Magyar Nemzet, 1958. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

• Magyar Nemzet » HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA » Élénk diplomáciai tevékenység a csúcsértekezlet előkészítésére Egyre jobban elszigetelődik a merev amerikai álláspont A külpolitikai helyzet ! A KORMÁNYFŐI TALÁLKOZÓ összehívására vonatkozó megismételt szovjet javaslat, a Bulganyin-üzenetekre adott eddigi nyugati válaszok és a még előkészületben levő állásfoglalások tartalma a világsajtó és a hírügynökségek ta­lálgatásainak állandó tárgyai. Az AFP például jólértesült londoni körökre hivatkozva, azt jelentette: Nagy-Britannia állítólag Siem ragaszkodik ahhoz, hogy a kormányfői értekezletet szük­ségszerűen a külügyminiszterek találkozójának kell megelőz­nie és a brit kormány általában meglehetősen hajlékony állás­pontra helyezkedik a legmagasabb síkú értekezlet előkészíté­­sét illetően. Ez az álláspont, mint a francia hírszolgálati iroda rámutat, jelentősen különbözik az Egyesült Államokétól, amely szigorúan meghatározott előkészítést és a külügyminisz­terek előzetes értekezletét követeli. Ami a legmagasabb szintű értekezlet napirendjét illeti, Nagy-Britannia késznek mutatko­zik elfogadni a szovjet javaslatokat, feltéve, ha a brit indít­ványok is meghallgatásra találnak. A brit választ egyébként még nem szövegezték meg és nem bizonyos, hogy a jövő héten egyáltalában el tudják küldeni Moszkvába. Az elküldéshez mindenképpen meg kell várni Selwyn Lloyd visszatérését An­kará­ból. Ezenkívül össze kell egyeztetni a külügyminiszter, valamint a jelenleg szintén távollevő miniszterelnök nézeteit, végül pedig a választ meg kell vitatni a NATO-beli partnerek­kel. Ez is mutatja egyébként a nyugati diplomácia nehézkes­ségét. A francia hivatalos álláspont kiderül a párizsi kormány­szóvivő megállapításából, amely szerint Franciaország véle­ménye értelmében csupán »egyszerű« eljárásbeli probléma áll a kelet-nyugati csúcsértekezlet útjában. Ez a probléma a kon­ferencia előkészítésére vonatkozik s francia felfogás szerint e kérdést a nagyhatalmak külügyminiszterei megoldhatnák. Washington fokozódó nyugtalanságát mutatja az amerikai külügyminisztérium szóvivőjének feltűnő állásfoglalása a lon­doni Daily Mail és a Daily Herald legutóbbi jelentésével kap­­csolatban. Mint korábban közöltük, az angol lapok szerint a három nyugati nagyhatalom megállapodott abban, hogy má­jusban vagy júniusban csúcsértekezleten találkozik a szovjet vezetőkkel Genfben. A szóvivő sajtóértekezletén — az Asso­ciated Press szerint — nyomatékosan kijelentette: »Ne­m tudok semmit, ami megerősítené ezeket a jelentéseket.* A határozott cáfolat ellenére, a szóvivő hozzáfűzte, hogy valóban élénk tár­gyalások folynak az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország között a csúcsértekezlet kérdésében. A közeli napok előreláthatóan megmutatják — főleg a brit válasz közzététele után —, mennyiben kívánnak a nyugati kor­mányok eleget tenni a közvélemény követelésének.