Magyar Nemzet, 1957. december (13. évfolyam, 73-96. szám)

1957-12-01 / 73. szám

* A Vasas szakszervezet XXII. kongresszusának vitája A Vasas szakszervezet XXII. kongresszusa szombaton reggel megkezdte a vitát a Központi Vezetőség beszámolója és a számvizsgáló bizottság jelenté­se felett. A szombati ülésen megjelent Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára is. Az ülésen megjelent és fel­szólalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, a kormány elnöke. Kelemen Antal, a Csepel Művek szakszervezeti területi bizottságának elnökhelyettese a csepeli dolgozók üdvözletét tolmácsolta. Elmondotta, hogy a munkásság helytállásának beszédes bizonyítéka: az el­lenforradalom évfordulójának hónapjában Csepelen jelentő­sen növekedtek a termelési eredmények. A múlt hibáin okulva, igyekeznek eleven kap­csolatokat teremteni a szak­­szervezeti vezetők és a dolgo­zók között. Vasas István, az Akkumulá­torgyár lakatosa a szakszerve­zeti munka fellendüléséről be­szélt. Ennek eredményessége mutatkozik a takarékossági mozgalom fejlődésében is. A harmadik negyedévben 180 000 forintot takarítottak meg, s egész évi átlagban körülbelül egy százalékkal csökkentik az önköltséget. Bejelentette, hogy gyára lemond az állami támo­gatásról, ennek ellenére bizto­sítja dolgozói számára a nye­reségrészesedést. Mekis József elnök bejelen­tette, hogy távirat érkezett Prágából, amelyben a Vasipari Nemzetközi Szövetség tízmil­lió dolgozó nevében üdvözletét küldi a kongresszusnak. Ró­zsahegyi Antal, a Jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyár lakatosa örömmel jelentette a kongresszusnak, hogy üzeme 36 hónap óta egyfolytában si­kerrel teljesíti tervét. Bobkó József, a Szegedi Áramszolgál­tató Vállalat művezetője arra kérte az illetékes szerveket, hogy olyan cikkekből, ame­lyekből kellő készletek van­nak, tegyék lehetővé a részlet­re történő vásárlást. Cseterki Lajosné, a székesfehérvári Va­dásztölténygyár vb-elnöke szót emelt az elburjánzó borravaló rendszer ellen. A jelenlevők tapsa közben üdvözölte a kongresszust Sz. Sz. Retivoj, a Szovjet Gépipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Elmondotta, hogy egy­re mélyülnek a magyar és szovjet vasmunkások baráti kapcsolatai. Csupán az elmúlt néhány hónapban több ma­gyar gyár küldöttsége járt a Szovjetunióban, például a MAVAG, a Ganz Vagongyár és a Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár küldöttsége, ugyan­akkor számos szovjet vasmun­kás járt Magyarországon. Be­fejezésül magyar nyelven él­tette a magyar vasasokat. Módos László, a Munkaügyi Minisztérium 26-os számú ipa­­ritanuló-intézetének küldötte hangoztatta, hogy a szakszer­vezetnek az eddiginél többet kell tennie az ifjúmunkások neveléséért, és érdekei védel­méért. Ivan Stepanek, a jugoszláv vasas-szakszervezet titkára, a jugoszláv vasmunkások nevé­ben köszöntötte a kongresz­­szust. Elismerését fejezte ki a magyar testvér szakszervezet­nek a szocializmus építésében elért eredményeiért. Hangsú­lyozta, hogy a magyar és a jugoszláv dolgozók egyre erő­södő barátsága is ezt a közös célt szolgálja. Bakonyi Sebestyén