Magyar Nemzet, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

____ Magyar Nemzet A népfront-mozgalom műhelyéből Öt megye népfront-vezetője nyilatkozik az új esztendő terveiről, helyi programjáról Nemrég egy népfront békegyítésen hallottuk egyik mun­kásfelszólalótól a megállapítást: az 1958-as esztendő a népfront­mozgalom vizsgaéve lesz. Munkatársaink megkérdezték öt me­gye népfrontbizottságának titkárát: hogyan készülnek az új esz­tendőre, milyen helyi munkaprogram megvalósításával támo­gatják a párt és a kormány országépítő tevékenységét? Öt megye tervei és elképzelései természetesen nem adhat­nak képet az egészről. De az öt népfrontvezető válaszából is kitűnik, hogy a Hazafias Népfront mozgalma az ország külön­böző pontjain él, kezdeményez, dolgozik és erősödik , készül a vizsgára. Felkészült, hogy hivatását betöltve az új esztendő­ben még inkább kivegye méltó részét a nemzet haladó erői ösz­­szefogásának, a nemzeti egység megszilárdításának nagy, tö­­m­egnevelő munkájából. A vasiak öt fő célkitűzése Machó István, a Vas megyei népfrontbizottság titkára így válaszolt munkatársunk kér­désére: — "A bizottság a megyei el­nökség december 7-én elfoga­dott akcióprogramja alapján öt fő célkitűzést állított maga elé 1958-ra. Ezeknek megvaló- sulása biztos alapot nyújthat majd a Népfront további mun­kájához. Melyek tehát a tervek? — Első feladatunknak a já­rási és a helyi népfrontbizott­­ságok­­kiegészítését — és ahol szükséges —, újjászervezését tekintjük. Programunk máso­dik pontját a megye ország­­gyűlési képviselőivel és a ta­nácsi szervekkel való állandó együttműködés és a közös munka megszervezése teszi. Ezért márciusban például a képviselőit, a tanácstagok és a népfrontbizottságok tagjai­nak részvételével vitát rende­zünk, amelyen elsősorban er­ről a kérdésről tárgyalunk majd. A megyei bírósággal együtt megvitatjuk a polgári törvénykönyv tervezetét; az első negyedévben ankétet tar­tunk a községfejlesztési ter­vekről és — ez állandó mun­kánk lesz — szervezzük és se­gítjük a rendszeres képviselői beszámolók és fogadó­órák megtartását.­­ Harmadszor: a mezőgaz­daság fejlesztésének érdeké­ben a TTIT-vel közösen húsz községben arany- és ezüstkalá­­szos­­ szaktanfolyamokat ho­zunk, illetve hoztunk már lét­re. Februárban a népfront me­zőgazdasági bizottsága megtár­gyalja majd a párt agrárpoliti­kai téziseit és azok végrehajtá­sának módozatát. Hogyan kívánja segíteni a Népfront a tsz-szervezés mun­káját? — A téli hónapokban réteg­találkozókat szervezünk és ezek között tsz-látogatások is szerepelnek. Szakemberekből két munkacsoportot hozunk létre, amely a termelőszövet­kezetek üzemszervezési felada­tainak megoldásában — pél­dául pénzügyi, tervezési kér­désekben — nyújt támogatást. Februárban összehívjuk a népfrontbizottságok tsz-tagjait és velük is megbeszéljük a szövetkezet-szervezés területén előttünk álló munkát. Melyek a bizottság program­jának további pontjai? — Véleményünk szerint igen fontos munkásságot fejtünk ki a moszkvai békekiáltvány és a békenyilatkozat széleskörű propagálása terén. A megyei békebizottság tervet készített ebben az ügyben s ennek meg­felelően most járási béke­aktíva üléseken foglalkoznak a békemozgalom időszerű kérdé­seivel. A megyei népfront­­bizottság felhívást is intézett a járási és községi bizottságok­hoz, melyben a békenyilatko­zatban kifejtett kérdéseket is­mertettük. További felada­taink: a szakszervezetekkel egyetértésben béke-röpgyűlé­­seket készítünk elő az üze­mekben