Magyar Nemzet, 1957. november (13. évfolyam, 47-72. szám)

1957-11-01 / 47. szám

4 Ifjúságunk védelmének feladatai A nemrégiben megalakított gyermek- és ifjúságvédelmi ta­nács egyike kormányzatunk legjelentősebb alkotásainak. Csak örömmel üdvözölhetjük, hogy első ülésén orvosok, pe­dagógusok egyaránt részt vet­tek és sok értékes tanácsot ad­tak a hivatalos szervek meg­jelent képviselőinek. Nincs szó kevesebbről, mint hogy if­júságunkat a szocialista társa­dalom gondoskodásával nevel­jük népi államunk önzetlenül, odaadóan dolgozó ifjúságává. Ennek a feladatnak megoldása számos előmunkálatot igényel. Ezek közül — azt hisszük — egyik legfontosabb, hogy gon­dos szociográfiai munkával mérjük fel és kapjunk pontos, valóságos képet ifjúságunk családi körülményeiről, szociá­lis helyzetéről. A másik fontos tennivaló, a gyermekkel foglal­kozók szaktudásának fejlesz­tése. Döntési, intézkedési jogot kapott a tanács, mi sem ter­mészetesebb, mint hogy dönté­seit csak a való helyzet teljes és kíméletlen feltárása után hozhatja meg. A szociográfiá­nak haladó hagyományai van­­nak Magyarországon. A hábo­rú előtt és a háború alatt akadtak szociográfusok, akik a Horthy-rendszer ellenére vé­gezték ezt a munkát és köny­vekben, cikkekben számolt­ak be a városi és falusi társa­dalom akkori helyzetéről. Nem árt ezeket ma átnézni, mert kissé elfelejtettük, milyen is volt az ország lakosságinak helyzete a Horthy-elnyomás idején. A magyar szociográfiá­nak ezeket a szellemi termé­keit mintául tekinthetjük, hogy hasonló módszerekkel vizsgáljuk meg az elmúlt évek­ben kialakult helyzetet, annak minden előnyével és hátrányá­val együtt. Ha majd ezt a szociográfiai munkát elvégezzük, akkor kezdhetnek neki az orvosok, pedagógusok és a hivatali sze­mélyek, hogy áldozatkész együttműködéssel dolgozzák ki a jelenlegi hibák kijavításá­nak módszereit. Természetesen addig is meg kell oldani gya­korlati feladatokat. Segíteni kell a kisfizetéses nagy csa­ládokon, javítani kell a böl­csődék, óvodák helyzetén, de a kérdés maradandó rendezése a helyzet felmérésétől függ. A másik feladat a gyerme­kekkel foglalkozók szaktudá­sának fejlesztése. A társadalmi körülmények gondos felméré­sével párhuzamosan kell meg­szerezniük a korszerű gyer­mek- és ifjúságvédelemhez szükséges szaktudást azoknak, akik ennek a nemes feladat­nak szentelik életüket. Ez a szaktudás természetesen nem lehet politikától elvonatkozta­tott, légüres térben mozgó szaktudás, hiszen célja éppen a dolgozó nép, munkások, pa­rasztok, haladó értelmiségiek fiainak minél tökéletesebb ne­velése. Pontos társadalmi diagnózis birtokában, megfelelően kép­zett erők bevonásával adha­tunk hasznos tanácsokat a szü­lőknek. Az ő segítségükkel alakuljon ki már a gyermek otthonában az az egészséges társadalmi közvélemény, ame­lyet aztán magával visz fiatal­ságunk az életbe is. Nőtaná­csaink igen helyesen ország­szerte készülődnek a téli es­ték nevelőmunkájára. Hasznos előadásokkal igyekeznek felvi­lágosítani az anyákat és a leendő anyákat