Magyar Nemzet, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

A CSALÁD OLDALA Virágos sarok Nyílik a pünkösdi rózsa A nyárelő legpompásabb virágos növénye, a pünkösdi rózsa, amely bokrétába kötve napjaink leg­kedvesebb szobadísze. Legrégibb magyar neve: bazár és a dél­szláv —tjozsur- szóból keletkezett: bazsár, így fordul elő a római Casante könyvtárban őrzött Kor­vin kódexben is. A régi magyar füveskönyvek »basal«-nak is ír­ják a növényt. A XVI. század­ban, a török hódítás idején került nyelvkincsünkbe a növény basa­vagy bazsarózsa neve, mert a tö­rök basák sok kármin színű vagy halványpiros virágú fajtát nevel­tek féltve Őrzött kertjeikben. A növény gyökerét és magját az elmúlt korokban nagy becsben tartották és orvosságnak használ­ták, főként görcsosztatónak és nyavalyatörés ellen. Beythe And­rás 1595-ben megjelent Fives könyv­ében ez olvasható például a »basal« hasznáról,­­az fekete magvaiban tizen­ötöt igyál meg mezes vízben, és háznál esely nehezitesek avagy bozorkány nyo­mások ellen*. A múlt század ele­jén Diószegi Sámuel Orvosi Fü­­vész könyv­ében azonban már megtépázta a növény régi hírne­vét , midőn ezt irta:­­meglehet, hogy van valami görcsoszlató ereje, de hogy nyavalyatörésben hasznos volna, azt nem lehet ta­pasztalni. Azért, mint mérges szert, inkább kerülni kell.­ Virága magán viseli a boglárka­­félék jellegzetességeit. Gyönyörű a sötétpiros és a fehér szál min­den árnyalatában pompázó, Illa­tos Paeonia albifora, amelyet Pal­­las Péter Simon, orosz természet­­vizsgáló ajánlott először a virág­kedvelők figyelmébe. Az ő közve­títésével honosodott meg Európá­ban a kínai bazsarózsa is és ez rö­vid idő alatt meghódította a ker­­tészkedőket. Kínában a bazsarózsa egyike a legősibb virágoknak. A régi kínai festők ezt festették a legszívesebben, ennek rajza látha­tó a legrégibb porcelánokon. A kínai és a japáni származású bazsarózsákból, valamint a kelet­­ázsiai eredetű cserje növésű Paeonia arboreaból a kertészek az idők folyamán számos új, gyönyö­rű virágú változatot tenyésztettek ki. Ezen a téren a magyar ker­tészek és növénynemesitők is di­cséretes munkát végeztek. Első­sorban néhai Magyar Gyula, ker­tészeti tanár ajándékozta meg a magyar kerteket pompás Paeonia­­változatokkal, közülük néhány még az eredeti kínai és japáni fajtákat is felülmúlta szépségben. N-N. M. e­ti Orvos Levele A fokhagyma úi érdekessége Már régi fűveskönyvek em­lítik, hogy a főzéshez-sütéshez használt­­■ zöldségek* nemcsak konyhai, hanem egyben pati­kai jelentőségűek. A petrezse­lyem veseizgató illő olaja, a hagyma kitűnő hatása az egész anyagcserére és a hajnövésre, a sárgarépa vitaminjai stb. közismertek. A népies gyógyá­szatban azonban különösen a fokhagymát dicsérték és úgy látszik a legújabb kutatások igazolják a néphitet. Tokin 1928-ban kimutatta, hogy minden növény termel olyan anyagokat, amelyek fer­tőzések ellen védik. Ezek a phytonoidek (fitoncidek). E­ szovjet tudós 1950 óta geny­­nyes megbetegedések ellen alkalmazza ezeket a nö­vényi anyagokat, különösen heveny vakbélgyulladás esetei­ben. Leghatásosabbnak találta a hagyma és fokhagyma kivo­natait (70 százalékosat desztil­lált vízben). A gyárilag is elő­állított készítmény neve:­­1* C.