Endre, a kohó- és gépipari miniszter első helyettese a minisztérium és a szakszervezet kapcsolatai­nak elmélyítésében elért ered­ményeket ismertette, majd a kohó- és gépipar helyzetéről szólt. Ezután Borsits Béla, a Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyár küldötte szólalt fel. Ültem a közgyűlési terem karzatán.. Vajon milyen kíván­csiság hozza a nézőket ide? A legtöbben egyszerűen a me­chanizmusra kíváncsiak, vagy a sz­ereplőikre. A mechaniz­musra, arra, hogyan koppan az elnök kalapácsa, amikor megnyitja az ülést, hogyan je­lentkeznek a képviselők napi­renden kívüli felszólalásra, hogyan folyik le a roll-call, a név szerinti szavazás. Ez a fajta néző nem is igen várja végig az ülés végét, megelégszik a gyorsan gyűjtött benyomások­kal, s este bizonyára elmeséli baráti-családi körben: “Ma délelőtt, amikor benéztem az ENSZ-közgyűlés ülésére ...« Ugyanez vonatkozik a szemé­lyekre is. “Hallottam ma Dul­­lest, Gromikót, vagy Lodge­­ot.­ A karzaton ülve egy ki­csit olyan az ENSZ ülése, mint a nézőknek rendezett színjá­ték. A közönség állandóan cse­rélődik. Egyre újabb látogató csoportok érkeznek, akik az előre megszabott tizenöt—húsz percig figyelik az ülést, az­után az idegenvezetőnő egy intésére jólnevelten felszede­­lődzkö­nnek, s folytatják to­vább körútjukat az ENSZ-pa­­lotában. Vannak azután közvetlenül érdekeltek, mint a magyar ügy tárgyalásánál a disszidens ma­gyarok, akik nagy számban töltik meg ilyenkor a karza­tot, s a tilalom ellenére meg­tapsolják a nekik tetsző szó­nokot. Mert a karzaton tilos a tetszésnyilvánítás. Kék egyenruhás ENSZ-őrök fordul­nak szembe a hallgatósággal, figyelik, nem olvas-e valaki titokban újságot, mert az tisz­teletlenség a szónokkal szem­ben, nem próbál-e meg a tilal­mat kijátszva fényképfelvételt készíteni, mert ez a jog csak az ENSZ hivatalos fotósait il­leti meg, vagy nem nyilvánít-e tetszést. Ilyenkor, ha tapsra verődnek a tengerek, az ENSZ- őrök tiltakozva emelik fel ke­züket, de különösen akkor, ha szovjet vagy népi demokra­tikus szónoknak szól a taps. Mert ilyen is előfordul. Ami­kor például Sík Endre, a ma­gyar külügyminiszter első he­lyettese felszólalt a szír vitá­ban, többen megtapsolták a nézők közül. A teremőrök fel­tűnően gyorsan teremtettek csendet. Van ezután a nézőknek egy csoportja, amelyet csak a bu­dapesti törvényszéki tárgyalá­sok jól ismert törzsvendégeihez tudok hasonlítani. Olyan spe­cialisták az ENSZ-ügyekben, mint a Markó utcai tárgyalá­sokra bejáratos öreg nyugdí­jasok, akik minden ügyet á-tól z-ig ismernek, s előre “megtippelik” az ítéletet. Bi­zonyára vannak olyanok is az ENSZ törzsvendégek között, akiket szakmai szempontból érdekelnek olyan bonyolult kérdések, mint Togo státusa, amelyről heteken keresztül hosszú és bonyolult vita folyt a négyes számú bizottságban, de nem tudok szabadulni attól a benyomástól, hogy jó részük csak a kibic szenvedélyességé­vel hallgatja az érdekesnek éppen nem mindig mondható vitát. A New York Times minden­nap közli az ENSZ napirend­jét, s azt, hogy a titkárságon hol igényelhetők a jegyek. A nagy eseményekre, mint pél­dául az ülésszak