és béke-estéket terve­zünk az üzemek kultúrottho­­naiban. A pedagógusok megyei megbeszélésén és szülői érte­kezleteken foglalkoznak a nyi­latkozattal; tíz községben nép­front-ünnepet szervezünk ja­nuárban és februárban, mely­nek előterében a békenyilat­kozat áll. Végül Vas megyei békeharcosok tapasztalataik kicserélésére a közeljövőben Zalaegerszegre is ellátogatnak majd. És mi a program ötödik pontja? — Ebben a megye művelő­dési problémáival foglalko­zunk. Elkészítjük Vas megye háromesztendős művelődési tervét, melyet a tanács elé ter­jesztünk, s most jön az év slá­gere: május közepén első íz­ben megrendezzük a Vasi-na­pokat, melyek keretében poli­tikai nagygyűléstől színházi estékig és ipari vásárig min­den szerepel majd — mondot­ta Machó István, a népfronthoz csatlakozó tö­­megszervezeteikkel és velük együtt a dolgozók szélesebb A Tolna megyei Hazafias Népfrontbizottság titkára. Hu­nyadi Károly azzal kezdi is­mertetését a jövő évi feladatok sokrétű programjáról, hogy elsősorban az új járási titkárok munkájának megjavítására tö­rekednek. Mindenütt fiatal, lelkes titkárokat állítottak a járások élére, akik teljes szív­vel és odaadással látják el feladatukat. A kezdeti ered­mények igen biztatóak. — Folyamatban van — mon­dotta — a községi népfront­bizottságok kiegészítése és eh­hez nagy segítséget kaptunk a megyei pártbizottságtól. A községi bizottságoknak már­cius 15-ig kell megalakulniuk. Nagy feladat előtt állunk te­hát, mert ezideig Tolna me­gye területén a bizottságoknak csak 8 százaléka jött létre. Je­lentős feladatnak tekintjük a békemozgalom kiszélesítését. A békegyűlések hosszú sorát vet­tük tervbe a megye egész terü­letén. Ezeken a megyei ország­­gyűlési képviselők is részt vesznek. A népfrontbizottság a megye különböző részein úgy­nevezett baráti estéket ren­dez, ezeken — a Szovjetunió­ban és más baráti or­szágokban járt — Tolna bevonásával kívánunk előre­haladni a szocializmus építé­sének ránk eső szakaszán, megyei dolgozók beszámol­nak külföldön szerzett ta­pasztalataikról. Szekszárdon nagysikerű szovjet—magyar baráti estet, tartottunk, most szervezzük meg a magyar— lengyel baráti estet Dombóvá­­rott és Pakson. Gyomán ma­gyar—bolgár baráti est kere­tében számolnak be a Bulgá­riában járt pedagógusaink és más dolgozóink az ott szerzett tapasztalataikról. — Mezőgazdasági vonatko­zásban is megfelelő tervet sze­retnénk végrehajtani. Folytat­juk a megkezdett iskolai kert­akciót, amelynek lényege, hogy az iskola mellett gyakorlati kertészeti nevelésben részesít­jük a diákokat. Nevelőmun­kával igyekszünk megszeret­tetni velük a mezőgazdasággal való foglalkozást. A gazdakö­rökben fejleszteni kívánjuk a parasztság mezőgazdasági műveltségét, Szekszárdon bo­rászati tanfolyamot létesítünk és kéthetenként, mezőgazdasági oktatófilmeket mutatunk be. A járási székhelyeken január 6-tól kezdve ankétokat tartunk a társadalmi tulajdon védel­méről, ismertetni fogjuk a dol­gozók előtt a népi ellenőrző bi­zottságok munkáját, Tolna megyében új erőket vetnek be A Viharsarok most is kezdeményez A Békés megyei Hazafias Népfront bizottság jövő évi munkatervét a „Viharsarki Hónapok” megrendezésének keretében bonyolítja le. Bor­kai Pál, megyei titkár elmon­dotta, hogy a „Viharsarki Hó­napok” munkával való meg­ünneplésében részt vesz a me­gye minden dolgozója. A fő cél a termelés mennyiségi és mi­nőségi növelése.