, hogy ha egye­sülés felé akarnak haladni, fel kell számolni a szociáldemok­rata vezetők 10 éven át folyta­tott politikáját és szemétre b­ell hajítani a kommunistaellenes fanatizmust valamennyi — többé-kevésbé bevallott — származékával együtt. Saradat nem tudta létrehozni saját pártjában a „nagy koalíciót”. Rómából jelenti a DPA. Az Olasz Szocialista-Demokrata Párt továbbra is Saragat ed­digi elnök vezetése alatt ma­rad. Mint csütörtökön Rómá­­ben közölték, a párt 61 főből álló központi bizottsága két­napos vita és hiábavaló meg­egyezési kísérletek után csak Saragat híveit és a jobbszárny képviselőit választotta be a 11 tagú pártelnökségbe. A bal­oldali erők, amelyek elsősor­ban a Nemnihez való közeledés hívei, kimaradtak az elnökség­ből. Saragat a jobbszárnnyal va­ló szövetkezése után a közpon­ti bizottság 34 küldöttére tá­maszkodhat, a két baloldali csoport, Matteottié és Zagarié 24 küldöttből áll. Saragat nem tudta létrehozni saját pártjá­ban a „nagy koalíciót”, mert Matteotti és Zagari tudni sem akarnak a keresztény­demok­ratákkal és a liberálisokkal való együttműködés helyreál­lításáról és továbbra is a Nem­­­i-féle szocialistákkal való új­raegyesülést tartják a legfon­tosabb célnak. Franciaország kölcsönért fordul Nyu­gat-Németországhoz A l’Humanité ki­adása sze­rint Franciaország, amely az ország nehéz gazdasági és pénzügyi helyzete folytán kül­földi kölcsönre kényszerül, Adenauer Nyugat-Németorszá­­gához fordul. Franciaország alamizsnát kénytelen kérni a hitleri Né­metország utódától... íme, hova vezette országunkat kor­mányunk atlanti és európai politikája — kiált fel a Fran­cia Kommunista Párt lapja. — íme, hová vezettek bennünket a gyarmati háborúk, amelyek több mint tíz esztendeje Fran­ciaország eleven erőit pusztít­ják, míg a revansra vágyó Nyugat-Németország az Egye­sült Államok segítségével egy­re csak növelte gazdasági ha­talmát. A r­umanité felveti a kér­dést, milyen árat szab Aden­­auer azért, hogy Franciaor­szág hitelezője legyen.­­ Újból csak a mi nemzeti függetlenségünkre mérnek sú­lyos csapást az "­atlanti és az európai szolidaritás" nevében — írja a lap. Külpolitikai hírek A (Phenjan, TASZSZ) Kim Ir Szen vezeti a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság küldöttségét az Októberi For­radalom 40. évfordulójának ünnepségeire. A (London, MTI) Az angol kormány tudományos tanács­adó bizottsága jelentésben fi­gyelmeztette a kormányt: az angol tudósok színe-javát rendszeresen az Egyesült Ál­lamokba csábítják. Múlt év­ben az angol kutatók 40 száza­léka, a fizikusok 10 százaléka, a vegyészek 6 százaléka vál­lalt állandó munkát Ameriká­ban. A (Bonn, DPA) Adenauer kancellár dr. Ludwig Erhard gazdaságügyi minisztert ne­vezte ki helyettesévé. A (Bonn, DPR) Adenauer kancellár Brentano külügymi­niszter, Eizel pénzügyminisz­ter és Strauss hadügyminisz­ter kíséretében december kö­zepén Párizsba utazik, a NATO ülésére. A (Bukarest, MTI) A Ro­mán Munkáspárt Központi Ve­zetőségének meghívására Bu­karestbe érkezett az SZKP régi harcosainak egy csoport­ja. A küldöttség részt vesz a 40. évforduló alkalmából ren­dezendő romániai ünnepsége­ken. A (London, Reuter) Lord Home, a nemzetközösségi ügyek minisztere közölte a Lordok Házának ülésén, hogy a brit kormány szakítani akar a hagyományokkal és nők szá­mára is lehetővé kívánja ten­ni, hogy tagjai lehessenek a Lordok Házának. A (Bangkok, AP) A thaiföldi hadügyminisztérium cenzúrát rendelt el hat bangkoki lap fölött. A hat lap között van a Szanszeri, Thanarat marsall lapja, valamint a Nor Farb című baloldali lap. E két lap vezette a bangkoki sajtóban az Amerika-ellenes kampányt. A (Teherán, AFP) hoszadik hetven letartóztatott híve kö­zül negyvenegyet szabadon­­bocsátottak. A többi letartóz­tatottat