megnyitása, nem is beszélve, mondjuk az angol királynő látogatásáról, persze igen nehéz jegyhez jut­ni, s egy-egy ilyen alkalom valóságos divatbemutató. A hétköznapok azonban csende­sen peregnek a karzaton. De nem mindig az ENSZ előtti téren, ahol gyakoriak a rend­­őrségileg jóváhagyott, s kör­­menetszerű sétaként lefolyó csendes tüntetések. Az ameri­kai tüntetés alapszabálya ugyanis, hogy előzőleg be kell jelenteni a rendőrségen, s a tüntetők nem állhatnak meg egy helyben, hanem körbe­­körbe kell­­ sétálniuk. Láttam azonban zajosabb tüntetést is, néhány tucat kubai rendezte az ENSZ-palota előtt Battista diktátor­ kormánya ellen. Itt azután dolga akadt a kivezé­nyelt rendőrségnek, mert a he­ves dél-amerikaiaikat csak bot­tal és ököllel tudták feltartóz­tatni, hogy meg ne rohamoz­zák a kubai képviselőt, Be­­laundét, aki olyan szód beszé­deket szokott tartani a “sza­badság­ szent nevében. Úgy látszik, a kubai emigránsok­nak más fogalmuk van a sza­badságról. Voltam néző az ENSZ kar­zatán, a palota előtt rendezett tüntetéseknél, s alkalmilag egy reklámfelvételnél ugyancsak az ENSZ-nalota előtt. Amikor délben kiléptem az épületből, arra lettem figyelmes, hogy a szokástól eltérően egy rendőr irányítja a forgalmat a 44-es utca sarkán. Egy vadonatúj, vagyis 1958-as típusú Edsel­­kocsi állt a sarkon. Nem lévén autószakértő, legnagyobb saj­nálatomra nem tudom elme­sélni, milyen előnyökkel ren­delkezik a már idejétmúlt 1957- es típussal szemben, így hát csupán a látottak leírásá­ra szorítkozom. Beálltam a néhány nézelődő közé, s onnan figyeltem, hogyan irányítja a rendező a felvételt. Alumí­niumlemezekkel terelték a napsugarakat megfelelő szög­ben a kocsira, melyben az ele­gáns úrvezető mellett egy sző­ke tündér mosolygott bájosan, (mit lehet tudni, hátha egy filmszerepet jelent egy jól si­került reklámfotó), a sarkon a legújabb divat szerint bár­sonygalléros szürke felöltőbe öltözött fiatalember, s a ha­­rangvirágalakúan kiszélesedő piros kabátos lány igyekezett jó képet vágni a dologhoz, bár a zsemlyeszínű vizsla, amelyet pórázon tartottak, alaposan megkeserítette mind­­annyiuk életét. Mert amint el­hangzott a rendező vezénysza­va: “Mosolyogni!”, az autós pár, csakúgy, mint a kutyát sétáltató, s a háttérnek beál­lított két (persze ugyancsak 1958- as típusú) kocsi hason­lóan, előírásszerűen elegáns párja azonnal követte az utasí­tást, a kutya azonban ilyen­kor feltűnő következetességgel fordított hátat. Pompás mulat­ság egy pesti ember számára, amint a kutya gazdasszonya — nehogy bekerüljön a felvé­telbe —, guggolva közeledik kedvencéhez, s igyekszik jobb belátásra bírni. A rendező ká­romkodik, a reklámfiatalok aj­kán megfagy a mosoly, a né­hány bámészkodó szétoszlik, míg végre sikerül a felvétel. S mindezt azért meséltem el, mert az jutott ott eszembe a 44-es utca és a United Nations Plaza sarkán, mennyi nézője lenne Budapesten egy ilyen reklámfelvételnek. S a csekély érdeklődést nemcsak azzal le­het magyarázni, hogy az ilyes­mi New Yorkban minden­napos, nem is hiszem, hogy az. Egyszerűen kevesebb a ráérő, sokkal több a siető ember mint