Magyar Nemzet, 1958. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

­_____ Jelentős változások a kínai demokratikus pártok politikai és ideológiai arculatában Pekingből jelenti az MTI. A múlt hónapokban a kommu­nista párt és a szocialista rendszer ellen támadó burzsoá jobboldal megpróbálta kezébe kaparintani a demokratikus pártok vezetését, hogy azután ezeket a pártokat a kommu­nista párt elleni rohamcsapat­nak használja fel. Az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy a burzsoá jobboldal ért el sikereket ezen a téren. Mindjárt hozzá kell azonban tenni azt is, hogy miután a Kínai Kommunista Párt pél­dát mutatva a demokratikus pártoknak, határozott ellentá­madást intézett a jobboldal el­len, a kilenc kínai demokrati­kus párt csatlakozott a kom­munistákhoz, s maga is felvet­te a harcot a saját soraiban levő burzsoá jobboldali erők ellen. A demokratikus pártok­ban lefolyt több hónapos jobb­oldal ellenes harc végül is győzelmet aratott. Ez a győze­lem azonban arra is felhívta a Kínai Kommunista Párt és a néptömegek figyelmét, hogy a demokratikus pártok min­den korábbi politikai é­­ ideológiai reform ellenére még mindig burzsoá politikai pár­tok. A kínai sajtóba­n közzétett jelentések szerint a kilenc kí­nai, demokratikus párton be­lül a burzsoá jobboldali ele­mek elleni sikeres harc ered­ményeképpen jelentős politi­kai és ideológiai változások mentek és mennek végbe. Ezek a demokratikus pártok elhatározták, hogy az egyes pártok vezetéséből és tagjai sorából kizárják a kommunista párt és népi rendszer ellen fel­lépett jobboldali elemeket, akiknek száma csak a pártok legfelső vezető szerveiben több százra rúg, s olyan po­litikusok találhatók közöttük, mint Le Lung-csi, Csang Po­­csün, Csuan Ping és Csang Naj-csi, akik a kínai állami vezetésben is fontos pozíció­kat töltöttek, vagy töltenek be még ma is. Sőt, elhatározta azt is, hogy ezeknek a pártoknak a jövőjét is mérlegre teszik. Amikor a Kínai Kommunis­ta Párt vezette forradalom győzelmet aratott és megszü­letett a kínai népi alkotmány, a kínai demokratikus pártok hitet tettek, hogy elismerik a imMm»wMiim»w»wwwwin»w«w Kínai Kommunista Párt ve­zető szerepét és a szocializmus útján kívánnak járni. A kom­munista párt ennek értelmé­ben a demokratikus pártok ve­zetőinek nemcsak jelentős po­zíciókat biztosított a kínai ál­lam vezetésében, hanem meg­hirdette a kommunista párt és a demokratikus pártok hosszú­távlatú együttműködését és a kölcsönös ellenőrzés politiká­ját, ami további lehetőségeket nyitott az együttélés útján. Ezt az együttműködést rúgták fel a burzsoá jobboldaliak a de­mokratikus pártokban, s egé­szen odáig mentek, hogy ki akar­tati ragadni a ha­talmat a kommunista párt és a mun­kásosztály kezéből. Az eddi­giek alapján világos tehát, hogy a jobboldallal való le­számolással a kínai demokra­tikus pártok még nem tettek meg mindent, ami okvetlenül szükséges ahhoz, hogy ezek a pártok ismét a kínai nép tel­jes bizalmát élvezzék. A kínai néptömegek szerint csak addig van a demokra­tikus pártoknak létjogosultsá­guk K­ínában, amíg elismerik a kommunista párt vezetését, amíg ingadozás nélkül hajlan­dók a szocializmus útján járni és mindent elkövetni avégett, hogy gyökeresen megváltozza­nak, burzsoá politikai pártok­ból a nép ügyét önzetlenül szolgáló szocialista pártokká váljanak. Ennek a jogos népi követelésnek tesznek