­­ A BAGDADI PAKTUM tagállamainak ankarai értekez­letéről már javarészt hazautaztak a küldöttségek, a külön­böző országok lapjai azonban hosszabb cikkekben kommentál­ják a konferencia zár­óközleményét. A francia sajtó egyértel­műen megállapítja, hogy az értekezlet az általános csalódottság jegyében ért véget. A France-Soir kiemeli, hogy kilátástalan vita folyt a közép-keleti politikai helyzetről. A lap aláhúzza, hogy elmaradt a dollár­ eső és így az értekezletben mindenki csalódott. Az egyezmény muzulmán országai lényeges gazda­sági segély ígéretét várták, s Dulles csak 10 millió dollárt he­lyezett kilátásba. A Monde is arról ír: Dulles ígérete kevés lel­kesedést keltett, mivel a paktum muzulmán tagjai azzal jöttek Ankarába, hogy több százmillió dollárt kapnak majd. A tekin­télyes francia lap fejtegetéseinek összefoglalásául leszögezi: az arab országok közvéleményének visszahatása az értekezleten el­hangzottakkal szemben egyre inkább negatív. A görög sajtó a ciprusi viszály kiélesedése következtében élesen bírálja az ankarai értekezlet eredményeit, amelyeket »igen soványaknak« tart. Az Észtül című lap annak a vélemé­nyének ad lefejezést, hogy az arab országokat nem lelkesítik az értekezlet eredményei s nem is vetik magukat alá a bag­dadi paktumnak, mert számukra ez csak veszélyt jelent. A Közép-Keleten ma nagy jelentőségű, valóban történelmi döntés bejelentésére számíthatunk: hivatalosan is köztik az egyiptomi a szíriai államszövetség létrejöttét. Lapunkban mind az unióval, mind pedig az ankarai értekezlettel részletes hír­­magyarázatban foglalkozunk. Lahr nagykövet Moszkvába utazott Ellender rámutat arra, mi­lyen nagy sikereket ért el a Szovjetunió a lakosság élet­viszonyainak megjavításában. Az ország iparosításában elért szovjet eredményeket egyene­sen »csodálatosnak« nevezi. Ellender szenátor követeli az Egyesült Államok és a Szovjetunió kapcsolatainak fejlesztését és vezetőinek ta­lálkozóját. Bírálja a katonai csoportosulások alakításának politikáját, amely — mint írja — az Egyesült Államok számá­ra csupán óriási kiadásokat eredményezett. Düsseldorfból jelenti a DPA. Lahr nyugatnémet nagykövet pénteken reggel 18 munkatár­sa kíséretében Moszkvába re­pült. Elutazása előtt igen de­rűlátóan nyilatkozott. A hely­zet a lényeges kérdésekben vi­lágos, a tárgyalófelek ponto­san ismerik egymás kölcsönös kívánságait. Érdemes volt — mondotta Lahr­e az őszi tár­gyalások válságának idején türelmet tanúsítani, mert si­került felülkerekedni a válsá­gos helyzeten. Ha zavaró poli­tikai fejlemények nem lépnek fel, akkor a tárgyalások remél­hetőleg március végén befeje­ződnek. Hruscsov lohadta a Times külpolitikai szerkesztőjét Moszkvából jelenti a TASZSZ. Iverah­ McDonald, a londoni Times külpolitikai szerkesztő­je, azzal a kéréssel fordult Hruscsovhoz, az SZKP Köz­ponti Bizottságának első tit­kárához, hogy fogadja és be­szélgessen vele néhány nem­zetközi kérdésről. Hruscsov január 31-én fogadta McDo­­naldot és hosszan tartó beszél­getést folytatott vele. Ellender amerikai szenátor követeli a Szovjetunió és az USA­ vezetőinek találkozását Washingtonból jelenti a TASZSZ. Ellender demokrata­párti szenátor beszámolót tett közzé 11 országban, köztük a Szovjetunióban tett utazásáról. Ellender nem leplezi tagadó álláspontját a szocialista rend­őrrel szemben, de azért megállapítja a Szovjetunió ha­talmas sikereit. Élesen bírálja az Egyesült Államok politiká­ját és hangsúlyozza, hogy a bé­kés egymás mellett élés elve alapján versenyezni kell a Szovjetunióval.