államellenes tevékeny­séggel vádolják. A (Párizs, Reuter,) Joseph Bech luxemburgi miniszter­elnök és külügyminiszter vált­ja fel az olasz Giuseppe Pellát a NATO-tanács elnöki tiszté­ben. Bech elnököl majd a de­cemberi NATO-értekezleten is. A (London, Reuter) Charles Waterhouse kapitány, a kon­zervatív párt parlamenti a szuezi lázadóinak­ vezetője lemondott mandátumáról. •P­ént­ek, 1957. november 1. hite mögött van KÉTVÁGÁNYOS KÜLPOLITIKA Nemrég Kisi japán minisz­terelnök táviratot intézett Bulganyinhoz, a Szovjetunió miniszterelnökéhez. A táv­irat, amelyet nyilvánosságra hozott a világsajtó lényegében egyetlen kérdéssel foglalkozik, mégpedig a nukleáris kísérle­tekkel. A japán kormány Kisi táviratában újólag hangoztatja azt a kívánságát, hogy a nagy­hatalmak szüntessék be az atomfegyver-kísérleteket. Fog­lalkozik a londoni leszerelési tárgyalásokkal és eredményte­lenségének okait abban látja, hogy a tárgyaló felek egy ré­sze az atomfegyver-kísérletek beszüntetését csak az általános leszerelés és az ezzel kapcsola­tos valamennyi probléma meg­oldásával együtt tartja meg­valósíthatónak. A Szovjetunió viszont — mint ismeretes —, azon a szilárd véleményen van, hogy a nukleáris kísérle­tek beszüntetése az érdekelt hatalmak megegyezése alapján a leszereléstől függetlenül is megvalósítható. Rendkívül figyelemre méltó Kiss üzenetének az a része, amely — félreérthetetlen fo­galmazásban — állást foglal amellett, hogy a leszerelési tárgyalásokat folyatassák a nukleáris kísérletek beszünte­tése után. A japán üzenetet tárgyának komolysága és fontossága miatt nagy figyelemmel ke­zelték Moszkvában. A szovjet kormányfő megelégedését fe­jezte ki válaszában a japán kormány álláspontja felett. Különösen jelentősnek tartja azt, hogy Japán — miként Kisi távirata jelzi — arra törek­szik, hogy az ENSZ jelenlegi ülésszaka tegyen intézkedése­ket az atomfegyver-kísérletek beszüntetés­ére. »Megegyezik az a nézetünk — hangsúlyozza a szovjet válasz —, hogy a kísér­leti robbantások beszüntetését, amiint ön táviratában rámutat, keresztül kell vinni, függetle­nül attól létrejön-e megálla­podás a többi leszerelési kér­désben.* A japán sajtó kedvezően fo­gadta a szovjet kormány vála­szát.. Az egyik kommentár hangsúlyozta hogy: ellentétben Eisenhower elnöknek és Mac­­millan miniszterelnöknek Kisi táviratára küldött válaszával. Bulganyin üzenetének jellemző vonása az, hogy pozitívan érté­keli az atomfegyver-kísérletek beszüntetésére vonatkozó ja­pán javaslatot s ez utalásnak tekinthető arra nézve, hogy a S­zovj­etu­ni­ó­nak szándékában áll a japán javaslat támoga­tása Valamennyi nép közül a japán szenvedett a legtöbbet az atomfegyvereiktől, a nuk­leáris kísérletek hatásától. Kétségtelen tehát, hogy a to­kiói kormány a japán közvé­lemény óhajának és határozott kívánságának adott kifeje­zést a szóban forgó távirat­ban. Annál inkább meglepetést keltettek — mind Japánban, mind a Szovjetunióban, sőt az ENSZ delegátusai körében is — azok a gyakorlati lépé­sek, amelyeket Tokió a nuk­leáris kísérletek kérdésében tett az elmúlt napokban. Az történt ugyanis, hogy Bulganyin válasza után a ja­pán külügyminisztérium nyi­latkozatot tett közzé s ebben — bármily különösen hangzik — kijelenti: "A szovjet kor­mány helytelenül értelmezte a japán javaslatot, mert Japán nem ajánlotta, hogy az atom­fegyver-kísérleteket válasz­szák külön a leszerelés általá­nos problémáitól." Ezek után természetesen már jóval ki­sebb csodálkozásra ad okot a japán küldött magatartása az­­ ENSZ-ben. A japán leszerelési javaslat ugyanis és a delegá­ció álláspontja a vitában tel­­­­jes mértékben összhangban áll az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország ja­vaslataival, amelyek a nuk­leáris kísérletek beszüntetését összekapcsolják