gyermeknevelő feladatukról. Azt hisszük a Hazafias Népfrontnak — ép­pen azért, mert társadalmi mozgalom — részt kell vállal­nia ebben a nevelő munkában. Rengeteget tehet a népfront társadalmi úton a tanács mun­kájának sikere érdekében és ezt a kötelességét nem szabad elmulasztania. Máté Iván S ivott, egyhajtásra, a más­napos korhelyek mohóságával, s mert észrevette, hogy hős­nőnk ugyancsak tépelődik, ne­hezen tud napirendre térni a ►►könyvelési manőverecske** fö­lött. — Gixer kizárva! Ne tes­sék aggódni! — mondta. — Én a művésznő helyében már egé­szen máson, a körítésen gon­dolkoznék. Hogy országos szen­záció: kimondott kultúrese­mény legyen. Hősnőnk — pedig hányatott művészélete során ugyancsak megszokta a szókimondást, s alkalomadtán maga se húzó­dozott tőle — a “körítés** hal­latára valósággal émelyegni kezdett, mert noha illúziói már régen, már szinte képezdés ko­rától fogva nem voltak, a nyegle, a hetykén fitogtatott cinizmustól azért még messze volt, s ha mondta, nemcsak önámításból, de kicsit a mes­tersége szentségét védelme­zendő is mondta: — Körítés? Miről beszél? Mit kell, hogy értsek a maga “körítés”-e alatt, Berkenye? Amire Berkenye kortárs, visszakozva, mert másnapos idegeinek jót tett a konyak, s érzékenysége egy orron kop­pintott kuvaszéval ért föl: — Bocsánat! A műsorról be­szélek. Az avató ünnepség mű­soráról — mondta. — Mert... lesz, a művésznőt ismerve még feltételezni se bírom, hogy ne legyen. Csak... milyen lesz? — No, milyen? — enyhült kissé a mezővári Mefisztote­­lész iránt hősnőnk neheztelé­se. — Maga milyennek kép­zelné, Berkenye mester? — Monumentálisnak! Hely­szín: a gála-terem, a Korona Szálló egykori gála-terme. Igaz, jelenleg a Terményfor­galmi bérli, s babot meg gabo­nás zsákokat tárol benne, de duma dolga: valaki rámenős tag egy-kettő kiegyezhet vele. Dekoráció: csak egész enyhén, az illendőségig vörös jellegű. Ám a csillárok, a gála­terem momentán körtetlen, foghíjas csillárai mind ragyognak, mind ontják a fényt, ami kell, ami szükséges is, mert mi sze­gény, isten háta mögötti te­remtményei a szocializmusnak, honnan vennénk jupiter-lámpá­­kat akár egy minimális levi­lágításhoz is? — Jupiter-lámpákat?! — Hát. Elvégre ... filmesek is lesznek, híradó-filmesek. Harapnak rá, csemege lesz ne­kik a múzeum-avatás, ha a művésznő amúgy barátilag, a régi ismeretségre hivatkozva meghívót küld nekik. — Ez nem is rossz. Ennek a fickónak aranyat ér a fan­táziája —– gondolta hősnőnk. — Csak egyben téved: a nexu­saim megítélésében. De mind­egy. A filmes tipp ettől füg­getlenül jó, sőt: pazar tipp. S ha másképp nem megy: Csa­tén, a SEHU-központon ke­resztül kell mozgósítani egy forgató­csoportot. Hangosan viszont: — Eddig jeles. Azt is mond­hatnám: a lelkembe látott, Berkenyécském. És tovább hogy’ lesz? Magát a szorosan vett műsort milyennek kép­zeli? — Csokornak, kezét csóko­lom! — honorálta a dicséretet egy még merészebb, még test­hezállóbb tipp felvillantásával Berkenye kortárs. — Egy la­zán kötött, hat-hétszálas