eleget most a kínai demokratikus pártok. Azok a lépések, amelyeket a kínai demokratikus pártok ed­dig tettek a munkastílust ja­vító mozgalom útján. Igen biz­tatóak, s híven tükrözik a de­mokratikus pártok hajlandó­ságát és készségét a további átalakulásra. A kínai kom­munisták és a néptömegek tá­mogatják és segítik a demok­ratikus pártokat ebben a harc­ban, mert tudják, hogy e harc eredményeképpen nemcsak a demokratikus pártok jellege változik majd meg, hanem kö­zelebb kerülnek a munkásosz­tályhoz az e pártokban tömö­rült nemzeti kapitalisták és ér­telmiségiek is. Ez pedig igen pozitív hatással lesz a kínai nép egységének további meg­szilárdításéra és a szocialista építés egész menetére. A keresztény naptár szerint egyszerű, feketebetűs hétköz­nap a mai, Ignác napja, de a mohamedánok számára min­den bizonnyal csupa piros be­tűvel írták­­a jelenkori arab történelem legdicsőségesebb napját*, így nevezte ugyanis Szabrl Asszalí szíriai minisz­terelnök Egyiptom és Szíria államszövetségét, amelyet hiva­talosan szombaton jelentenek be Kairóban és Damaszkuszban egyidejűleg. Ezzel lezárulnak a legutóbbi hetekben Nasszer egyiptomi elnök és Szalah Bit­ter szíriai külügyminiszter kö­zött lezajlott, világszerte, de elsősorban az arab világban, nagy érdeklődéssel kísért tár­gyalások és a hivatalos ünnep­ségek után megkezdődnek a­­legfiatalabb" arab ország munkanapjai. Az egyiptomi—szíriai unió terve nem mai keletű. Még 1956 nyarán, amikor a Szuezi­­csatornaövezet kiürítésével kapcsolatos ünnepségekre szí­riai vendégek érkeztek Kairó­ba, podgyászukban magukkal ho­zták a damaszkuszi parla­ment határozatát, amely — va­lamennyi párt jóváhagyásával — támogatta a két ország köz­ti államszövetség gondolatát. Az Egyiptom ellen intézett iz­raeli—angol—francia agresszió, majd múlt ősszel a Szíriét fe­nyegető imperialista támadás veszélye háttérbe szorította az egyesítés elvi kérdéseiről foly­tatott tanácskozásokat. Ugyan­akkor mérföldes léptekkel kö­zeledett egymáshoz a két or­szág a gyakorlatban. Valóság­gal azt mondhatnánk: az ál­lamszövetség tervezetének egyes pontjai megvadultak azelőtt, hogy az unió életbe­lépett volna. Amikor Egyiptom fegyveres erőit az imperialis­tákkal farkasszemet néző Szí­riába küldte, lényegileg az egyesítési tervezet azon pont­jának szelemében cselekedett, amely előírta a közös katonai főparancsnokságot. Hogyan működik majd az Egyesült Arab Állam, arab ne­vén »Al Daula al Mottahida al Arabi*?­ A föderáció kiterjed bel- és külpolitikai, gazdasági, katonai és kulturális ügyekre egyaránt. Ami a belpolitikát illeti — bizonyos módosítások végrehajtása után — közös lesz az alkotmány és a parla­ment. A szíriai belpolitikai gyakorlatban ezzel kapcsolato­san némi változtatást hajtanak végre. Egyiptom mintájára ugyanis megszüntetik a pártok működését, amelyek ezentúl a nemzeti egységekbe tömörül­nek. Az arab országokat körül­szövő gazdasági tömbök és kö­zös piacok ellensúlyozására a két ország kísérleti lépéseket tesz a közös arab piac megva­lósítására. A külpolitika terén — s itt, az elvi külpolitikában eddig sem volt lényeges eltérés a két ország között — a jövő­ben közös lesz a gyakorlat is. A következő lépés egységes külügyminisztérium, közös diplomáciai képviselet felállí­tása lesz. Az államszövetség élén az elnök áll, mégpedig az előzetes jelentések szerint: Nasszer személyében. Az