Magyar Nemzet, 1958. augusztus (14. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

h . ^ y/‘ iMagyar Nemzet ^ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A Minisztertanács csütörtöki ülése A Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Megtárgyal­ta az élelmiszerek, és italok előállításáról és forgalmáról szóló törvényerejű rendelet­­tervezetet , meghallgatta a Népi Ellenőrzési Bizott­ság elnökének jelentését az állományon kívüli béralap felhasználása, valamint a cél­prémiumok ügyében a népi ellenőrzés által végzett vizs­gálatról. A Minisztertanács a jelentést jóváhagyólag tudo­másul vette és megállapította, hogy a népi ellenőrzés hasz­nos és eredményes munkát végzett. A jelentés alapján a Minisztertanács határozato­kat hozott az állományon kí­vüli béralap szigorúbb kezelé­sére. A Minisztertanács meghall­gatta az egészségügyi minisz­ter jelentését a járványos gyermekbénulás elleni véde­kezés eddigi eredményeiről és megnyugvással vette tudomá­sul, hogy a széles körben végrehajtott védőoltásoknak köszönhetően a megbetege­dések száma visszaesett és a gyermekbénulás ma már jár­­ványszerű­en nem jelentkezik. Az elért jó eredmények alap­ján a Minisztertanács a védő­oltások folytatását elrendelte, s felhatalmazta az egészség­­ügyi minisztert, hogy 1959-től kezdve kötelezővé tegye a két éven aluli gyermekek gyermekbénulás elleni foly­tatólagos védőoltását, s tegye lehetővé a magasabb korosz­tályba tartozó gyermekek vé­dőoltását is. A Minisztertanács hozzájá­rult, hogy a munkaügyi mi­niszter az ifjúság munkábaál­­lításának elősegítése céljából 1958. évre további 8 millió forintot felhasználjon. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. 120 millió forint beruházással megháromszorozza termelését a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár A Beloiannisz Híradástech­nikai Gyár a hároméves terv során soha nem látott arány­ban fejlődik. A híradástechni­kai iparág beruházási összegé­nek jelentős részét ez az üzem kapja. A Beloiannisz exportter­melése az 1957. évi 66 száza­lékról­ 1960-ra 90 százalékra emelkedik. Ezen belül a tőkés országokba irányuló exportja több mint hatszorosára nő. Az üzem teljes termelése a hároméves terv folyamán meg­háromszorozódik, néhány ki­emelt gyártmánynál pedig még ennél is magasabb lesz az arány. Az évek óta gyártott és elismert berendezéseken kívül számos új cikk tömeges előállí­tását kezdik m­eg. Így például a tavaly megindult mikrohullá­mú berendezések gyártása 1960-ra 900 százalékkal növek­szik s évről évre újabb, kor­szerűbb típusokat ad az üzem. Teljesen új, eddig még nem gyártott cikke lesz a vállalat­nak a kolhoz-telefonközpont, amelyet szovjet dokumentáció alapján készítenek. A terv­időszak utolsó évére 150—160 millió forint értékű ilyen be­rendezést kell szállítaniuk a Szovjetunióba. Harmadik ki­emelt gyártmányuknak, az át­viteltechnikai berendezéseknek a termelését kétszeresére eme­lik. Ezenkívül többek között Szíriába, Argentínába telefon­­központokat, egyéb országokba 5000 pénzbedobós telefonké­szüléket, rádióadókat, külön­féle telefonkészülékeket ex­portál az üzem. A KISZ intéző bizottsága javasolja: egységes szakmai továbbképzésben részesítsék a fiatal szakmunkásokat, műszakiakat és közgazdászokat A KISZ intéző bizottsága az illetékes szakminisztériumok­kal együttesen javaslatot ké­szített a fiatal szakmunkások, műszakiak és közgazdászok to­vábbképzésére. Ennek szüksé­gességét mi sem bizonyítja jobban, mint például az, hogy a legutóbbi öt­ év alatt 100 000 fiatal képeztünk szakmunkás­sá. A felszabadulás előtti, évi 1000 hallgatóval szemben 1956- ban 20 000 rendes és 15 000 le­velező hallgató tanult a tech­nikumokban. A szocialista ipar és a technika állandó gyors fejlődése megköveteli a fiata­lok egységes szakmai tovább­képzését. A mérnökök továbbképzésé­nél a budapesti és vidéki egye­temeket kell igénybe venni. A tanfolyamok tematikáját az egyetemi tanárok dolgozzák ki. A technikusok továbbképzé­sét az egyes üzemekben