nálunk, mindenkit a ma­ga dolga köt le, az emberek kevésbé közlékenyek , és ke­vésbé kíváncsiak. És sokkal kevesebb a tet­szésnyilvánítás. Voltam egy kis színházban az Alsóvárosban (Downtown). New York-i mé­retekhez viszonyítva szokatla­nul kicsi­t 266 férőhelyes. Ezt onnan tudom ilyen pontosan, mert minden nyilvános helyi­ségben, színházban, moziban, vendéglőben ki van írva, mennyi a befogadóképessége, ennél több személy jelenléte­­veszélyes és törvényellenes­. Nos, ebben a kis színházban kitűnő előadásban láttuk Brecht­­Koldusoperáját­. Nem csoda, hogy két éve játsszák sorozatban, táblás házak mellett. Volt közöttünk, magyarok között olyan, aki harminc évvel ezelőtt Berlin­ben látta a darabot, s véle­ménye szerint a New York-i előadás felvette a versenyt a berlinivel. Minden felvonás végén felállva tapsoltunk. Az­tán egyszerre csak azt vettük észre, hogy magunk marad­tunk a színházban, a többi néző már odakinn cigarettázik az utcán.. Mert a New York-i ember nem lelkesedő természetű. Azazhogy bocsánat, csupán ad­dig nem, amíg el nem megy a base­ball-, rugby-, vagy box­­mérkőzésre. Rugby-mérkőzést csak televízión láttam ugyan, de merem állítani, hogy ami­kor egy játékos, kezében a to­jásalakú labdával, minden ve­széllyel dacolva, keresztülkí­gyózik az ellenfél védelmén, s átfut az alapvonalon, ugyan­úgy ujjong, tombol kalapot, sapkát és sörösüveget a leve­gőbe hajigálva a Yankee­ Sta­­dion nézőserege, mint odahaza a Népstadioné. Vagy láttam boxmérkőzést a Madison Souare Gardenben, ahol egy lelkes brooklyni szurkoló ti­zenkét meneten keresztül egy­folytában azt üvöltötte a fü­lembe: “Sorozd csak, Jim, so­rozd — most balegyenest, lá­tod, hogy belesétál — na ugye, megmondtam.­ Aztán elkezdő­­dött az egész elölről. Szünetet csak akkor tartott, amikor megivott egy-egy üveg jégbe­­hűtött sört, szerencsére elég sűrűn, úgyhogy mire Jim jobb kezét magasba emelte a bíró, a lelkes szurkoló már nehezen forgó nyelvvel ismételgette: — Ugye megmondtam Jim ugye megmondtam! Randó Jenő Egy magyar újságíró a New York-i ENSZ-palotában ír. A nézők Madar Nemzet Tudósítónk telefon jelentése: Újabb­ intézkedés a szocialista törvényesség­­további megszilárdítására a Szovjetunióban * Moszkva, november 30. Az elmúlt években a Szov­jetunióban számos olyan in­tézkedést hoztak, amely to­vább szilárdítja a szocialista törvényességet. Ennek az in­tézkedés-sorozatnak egyik leg­újabb állomása a börtönöket és más büntető intézeteket el­lenőrző társadalmi felügyelő­bizottságoknak a felállítása. A felügyelő­bizottságokat a helyi szovjetek végrehajtó bi­zottságai alakítják a szovjetek tagjaiból, valamint a komszo­­mol, a szakszervezetek képvise­lőiből. Az arh­angelszki terü­let pleszenszki járásában pél­dául a következő személyeket választották be a felügyelő­bizottságba: egy falusi tanács­elnököt, a járási tanács kul­turális osztályának vezetőjét, egy vb-elnököt, a járási párt­­bizottság instruktorát, egy gyári pártalapszervezet titká­rát, egy iskolaigazgatót, egy rendelőintézeti orvost és egy Komszomol-aktivistát. A társadalmi felügyelő­bizottságok hatáskörét, jogait és kötelességeit