mar­garéta-csokornak, a közepén pipaccsal, vagyis a művésznő már klasszikusnak mondható “Csont-szambá«-jával. Jól kép­zelem? Tapsolhat Gezővár? Része lesz az Isteni Szirom utolérhetetlen művészetében? — Esetleg — köszönte meg a hódolatot egy családias, csalás rajongóknak kijáró mo­sollyal hősnőnk. — Esetleg? Mi az, hogy “■esetleg**? — méltatlankodott Berkenye kortárs. — Talán ... lenéz bennünket, vagy Indisz­ponálva van a művésznő? — Dehogy. — Hát akkor... akkor meg? — Mást, egy költeményt gondoltam fő számnak. A ma­ga költeményét, Berkenye mes­ter. — Melyiket? — nyelt egy na­gyot, s kapott engedelem nél­kül is az üveg nyaka után, hogy bátorságot vegyen az el­következendőkhöz, Berkenye kartárs. — A legújabbat. Egy SEHU- verset. Berkenye kartárs úgy elcso­dálkozott, hogy csodálkoztá­­ban, mert megfeledkezett róla, a konyakot is a szőnyegre csurgatta. — Egy SEHU-verset? — ké­­rődzte vissza hősnőnk szavait. — Hisz nekem, hiszen én ... se régen, se legújabban nem írtam SEHU-verset. — De fog. — Ki mondta? Ki volt az a hitvány, az a becsület­gyilkos rágalmazó? Agyonvágom, a belét taposom ki, ha ... — Csitt! Ne tüzeljen! — tette jobb keze mutató ujját az átkozódó Berkenye kortárs szájára hősnőnk. — Én mond­tam. Illetve... én kérem meg rá, hogy írja remekbe. — Lehetetlenség! — Magának? A maga elasz­tikus, mindenre fogékony te­hetségének? — Lehetetlenség!! — Nézze, mindent én adnék. Eszmei mondanivalót, hangu­latot, a férjemnél alkotó sza­badságot is kijárnék. Magára csak a formábaöntés maradna. Helyes? — Lehetetlenség!!! — Jó. Nem agitálom to­vább, csak éppen... a fantá­ziáját szeretném megmozgatni lücsit. Én, ha képes volnék rá, ha a maga tehetségének csak a felével is meg lennék áldva, egy nagy, egy szinte történel­mi méretű tablóval kezdeném a verset. Azt mutatnám be, hogy hogyan, micsoda ósdi, micsoda primitív­ módszerek­kel történt a selejt- és hulla­dékgyűjtés régen. Majd egy merész, egy lényegében forra­dalmi jellegű fordulattal arra térnék rá, hogy hogyan látja el ugyanezt a feladatot a SEHU. Új módon, szocialista módon, az emberre, mint be­gyűjtési alanyra és annak élet­­színvonalára is tekintve. A vé­gén aztán, mert megérdemli, néhány elismerő, de tárgyila­gosan elismerő szót a férjem­ről, Bumburucz Ödönről is ej­tenék, aki a SEHU-t, mint a társadalom anyagi tényezőjét egyben a kultúrforradalom­ té­nyezőjévé is tette a község­­mozgalommal ... Nos, még mindig azzal felel a kérésem­re, mert se hite, se bátorsága hozzá, hogy »lehetetlenség«?! Berkenye kortárs úgy érez­te: csapdába ejtették, keze­­lába gúzsban, s hogy aki a he­ves, szenvedélytől fűtött LEHU-tirádát intézte hozzá, nem is nő, de maga a szocia­lista-realista ábrázolásmód fú­riája. Megadni azonban nem adta meg magát. — S az ihlet? — kérdezte fullatagon, maradék ereje tel­jes megfeszítésével. — Itt van! — fogta nyakon a konyakos üveget hősnőnk, mintegy visszaadva a köl­csönt, a »körítés«-ért, Berke­nye kortárs cinizmusáért fizet­ve cinizmussal. — Kevés? — feszítette to­vább a húrt. — Nem