Magyar Nemzet, 1958. március (14. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

2 Magyar Nemzet Jemen csatlakozik az Egyesült Arab Köztársasághoz A franciák leszállásra kényszerítettek Algériában egy amerikai katonai repülőgépet A külpolitikai helyzet­ ­ AZ EURÓPAI ATOMMENTES ÖVEZET megvalósítását konkrét formában elősegítő Rapacki-terv széleskörű vissz­hangot váltott ki világszerte,­­de különösen az érdekelt orszá­gokban. A nemzetközi feszültség enyhülésének ellenzői azon­ban korántsem fogadták rokonszenvel ezt a tervezetet, sőt azon vannak, hogy maximális feltételekkel gyakorlatilag lehetet­lenné tegyék a terv realizálását. így került a nyugati közvéle­mény elé a Strauss-féle úgynevezett »anti-Rapacki-terv«, mely azon a követelésen alapszik, hogy az atommentes övezetet ter­jesszék ki az összes kelet-európai országokra. Strauss emellett nyíltan tudtul adja, hogy az atommentes övezetet nyugati irány­ban nem lehet további országokra kiterjeszteni. Ezzel egyide­jűleg pedig lázas előkészületek folynak Bonnban a nyugatné­met hadsereg atomfegyverekkel való felszereléseire. A Borba külpolitikai hírmagyarázója élesen bírálja a Strauss-féle »anti- Rapacki-tervet« és hangsúlyozza, hogy minden javaslatnak, amely a nemzetközi megnyugvást tűzi ki céljául, mindenek­előtt kölcsönös engedményeket kell tartalmaznia. A Rapacki­­terv egyik fő érdeme éppen abban rejlik, hogy a másik féltől nem követel egyoldalú koncessziókat, hanem ellenkezőleg, atomfegyvermentes övezetet irányoz elő a Kelet és a Nyugat határának mindkét oldalán. A lengyel terv ellenzői is tudatá­ban vannak ennek és ezért ebben az alapvető kérdésben el akarják kerülni a vitát és olyan ellenvetéseket találnak ki, amelyek egyáltalában nincsenek jogi összefüggésben a Rapacki­­terv lényegével.­­ A RAKÉTAKILÖVŐ PÁLYÁK létrehozása sokkal nagyobb új ellenállást váltott ki mind Angliában, mind Franciaország­ban, mint ahogy azt az amerikaiak, vagy a szóba­n forgó orszá­gok kormányai elképzelték. Az angol alsóházban élesen bírál­ták a kormány döntését. Freitas, volt munkáspárti belügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy az amerikai atomtámaszpontok kiépítését már csak azért is helytelen volt engedélyezni, mert a Szovjetunióval indítandó megbeszélések oly fontosak, hogy semmit sem szabad tenni, ami sikerüket veszélyeztetné. Ha a kormány valóban kíván csúcsmegbeszéléseket a leszerelésről — mondotta az angol munkáspárti képviselő —, ennek érde­kében nyomást gyakorolhatna Washingtonra. Az angol ellen­zéki képviselő a továbbiakban utalt a szovjet vezetők levelei­nek nagy sikerére Angliában, melyet a pacifizmus és a semle­ges irányzat erős hulláma borított el. Ezért egyébként első­sorban az angol hadügyminiszter a felelős — mondotta Freitas —, aki a katonai Fehérkönyv fenyegetéseivel rémületet, csüg­­gedést és zavart keltett. Franciaországban a rakétatámaszpontok kérdése, az egyéb­ként is szokatlanul magas katonai költségvetés további növe­lése miatt okoz súlyos aggodalmakat. Kiszámították, hogy egy kilövőpálya építése körülbelül 15 milliárd frankot emészt fel, a támaszponton felállítandó üteg további 40 milliárd frankba kerül. Az Humanité ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy azok­nak az