*. 186 betegen alkalmazta a hashártyába fecskendezve vagy az érzéstelenítő novo­­kainhoz keverve szép sikerrel. Ezért ajánlja, hogy vakbél­műtét kíséretében a geringe­­dés megakadályozására hasz­nálják fel mások is. Egy másik szovjet tudós, Fortunatov, a fokhagyma phy­­tonoidjeinek értékét különösen gyermekek tuberkulózisának kezelésében hangsúlyozza. Kí­sérleti vizsgálatokkal igazolta, hogy az emberi szervezet vála­dékai (gyomornedv, epe, nyál stb.) nem csökkentik, hanem ellenkezőleg: növelik a phyton­­oidek hatásosságát. A fokhagy­ma alkoholos kivonatának nyolc cseppje elegendő például a rendkívül fertőző és vesze­delmes streptococcus haemoly­­ticus nevű baktériumfajta el­pusztításához s azt is kimutat­ta, hogy a vérbe már az első félórában felszívódnak a phy­­tonicidek és ott hat óra hosszat megmaradnak! A konyhakerti gyógynövé­nyek, a megszokottságuknál fogva már fel sem tűnő, leves­ben ázott és hússal sült zöld­ségek tehát vitamintartalmu­kon, tápértékükön felül új tu­­lajdonságokkal lepik meg az embert. Az antibiotikumokhoz hasonló védőanyagjaik, talán még sok egyéb eddig ismeret­len jellegű vegyületeik érthe­tővé teszik, hogy miért oly közkedvelt a Zöldségleves és igazolják Paracelsus híres mondását: »A ti táplálékotok legyen a ti gyógyszeretek!■* Dr. W. A. IR.EJ­TVÍNY­ILOTTÓ »A teljes eszű bölcs megalázza magát* ... — A pedagógusnapon az igazi tudós szerénységéről idé­zünk: 53. vízszintes, 56. függőleges, 26. vízszintes, 30. függőleges, 4. víz­szintes, 28. függőleges. VÍZSZINTES: (Kétbetűsek: YL, SE, TS, RE, UJ, RA) — 1. Német összehasonlító szó. 4. Az idézet ötödik része. 16. Csibuk. 18. Szicí­liai város. 19. Petőfi írja a szere­lem sötét verméről. 20. Mestersé­ges köd a lakásban. 23. Hangzani, csengeni, latinul. 24. Igazgató­i be­­cézések. 25. Névelővel: csónakver­seny. 26. Az idézet harmadik ré­sze. 29. Visszahívni. 30. Majdnem egy tucat fogoly. 31. A mondat egyik fő része. 33. Az idővel tör­ténik. 36. Szeg, szerszám vagy edény. 37. Visszahint. 38. Valamit megér, valamibe kerül, franciául. 39. Kecskebeszéd. 41. Bolond, né­metül. 42. Közeledni. 43. Beethoven harmadik szimfóniája (a zártkoc­kába két betűt kell írni!) 44. Ecce homo, por és ... 46. Haszon (hé­ber). 47. Tartományi főváros az ókori Perzsiában, értékes régészeti leletekkel. 49. Dunántúli megye. 51. Borjú, németül (kiejtve). 52. Fordítom angol számnév. 53. Az idézet első része. 55. Szállítom. 56. Szárny, franciául. 57. Cordovai püspök, korának egyik legtekin­télyesebb egyházi férfia volt. 59. Teniszjátszma. 