bánom: a honoráriumról is beszélhe­tünk, ötszáz elég lesz? Mert gondolom: ötszáz forintot játszva kibír a harmincezer forintos propagandakeret. — S a... halhatatlanság? Az utókor megbecsülése? — suttogta mintegy önkívület­ben, a vérpadra hurcolt áldo­zat kétségbeesésével Berke­nye kortárs, de hasztalan. Hősnőnk fölkacagott, kika­cagta: — Mire az magának? Megél belőle? — kérdezte. Majd látva, hogy betört már, tajtékot se túr, csak szuszogni képes az imént még szilaj, ponyvát rángató mén: Berke­nye kortárs költői önérzete. — Csapjon föl, itt a kezem! — mondta. — Házi szerzőm lesz, Pestre is magammal­­ vi­szem, ha sikerünk lesz. — De a nevem! A nevem! — tette össze a kezét, mintegy irgalomért rimánkodva Berke­nye kartárs. — Hazugnak, ge­rinctelennek kiáltanak ki, mert ezt itt — mutatott az Ars poeticára — mindenki, széles a Gezővár ismeri?! — Mondja már. Legfeljebb névtelenül írja meg, én meg mással, más valakivel szaval­­tatom el a SEHU-verset. Meg­egyeztünk? Meg, a végén persze, hogy megegyeztek. Mi több: a vers is világra jött, bár némi huza­vona, s többszöri nekirugaszkodás árán s nem az eredetileg ki­alkudott háromnapos alkotó szabadság alatt. Hogy miért? Mert, ha eddig még nem tudtuk volna, »meteorológiai depresszió*­ is van a világon — előidézői az anti- és más egyéb ciklonok, valamint a passzát és antipasszát szelek —, ami­kor is az alkotó ember úgy érzi, hogy a teste minden négyzetcentiméterére neheze­dő nyomás nem is 1033 gramm, de ugyanannyi mázsa, ennek folytán nemhogy alkotni, de élni sincs kedve, s ha méreg lenne, a legszívesebben meg­inná, semhogy írásra használ­ná a tintát. De megérti, föl tudja fogni ezt egy laikus? Hogy is tudná, amikor — bár szintén művész volt — még hősnőnk is úgy véleke­dett, hogy »mese a meteoroló­giai depresszió**, egy trehány teve: lustaságból halogatja a SEHU-vers “tekemés**-ét Ber­kenye kartárs. S csak akkor bocsátott meg neki, akkor emelte meg egy ráadás százforintossal még a honoráriumát is, amikor vég­­re-végre, az alkotó szabadság hetedik napján kezében volt a vers, s azt szenzációsnak, mi több: a községmozgalom isko­la­versének minősíthette. Különösen egy átmenet: az a rész nyerte meg a tetszését, ahol Berkenye kartárs a múlt primitív módszereiről a SE­­HU-módszerekre s egyben Bumburucz kortárs érdemeire tért át. Hangzott pedig ez a rész a következőképpen: Mindezzel a SEHU birkózik meg már ma. Mindezért, Bumburucz, téged illet pálma. Lesznek, akik az idézett so­rokat olvasva — a rosszmáj­ú­­ak — azt mondják majd: — Fene ez, nem vers! Kla­pancia! Mások — az irigyek — vi­szont oda nyilatkoznak, hogy huszonöt botot, s nem hatszáz forintot érdemelt volna érte Berkenye kartárs. A közömbösek pedig, akik­nek se szívük, se fülük a vers­hez: — Hát aztán? — ennyit mondanak csak. Pedig, ha vannak végzetes verssorok, ezek a legnagyobb mértékben azok voltak! Azok bizony, különben mért sugallták volna hősnőnknek a ►►filmben gondolkodását? Azaz: mért késztették arra, hogy statiszta­ tapasztalatai alapján egy jelenetet képzeljen el, melynek színhelye a Ko­rona-szálló pompásan kideko­rált, csillárok megvilágította gála­terme, szereplői pedig a vers szavaló­ja, s a szerény, pironkodó, talpig feketébe öl­tözött Bumburucz kortárs. A jelenet tartalma viszont: 1. A gép lassú kocsizással végigmegy a termen. Először a főfeliratot olvassa le: “Éljen a község-mozgalom!