szer­vezzék meg és a tanfolyamok anyagát az ott dolgozó elismert szakemberek dolgozzák ki, és azt a főmérnök hagyja jóvá. A fiatal szakmunkások to­vábbképzésére legalkalmasabb a Csepel Vas- és Fémművek­ben kezdeményezett »Szakma Ifjú Mestere« versenymozga­lom. Ennek lényege, hogy egy­­egy üzemben, annak sajátossá­gait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati versenyfeltétele­ket dolgoznak ki. A verseny­szakasz lezárása után az abban részvevők elméleti és gyakor­lati vizsgát tesznek, illetve mesterművet készítenek, és azt a vizsgabizottság hivatalosan oklevéllel és jelvénnyel iga­zolja. A KISZ javasolja továbbá, hogy a vállalatok vezetői a be­sorolásnál, előreléptetésnél, kö­zép- és felsőfokú iskolára kül­désnél vegyék figyelembe a továbbképző tanfolyamok si­keres elvégzését, és azt jegyez­zék be a dolgozók munka­könyvébe is. Tartósnak ígérkezik a kánikula Tovább emelkedik a hőmérséklet Az átmeneti hűvös időszak után az utóbbi napokban is­mét a 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanya. Az ország nagyobb része teljesen száraz, csupán a Du­nántúl nyugati szélén, Sop­ron, Szombathely, Szentgott­­hárd, Zalaegerszeg környékén voltak szerdán kisebb zápo­rok, szórványos zivatarok. Szentgotthárdon szerda este egy óra alatt 10 milliméter csapadék hullott, a­m mér szél­mettevő víztartalékot jelent a mezőgazdaságnak. A Meteorológiai Intézet köz­ponti előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint a csütörtöki 32 fokos csúcsról pénteken tovább emelkedik a hőmérséklet legalább 33 fo­kig. A kánikula tartósnak ígérkezik. Augusztus első nap­jaiban országszerte 30 fokon felüli nappali hőmérsékleti maximumok és csupán szór­ványos záporok, zivatarok várhatók. Az angol miniszterelnök bejelentése az alsóházban a csúcstalálkozóról Tovább folynak az amerikai és az angol csapatszállítások a Közép-Keleten A mai politikai helyzet A CSÚCSTALÁLKOZÓVAL kapcsolatos legújabb fejle­mény, hogy Macmillan az alsóházban bejelentette: az angol kormány a Szovjetunióhoz intézett válaszában augusztus 12-ét javasolja a Biztonsági Tanács keretében megtartandó csúcsér­tekezlet időpontjául, a színhelyet illetően pedig választást ajánl New York és Genf között. Ez a válasz önmagában nem tekinthető negatívnak, bár értékelése csak a három nyugati válasz ismeretében lehetséges, hiszen csak az elmúlt héten voltunk tanúi annak, hogy egy rugalmasabb brit álláspontot egy mereven elutasító amerikai válasz közömbösített. Emellett pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az angolszász hatalmak fokozott előkészületeket tesznek az arab országok ellen — amint arra a Pravda legutóbbi számában rámutat. “Az Egyesült Államok és Anglia — írja a lap — az Arab- Kelet ellen irányuló fegyveres támadásra készülve, megoszt­ják maguk között a feladatokat. A vezérkari főnökségeken és a diplomata-íróasztalok mellett az agresszív tömbök és paktu­mok részvevői lázasan dolgozzák ki azokat a terveket, ame­lyek az Iraki Köztársaság megdöntésére irányulnak. London­ban most fejeződött be az az értekezlet — folytatja a Pravda —, amelyen a Kelet elleni agresszió kibővítésére irányuló tervek­kel foglalkoztak. Az imperialisták a bagdadi paktum romjain szeretnék újjákovácsolni agresszív közel-keleti csoportosulásu­kat. Ezt most ,északi övezet­­nek nevezik és központjává Tö­rökországot teszik meg. Dulles már többször szeretett volna létrehozni efféle csoportosulást, amely a Szovjetunió és az Arab-Kelet országai ellen irányul. Anglia eddig ellenezte eze­ket a terveket, de most már az agresszorok teljes egyetértés­ben lépnek fel az arab népek ellen. Az amerikai és az angol uralkodó körök bűnéből a Közel- és a Közép-Kelet területe puskaporos hordóvá változott, amely a legkisebb szikrától is felrobbanhat és világkatasztrófát okozhat.