61. Vissza: a repü­lés kelléke. 63. Tengeri óriás (ék­felesleg). 65. Élénk tiltakozás. 66. Egykori velencei uralkodó. 67. ... Eulenspiegel. 68. Egyes körök­ben: pénz. 71. Utód. 73. Sas, fran­ciául. 74. Idegen női név. 75. Hei­­fetz keresztneve (JSI). 77. Panasz­szó. 79. Angol író, hindu meséket írt. 80. Vékony kapaszkodó hajtás (szőlőn). 81. Adat, állítás, németül. 82. Gazdag legelőt jelent. 84. Ér­tékjelzéssel ellátja (félmúltban). 86. Sokkal szívesebben. 88. Nevetni, franciául. 90. Vérszopó. 93. Sámuel magyar király előneve. 95. Meg­elégelte. 96. Névelővel: vidéki köz­lekedési vonalak. 98. Érzelmesség­­re való bíztatás. 99. Névelővel: egykori velencei aranypénz. 100. Baranyai járásszékhely. 101. Kerü­let, rövidítése. FÜGGŐLEGES: (Kétbetűsek- SA, BB, AS, AU, YB, AE.)­­ 1. Vissza, híres belga fürdőváros. 2. Erzsé­bet idegenes becézése. 3. Élénken, tüzesen (olasz). 5. Egyiptom sokat hadakozott alkirálya volt. 6. Leve­gő, németül. 7. Nagy siker jelzője. 8. Japán taházi tündér (ék.­hiány). 9. Torta közepe. 10. Pjatyigorszk kaukázusi fürdőváros másik neve. 11. A fakorona. 12. Idős hölgy (ék.­­hiány). 13. ... Vicario: Saltillo me­xikói város régi neve. 14. Fordí­tott helyhatározószó. 15. Telt ház van. 17. Névelővel: ókori tarto­mány az Alpok, a Po torkolatvi­déke és a tenger között. 21. Fürge, serény, idegen nyelven. 22. Lehúz­ta a rollot. 26. Elman, orosz hegedű­­művész keresztneve. 27. Azonos mássalhangzók. 28. Az idézet ha­todik része. 30. Az idézet negye­dik része. 32. Női név. 34. Francia város Lourdes közelében. 35. Ló­betegség. 40. Futóbajnoknőnk (Aranka). 42. Figyelmeztetést adsz. 45. Férfinév. 46. Időt vagy pénzt hajlandó fordítani valamire. 48. Gyenge minőségű. 50. Sors bona, nihil... 51.­­*-n*. 53. Kallimachos szülővárosa volt. 54. öltözéke. 56. Az idézet második része. 58. Forsy­­te ... (Galsworthy). 60. Vissza: ap­rópénz. 62. Nemes prém. 63. Bűz­­rudacsok. 64. Huzamosabb ideig. 67. Római császár (ék.­felesleg). 69. Skálahangok. 70. Befelé fordul­va, hang nélkül. 72. Megfelelők. 75. Somogyi falu. 76. Félig maga­sabb. 78. ... orvosi rendelő. 81. Amiből van. 83. Viktorka. 85. Por­tékáid. 86. Figyelmeztetés. 87. Téli úttisztító jármű. 89. Önkritika. 90. Vissza, a lövés hangja. 91. A nö­vény törzse. 92. Oázis, idegen nyelven. 94. Francia művészet. 96. Admirális, rövidítése. 97. KDR. (Fenyősy Antal) * A teljesen megfejtett rejtvény­­ábrából tessék kikeresni öt olyan egymással kapcsolatban álló szót (egy elterjedt szenvedély témakö­réből), amelyeknek a sorszáma összeadva 211-et eredményez. Csak ezt az öt sorszámot kell bekülde­ni a mellékelt rejtvényszelvényen. — Határidő: 1958. június 9. 20. sz. rejtvény-lottónk megfej­tése. — Francia kikötővárosok: Nantes, Le Havre, Dieppe, Toulon, Brest: 2, 66. 81. 84. 