**, aztán Bumburucz kartárson, majd a szavaion áll meg. 2. Versmondás, s az idézett sorok pillanatában a szavaló egy pálmaágat vesz elő a háta mögül, s azt Bumburucz kar-­­ társnak nyújtja. (Vége következik) UI­BÁN ERNŐ: KULTÚRBOTRÁNY GEZŐFÁROTT­Y CSOKONA­I: „A tollra­­lymi nyögve nyelő or­szág!" Magyar Nemzet Francia lapok a Köztársaság téri pártház előtt lefolyt ünnepségről Párizsból jelenti az MTI. A l’Humanité budapesti tudó­sítója beszámol a Köztársaság téri pártház előtt lefolyt szer­dai ünnepségről és közli, hogy 250 000 budapesti dolgozó vett részt az ünnepségen. A l’Humanité tudósítója emlékeztet október 30. szomo­rú estéjére, amikor kommu­nisták és hazafiak függtek a Köztársaság tér fáin, szörnyű módon megkínozva. Egy év eltelt és ugyanezen a téren 250 000 dolgozó gyűlt össze a főváros minden részéből, hogy megemlékezzem a mártí­rokról. Marosán Györgynek, a bu­dapesti pártbizottság első tit­kárának beszédét idézi a l’Humanité tudósítója, majd megállapítja, hogy többször lelkes tapsvihar szakította félbe a beszédet. Hírügynökségi tudósítás alapján a Libération és a Pa­risien hibéré is megemléke­zik a budapesti nagygyűlés­ről. KÉT ÚJ TUDOMÁNYOS OKTATÓFILM Az Egészségügyi Minisz­térium intézkedésére tudomá­nyos, oktató és ismeretterjesz­tő keskenyfilmeket­­készítenek. Újabban két ilyen film ke­rült forgalomba. Az egyiket az Országos Idegsebészeti Kutató Intézetben végzett agyműtét­ről vették fel. A film tizen­nyolc percig tart, főleg ideg­­gyógyászokat és agyműtéttel foglalkozó orvosokat érdekel. Oktató film készül A­ Heine- Medines mozgási zavarok utó­kezeléséről. A film az Orszá­­gos Reuma- és Fürdőügyi In­tézet Heine-Medin osztályán készült. A kép huszonötperces, bemutatja a gyermekbénulási betegségek utókezelésénél al­kalmazott módszereket. Ezen­kívül a néző elé vetíti az utó­kezelésekre létesített kórházi osztályokat, a berendezési tár­gyakat és műszereket. A főváros egészségügyi osz­tálya e két filmre felhívta a kórházak és szakorvosi ren­delőintézetek igazgatóinak fi­gyelmét. Azokban a kórházak­ban, ahol keskenyfilm vetítő­gép van, az orvosoknak, ápoló­nőknek és védőnőknek helyi­leg mutatják be a legújabb tu­dományos és oktató filmeket. Három új vonal nyílik jövőre a moszkvai Metrón Moszkvából jelenti az MTI: 1958-ban három újabb vona­lon indulnak meg a Metró szerelvényei. Május 1-re átad­juk rendeltetésének azt a 6,3 km hosszúságú szakaszt, amely a földalatti körvasútét össze­köti a mezőgazdasági kiállí­tással, s a körülötte épült új lakótelepekkel. . Gyors ütemben készül az a vonal is, amely a központot a Lenin-hegyi egyetemmel és az új délnyugati városrésszel kapcsolja