a szövetséges köztársaságok minisztertaná­csai hagyták jóvá. Ez a hatás­kör meglehetősen nagy. A bizottságok elsődleges fel­adata, hogy ellenőrizzék a büntetőintézetekben a szocia­lista törvényesség betartását. Ugyancsak kötelességük fog­lalkozni az elítéltek nevelésé­vel, azzal, hogy munkára szoktassák és valamilyen szak­mára kitartsák a büntetésüket töltő embereket. A bizottságok hatáskörébe tartozik az elítél­tek élelmezésének és egészség­­ügyi viszonyainak ellenőrzé­se is. A felügyelő­bizottságok tag­jainak joguk van fogadni az elítélteket és meghallgatni esetleges panaszaikat. Szükség esetén bármilyen irat bemuta­tását megkövetelhetik a bör­tönigazgatóságtól, amely egyébként, is köteles az ügyé­szekkel szoros összhangban működő felügyelő­bizottság ja­vaslatait életbe léptetni. Ha vi­tára kerül a sor, akkor a helyi szovjet végrehajtó bizottságot illeti meg a döntés joga. Végül: a társadalmi fel­ügyelő­bizottságoknak indokolt esetben joguk van kérelmezni az elítéltek idő előtti, vagy fel­tételes szabadlábra helyezését, vagy a börtönbüntetés időtar­tamának leszállítását. A bizottságok munkája ki­terjed a volt elítéltekre is. A tapasztalat ugyanis azt mu­tatja, hogy a büntetésüket le­töltött embereket szabadulá­suk után gyakran olyan bizal­matlanság fogadja, hogy nem képesek munkát és lakást találni és ismét a bűnö­zés útjára lépnek. A felügyelő bizottságok erkölcsi kötelessé­ge, hogy segítse ezeknek az embereknek megtalálni helyü­ket az életben, a becsületes dolgozók között. Érdekes példát említ erről az Izvesztija egyik cikke. Ir­­kuckban és a város környékén több olyan börtönvisel­t férfi és asszony él, akinek a társadal­mi szervek segítettek szabadu­lásuk után talpraállni, s akik ma megbecsült dolgozók, sőt akadnak köztük kiváló mun­kások is. Az Izvesztija meg­állapítja, hogy “ezeknek a bi­zottságoknak a létrehozása két­ségtelenül újabb biztosíték ar­ra, hogy elejét vegyék bármi­nemű törvénytelenségnek, ön­kényeskedésnek, a szocialista jogrend megsértésének«. K. I. .Vasárnap, 1957. december 1. Ami’C­­u Isü­nk mögött van A FEHÉR HÁZ KÉRDŐJELES EISENHOWER BETEGSÉGE állott ezen, a héten a nyugati világ érdeklődésének közép­pontjában. A nyugati lapok, hírmagyarázók és rádiókom­mentátorok napokon át vezető helyen foglalkoztak az elnök újabb megbetegedésének vár­ható következményeivel. Az Eisenhowert meghűlés követ­keztében ért baloldali kisebb agyütőérelzáródás, amely — a hivatalos jelentés szerint — a beszélőképesség kisebb mé­retű zavaraival jár, az ame­rikai és a nyugat-európai köz­véleményben egyaránt nagy­fokú nyugtalanságot és aggo­dalmat okozott s számos prob­lémát hozott felszínre. Mint emlékezetes, két éven belül ez már Eisenhower el­nök harmadik betegsége. 