unió jelentőségét alig le­het túlbecsülni mind a két közvetlenül érdekelt ország, mind pedig az egész arab világ szempontjából. Logikus és reá­lis ugyanis az az elképzelés, hogy a két arab ország egye­sülése erősen érezteti majd ha­tását a többi arab államra és minden bizonnyal fellobbantja azokat a nagyon is elevenen élő törekvéseket, amelyek a közös nyelvű, vallású, kultúrájú, er­kölcsű arab országokat egy ha­talmas arab államban kíván­ják egyesíteni független, való­ban az arab érdekeket képvi­selő közös kormányzat alatt. Egyiptom és Szíria ezt az utat egyengeti, amikor szélesre tárja a föderáció kapuit és ki­jelenti, hogy az unióhoz bár­melyik arab ország csatlakoz­hat egyetlen feltétellel, hanem tagja a bagdadi tömbnek. Ez a katonai tömb ugyanis manap­ság az arab egységtörekvések legfőbb akadálya, az arab ál­lamok megosztásának — az Eisenhower-doktrina mellett — legfontosabb eszköze. Igaz, az Eisenh­ower-doktr­i­na gyen­gének bizonyult, a bagdadi paktum pedig éppen akkor bi­zonyította be erőtlenségét, amikor erejét akarták fitogtat­ni, a Szíria ellen tervezett agresszió idején. Még a több száz százalékig hűségesnek vélt egyetlen arab tagországa, Irak részéről is le kellett nyel­niük a keserű pirulát. Emlé­kezetes, hogy Irak, akárcsak több más, ugyancsak nyugat­­barát politikát követő arab or­szág Szíria mellé állt a bag­dadi partnerrel, Törökország­gal szemben. Ma gyökerében más a helyzet! Szíria akikor fenyegetett ország volt, nap­jainkban pedig, az államszö­vetség révén, de más okokból is, erős pozícióban van a Kö­zép-Keleten. Részben ennek magyarázható: Irak inkább hi­deg, mint meleg állásfoglalása a területén létesítendő atom­­támaszpontok terve iránt. Már az első állásfoglalásaik is azt bizonyítják, hogy az arab országok minden más kérdés felett és előtt állónak, nemzeti ügyüknek tekintik az egyiptomi—szíriai unió létre­jöttét, a teljes arab egység el­ső lépését. Számit Rífal jordá­­niai külügyminiszter az AFP- nek adott nyilatkozatában ki­jelentette, hogy országa tá­mogat minden olyan kísérle­tet, amely az arab egységre irányul. Hasonló szellemben foglalt állást Szam­i Szolh li­banoni miniszterelnök és több más, számottevő arab politi­kus. Jemen pedig máris fog­lalkozik a csatlakozás gondo­latával. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a föderáció vá­laszút elé állít egyes arab vezetőket: folytatják-e az ed­dig alig leplezett nyugatbarát politikát, vagy az arab orszá­gok érdekeinek megfelelő utat járják. Joggal írhatta az Egyesült Arab Állam meg­alakulását kommentáló cikké­ben az Al Ahbar című kai­rói lap.­­*A szíriai—egyiptomi unió arra kényszerít majd bi­zonyos arab országokat, hogy szakítsanak az imperializmus irányában folytatott szolgalel­kű politikájukkal.* A­ arab állam születése Madar Nemzet A moszkvai magyar nagykövetség fogadása a magyar sajtó napja alkalmából Moszkvából jelenti az MTI. Rosta Lás­zó, a Magyar Nép­köztársaság moszkvai nagykö­vetségének első titkára, pén­teken este a nagykövetség he­lyiségeiben fogadást adott a magyar sajtó napja alkalmá­ból. A fogadáson megjelent Ilji­­csov, a Szovjetunió külügymi­nisztériuma kollégiumának tagja, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője, to­vábbá a szovjet sajtó több ve­zető munkatársa. Jelen volt több diplomáciai képviselet sajtóattaséja. Ott volt Bol­­doczki Jáz­ás, a Magyar