össze. Ennek a vo­nalnak egy része a Lenin­­stadionig már az idén meg­nyílik. Vonalvezetésének ér­dekessége, hogy a pálya a stadionnál feljön a föld fel­színére és kétemeletes hídon keresztezi a Moszkva folyót. Ugyancsak az év végére ter­vezik annak a vonalszakasz­nak a megnyitását, amely az egyik sugár meghosszabbítása­ként Moszkva egyik keleti elővárosát kapcsolja be a for­galomba. Ennek a vonalnak az építését úgy oldják meg, hogy a lakott területek alatt alagútban közlekednek majd a szerelvények, a külső terü­leten­ viszont már a föld fel­színén folytatják útjukat.­­ Az NDK-ban képezik ki az ország első nyergesújfalui műszálgyárának szakembereit. Nyolc mérnök, technikus és fizikai dolgozó utazott a Vis­­cosa gyárból öthónapos tanul­mányútra a Német Demokra­tikus Köztársaságba. Vissza­térve ők tanítják majd be az új gyár dolgozóit. RÁDIÓMŰSOR Péntek, november 1 KOSSUTH. 8.10: Operettmuzsika. 8.50: A Belgrádi Rádió népi együt­tesének műsorából. 9.10: Zenekari hangverseny. 10.10: Óvodások mű­sora. 10.30: A Sztálinvárosi Építők fúvószenekara. 11.00: Rádióegye­tem. 11.30: Hangszerszólók. 12.10: Tánczene. 13.00: A belterjes gaz­dálkodás útján. 13.15: Lakatos Vin­ce zenekara.­ 14.00: Úttörő híradó? 14.20: Részletek Donizetti Lammer­­moori Lucia c. operájából. 15.10: Gyermekműsor. 15.40: Énekszá­mok. 16.10: A Magyar Hang­lemezgyártó Vállalat legújabb fel­vételei. 16.50: Riport. 17.00: Szív küldi... 18.10: Operaest világhírű művészek közreműködésével. 18.50: Ifjú Figyelő. 19.10: Chevalier éne­kel, Leo Clarens és zenekara ját­szik. 19.52: Jó éjszakát, gyerekek. 20.20: Magyar népdalok. 21.05: A 75 éves Bölöni György üdvözlése. 21.27: A Magyar Rádió szimfoni­kus zenekarának hangversenye. 22.45: Magyar siratóénekek. 23.00: Éji zene. 0.10: Magyar dalok. PETŐFI. 14.20: Könnyű zene Prágából. 15.00: Zenekari hangver­seny. 15.40: Könyvismertetés. 16.00: Szovjet zenei hét: Szovjet népek zenéjéből. 16.40: Ifjúsági műsor. 17.00: Fúvószene. 17.40: Szerelem a fűzfák alatt. Rádióballada. 19.05: Beethoven-művek. 19.45: Zenei anekdoták. 20.00: Madrigálok. 20.20: Heti hangversenykalauz. 21.05: Os­­car Peterson zongorázik. 21.20: Külpolitikai kérdésekre válaszo­lunk. 21.30: Ifj. Kovács Imre és zenekara játszik. 22.00: Tánczene. A moszkvai rádió műhold pályázata A moszkvai rádió az elmúlt napokban pályázatot hirdetett a mesterséges hold megfigye­lésére. A pályázaton minden­ki részt vehet. A tudományos vonatkozású anyagokat átad­ják a nemzetközi geofizikai év rendező szerveinek, a rádió pedig közvetíti a legjobb iro­dalmi műveket. Kiváló szov­jet tudósokból és írókból álló bíráló bizottság ítéli majd oda a díjakat. Pályadíjat kaphat a tudományos szempontból leg­értékesebb közlemény a mes­terséges hold rádiójelzéseinek vételéről, figyelembe veszik az elbírálásnál a jelzéseket tar­talmazó hangfelvételeket, és a beszámolókat a megfigyelé­sekről. A mesterséges hold vi­zuális megfigyeléséről szóló legrészletesebb és legponto­sabb közlemény is díjat kap, hasonlóképpen jutalmazzák a mesterséges bolygóval kapcso­latos legjobb novellákat, cik­keket, elbeszéléseket is. A pá­lyaműveket a moszkvai rádió­hoz kell beküldeni. .