­ Ellender beszámolójában kijelenti, el kell vetni azoknak a politikáját, akik »a kommu­nizmussal szemben táplált gyűlöletből és félelemből hal­lani sem akarnak a kommu­nizmus eredményeiről“. »A kommunizmus — jelenti ki Ellender — nem tűnik el azzal, hogy mi semmibe vesz­­szük vagy szidjuk. A kommu­nizmus létezik, hát... Jobb életviszonyokat biztosított a népnek, még akkor is, ha ezt mi tagadjuk.* A Német Szociáldemokrata Párt az atomfegyverek ellen Bonnból jelenti a DPA. A Német Szociáldemokrata Párt vezetősége felszólította a párt összes aktív tagját, hogy »az atomhalál elleni harcot« állítsa érvelésének középpont­jába és tájékoztassa a lakossá­got ►■a kormány helytelen kül- és fegyverkezési politikájának veszélyeiről*. A Politisch- Parlamentarische Pressedienst csütörtöki közlése szerint a párt agitációjában a következő követelések szerepelnek: 1. Az atomfegyverkísérlet megszüntetése. . 2. Ne fegyverezzenek fel atomfegyverrel újabb hadse­regeket, a Bundeswehrt se. 3. Németek ne vegyenek részt az atomfegyver fejleszté­sében. 4. Ne engedjék meg, hogy német területen atomfegyve­rek vagy atomrakétakilövő­­állások legyenek. Berlinből jelenti az MTI. A bonni külügyminisztérium ki­jelölte azokat a pontokat, ahol atomrakétatámaszpontokat lé­tesítenek. Eszerint rakétatá­maszpontok lesznek nem csu­pán Bajorországban, hanem Hessen tartományban és Észak- Rajnavesztfáliában is. A megfelelő építési munkálatok máris megkezdődtek. A bonni NATO-légierő eddig már 14 katonai repülőtérrel rendelke­zik. Ezeket a repülőtereket más NATO-államok légierői is hasz­nálják. Mint, a Berliner Zeitung je­lenti, amerikai atomszakértők megerősítették azokat a híre­ket, amelyek szerint éles atom­bombákkal ellátott amerikai repülőgépek rendszeres őrjára­ti repüléseket végeznek Nyu­­gat-Európa felett. Az atom­bombákat a nyugat-németor­szági Rajna-Pfalz­ tartomány­­ban, Dalin közelében levő rak­tárakban őrzik. Tanácsválasztások Lengyelországban Varsóból jelenti az MTI. Lengyelországban a tanácsvá­lasztások napja ugyan február 2., de a nagyüzemi választási körzetekben pénteken kora hajnalban, az ország egyes ré­szein pedig már közvetlenül éjfél után megkezdődtek a ta­nácsválasztások. A varsói la­pok első oldalon közüik a vál­­asztások menetét, első ered­ményeit. A Trybuna Ludu ve­zércikke megállapítja, hogy az üzemi dolgozók első ízben választanak úgy, hogy közvet­lenül küldhetik jelöltjeiket a tanácsszervekbe. Ennek jelen­tőségét csak ezután lehet majd igazán felmérni. A jelölőlis­tákra a nép legjobbjait vették fel, a párt és a nép államának odaadó híveit, régi munkás­­mozgalmi harcosokat, mérnö­köket, technikusokat, munká­sokat. Az osztrák parlament nem adta ki Helmer belügyminisztert Bécsből jelenti az MTI. A bécsi büntetőbíróság, mint is­meretes, néhány hét előtt el­rendelte Oscar Helmer osztrák belügyminiszter emlékiratai­nak, az „ötven év átélt törté­nelme” című könyvnek elkob­zását, mert az több rágalmazó állítást tartalmaz. A bécsi büntetőbírósághoz benyújtott keresetében dr. Dürmayer bé­csi ügyvéd, aki 1945-től 1947-ig a kommunista párt képviselő­jeként az osztrák államrendőr­ség vezetője volt, Helmer könyvének azt a kitételét ki­fogásolta különösen, amely sze­rint a merénylet, amelyet neo­fasiszták 1946-ban a Schwar­­zenberg téren levő szovjet em­lékmű ellen terveztek, „kom­munista rémhírterjesztők fan­táziájában született”. Ezzel szemben a tények másról ta­núskodtak. Az osztrák minisz­tertanács, amelynek Helmer már