Nép­­köztársaság moszkvai rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe, továbbá a nagykövet­ség vezető munkatársai és a magyar sajtó képviselői. A meleg, baráti hangulatú fogadáson Rosta László és N­­­yicsov pohárköszöntőt mon­dott. A magyar—lengyel kulturális egyezmény tizedik évfordulójának megünneplése Varsóban Varsóból jelenti az MTI. Karol Kuryluk lengyel kul­turális és művészetügyi mi­niszter csütörtökön díszebédet adott a Külügyminisztérium reprezentációs fogadótermé­ben a magyar—lengyel kultu­rális egyezmény megkötésének 10. évfordulója alkalmából. A díszebéden részt vett Katona János, a Magyar Népköztár­saság varsói nagykövete, a lengyel külügyminisztérium több főosztályvezetője, vala­mint a lengyel kulturális élet számos vezető személyisége. A díszebéden Edward Ma­­rec lengyel kulturális és mű­vészetügyi miniszterhelyettes és Katona János mondott po­hárköszöntőt. A lengyel kulturális és mű­vészetügyi minisztérium a nemzetközi sajtóklub előadó­termében csütörtök este dísz­­hangversenyt rendezett. Az ünnepi beszédet Jan Reychman professzor, a varsói egyetem magyar tanszékének vezetője tartotta. Az est gazdag művészi prog­ramjában a közönség nagy szeretettel ünnepelte a Bartók­­műveket játszó Ungár Imrét. Az esten Varsó legjobb mű­vészei léptek fel: Alicja Dan­­kowska, Krystyna Kostalowna, Leopold Nowosad, Janim Stano operaénekesek és Wan­­da Wilkomirtka hegedűmű­vésznő. Ismét elhalasztották az amerikai mesterséges hold kilövését Washingtonból jelenti az MTI. A capa canaverali kí­sérleti központtal érintkezés­ben álló szakértők csütörtö­kön a kora esti órákban még azt mondották, jó kilátások varrnak arra, hogy a péntekre virradó éjszaka kilövik az amerikai mesterséges holdat. Emlékezetes, hogy a kísér­letet a szerdára virradó éj­szaka a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt el­halasztot­ták­. Az AFP péntek hajnali hí­rében már arról számolt be, hogy a hadsereg mesterséges holdjának kilövését ismét el­halasztották. Jelenleg a légkör felső réte­geiben uralkodó heves szélvi­harok gátolják a kísérletet. Feltehető, hogy még néhány nap eltelik, amíg a légköri viszonyok annyira megjavul­nak, hogy a kísérlet lehetővé válik. Egyébként Robert Albrook, a Washington Post and Times Herald című liberális lap egyik vezércikkírója a Repor­­ter legújabb számában erősen­ bírálja, hogy az amerikai bal­lisztikus lövedékekhez folyé­kony üzemanyagokat használ­nak. az amerikai szenátus­ teg­nap egyhangúlag elfogadott egy törvénytervezetet, amely­nek értelmében 549 570 000 dollárt fordítanak az új stra­tégiai légitámaszpontokra és ballisztikus és rakétakilövő­­pályák építésére. ■Szombat, 1958. február 1. A mié­rt hitül mögött van A CSALÓDÁSOK ÉRTEKEZLETE (P. F.) Tegnap ért véget An­karában az úgynevezett bag­dadi paktum államainak érte­kezlete, amelynek katonai jellegét hangsúlyozta az a tény is, hogy az értekezlet elő­készítésében részt vett az ame­rikai és az angol vezérkari főnök. Egyébként az angol külügyminiszter, mielőtt elin­dult Ankarába, maga is elis­merte, hogy elsősorban kato­nai kérdésekről fognak tár­gyalni. E katonai kérdések ter­mészetére már jóelőre követ­keztetni lehetett abból, hogy noha az Egyesült Államok — legalábbis forma szerint —, nem tagja a bagdadi paktum­nak, az ankarai tárgyalásokon részt vett Taylor tábornok, az Egyesült Államok vezérkari főnöke és