86. (Polgár István): Ne légy sohase megelégedett: akard elérni az elérhetetlent. Az emberélet mértéke: a tett - keresd a célt, mi nagy tettekre serkent. NYERTESEK: 10—10 lottószelvényt nyertek: Biczók Imréné, Budapest, X., Hölgy utca 48. Csák Ervin, Bu­dapest, H., Frankel Leó utca 7. Czoborczy Erzsébet, Ózd, I., Tán­­csics-telep ,A*. Fábián Gábor, Gyula, Béke sugárút 9. Hartay Ágostonná, Budapest, XI., Ka­rinthy Frigyes u. 20. A nyertesek­nek a szelvényeket postán elküld­tük. A MAGYAR NEMZET REJTVEN­Y-LOTTÓJA □ □□□□ ^ beküldő neves______________________ a ÉT Pontos lakcíme :______________________ Szíveskedjék a szelvényt kivágni, felbélyegezni és a kiadóhivatalnak beküldeni. Mikor először néztem reá Szeme elkapta szememet S úgy éreztem, szivére ölel, Hogy megfogta a kezemet. Megmutatta, merre menjek És megsúgta, hogy mit tegyek; Hámba fogta s emberré gyúrta Szilaj kis gyermeklelkemet Nemcsak tanítóm—apám volt 1 5, Játszótárs is és jóbarát —* Búcsúzóul azt kérem tőle: Fogja csak a kezem tovább. Fogja, kisérjen, jöjjön velem A hosszú, nehéz úton át, Segítsen nékem leküzdeni Ha jön: az élet viharát. Büszke vagyok rád jó tanítóm S hogy elhagyom az iskolám Ígérem: olyan ember leszek, Hogy te is büszke légy teárra Vorák József Élt egy hegyi faluban egy nagyon jó ember, akit min­denki­­jó Szavának­ nevezett. Egyszer, amikor Szaid a vá­ros felé igyekezett, látta, hogy az út mellett egy nagy máglya ég, abban pedig egy kígyó te­­kerődzik. A kígyó segítségért kiáltott, amikor Szaidot meg­pillantotta: — Ments meg, jó ember! — Megmentenélek — de ho­gyan? — kérdezte Szaid. — Ránts ki a tűzből, tégy a tarsolyodba, kösd össze és erő­sítsd a lovad nyergéhez! — kö­­nyörgött a kígyó. Szaid nem gondolkodott so­kat: puszta kézzel benyúlt a tűzbe, kikapta a lángok közül a kígyót és úgy tett, ahogyan a kígyó mondta. Alig haladtak tovább vala­micskét, amikor a kígyó újra megszólalt: — Megfulladok a tarsoly­ban ... engedj szabadon, kér­lek! Szaid kieresztette a kígyót, az pedig derekára csavarodott és azt mondta: — Most pedig megharaplak! Ha úgy tetszik, meg is eszlek! Szaid elcsodálkozott, meg­ijedt. — Hiszen az életedet men­tettem meg! — mondta. Ám amikor látta, hogy a kígyótól nem menekülhet, könyörgésre fogta a dolgot: — Legalább ne siess, kérlek. Kérdezzük meg az első szembejövőt: meg­mar­j-e engem vagy sem? Ahogy mondja, úgy legyen. — Rendben van! — egyezett bele a kígyó. Egyszer csak megpillantottak egy rókát. Szaid elmondta, ho­gyan találkozott a kígyóval, miképp mentette meg a tűzből s végül megkérdezte: megha­­rapja-e őt a kígyó ezek után, vagy sem? Elcsodálkozott a­ róka. — Én csak azt nem értem, hogyan férhetett el egy ekkora kígyó ilyen kicsiny tarsoly­ban? Mutassátok meg, akkor elhiszem, hogy így történt a dolog! — mondta a róka. A kígyó bemászott a tarsoly­ba. — Igaz — bólintott a róka —, jól elhelyezkedtél a zsák­ban ... De vajon akkor is el­férsz benne, ha bele vagy köt­ve? Szaid jó erősen belekötötte a kígyót a tarsolyba. Ekkor felnevetett a