országoknak, ahol a kilövőpályákat felállítják, nagy­mértékben hozzá kell járulniuk a költségekhez. Még súlyosab­bak azonban a rakétatámaszpontok felállításának távolabbi következménye­. Gérard tábornok a szélsőjobboldali Carrefour című hetilapban megállapítja, hogy »a kilövőpályák európai felállítása annyit jelent, hogy módszeresen magunkra vonzzuk a villámot. Őrültség megengedni az amerikaiaknak, hogy a ki­lövőpályákat nálunk, Franciaország földjén állítsák fel­. A jemeni trónörökös Kairóba érkezett Kairóból jelenti az AFP. Je­men az első arab ország, amely hallgatott Nasszer el­nöknek arra a felhívására, hogy valósítsák meg az arab országok­ átfogó szövetségét. El Badr jemeni trónörökös február 5-én, tanácsadóinak kíséretében — akik között volt a jemeni fegyveres erők főpa­rancsnoka is —, Kairóba uta­zott. Február 6-án megkezdőd­tek a tárgyalások a szövetsé­ges unió tervéről. Február 15-ig tanácskoztak. A trónörö­kös ezt követően visszautazott Taizbe, hogy átadja apjának, a jemeni királynak az unió tervét. El Badr pénteken visszatért Kairóba, s bejelentette: teljha­talmat kapott arra, hogy mi­helyt Nasszer elnök Szíriából hazaérkezik Kairóba, aláírja Jemen és az Egyesült Arab Köztársaság szövetségi egyez­ményét. Az AP jelenti, hogy Ramil Abdul Rahim, Jemen ENSZ­küldötte levelet nyújtott a Szoboljevnek, a Szovjetunió ENSZ-küldöttének, a Bizton­sági Tanács jelenlegi elnöké­nek, amelyben tudomásár­ hozza a tanács valamenny tagjának: amennyiben nem­ szűnnek meg a jemeni terüle­tek ellen intézett angol táma­dások. Jemen a Biztonsági Ta­nácsot felkéri, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket. A levél hangoztatja, hogy január 21. és február 10. kö­­zött az angol fegyveres erő kilenc jemeni község ellen in­tézett bomba- vagy tüzérség támadást. Megállapítja továb­bá, hogy a Jemen ellen 1951 októbere óta folytatott angol támadások tervszerű kampány részei és a béke, valamint a biztonság súlyos veszélyezte­tését jelentik. Jemen ENSZ-küldötte leve­lének másolatát eljuttatta Hammarskjöld ENSZ-főtitkár­­hoz is. szóban megfelelő határozato­kat hozott, mégpedig minden esetben egyhangúlag. A köz­ponti bizottság egyik határo­zata felszólította a párttago­kat és ez egész szíriai népet, hogy vegyenek részt a február 21-i népszavazáson és szavaz­zanak az Egyesült Arab Köz­társaság megalakulása, vala­mint Nasszer elnökké válasz­tása mellett. Meg kell említenem ezzel kapcsolatban: pártunk nyíltan kifejtette a szíriai népnek, a kormánynak, az összes politi­kai pártoknak és a Nemzeti Front vezetőinek hogy véle­ménye szerint milyen alakot kell öltenie a javasolt uniónak ahhoz, hogy mind a szíriai, mind az egyiptomi objektív körülményeket figyelembe vé­ve, szilárd alapokon nyugod­hassak, a további fejlődés so­rán erősíthesse a két ország egybeolvadását és biztosíthas­sa a haladást, a nemzeti füg­getlenség er­ősítése és védel­­mezése, valamint a demokrá­cia révén. Most pedig nézzük, hogy milyen álláspontra helyezke­dik pártunk, miután jelenlegi formájában megalakult az Egyesült Arab Köztársaság? Pártunk központi bizottsága világosan megjelölte politikán­kat, amely a következőkben áll: Pártunk támogatta a Nem­zeti Front által megalakított szíriai kormányt s ebben a Nemzeti Frontban