­­ Az elmúlt év gazdasági eredményeit magunk mögött hagyjuk és újult erővel látunk neki az 1958. évi problémák megoldásához, mind mező­gazdasági, mind ipari és kultu­rális vonalon. A mezőgazdasá­gi termelés területén elsősor­ban a belterjes­ségre törek­szünk. Kiszélesítjük a Békés megyei őshonos lucernaterme­lést, gondunk lesz a megfelelő talajerő utánpótlásra és meg­alapozzuk a műtrágya szaksze­rű felhasználását. Egyéni dol­­­gozó parasztjainkkal megis­mertetjük a jól dolgozó ter­melőszövetkezetek állatte­nyésztés­ét, növénytermelését. Fejleszteni akarjuk a szarvas­­marha hizlalást, aminek jöve­delmezőségére külön felhívjuk a figyelmet. A mezőgazdaság­ban elért eredményeket Mező­­hegyesen kiállítás keretében bemutatjuk, ott megismerhetik majd a dolgozó parasztok a fejlett mezőgazdasági terme­lés legkülönbözőbb és legjobb módszereit. A mezőgazdasági problémák mellett természete­sen nem feledkezünk meg az ipari termelés fokozásáról sem. Ipari vásárral egybekötött ki­állítást rendezünk Békéscsa­bán. A vásáron a megye mun­kásai bemutatják legszebb és legjobb ipari termékeiket. E célból az üzemekben minde­nütt felújítjuk a termelési ver­senyt és az eredményesen mű­ködő vállalatokat jutalmazni fogjuk. Milyen kulturális feladatok szerepelnek a­­Viharsarki Hó­napok** programján? Békés megyében sok román, német, délszláv és szlovák él. Augusz­tusban és szeptemberben a nemzetiségi dolgozók kiállítást rendeznek, a­hol bemutatják felszabadulás utáni fejlődésü­ket, Munkácsy Mihály váro­sában, Békéscsabán, ahol a nagy magyar festő asztalos­­inas volt és ahonnan elindult festői pályájára, a Hazafias Népfront Munkácsy Mihály képzőművészeti kiállítást ren­dez. Erkel Ferenc szülőváro­sában, Gyulán viszont Erkel­­ünnepségeket tartanak és megismertetik a megye dol­gozóival Bánk bán zeneszer­zőjének munkásságát. — Orosházán — folytatta Rátkai Pál — a Hazafias Nép­front a viharsarki dolgozók haladó hagyományaival kap­csolatos megyei mozgalmi ki­állítást rendez. Júliusban tart­ják meg Gyulán az országos népi tánccsoportok fesztivál­ját. A megye munkás- és pa­­rasztmozgalmának történeté­ről több kiadvány jelenik meg, ezenkívül számos mezőgazda­­sági szakkönyv lát napvilágot. Kulturális programunk teljes­ségéhez tartozik, hogy rövide­sen megjelenik a »Viharsarki Élet«, a megyei népfront­­bizottság havi folyóirata. Köz­ségfejlesztés terén legfonto­sabb feladatunk, hogy Békés megye szántóit árvízmentesít­sük a talajvíztől. Mozgalmi síkon kiemelkedik a községi népfrontbizottságok munkájá­nak további kiszélesítése. Megerősítjük kapcsolatainkat Baranya megye népfront­­bizottsága már az elmúlt év januárjában munkához látott: megrendezte Somogy, Tolna és Baranya megyék képviselői­nek találkozását. 1956-ban 36 képviselői beszámolót szerve­zett. Sztergár János titkárhoz fordultunk az új év küszöbén hogy pontos képet kapjunk a Baranya megyei népfrontbi­zottság tevékenységéről, ter­veiről. — Hol is kezdjem? — mond­ja a tevékeny népfront titkár. — Talán a püspöklaki, or­mánysági és mohácsi nemzeti­ségi napoknál, amelyeken több ezren vettek részt? Vagy be­széljek a mohácsi pedagógus, sásdi, siklósi kisiparos talál­kozókról? A dunaszekcsői nép­frontbizottság példája hatott több baranyai községben: egész évre előre kidolgozták az ismeretterjesztő munka ter­vét. A szputnyikok felröpítése óta komoly gondot okoz a ba­ranyai falvakban tapasztalható érdeklődés a mesterséges hol­dak iránt, nem győzzük elő­adóval ... Örömmel számol be Szter­gár János arról is, hogy ko­moly érdeklődés van a közös­ségi ü­gyek iránt Vásárosbé­­cen, a tanácsüléseik látogatot­tak és a község villamosítását saját erőből oldották meg. Vé­­ménden kultúrotthon épült ha­sonló módon, a helyi erőre ösz­­szefogásából. Állami erőből. 