róka: *— Hallod-e, vándor, nilad­­nál butábbat még nem láttam! Hiszel a kígyó szavának és még jót is teszel neki... Menj vissza és dobd oda, ahonnak kivetted. A jó Szaid így is tett. Visz­­szament a máglyához és bele­vetette a kígyót zsákostól együtt. Nem mindenki érdemes arra, hogy jót tegyünk vele! Gyerekek! Fejtsétek meg a rejtvényeket és küldjétek be a Magyar Nemzet szerkesztőségébe. Lenin krt. 9—11. A borítékra írjátok rá: Találd ki! Határidő: június 10. A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. Május 18-i rejtvényeink helyes megfejtése: 1. Halmazállapot. 2. Páris. Könyvet nyertek: Arvai Gábor, Budapest, IX., Angyal utca 9. Bősze Zsuzsi és Kati, Ka­locsa, Esze utca 5. Csikós Éva, Szeged, Zentai utca 42. A köny­veket a nyerteseknek postán el­küldtük. A 1­6 Szaid és a kígyó (Dagesztáni népmese) Divat Az idei nyár ruhaanyagai közül a legnagyobb sikert ta­lán a ripszselyem aratta. Ol­csó is, szép is, tartós is. Leg­szebb színei: a szürke, ami­­■mindenhez megy*, a világos­kék, petrolkék, a mályva- és a "brak­szín. ÚJ DIVATJA a nyárnak a délutáni és esti köpeny. Köpenyre is szép anyag a ripszselyem és a se­lyemballon. Az esti köpenyt béléssel és bélés nélkül is ké­szítik. A bélelt köpenyhez san­­zsán tartoz, vagy amint rajzun­kon látható, a ruha anyagát használják. Modellünk hal­ványszürke, bőhátú ripszkö­­peny, lila fehérpettyes selyem­ruhával, s ugyanolyan bélés­sel. A ruha anyagával bélelt köpenyt nem tudjuk olyan jól kihasználni, mint azt, amelyik tafttal bélelt vagy bélés nél­küli. A ruhával azonos bélésű köpeny ugyanis­­kötve van­ egy ruhához. A sanzsán taftot úgy válasszuk, hogy színt ját­szó árnyalatai közül az egyik a köpeny színével azonos legyen. A divatos nyári kabátra öt-öt és fél méter ripszselyem szük­séges, aszerint, hogy köpe­nyünk bőhátú vagy egyenes vonalú. A legdivatosabb a bő­hátú köpeny, a hátán körülbe­lül tíz centiméter hosszan le­tűzött hajításokkal, vagy sűrű húzással. Divatos a teljes sza­bás is; a köpeny a test alatt húzással vagy kis hajtásokkal bővül. A NYÁRI KÖPENY rendszerint gombolás­nélküli, vagy legfeljebb egy, az anyagtól elütő színű, nagy gombbal csukódik. (Szép és minden színhez jól illik a fe­hér gyöngyház árnyalatú plexi-gomb.) De divatos a sá­­las nyakmegoldás is, mint má­sodik rajzunkon a raglansza­­bású köpenyen látható. Ez a modell színes selyemballonból készült, bélés nélkül. A nyári köpeny ujja a legtöbbször há­romnegyedes és bő, vagy kes­keny pánttal összefogott. Jó tanácsunk, hogy bár rö­vid kabát a divat, a köpeny­nél hagyjunk jókora felhajtást, a­­hosszabb időkre*. ÚJ ÖTLET, hogy az esti köpenyhez akár a saját, akár a bélés anyagából bambuszfogós lapos táskát is készítenek. A művirág, a selyemripsz és a selyemballon kabátja is di­vatos, a zsebbe, a vállra, a ki­hajtóra, vagy, mint egy francia modellen láttuk, a kabát ujjá­­ra tűzve. (l. b.) d ___re

Next