pártunk is képviselve volt. Hasonlókép­pen, pártunk elvben támogat­ta az egyiptomi kormány poli­tikáját is, mind arab, mind nemzetközi síkon. Egészen természetes tehát, hogy pár­tunk ezután küzdeni fog azért, hogy ennek a két politikai vo­nalnak, amely most eggyé vált, kölcsönhatása az arab felsza­­badítási politika folytatására és eredményes továbbfejleszté­sére vezessen. A kommunista párt, amely a nép pártja és csaknem 30 év óta működik Szíriában, foly­tatni fogja eddig végzett mun­káját. A szíriai kommunisták foly­tatni fogják harcukat az arab nemzetek nemzeti független­ségének megszilárdításáért, az amerikai imperializmus szűn­ni nem akaró cselszövéseivel szemben. Folytatni fogják har­cukat a demokratikus szabad­ságjogokért és a nép anyagi jólétének és kulturális színvo­nalának emeléséért. Mint ed­dig is, ezután is harcolni fog­nak a Szovjetunióhoz és a szo­cialista tábor minden más or­szágához fűződő barátság meg­szilárdításáért, mert ez a ba­rátság a legfőbb tényező füg­getlenségünk védelmében és megszilárdításában, hazánk­nak független nemzetgazdaság megteremtésére és fejlesztésé­re irányuló törekvéseink meg­valósulásában. Kommunista pártunk — mi­ként a múltban is — fáradha­tatlanul fog dolgozni, hogy lét­re­jöjjön az összes hazafias erők egyesülése abban a harc­ban,­ amely e nagy nemzeti feladatok megvalósításáért folyik” — fejezte be interjúját a Szíriai és Libanoni Kommu­nista Párt főtitkárá­­vé vált ütközet, amely végül is 195 felkelő halálát okozta. Francia részről hivatalos köz­lés szerint mintegy 50 halott és 40 sebesült a veszteség. A France-Observateur című párizsi baloldali hetilapot el­kobozták. Hivatalos körökben azzal magyarázzák az eljárást, hogy a hetilap vezércikke az SS-hez hasonlította az algériai hadsereget. A hetilap közölte volna Henri Alley kommu­nista újságíró "A kérdés" cí­mű nemrég megjelent könyvé­nek egy részletét. A kommu­nista újságírót — mint ismere­tes — Algériában letartóztat­ták és megkínozták. A Monde a France-Observa­teur elkobzásának híréhez hoz­záfűzi, hogy Henri Alley könyve pontos adatokkal szol­gál és e könyv állításait­ a leg­csekélyebben sem cáfolták. A France-Observateur elkobzása — írja a Monde — nemcsak a sajtószabadság újabb megsér­tése, hanem annak a ténynek a megerősítése is, hogy a ható­ságok képtelenek egy olyan probléma mélyére hatolni, amely a kormány felelősségét veti fel. A Monde egyben meg­jegyzi, hogy a könyv szerzőjét, Henri Alleget, aki jelenleg Al­gír polgári börtönében van, már hosszabb ideje Párizsba kellett volna átszállítani. „Pártunk küzdeni fog az arab fel­szabadí­tási politika fol­y­ta­tásáért” .A Szíriai és Libanoni Kommunista Párt főtitkárának nyilatkozata a Rudé Právoban A Csehszlovák Kommunista Párt központi lapja, a Rudé Právo interjút közöl Haled Bagdadsal, amelyben a Szíriai és Libanoni Kommunista Párt főtitkára ismerteti véleményét az Egyesült Arab Köztársaság megalakulásáról. Haled Bagdas bevezetőül el­mondotta, hogy magánember­ként, családjának gyógykezel­tetése céljából érkezett Cseh­szlovákiába, utazásához azon­ban a pártvezetőség természe­tesen hozzájárult. A Szíriai és Libanoni Kom­munista Párt főtitkára ezután így folytatta: „Ami pártunknak az Egye­sült Arab Köztársaság