személyesen Didier külügyminiszter, a hideghábo­rús irányzat legfőbb képvise­lője. Az, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere első ízben vett részt a bagdadi pak­tum országainak értekezletén, az amerikai politika közép­keleti aktivizálódását kívánja hangsúlyozni, egyben pedig jelzi az Egyesült Államok kö­zeledési szándékát ehhez a szervezethez. Az amerikai külpolitika ter­mészetét ismerve, az sem le­hetett kétséges, hogy az Egye­sült Államok közeledése nö­velni fogja e szervezet külön­ben is agresszív jellegét. An­nál is inkább, mert ismeretes az amerikaiaknak az a­­törek­vése, hogy a bagdadi paktu­mon keresztül ugyanúgy az atom- és rakétatámaszpontok kiépítését készítsék elő a Kö­zép-Keleten, mint ahogy a NATO-n keresztül erre törek­szenek Nyugat-Európában. A másik cél, amihez az ankarai értekezleten, legalábbis köze­lebb akartak jutni: a külön­böző agresszív tömbök — a NATO, a SEATO és a bagdadi egyezmény —, katonai össze­hangolása. Ez az elképzelés tulajdonképpen visszavezetné a bagdadi paktumot eredeti rendeltetéséhez, mert hiszen hat évvel ezelőtt éppen azért hívták életre — mégpedig Dulles ötlete alapján —, hogy összekötő kapocs legyen­­a imperialisták távol-keleti és nyugat-európai támaszpont­­ren­dszere között. Az elmúlt évek eseményei azonban komoly kétségeket támasztottak a bagdadi kon­cepció értéke iránt. Főleg a benne részt vevő országok el­lentétei, de méginkább az arab országok nagyon is érezhető ellenszenve következtében. Amellett az amerikaiakat min­dig is csábította az a gondo­lat, hogy elkülönítsék magu­kat — legalábbis jelszavakban —, a kompromittált angol gyarmati politikától. Márpedig Anglia Vezető szerepe a bag­dadi paktumban, igazán nem hagyott kétséget az iránt, hogy rém az arab országok érde­kein van benne a hangsúly, hanem Nagy-Britannia s álta­lában a gyarmati hatalmait ér­dekein. Az amerikaiak valami különálló és mozgékonyabb konstrukciót akartak létrehoz­ni a Közép-Keleten. Ezt a célt szolgálta volna az úgyneve­zett Eisenhower-elv, ha nem mond csődöt, mielőtt tulajdon­­képpen kipróbálták volna. Va­lójában az történt az Eisen­­hower-doktrinával is, ami az amerikai mesterséges holddal, nagy garral beharangozták s az első alkalmazási kísérletnél csődöt mondott. Ilyen tapasztalatok után for­dult vissza az amerikaiak fi­gyelme a bagdadi paktumhoz. Miután éveken keresztül visz­­szautasították az angolok min­den próbálkozását, hogy vala­mi módon — főleg némi dol­lársegély erejéig —, érdekelt­té tegyék az Egyesült Álla­mokat a roskadozó bagdadi egyezmény fenntartásában. Most aztán, hogy erre végre sor került, az amerikai köze­ledés inkább csalódást öl­özött, semmint valamelyes segítséget nyújtott volna. Az ankarai ér­tekezletről az angol lapok azt írják, hogy­­Dulles népszerűt­lenségének árnyékában ült össze­. Ha mondjuk két évvel ezelőtt az Egyesült Államok külügyminisztere részt vett volna a bagdadi értekezleten, az érdekelt kormányok sajtó­­a, főleg az angol sajtó, bizo­­nyára örömrivalgásban tört volna ki. Most viszont úgy látszik, az volt az egyetlen gondjuk, hogy az értekezlet si­kertelenségét Dulles számlájá­ra írják. Az angol lapok ép­pen az ankarai tanácskozások idején olyan hangon írtak az Egyesült Államok külügymi­niszteréről, hogy erre kevés példa van még a nyugati saj­tó történetében is. A Tribüné például — Bevan lapja —, a következő