■péntek, 1957. november 1. Malánca izért komp, a Sló­zán »Hahó, hahó! Szeretnénk át­menni!« A tiszaparton kiáltozunk a túlsó oldalon veszteglő komp révészeinek. Köd van, s csak a szürke vizet, meg a felette kifeszített drótkötelet látjuk. Azt figyeljük, hogy mozog-e a kötél, mert akkor van útban a komp. A környék, egyébként csendes, őszies. A parton ala­csonytörzsű füzek, nyurga­növésű nyárfák állnak, felet­tünk meg valahol a ködben olykor-olykor gágogó vadlibák húznak el. Most m­egmozdul a drótkötél. Jön... Még nem látjuk, csak beszédfoszlányo­kat hallunk egyre közelebb­ről. De már látszik is Egy csutkásszekér meg egy kerék­páros van rajta. A szolgálatot két révész látja el. Az egyik a drótkötélen futó húzóját ke­zeli, a másik pedig a vitel­díjat szedi össze az utasoktól. Gumicsizmában, esőkabátban vannak, morcosak és szótla­­nok. A komp orra a partra épített pallóhoz ütődik, a két révész kilép, a kompot a cö­löpökhöz láncolják, s kapuját — mely egy korlátfából áll — kinyitják. Gépkocsival vagyunk, s a lejtős földúton már éppen le­felé ereszkedünk, amikor az egyik révész tiltakozóan fel­emeli kezét: »Gépkocsit nem szállíthatunk!« Megütődünk, mert hisz az előbbi rakott sze­kér semmivel sem nyomhat kevesebbet, mint a mi gépko­csink. »A folyamrendőrség le­tiltotta — folytatja —, mivel­hogy a komp nem jó. Minden csapolásnál kétujjnyi ékek tá­­tonganak rajta, erőtartása nincs, a fenékpallók is rosszak, meg aztán folyik is. A vizet állandóan merni kell belőle...« Mindezt úgy jelentik, akár a katonaságnál a szolgálat­­vezető. Hiszen valami ilyesféle lehet ő is, mert úgy mutatko­zik be, hogy “Márkus István egyes számú szolgálatos«, ami­ből mindjárt sejtjük, hogy a kompon parancsnoki hatásköre van, melyet pontosan és fe­gyelmezetten lát el. »Lovas­szekeret is csak néhány napig szállítunk — mondja —, aztán leállunk, Tiszabőnél megszű­nik az átkelés. Pedig ez »map­­pás út« — teszi hozzá, ami nyilván azt jelenti, hogy a térképen is mint hivatalos át­kelőhely van feltüntetve. A kompjárat itt csaknem egyidős a Tiszával. Valamikor azok a földtulajdonosok tar­tották üzemben, akiknek a Tisza mindkét oldalán terült el a birtokuk. De a helybelie­ken kívül, vásári napokon itt szokott átkelni Kunhegyes, Fegyvernek, Törökszentmiklós és Tiszasüly népe is. A komp most az útfenntartó vállalaté, karbantartásáról neki kellene gondoskodni. De csak a hasz­nát teszi zsebre, ami pedig nem éppen megvetendő összeg, mert például piackor és vá­sárkor napi ezer—ezerötszáz forint között váltakozik a be­vétel. No, de szabály, az szabály, visszafordulunk. Megtehetjük, gépkocsival vagyunk. De mit csinálnak majd azok a gaz­dák, akik munkájuk miatt na­ponta kénytelenek átkelni a Tiszán? Jó lenne, ha az út­fenntartó vállalat valami más megoldást találna, mondjuk — az átkelés beszüntetése he­lyett — megjavíttatná a kom­pot! Ari Kálmán

Next