1955 őszén szívrohamot kapott, 1956 júniusában gyomorműté­ten esett át, s most — az orvosi jelentésen túlmenően — egyes­­­beavatottak, tulajdonképpen enyhébb agyvérzésről beszél­nek. Eisenhower 67 éves és ha hivatalban töltené a még hát­ralevő három­­elnöki- eszten­dejét, ő lenne az Egyesült Ál­lamok legidősebb elnöke. A tavalyi választási hadjá­rat során már igen sokat vi­tatták: helyes-e a megrongált egészségi állapotban levő elnö­köt újabb négy évre a Fehér Ház rendkívüli erőfeszítéseket, ezernyi lekötöttséget, komoly fizikai és szellemi fáradalma­kat követelő legmagasabb tiszt­ségéhez hozzáláncolni. Demok­rata részről határozottan és félreérthetetlenül óva intették az amerikai népet, hogy olyan elnököt válasszon, aki — leg­jobb akarata ellenére — sem tud megfelelni a hivatalával járó felelősségnek és csupán »részidőben« láthatja el állam­fői és kormányfői funkcióit. A republikánusok azonban, mit­­sem törődve az elnök megren­dült egészségével — nyilván­valóan önző pártérdekekből — mégis jelölték, s Eisenho­wert korábbi érdemei alapján meg is választották. A KOMOR JÓSLATOK vi­szont beteljesedtek. Tizenkét hónap leforgása alatt bebizo­nyosodott: az elnök valóban nem tudja ellátni megfelelően a vállaira nehezedő feladato­kat. Idejének jó részét a Fe­hér Háztól távol töltötte és szokatlanul éles bírálatok tö­megét hívta ki maga ellen határozatlan, habozó, kétértel­mű intézkedéseivel, javaslatai­val, gyengekezű, ingadozó kormányvezetésével. Az ame­rikai közvéleménykutatások adatai szerint népszerűsége az utóbbi időkben a mélypontra zuhant. A szovjet sikerek óta pedig még inkább megerő­södtek azok a hangok, ame­lyek az Egyesült Államok kudarcaiért elsősorban őt tet­ték felelőssé. Eisenhower tanácsadói ép­pen ezért határozták el, hogy a decemberi párizsi NATO csúcsértekezlet összehívásával és az elnök személyes meg­jelenésével igyekeznek­­helyre­állítani megingott tekintélyét és legalább­­-néhány ponttal- növelni népszerűségét. A mostani betegséggel kap­csolatos jelenségek azonban arra engednek következtetni, hogy bizonyos, befolyásos és az amerikai politikát tulaj­donképpen irányító­ körök már nem engedték meg, hogy Eisenhower élhessen az­­utol­só, nagy alkalom­ lehetőségé­vel és megkísérelje helyreállí­tani saját és az amerikai kor­mánynak megrendült tekinté­lyét. Az a mód, ahogyan a “trón­örökös­, Richard Nixon alel­­nök a színre lépett, sok min­dent elárul. Nixon köztudo­másúan a republikánusok jobboldali szárnyának egyik­ leghangosabb képviselője. So­ha nem titkolta az “erőpoliti­káról­ és a világhatalmi áb­rándokról alkotott vélemé­nyét. A “csodálatos véletlen­következtében éppen az Eisenb­ower betegségét meg­előző napokban elmondott be­szédében tett hitet ismételten a békét komolyan veszélyez­tető külpolitikai és stratégiai nézeteiről. Az orvosi jelentés közzétételét követően nyom­ban bevonult a Fehér Házba és a lojális, az elnök iránti odaadó ragaszkodását bizony­gató nyilatkozatai ellenére — alig leplezetten sejtette: már­is az Egyesült Államok tényle­ges vezetőjének érzi magát. A hivatalos amerikai sajtó pedig rögtön megkezdte a reklámo­zását­. A kormánypolitikát támo­gató publicisták hosszasan méltatták a 44 éves alelnök­­kétségbevonhatatlan érde­meit­, NIXON ELŐTÉRBE ÁLLÍ­TÁSA kettős célt szolgál. Egy­részt megpróbálják Eisen­­howerra hárítani az amerikai diplomáciai balsikerek és technikai lemaradások ódiu­mát. Másrészt a sokkal dina­mikusabb egyéniségű és szél­sőségesebb nézeteket valló Nixon