jellemzést adta Dul­les politikájáról: »Dulles poli­tikája hülye és gonosz. Olyan ügyeket támogat, amelyeket elleneznünk kellene, olyan módszerekre támaszkodik, amelyeket vissza kellene uta­­sítanunk, tengernyi szükségte­len bajt és nyomorúságot okoz és arra kárhoztat bennünket, hogy folyton fegyverkezzünk, mindaddig, amíg a gazdasági terhek alatt összeroskadunk vagy atompusztulás lesz a sor­sunk. Dulles politikája öngyil­kos­ politika, a Az amerikai külügyminisz­ter politikájának ez az érté­kelése s éppen ak­kor, amikor az egyik legérzékenyebb pon­ton végre sikerült összetalál­koznia az angol és az ameri­kai nagyhatalmi érdeknek, éppenséggel nem arra vall, hogy elsimultak volna az el­lentétek a két vezető nyugati nagyhatalom között. Ettől el­tekintve, más oldalról is in­kább az ellentétek kerültek előtérbe az ankarai értekezle­ten, semmint az együttműkö­dés szelleme. Anglia a cip­rusi ügyben szeretett volna engedékenységet kicsikarni Törökországtól, de kénytelen volt meghátrálni, mert­ ha szőnyegre kerül a ciprusi ügy, Pakisztán előáll a kasmí­ri kérdéssel, amivel rendkí­vül kínos helyzet elé állította volna a brit küülügymiinisz­­tert. Irak ahelyett, hogy haj­landó lett volna tárgyalni az atomtánycsoportiak tervéről, az arab—izraeli ellentétek bo­nyolult problémáját hozta elő. Miya­iiázefit, az Egyesült Államok külügyminiszterét hozta zavarba. Végül is min­denki másról akart vitatk­ozni s a szépen elgondolt atom- és rakéta támaszpon­t-terv tel­jesen háttérbe szorult. Ami pedig a tömbök összehangolá­­sának tervét illeti, Dulles kénytelen volt beérni egy el­vi jellegű határozattal, mely szorosabb együttműködést javasol a­­*szabad világ regio­nális védelmi szervezetei* kö­zött. Ilyen szép nevet sikerült találni a különböző agresszív tömbökre, de körülbelül ez is volt az ankarai értekezlet egyetlen­­sikere­. Most aztán az angol lapok az amerikai politikát és Dul­les személyét teszik meg bűn­bakká, az amerikai lapok pedig arról panaszkodnak, hogy az egész ankarai értekezletet tu­lajdonképpen a Szovjetunió­nak a közép-keleti atommentes övezetre vonatkozó javaslata zavarta meg. Ez a javaslat — mint írják — "Ankarára volt időzítve." De ha így is lenne, mit mutat ez? Csak azt, hogy a Szovjetunió figyelembe ve­szi a béke biztosításának le­hetőségeit, s igen reális mó­don száll szembe a háborús po­litika tervezgetéseivel. Elvég­re senki sem vonhatja két­ségbe, hogy az atomfegyver­mentes övezet terve sokkal inkább szolgálja a közép­­keleti népek biztonságát, mint az agresszív tömbök össze­hangolásának és az oftk­álltasz­­pontok kiépítésének tervezete. Persze, az igen valószínű, hogy a szovjet kezdeményezés zavarja azokat az imperialista elképzeléseket, amelyek a háborús feszültség növelésére irányulnak, s atomtámasz­pontok kiépítésével a világ különböző pontjain újabb ve­szélygócokat igyekeznek terem­teni. A Szovjetunió békepoli­tikája azonban nem merülhet ki abban, hogy hirdeti a béke eszméjét, és a maga részéről alkalmazza is ezeket az esz­méket A szovjet diplomácia a béke reális alapjainak biztosí­tásával küzd a háborús poli­tika ellen. S ebbe beletartozik az agresszív, tömbök neutrali­­zálásának, célkitűzése is. Élénken elképzelhető, hogy ez valóban zavarja az imperia­lista tervezéseket. Aminthogy az is természetes, hogy az effajta »za­varás te. .­. világ né­pei élénken helyesek.. "

Next