­* A Pravda a továbbiakban megállapítja, hogy az agresszo­­rok szeretnének olyan látszatot kelteni, mintha a Közel, és a Közép-Keleten semmi rendkívüli esemény nem történt volna, propagandájuk szeretné úgy feltüntetni az amerikai és az an­gol beavatkozást, mint valami “baráti látogatást” és azt bi­zonygatják, hogy a problémák semmiféle sürgős megvitatá­sára nincs szükség. A Reuter értesülése szerint ilyen értelemben nyilatkozik csütörtökön sajtóértekezletén Dulles is. Négy hét óta ez lesz az első sajtóértekezlete az amerikai külügyminiszternek és a Reuter szerint ezt arra is fel akarja használni, hogy a nagy­hatalmak kormányfőinek zártkörű megbeszélését ellenezve, “síkraszálljam” a kisebb országok “joga* mellett, hogy lehető­séget kapjanak hangjuk hallatására. Kiemeli: milyen fontos, hogy a tárgyalásokon az ENSZ bevált szabályaihoz és eljárá­saihoz ragaszkodjanak. Ezek a hamis érvek igen gyakran szerepelnek a nyugati sajtóban. A TASZSZ szemleírója ezekkel kapcsolatban rámu­tat: “ismeretes, hogy az öt nagyhatalom kormányfőinek talál­kozójára vonatkozó szovjet javaslat egyáltalán nem jelenti az ENSZ semmibevevését. Ez a javaslat ugyanis 1. előírja, hogy a nemzetközi szervezet főtitkára is részt vegyen a találkozón és 2. a szovjet javaslat értelmében a találkozón kidolgozandó javaslatokat a Biztonsági Tanács elé kell terjeszteni az arab országok képviselőinek részvételével való megvitatás végett*. “Ha azokat az állításokat nézzük — folytatja a TASZSZ szemleírója —, hogy az öt hatalom kormányfőinek értekezlete ,a világ nagyhatalmi ellenőrzésének koncepciója­, akkor fel­merülnek a következő kérdések: Miért nem jutottak eszébe ilyen meggondolások ez állítások szerzőinek akkor, amikor há­rom nagyhatalom ült össze, méghozzá nem is egyszer, hogy beavatkozzék más népek ügyeibe e hatalmak agresszív im­perialista célja érdekében? Az ilyen hármas értekezleteket miért nem nevezik ,a nagyhatalmi ellenőrzés koncepciójának’. Az öt nagyhatalom értekezlete viszont, amelyet azzal az egyet­len céllal hívnának össze, hogy megtalálja a módot a Közel- Keleten már fellángolt háborús tűz megszüntetésére — ez nagyhatalmi ellenőrzés? Amikor az Egyesült Államok és Ang­lia, még szövetségeseit, köztük Franciaországot is semmibe véve, kettesben összeült, hogy előkészítse a fegyveres beavat­kozást az arab országok ügyeibe, ez nem volt­­nagyhatalmi ellenőrzés’, de amikor öt nagyhatalom találkozóját indítvá­nyozzák a háborús tűzvész elfojtására, ezt­­nagyhatalmi ellen­őrzésnek’ nyilvánítják* — mutat rá a nyugati érvek hamissá­gára a TASZSZ szemleírója. Gyenyiszov ezredes a Prav­dában cikket írt arról, hogyan növelik az amerikai és angol imperialisták a Közel- és Kö­zép-Keleten levő fegyveres alakulataik létszámát. Ezek a fegyveres erők, amelyek az imperialista agresszió megva­lósítására hivatottak a Közel­és Közép-Keleten, szakadatla­nul növekednek. Jelenleg mintegy 70 000 főnyi szárazföl­di haderő s 1000 repülőgép ál­lomásozik ezen a területen, az agresszorok haditengerésze­ti ereje körülbelül 1200 hadi­hajóból és szállítóegységből áll. Az amerikai és az angol katonai vezetők tervei telje­sen világosak. Ezeket a terve­ket az olajmonopóliumok szol­gálatában óhajtják meg­valósítani. Az egész haladó emberiség felháborodottan íté­li el az imperialisták erőfeszí­téseit, hogy gyarmati háborút­­ A közel- és közép-keleti imperialista fegyveres erők létszámának szaporításáról A Pravda cikke indítsanak a függetlenségü­kért és szabadságukért har­coló arab népek ellen. A né­pek határozottan követelik az agresszió haladéktalan be­szüntetését, s az amerikai és angol csapatok kivonását Li­banonból és Jordániából. Macmillan bejelentése az alsóházban Londonból jelenti a Reuter. Macmillan angol miniszter­­elnök csütörtök délután az al­sóházban bejelentette: Nagy- Britannia javasolta, hogy a Biztonsági Tanácsban a Kö­zép-Kelet kérdéséről rende­zendő kormányfői értekezlet augusztus 12-én üljön össze. Az angol miniszterelnök kö­zölte továbbá, hogy részt vesz a csúcsértekezleten, akár New Yorkban, akár Genfben vagy másutt tartják is. A Reuter moszkvai jelentése szerint Sir Patrick Reilly, Nagy-Britannia moszkvai nagy­követe csütörtökön