1956-ban öt község villamosí­tása szerepelt a tervben, s a társadalmi összefogás hatá­sára az év végére tizennégy helyen gyulladt ki a fény ... De vannak problémák is, s Sztergár János ezeket is szóvá teszi.­­ — A jövő esztendőben jobb­­ kapcsolatot kell teremtenünk a­­ szakszervezetekkel. Ez a lépés­­ a munkás-paraszt szövetség erősítését célozza. Egy kicsit leszűkült a népfront-mozgalom falun az egyéni parasztság mozgalmává; a tsz-tagok, gép­állomási és állami gazdasági dolgozók problémáival arány­talanul kevesebbet foglalko­zunk, mint kellene. A mohácsi népfrontbizottság 18 tagú el­nökségében például mindössze két munkás van, Beremenden, ahol jelentős üzem működik, ugyancsak kettő. Ezen feltétle­nül változtatnunk kell, a mun­kásosztályt fokozottabban be kell vonnunk a népfrontéletbe. Népfront-napok keretében sze­retnénk az idén az egyszerű emberek számára is világossá, érthetővé és vonzóvá tenni a népfrontpolitika elméleti és gyakorlati kérdéseit. A községi tanácsokkal közösen kidolgoz­zuk a megye több éves mun­­­­kaprogramját, mint a tanács és a népfront közös tervét. De akad még más teendő is. Ilyen a nemzetiségi területen végzendő népfrontmun­ka. A megyei elnökség mellett német és délszláv nemzetiségi bizott­ságot hoz létre a Baranya me­gyei népfrontbizottság. Az is­­kolán kívüli oktató-nevelő mun­ka segítése is szép feladata a népfrontnak., Sellyén ormány­sági múzeum létesül rövidesen, ahol összegyűjtik az ormány­­ság már-már feledésbe hulló, értékes népművészeti emlékeit. Még egy szép terv: megismer­tetni a megye népével a test­véri népek életét, munkáját, a békeharc eredményeit. Nem kétséges, hogy ezt a munkát komoly érdeklődés kíséri majd egész Baranyában. Jobb kapcsolatokat a szakszervezetekkel „Hallani akarjuk a városukat szerető emberek véleményét.. Gazdag és bő programmal köszönti az új esztendőt Sze­ged népfrontbizottsága is. Munkatervükről, a sok egész­séges kezdeményezésről Nagy István, a bizottság titkára tá­jékoztatott: — Célunk Szeged népének tevőleges bevonása a népfront­mozgalomba. Egyik legfonto­sabb tennivalónknak tartjuk az emberek békeaktivitásának fokozását. 1957-ben »A baráti népek élete** címmel filmvetí­téssel egybekötött előadásso­rozatot tartottunk. Az érdek­lődés oly nagy volt, hogy az ismertető előadásokat ebben az évben is megrendezzük.­­ Helyi politikánk fontos részeként a fűszerpaprika, a primőr áruk, a belterjes gaz­dálkodás fejlesztésének fon­tosságáról akarjuk meggyőzni a szegedi parasztságot. A te­rületi és a népfrontban műkö­dő különböző bizottságokkal­­ karöltve, sorra vesszük a leg­fontosabb teendőket, amilyen például a társadalmi tulajdon védelme, a törvényesség meg­tartása. Hallani akarjuk a vá­­rosukat szerető és jövőjét szí­vükön viselő emberek vélemé­nyét, javaslatát községfejlesz­tési költségvetésünk megbe­szélésén. Kulturális programunk! Sok és szép terveink vannak .Nagyjaink emlékcsarnoka” címmel kiállítás keretében is­mertetjük legnagyobb haza­fiaink életét és munkásságát. Másik nagyszabású progra­munk a szabadtéri játékok előkészítése, népszerűsítése. A társadalom közreműködésé­vel, segítségével szobrot aka­runk állítani József Attilának. A »Szép Szegedért** mozga­lommal a fiatalság figyelmét akarjuk felhívni a város szép­ségére, tisztaságára. Az erre meghirdetett plakát- és rajz­pályázatból (eddig már több száz érkezett) januárban kiál­lítást rendezünk. Az emlékek ápolásával kapcsoljuk össze a megemlékezést nagyjainkról, haladó hagyományainkról. .Szerda, 1958. január 1. A magyar katolikus püspöki kar újévi szózata Kedves Hívek! Amikor az év végén, Szilveszter estéjén hálát adunk Istennek a jótéte­ményekért, amelyekkel az egész évben elhalmozott, külön megköszönjük neki, hogy meg­óvta számunkra a békét és nem engedte ránk zúdulni a háború borzalmait. Mi is lett volna, ha népünk békés ter­melő munkáját újra harcok akasztották volna meg és ín­ség és pusztulás, betegségek és halál telepedtek volna ha­zánk mezőire, falvaira és vá­rosaira! De ne csak hálát ad­junk, hanem az új év küszö­bén kérjük i­s a Mindenhatót, hogy továbbra is őrizze meg számunkra legnagyobb aján­dékát, a békét. "Kérjük ezt an­nál sürgetőbben, mert a hábo­rú veszélye állandóan fejünk fölött lebeg, többi között azok­nak a hidrogénbombáknak a formájában, amelyek a levegő­ben keringenek. Csak egy vé­letlen kell hozzá, hogy tűzbe lobbanjon a világ és pusztul­nak gyermekek, asszonyok, öregek, védtelen emberek se­­regeitől és megsemmisülnek hosszú, fáradsággal termelt ja­vak tömegestől. De a véletle­nek felett ott lebeg az isteni gondviselés, és mi abban bí­zunk. És bízunk a népek béke­vágyában, mely mind erőseb­ben és általánosabban nyilvá­nul világszerte, szervezett moz­galmakban, spontán tünteté­sekben és népek vezetőinek felhívásaiban. De leginkább bízunk az isteni Kisdedben, akinek születése ünnepét ültük és, akit a Béke Fejedelmének nevezett a próféta. Ő maga békekívánattal szokta köszön­teni tanítványait. Országa a béke országa, mert tanítása és erkölcsi törvényei a békében terjednek, míg a háború, ta­pasztalat szerint Isten paran­csinak megvetését és lábbal tiprását szokta magával hozni. Esedezzünk tehát a békéért a Miatyánk szavaival: „Jöjjön el — mennyei Atyánk — a te országod.” Jöjjön el a béke, az igazság és szeretet országa, ahol nyugodtan ülhet anyja ölében a kisded, és nem kell féltenie az asszonynak hitve­sét, a márkának jegyesét, a szülőknek gyermekét. Adj ne­künk békét Istenünk, hogy életben maradjunk és Neked biztonságban szolgálhassunk! Íme megfogadjuk mindnyá­jan, mi a te gyermekeid, hogy áldani fogjuk szent nevedet és engedelmesen megtartjuk örök törvényeidet. Ámen. An­dré Stil üzenete a magyar népnek Az MTI párizsi tudósítójá­nak kérésére André Stil, a Francia Kommunista­­ Párt Központi Bizottságának tagja, az Humanité főszerkesztője nyilatkozatot tett. Nyilatkoza­tában megbélyegzi a NATO-t, amelynek legutóbbi határoza­ta Franciaország népét külö­nösen érzékenyen sújtja. Szíl a továbbiakban kifejti: a francia nép csak azt kívánhatja, hogy — amint ezt Bulganyin mar­sall üzenete javasolja — Fran­ciaország újra megtalálja nagyhatalmi szerepét, sza­kítva az USA csatlósának sze­repével. A Szovjetunió és a szocialista országok békepoliti­kájának népi jóváhagyása egyébként arra­ kényszerítette a NATO-konferenciát, hogy a Kelet és Nyugat közötti tár­gyalások kérdésével foglalkoz­zék. A továbbiakban arról a francia népi megmozdulásról számolt be Stil, amely küzd az ellen, hogy a francia föld atombázis legyen. André Stil befejezésül az új év alkalmá­ból új sikert kívánt a magyar népnek a szocializmus és a béke megszilárdításában. Öt esztendő alatt jelentősen fejlődik a Vajdaság ipara•­intézőgazdasága és kulturális élete Tikvicki Géza nyilatkozata a Vajdaság problémáiról Tíz éve múlt, hogy megala­kult a vajdasági