akkor is tagja volt, annak idején hivatalosan is „hazaáru­­lónak” minősítette a merény­letet és a népbíróság több évi börtönnel sújtotta a még ide­jében megakadályozott me­rénylet értelmi szerzőit Az államügyészség Dr. Dür­­m­ayer indítványára „közéleti személy durva megrágalmazá­­sa” miatt vádat emelt Helmer belügyminiszter ellen. Mivel Helmer szocialista képviselő is­­ ilyenformán mentelmi jogot élvez, az államügyészség a par­lamenttől kérte Helmer kiada­tását. A nemzetgyűlés szerdán viharos ülésen tárgyalta a kér­dést. Horr szocialista párti kép­viselő a mentelmi bizottság nevében bejelentette, hogy e magánpemek politikai háttere van, ezért a bizottság nem ja­vasolja Helmer belügyminisz­ter kiadatását, vagyis nem vonja meg tőle a mentelmi jo­got. A vitában felszólaló Horner kommunista képviselő részlete­sen rámutatott, Helmer bel­ügyminiszternek minden oka megvan arra, hogy ne kíván­kozzék az ügyészség elé. Maga is jól tudja, hogy sohasem si­kerülhet az általa oly könnyel­műen emelt vádakat bizonyí­­tani. Helmer miniszter nyil­vánvalóan fél attól, hogy a bí­róságnál bebizonyosodik dr. Dürmayer ellen emelt vádjai­nak alaptalansága. Úgy gon­doljuk — mondta Horner —, hogy a bírósági eljárás Helmer miniszter ellen már felesleges is. Helmer kitért a bírósági el­járás elől s ezzel saját magét ítélte el. Bulganyin távirata Mü­nnich Ferenchez Moszkvából jelenti a TASZSZ. Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának­ elnöke az alábbi táviratot intézte dr. Münnich Ferenchez, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnökéhez: "Kedves Minnnich elvtárs! A szovjet kormány, valamint a magam nevében melegen köszöntöm Önt a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökévé történt megválasztása alkalmából, s kívánom, hogy magas tisztében érjen el nagy sikereket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése alatt a szocializmust építő magyar nép javára. Erősödjék és fejlődjék országaink megbonthatatlan barát­sága a marxizmus—leninizmus tanításának mindent legyőző zászlaja alatt.* Felavatták a Dunai Vasmű két új vegyi üzemét Pénteken felavatták a Dunai Vasmű k­ét új üzemét: a ben­­zolkiválasztót és a kénkinye­­rőt. Az ünnepségen megjelent Földes László, az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Herczeg Ferenc kohó- és gép­ipari miniszterhelyettes mon­dott avató beszédet. Hangsú­lyozta, hogy a Dunai Vasmű ezentúl újabb fontos vegyi alapanyagokat, évente három­ezer tonna nyerskenzolt és ezerhétszáz tonna ként ad az országnak. Egyedül a kénüzem működése 2,8 millió forint ér­tékű importmegtakarítást je­lent. Az itt nyert ként nem­csak a kénsavgyártáshoz, ha­nem különböző növényvédő­szerek előásatásához is fel­használják. A nyersbenzolból viszont további finomítással más importanyagokat kap az ország. Ezek értéke megköze­líti az évi 9 millió forintot és ezért fontos, hogy a benzol­kinyerő után néhány hónapon belül a benzolfinomítót is üzembe helyezzük. A miniszterhelyettes ezután az építkezésben és a szerelés­ben kitűnt dolgozók munkáját méltatta. Elismeréssel beszélt a szovjet tervezők és műszaki szakemberek segítségéről, akik a két vegyiüzem felépítéséhez nemcsak terveket, hanem sok hasznos tanácsot is adtak. Beszéde végén átnyújtotta a két új vegyiüzem építésében kitűnt dolgozóknak a kor­mány- és a miniszteri