látogatást tett a szovjet külügyminiszté­riumban, feltehetően, hogy át­adja Macmillan angol minisz­terelnök újabb levelét a csúcs­­értekezlet kérdésében. Összetűzések a török—szíriai határon Damaszkuszból jelenti az AP. Az EAK egyik katonai szóvivője szerdán közölte, hogy török katonaság szállta meg a Szíriával határos ma­gas hegyeket. Bab Elhava közelében ki­sebb határincidensre is sor került. Egy török katonai gép­kocsi behatolt szíriai terület­re. A gépkocsin tartózkodó katonák tüzet nyitottak a szíriai határőrökre. A táma­dókat 15 perces harc után visszaverték. Szíriai lapok szerint Török­ország csapatokat vonultat fel mind a szíriai, mind az iraki határon. Murphy Husszeinnal tárgyalt Ammanból jelenti az AP. Murphy, Eisenhower elnök küldötte két és félórás meg­beszélést folytatott Husszein királlyal. A tárgyalásokról közleményt nem adtak ki, de amerikai for­rás szerint a megbeszélések “felölelték a Közel-Kelet va­lamennyi problémáját, kiváltó­képpen a jordániai helyzetet*) Murphy ezután Tel Aviv­­ban Ben Curion izraeli minisz­terelnökkel értekezik majd. Újabb államok ismerték el az Iraki Köztársaságot Tokióból jelenti az AP. A japán kormány úgy döntött, hogy elismeri az új iraki kor­mányt. A hivatalos nyilatko­zatot még a mai napon nyilvá­nosságra hozzák. Fuzsijama külügyminiszter a kormány ülése után kijelen­tette, a japán kormány azért döntött így, mert az új iraki rendszer képes fenntartani a rendet és ígéretet tett arra, hogy teljesíti nemzetközi kö­telezettségeit. A teheráni külügyminiszté­rium szóvivőjének csütörtöki közlése szerint kormánya utasította bagdadi nagykövet­ségét, közölte az iraki külügy­minisztériummal, hogy Irán hivatalosan is elismeri az új iraki köztársasági kormányt A görög kormány Irak új kormányának elismerése után megbízta beiruti nagykövetét, hogy Bagdadban is képvisel­je Görögországot — közli az AFP. Az olasz kormány elhatá­rozta, hogy elismeri az új ira­ki kormányt — jelentették be a Chigi-palotában. Olaszor­szág bagdadi követét megbíz­ták, hogy közölje ezt a hatá­rozatot az iraki kormánnyal A török külügyminisztérium pénteken közölte Irak anka­rai nagykövetségével, hogy Törökország elismeri az Iraki Köztársaságot — jelenti a Reuter. Kinevezték a Szovjetunió iraki nagykövetét A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának elnöksége Grigorij Zajcevet rendkívüli és megha­talmazott nagykövetté nevez­te ki. Az új nagykövet az Ira­ki Köztársaságban fogja kép­viselni a Szovjetuniót. Szaud-Arábia kairói nagykövetének levele a diplomáciai képviseletekhez Az MTI­ jelenti Kairóból, hogy Szaud-Arábia kairói nagykövete körjegyzéket jut­tatott el a diplomáciai képvi­seletekhez, amelyben közli, hogy az United Press által ter­jesztett azon hírek, amelyek szerint Szaud király megen­gedte az angoloknak, hogy szállító repülőgépeikkel Szaud- Arábián keresztül olajat szál­lítsanak a Jordániában állo­másozó angol csapatoknak, nem felelnek meg a valóság­nak, és csupán azt a célt szol­gálják, hogy Szaud-Arábiát úgy tüntessék fel, mintha az arab nemzetekkel szemben a nyugati hatalmakat támogatná és helyeselné az angol—ame­rikai intervenciót Libanonban és Jordániában. A szaúd-ará­­biai nagykövet a leghatározot­tabban visszautasította ezt a rágalmat és reményét fejezte ki, hogy a külföldi diplomáciai képviseletek nem adnak hitelt ennek a felháborító hírnek. Felrobbant egy olajtartály Bagdad külvárosában Bagdadból jelenti a Reuter. Bagdad külvárosában felrob­bant a British Petroleum Co. leányvállalatához tartozó olaj­telep egyik tartálya. A rob­banás hatalmas tüzet okozott. A környező utcákon rövide­sen több ezer főnyi tömeg ve­rődött össze és ilyen kiáltások hallatszottak. “Imperialista szabotázs!” Első jelentések szerint úgy vélik, hogy a robbanást vé­letlen baleset okozta. A rob­banás pillanatában nyolc an­gol állampolgár tartózkodott az olajtelepen. Közülük kettőt iraki páncélgépkocsik hoztak ki a telepről. A többi hat an­gol sorsa még ismeretlen.

Next

/
Thumbnails
Contents