felhasználásával sze­retnék a háborús kockázatok vállalására hajlamos körök és tényezők megvalósítani sa­ját elképzeléseiket. Az Eisenhower—Nixon hely­cserét — amelyre nyugati pol­gári lapok szerint is — előbb­­utóbb feltétlenül sor kerül, nagyszabású és alapos politi­kai játszmákkal készítették elő. Szorosan ennek a végre­hajtása keretébe tartozik a demokraták vezetőjének és vi­tathatatlanul legtehetségesebb politikusának, Stevensonnak semlegesítése. Az elmúlt két választási küzdelemben Eisen­­howerral szemben alulmaradt Stevensont hosszú heteikig tartó kapacitálások után rá­vették: vállalja el az elnök­­külpolitikai, külön tanács­adójának­ a tisztségét. Steven­­son, érthetően, sokáig habo­zott, míg végül annak fenn­tartásával ment bele a nem mindennapi buktatókkal ter­hes megbízatásba, hogy “ta­nácsadás­ közben bármikor kinyilváníthatja a kormány döntéseivel ellentétes állás­pontját, s nyilvánosságra hoz­hatja a hivatalos külpolitikai vonalvezetéstől esetleg eltérő elgondolásait. A Nixon-szárny és a mögöt­te felsorakozó hatalmas mono­polista erők tehát ezzel vég­eredményben kompromittál­ták Stevensont, a liberális, sőt bizonyos mértékben felvi­­lágosodottabb eszméket hir­dető demokrata rétegek szemé­ben és így legveszélyesebb, po­tenciális ellenfelüket sikerült — legalábbis átmenetileg — “hidegre tenniük«. Stevenson, úgy látszik, nem ismerte fel idejekorán, hogy a »►pártokon felül álló«, és haté­kony amerikai külpolitika el­vének meghirdetésével lénye­gileg “tőrbe csalták­. LEMOND-E EISENHOWER, s ha igen, mikor? Ezek után magától adódik, hogy ez a kér­dés vár mindenekelőtt válasz­ra. Tényként állapíthatjuk meg, hogy hivatalosan bejelen­tették: az Egyesült Államok delegációját már Nixon vezeti a két hét múlva kezdődő at­lanti, kormányfői értekezleten. Látványos »startot« biztosíta­nak ilyen módon az alelnök­­nek. Lehetővé teszik számára, hogy a legmagasabb szinten ismerkedjék meg a nyugati kormányok irányítóival. Eisenhower egyelőre eluta­zott pihenésre, a farmjára. Megoszlanak a nyugati sajtó véleményei atekintetben, hogy visszavonul-e végleg a Fehér Házból. A politikai megfigye­lők­ egy része azt a felfogását juttatja kifejezésre, hogy a lemondás tényének bejelenté­sére csak bizonyos idő eltelte után lehet számítani. Közben Nixon még jobban­­beletanul­­a sokrétű funkciókba és a megszokás révén, minden kü­lönösebb feltűnés nélkül elfo­gadhatóvá válik az amerikai közvélemény szemében. Má­sok nem tartják kizártnak, hogy meglepetésszerűen már a közeljövőben bejelentik az elnök visszatérését a “jól meg­érdemelt magánéletbe". S csak kevesen gondolják: szó sincs Eisenhower lemondásá­ról, hiszen az elnök rövidesen teljesen meggyógyul, hozzálát az ügyek intézéséhez, és né­hány nagyvonalú koncepció megvalósításával feledteti az elmúlt hónapok kiábrándulá­sait ... A Fehér Ház kérdőjeleire természetesen válaszol a jövő. A jelenben az egész Eisenho­­wer-komplexum vizsgálata ar­ról győzi meg az elfogulatlan, szemlélet, hogy nem mehetnek simán és rendben ott a dolgok, ahol a mostanihoz hasonló merész sakkhúzásokra van szükség. Matolcsy Károly

Next