meg­alakulása kérdésében elfoglalt álláspontját illeti, természetes, hogy a marxizmus—leniniz­­mus tanításai vezérelnek ben­nünket. Az arab országok egy­ségének jelszava az imperia­lizmustól való teljes felszaba­dulás és a demokrácia alap­ján, régóta egyike pártunk leg­főbb jelszavainak. Amikor tehát Szíria és Egyiptom egyesülésének kér­dése felvetődött, nyilvánvaló volt, hogy pártunk támogatta ezt a gondolatot, mert ez össz­hangban volt pártunk politi­­kájával és az arab nemzetek egységre irányuló óhajtását fe­jezte ki. Pártunk központi bizottsága a két ország egyesülése kérdé­sének minden fejlődési szaka­ Nasszer Szíriában Az elnök távirata Vorosilovhoz Moszkvából jelenti a TASZSZ. Nasszer válaszolt arra az üd­vözlő táviratra, amelyet Voro­­silov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke intézett hozzá abból az alka­lomból, hogy kikiáltották az Egyesült Arab Köztársaságot és Nasszert választották ennek elnökévé. Válaszában többek között hangsúlyozza: örömmel hasz­nálom fel az alkalmat, hogy kifejezzem az Egyesült Arab Köztársaság népének a Szov­jetunió népei iránt táplált leg­jobb érzelmeit. A Szovjetunió népeivel kulturális és gazdasá­gi szálak és a béke biztosítá­sának közös célja fűz össze bennünket." Az AFP jelentése szerint Nasszer elnök megtekintette az Észak-Szíriában állomáso­zó fegyveres erőket. A főváros­ba visszatérve beszédet mon­dott. Egyebek között kijelen­tette: »Igen nagy különbség a mi helyzetünk, azaz a szabad és független nemzet helyzete, valamint bizonyos testvéri arab országok helyzete között, amelyek még mindig az impe­rializmus uralma alatt síny­lődnek és harcolnak szabadsá­gukért.*­ A Falasztin című jordániai napilap úgy értesült, hogy az elnök látogatást tett Nyugat- Galileában, az izraeli—szíriai határon. Néhány évvel ezelőtt a határnak ezen a szakaszán történtek a legsúlyosabb iz­raeli—szíriai incidensek. Megkezdődtek a Szudáni választások Az AP tudósítója jelenti a szudáni fővárosból: Szudánban csütörtökön kezdődött a szava­zás, hogy megválasszák az új parlament 173 képviselőjét és 30 szenátorát. A keleti válasz­tásokat sokszor jellemző össze­tűzések hiányoztak, a felvonu­lásokat és tüntetéseket megtil­tották. A szavazás titkos, de a nagy számban Khartumba érkezett külföldi tudósítóknak megen­gedték, hogy belépjenek a sza­vazófülkékbe és beszélgessenek a szavazókkal. Az írástudatlan választók kedvéért minden listának jel­­vénye van és a szavazók az oroszlán, a teve, a cédrusfa, az elefánt stb. között választhat­nak. Aki leszavazott, lemosha­­tatlan sárga tintával bélyeget kap a kezére, nehogy még egy­szer szavazhasson. A szudá­­niak közt ugyanis nagyon sok a hasonló vagy azonos nevű ember. A városokban és nagyobb te­lepüléseken befejezték a sza­vazást. Vidéken a választás még­ egy hétig eltart. A szava­zatok összeszámlálása már­cius 7-én kezdődik és az ered­ményt március 10-én teszik közzé. A választási bizottság szóvivője szerint valószínű, hogy a választók 90 százaléka leadta szavazatát, amikor az urnákat lezárták. Tunisz ENSZ küldöttének levele Hammarskjöldhöz New Yorkból jelenti az AFP. Monzsi Szlim, Tunézia ENSZ- küldötte levelet intézett Ham­marskjöldhöz. Ebben felhívta az ENSZ főtitkárának és a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét arra, hogy a franciák erőszakkal kilakoltatnak ottho­nából 250 000 algériait. Intéz­kedésüket azzal indokolják — írja Szlim —, hogy "senki földjét" létesítenek az algériai —tunéziai határon. Tunézia ENSZ-megbízottja embertelenségnek minősítette az algériaiak kilakoltatását. Francia forrásból közölték, hogy Tuniszban házkutatáso­kat hajtottak végre francia ál­lampolgároknál. Több franciát, így a Tunisie-France című be­tiltott lap volt tulajdonosát, akinek lakásán fegyvereket találtak , letartóztatták. Véres ütközet Algériában Elkobozták a France Observateur-t Párizsból jelenti az MTI. Constantine megye keleti ré­szén, a tuniszi határ közelében Duvivier mellett rendkívül vé­res ütközet bontakozott ki. A Tuniszból érkező algériai fel­kelő­csoportot az idegenlégió ejtőernyősei feltartóztatták. A légierő is beavatkozott a har­cokba. Francia részről tüzér­séget is felvonultattak. Fran­cia jelentések szerint a felke­lők elkeseredett ellenállást fejtettek ki. A harc ritka he­vességgel folyt és sokhelyütt közelharcra került sor. Az utóbbi időkben ez a körzetben lefolyt harcok legvéresebbike­ ■Szombat, 1958. március 1. Algéria felőtt leszállásra kényszerítettek egy amerikai repülőgépet Párizsból jelenti az MTI. A francia sajtó feltűnő helyen közli azt a hírt, hogy a francia légierő Algéria felett még kedden feltartóztatott és Boné repülőterén leszállásra kény­szerítet egy amerikai "re­pülőerődöt". A sajtó által "ka­lóz-repülőgépnek" elkeresztelt gép fegyvereket szállított fe­délzetén. Mintegy három­ ton­nát kitevő szállítmányában 292 páncélököl, négy aknavető és száz géppisztoly volt, a megfe­lelő lőszerrel. A gép legénysé­gének tagjai amerikaiak, an­golok és izraeliek voltak. Azt állították, hogy a gép Vene­zuelába készült. A francia hatóságok a ma­gyarázatot nem fogadták el és a gép fegyverszállítmányát elkobozták. Ünnepélyesen búcsúztatták az NDK-ból kivonult szovjet egységeket Fürstenwaldeból jelenti a TASZSZ. Az Odera-Frankfurt körzeti Fürstenwaldeban ün­nepélyesen búcsúztatták azo­kat a szovjet gépesített al­egységeket, amelyeket a szov­jet kormány döntése értelmé­ben visszavonnak a Szovjet­unió területére, majd ott a hadsereg létszámcsökkentése keretében feloszlatnak. Fünstenwalde főterén nagy tömeg gyűlt össze a szovjet csapatok búcsúztatására. Meg­jelent Crüneberg, az NSZEP központi bizottságának titkára, Benjámin igazságügyminiszter, a német néphadsereg küldött­sége, a Németországban állo­másozó berlini szovjet csapa­tok parancsnokságának és a Szovjetunió berlini nagykövet­ségének képviselői, katonai at­tasék, az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és más nyugati országok katonai ható­ságainak képviselői. A gyűlésen Grüneberg bú­csúztatta a szovjet csapatokat. Felszólalt még Otte, a hely­beli gumiabroncs-gyár munká­sa és Pech, a nemzeti néphad­sereg vezérőrnagya. A hazájukba távozó szovjet harcosok nevében Kriveny őr­nagy és Tulcsinszkij törzs­­őrmester mondott beszédet. Felszólalt még Jakubovszkij szovjet vezérezredes. A város főutcáin a pályaud­var felé haladó szovjet csapa­tokat a lakosság mindenütt meleg ünneplésben részesítet­te. A koreai kormány határozata a kínai népi önkéntesek hazaszállításáról Phenjanból jelenti az