más leszere­lési kérdések megoldásával. Egy pontban azonban — lát­szólag — eltér ezektől. Java­solja ugyanis, hogy az ENSZ legközelebbi ülésszakáig, vagyis egy évnél rövidebb időre függesszék fel a kísér­leteket. Ez azonban a gya­korlatban nem jelent semmit, hiszen csupán arra az idő­szakra vonatkozik, amely­­ egy újabb kísérlet előkészíté­séhez szükséges. A japán közvéleményt nyil­vánvalóan élénken foglalkoz­tatja a nukleáris kísérletek eltiltásának sorsa és az az el­lentmondásos magatartás, amelyet ebben a kérdésben a tokiói kormány tanúsít. Erre vall, hogy az Aszahi című japán lap tudósítója, mint ismeretes, a napokban felkérte Gromiko szovjet kül­ügyminisztert, nyilatkozzék a nukleáris kísérletek beszünte­téséről. "­Hogyan értékeli az ön kormánya a japán lesze­relési javaslatot, különös te­kintettel az atom- és hidro­­génfegyver-kísérletek eltiltá­sára?" — ezt a kérdést tette fel a japán újságíró. Gromiko válaszában többek között hangsúlyozta: "A japán határozati javaslat egyáltalán nem könnyíti meg az atom- és hidrogénfegyverkísérletek haladéktalan beszüntetésének megoldását. Természetes, hogy a közgyűlésben sok megbízott felteszi a kérdést: mi a hely­zet most? Egyfelől a japán kormánynak a Szovjetunió kormányához intézett felhí­vása és Fuzsijama úrnak, a jelenlegi ülésszak elején el­mondott beszéde azt állítja, hogy a japán kormány híve az atomkísérletek haladékta­lan és feltétlen beszüntetésé­nek. Másfelől, amikor konkrét javaslatok megvitatására ke­rül sor az ENSZ-ben, a japán fél ellentétes értelmű javasla­tot terjeszt be. Igaz, hogy egyes nyugati hatalmak képvi­selői dicsérték a japán küldöt­tet a politikai bizottságban, mert az ő álláspontjukat támo­gatja. De hogyan részesíthet­nék kedvező fogadtatásban a japán határozati javaslatot azok, akik az atom- és hidro­génfegyver kísérletek azonnali és feltétlen eltiltását követe­lik? Más szóval a közgyűlés­ben sokan megkérdezik, ho­gyan helyezkedhet a japán kormány más álláspontra Tokióban és merőben más álláspontra az ENSZ-ben?* Egyébként a tokiói külügyi szóvivő, amikor a Gromiko nyilatkozatában foglaltakat cá­folni próbálta, maga is kije­lentette, hogy Japán gyakor­lati megfontolásokból "rugal­­mas* tervet javasolt. Való­színű azonban, hogy a japá nép, amely már átélte a hiro­­simai szenvedéseket, nem ré­szesíti kedvező fogadtatásban kormányának "rugalmas* ha­tározati javaslatait. Ezeket a javaslatokat bármily rugalmasak — sem a kormány korábbi nézeteivel, sem pedig a közvéleménnyel nem lehet összeegyeztetni. Az ilyen "kétvágányos" külpoli­tika a nemzetközi közvéle­mény bizalmát sem növeli — s erről éppen a japánoknak le­hetnek bőséges tapasztalataik. A Szuezi-csatorna igazgatóság egyetlen hivatalos nyelve az arab lesz Izmailiából jelenti az AFP. Hivatalosan megerősítik, hogy ezentúl az arab nyelv lesz a Szuezi-csatorna igazgatóság egyetlen hivatalos nyelve. Jones, a csatorna egyiptomi hivatala elnökének az arab nyelv kizárólagos alkalmazá­sáról hozott döntése folytán a francia nyelv nem lesz többé második nyelv, ahogy ezt a Társaság államosításának idő­pontjában elismerték. Minthogy a hajózási társa­ságok levelezése a csatorna­­igazgatóság port-szaidi vagy szuezi képviselői útján törté­nik, e döntés alkalmazása arra kényszeríti majd őket. hogy a levelek és a hivatalos jegyzékek lefordítására jóval több egyiptomi tisztviselőt al­kalmazzanak. A (Belgrád, Tanjug­) Alek­­szij, Oroszország pátriárkája és Vikentije, a szerb-pravo­­szláv egyház pátriárkája kö­zös közleményt adott ki a két egyház együttműködéséről. A (London, Reuter) A brit haditengerészeti minisztérium parlamenti titkára bejelentet­te az al­sóházban, hogy a mi­nisztérium négy, irányított lö­vedékekkel felszerelt rombolót rendelt.

Next