kitünte­téseket. Franciaország 655 millió dollár új külföldi kölcsönt kapott Párizsból jelenti az MTI. Gaillard francia miniszterel­nök csütörtökön este 200 új­ságíró előtt közölte, hogy Franciaország megállapodáso­kat kötött az Egyesült Álla­mokkal, az Európai Fizetési Unióval és a Nemzetközi Va­lutaalappal, s e megállapodá­sok értelmében 655 millió dol­lár kölcsönt kapott idegen de­vizában. A péntek reggeli polgári saj­tó nem beszél arról, hogy Franciaország milyen feltéte­lekkel kapta a kölcsönöket. Kivétel a Combat, amely meg­állapítja, hogy a 655 millió dollár Franciaország becsü­letét és szavát kötelezi el. A baloldali sajtó arra mutat rá, hogy Gaillard — a Libéra­­tion szavaival — „a kilövőpá­lyák béreként” kapta dollár­­jait. A l’Humanité is aláhúzza, hogy Gaillard a francia földön felállítandó kilövőpályákért cserébe kapja a 655 millió dol­lárt. A lap megírja, hogy az Európai Fizetési Unió által­ Franciaországnak nyújtott 250 millió dollárból Adenauer Né­metországa 100 milliót vállalt magára. Ezek a dollárok drá­gák lesznek Franciaországnak — írja a l’Humanité.­­ A kormány azért kapta meg a dollárokat, mert egyéb feltéte­lek között beleegyezett ki­lövőpályák francia földön való felállításába. Az ENSZ többé nem maradhat közömbös az algériai kérdésben New Yorkból jelenti az AP. Az Algériai Nemzeti Felszaba­dítása Front csütörökön leve­let intézett Hammarskjöld ENSZ-főtitk­árhoz, amelyben kérte, járjon közben Francia­­országnál, hogy „Algéria függetlenségének alapján” szá­molja fel algériai háborúját. „Az ENSZ és főtitkára többé nem maradhat közömbös az al­gériai helyzetet illetően ... El­érkezett az ideje annak, hogy mint illetékes tényezők tegye­nek lépéseket és biztosítsák, hogy Franciaország tartsa tisz­teletben az ENSZ alapokmá­nyát” — állapítja meg a levél, majd így folytatódik: „Az Algériai Nemzeti Fel­­szabadítási Front, az algériai nép illetékes képviselője ismé­telten hangoztatja, hogy csu­pán Algéria függetlenségének megteremtése fejezheti be azt a véres viszályt, amelyben több mint három éven át szem­ben áll Franciaországgal.” „Az ENSZ-nek meg kell győznie Franciaországot, saját érdekét szolgálja, ha elfogadja a tárgyalásokat az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front­tal ...” „Az Algériai Nemzeti Fel­­szabadítási Front bízik abban, hogy az ENSZ-főtitkár közben­járása Franciaországnál hozzá­járul majd az algériai problé­mának az ENSZ alapokmányá­val összhangban és Algéria függetlenségének alapján tör­ténő megoldásához.” A levél ezután bejelenti, az Algériai Nemzeti Felszabadí­­tási Front úgy döntött, „kérni fogja a gyarmati rendszerrel szembehelyezkedő népek szoli­daritását, és fel fogja használni mindazokat az anyagi eszközö­ket, amelyeket felajánlanak neki”. * Párizsból jelenti az AFP. A francia nemzetgyűlés pénte­ken 296 szavazattal 244 elle­nében véglegesen elfogadta az algériai kerettörvény-tervezet­tet. Makariosz nem egyezik bele Ciprus felosztásába Athénből jelenti a Reuter. Makariosz érsek nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy­­*a ciprusi görög lakos­ság semmi olyan döntést nem fogad el, amely bármi módon Ciprus kettéosztásához vezet­ne*. Nézete szerint a sziget fel­osztása "-nem a ciprusi kérdés megoldása, hanem annak bo­nyolultabbá tétele, aminek igen kellemetlen következmé­nyei lennének­.

Next