Új Kína. A Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság kormá­nya intézkedéseket hozott­­a kínai népi önkéntesek hősi tel­jesítményeinek megörökítésé­re és a távozó kínai népi ön­kéntesek meleg búcsúztatá­sára. Az intézkedéseket tartal­mazó kormányhatározat beve­zetőben ismerteti a kínai népi önkéntesek hadbalépésének körülményeit és őszinte elis­meréssel adózik hősies telje­sítményeiknek, majd elrendeli — többek között —, hogy az egész koreai nép által aláírt levélben kell köszönetet mon­dani a kínai népnek és a kínai népi önkénteseknek. Phenjan­­ban 1958. október 10-ére fel kell állítani a "Kínai Népi ön­kéntesek Hősi Halottainak Em­lékművét", örök megemlékezé­sül azokra, akik életüket ad­ták a koreai csatatéren; a ko­reai háborúban részt vett kí­nai népi önkéntes alakulatok valamennyi tisztje és legény­ségi állományú harcosa meg­kapja a "Hazafias Felszabadító Háború Emlékérme" kitünte­tést. Külpolitikai hírek A (Addisz Abeba, TASZSZ) Háromnapos látogatásra Ad­disz Abebába érkezett Palmer tábornok, az Európában állo­másozó amerikai csapatok he­lyettes főparancsnoka. A (Damaszkusz, AFP) A szí­riai hadsereg szóvivője közöl­te, hogy hét török lökhajtásos repülőgép szállt el igen nagy magasságban Midan Ekbesz, szíriai falu felett. A szóvivő hozzátette, hogy az illetékes hatóságok tiltakoztak az inci­dens miatt. Az amerikaiak elavult rakétákat sóztak Macmillanra A News Statesman tá­madja a kormányt, hogy elfogadta az amerikai Thor­­rakétát, amely a lap sze­rint „elavult ócskaság”. A hetilap első oldalas cikkében — amelynek cí­me: „Megvásároltuk a brooklyni hidat" — a kö­vetkezőket írja: „Azt mondják, hogy New York­ban egy zöldfülű látogató­nak egyszer eladta a brooklyni hidat egy csava­ros eszű városi szélhámos. Macmillan úr, akinek ame­rikai ősei vannak, bizonyá­ra ismeri ezt a történetet. Annál meglepőbb tehát, hogy rá tudták sózni a Thor-rakétát.” „Ez az elavult ócskaság nem valamfit bizalomger­jesztő múltra tekinthet vissza. Tíz alkalommal vé­geztek vele kísérletet, de azok közül csak öt volt si­keres. És amikor sikerült is kilőni, repülés közben kellemetlenül imbolygott , s ez a tény nem valami kellemes érzést támaszt majd Hollandiában és Né­metországban, Angliáról nem is szólva.” „Mivel föld alól nem le­het kilőni, kilövőhelyeit nem lehet elrejteni és meg­védelmezni. Miután üzem­anyagának feltöltése 25 percet vesz igénybe , s pontosan annyi telik el a szovjet interkontinentális ballisztikus rakéta kilövése és Angliába való érkezése között — feltehetően csak preventív háborúban lehet­ne felhasználni, amit pedig a Fehér Könyv határozot­tan kizár.” „Az amerikai hadsereg bölcsen visszautasította és most Angliának és más vi­déki fajankóknak a nyaká­ba sózzák.” A News Statesman sze­rint kétséges az is, hogy va­jon a 10 millió fontsterling­be kerülő kilövőpályákat egyáltalán felépítik-e, „mi­előtt a Thor elavult voltát hivatalosan is elismerik és az egész tervet elejtik”. A lap rámutat arra, hogy a kormány Fehér Könyve is elismeri, még éveken át az amerikai bombázók ké­pezik majd a nyugati el­riasztó erő alapját, majd felveti a kérdést: „Miért kell tehát olyan kétséges katonai értékű­­ fegyverre pazarolni a pénzt, amely­nek puszta léte is provoká­ció.”

Next