autonóm tar­tomány, amely a napokban elfogadott ötéves gazdasági tervével fejlődésének új sza­kaszába lépett. Minthogy le­járt a tartományi képviselőház megbízatása, a Vajdaság dol­gozói új választások előtt is állnak. Ezzel kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda belg­rádi tudósítója kéréssel for­dult Tikvicki Gézához, a tar­tományi végrehajtó tanács el­nökéhez, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége központi bizottsága tagjához, hogy is­mertesse a Vajdaság gazda­sági, társadalmi és kulturális helyzetét. — A Vajdaság új ötéves táv­lati terve nagyszabású termelé­si­ feladatokat tűz ki célul — mondotta a többi között Tik­vicki Géza. — Ezek végre­hajtására igen jelentős össze­geket fordítunk. A terv mező­­gazdasági beruházása 125 mil­liárd, ipari beruházása pedig (nem számítva az országos jel­legű objektumok építését) 120 milliárd dinár. Különös figyel­met fordítunk a mezőgazda­ságra, mint a Vajdaság leg­fontosabb termelési ágára. Nagyszabású munkák foly­nak a Duna—Tisza—Duna­­csatorna építésén. Várható, hogy a mezőgazdasági ter­melés évente átlag 11,3 százalékkal növekszik. A jó­szágállomány 1961-ig 74 szá­zalékkal nő. Az ipari termelés színvonala 1961-ben 89,2 szá­zalékkal lesz magasabb, mint 1956-ban, azaz évente 13,6 szá­zalékkal növekszik. Pancsován műtrágyagyárat építünk. Ezen­kívül üzembe helyezünk egy nagy cellulózegyárat, egy cu­korgyárat, valamint egész sor élelmiszeripari objektumot. Körülbelül ezer kilométer hosszú útszakasz és ezer kilo­méter hosszú távvezeték épül. — A Vajdaság autonóm tar­tományban — hangsúly­­ozta to­vábbá Tikvicki Géza — leg­jelentősebb a magyar nemzeti kisebbség, amelynek száma meghaladja a 436 000-et és a lakosság 25,6 százalékát alkot­­j­­a. Ezért ennek példáján szer­e retném illusztrálni a sok nem­zetiségű tartomány társadalmi és kulturális helyzetét. Jel­lemző, hogy a Vajdaság járási népbizottságai tagjainak 30 százaléka magyar nemzetiségű, ha pedig a városi, járási és községi népbizottságokat néz­zük, akkor ez az arány 22,3 százalék. Körülbelül hasonló az arány a párt és a tömegszer­vezetek vezetőségében is. Mind­ez azt bizonyítja, hogy a nem­zetiségek egyenjogúsága meg­valósul a társadalmi élet gya­korlatában.­­ Ami a Vajdaság kulturá­lis életét és a közoktatás ügyeit illeti, a nemzetiségek egyenjogúságát szintén a napi életben látjuk. Így az elemi iskolák osztályai számának és tanulóinak 22 százaléka ma­gyar.. Magyar nyelvoktatás fo­lyik az elemi iskolákban, gimnáziumokban, tanítókép­zőkben, óvónőképzőkben, a pedagógiai főiskolákon és az újvidéki egyetem magyar nyelv- és irodalom tanszékén.­­ A felszabadulás óta a Vajdaságban a nemzetiségek nyelvén összesen 1 187 000 pél­dányban jelentek meg tan­könyvek. Ezeknek nyolcvan­­négy százaléka magyar. Min­den nemzetiségnek van saját lapja. Magyar nyelven tíz la­pot adnak ki. Mindezek természetesen nem jelentik azt, hogy már megoldottuk a Vajdaság min­den gazdasági, társadalmi és kulturális problémáját. Sok feladat vár még megoldásra. Ezekért harcolunk majd az el­következő években — fejezte be Tikvicki Géza. Germán­us Gyula professzor előadása az egyiptomi tudományos akadémián Germanus Gyula professzor megtartotta székfoglaló elő­adását az egyiptomi tudomá­nyos akadémián: a nyelvújí­tási mozgalmakkal és az arab nyelvújítással foglalkozott. Az előadáson jelen volt számos egyiptomi tudós, a többi kö­zött Manszur pasa, az akadé­mia elnöke, Taha Hussein Mah­­moud Teymour író és mások.

Next