Magyar Nemzet, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

2 ellátottság bútor, lakástexti­liák, vagy például olcsó, ható­sági áron kapható tojás tekin­tetében­ is. — Amit elmondtam — mondotta Gyáros László —, nem választási agitációnak szántam. A kérdésre ugyan­ezt válaszoltam volna akkor is, ha történetesen nem két hét múlva tartanánk válasz­tásokat. A szóvivő további kérdésre válaszolva közölte, hogy a kormány helyes mezőgazdasá­gi politikája eredményekép­pen 1957-ben a kenyérgabona vetésterülete a szántóterület­nek csak harmincegy százalé­kát tette ki. Ugyansikkor a takarmánygabona vetésterü­lete az­ előző három év 32,3 százalék átlagához képest több mint 37 százalékra emel­kedett. A szálastakarmányok vetésterületének aránya szin­tén megnőtt, csaknem egy százalékkal. Mindez lehetővé tette a zavartalan takarmány­ellátást, sőt bizonyos takar­mánytartalékolást is. Ezzel az állattenyésztés erőteljesebb fejlesztése is lehetővé vált. Az előzetes adatok szerint az idén nem történt lényeges vál­tozás a múlt évihez képest. Az ügyvédek működési en­gedélyéről a szóvivő közölte: " Amíg az új ügyvédi rend­tartás végrehajtása be nem fejeződik, vagyis addig, amíg a panaszok felülvizsgálata folyik, részletes adatokkal nem szolgálhatok. Annyit azonban mondhatok, hogy az előzetes adatok szerint az ügyvédek túlnyomó többsége máris megkapta, vagy a felül­vizsgálat során megkapja mű­ködési engedélyét. Közölte a szóvivő azt is, hogy Mérei Ferenc és Fekete Sándor ügyét a szükséges vizsgálat befejezése után tár­gyalják. A tárgyalás módját a bíróság határozza meg. A szavazak levezetése a nép ellenőrzése alatt áll Több kérdés a választások­ra vonatkozott. Ezekre vála­szolva a szóvivő közölte, hogy 107 000 gyűlésen vitatták meg a választók, hogy kiket jelöl­nek a választási listákra. Ná­lunk népi hatalom van, s ez a népi hatalom nemcsak a sza­vazás napján nyilvánul meg, hanem mindennap, tehát a vá­lasztás előkészítésében is. A jelölőgyűléseken a választók­nak körülbelül a fele részt­­vett. A gyűléseken a főváros­ban csaknem tizenötezren szó­laltak fel. A jelölőgyűlésekről készített jegyzőkönyvek alap­ján a Hazafias Népfront bi­zottságok állították össze a je­löltlistákat, amelyeket végső fokon a választási elnökségek hagytak jóvá. A listákat no­vember 5-én függesztik ki. A választás törvényességé­nek ellenőrzését helyi válasz­tási elnökségeik, választókerü­leti bizottságok és az országos választási elnökség végzi. Az országos és a helyi elnökségek ellenőrzik a választási nyom­tatványok elkészítését, az ur­nákat, a névjegyzékeket. A legmesszebbmenően ügyelnek a szavazás titkosságára. A sza­vazatszedő bizottságok bizto­­sítják­, hogy a szavazás min­­den szempontból megfeleljen a törvényes előírásoknak. A választási elnökségek, a választókerületi bizottságok és a szavazatszedő bizottságok munkájában 415 000 választó­­polgár vesz részt. Ez világosan mutatja, hogy a választások törvényességének felügyelete, a szavazás levezetése Magyar­­országon a nép ellenőrzése alatt áll. A szóvivő véleményét kér­ték arról, hogy a nyugati pro­paganda bizonyos változáso­kat vár Magyarországon a vá­lasztásokat követően.­­— A november 16-i válasz­tásokon — válaszolta a szó­vivő — a párt és a kormány a nép elé áll, s a népi demok­ratikus rendszer és az ellen­forradalom óta követett poli­tikai vonal megerősítését kéri, hogy továbbhaladjon az eddigi úton. Népünk helyesli ezt az utat, s bízunk benne, hogy a választásokon is emellett fog­lal majd állást. A helyes útról, amellyel a nép egyetért, és amelyet jóvá fog hagyni, sem­milyen irányban nem kanya­rodunk el. Ami a kormányban "■várhatóa változásokat illeti, meg kell mondanom,­ a meg­választandó országgyűlés szu­verén joga, hogy milyen kor­mányra bízza az ország veze­tését, de véleményem szerint nem lesz semmiféle változás az ország politikai vezetésé­ben. Hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar orvosküldöttség A szovjet-magyar orvosi napokon részt vett magyar or­vosküldöttség tagjai pénteken repít­­ő­gépnél hazaérkeztek a Szovjetunióból. A Ferihegyi repülőtéren az ünnepélyes fo­gadtatás után dr. Babics Antal akadémikus, a küldöttség ve­zetője a következőket mon­dotta: — Tíznapos szívélyes fogad­tatásban volt rész­ünk. Kölcsö­nösen nagy várakozással te­kintettünk az első szovjet— magyar orvosi napok elé. Az első ülésen hatszázan vettek részt s ott volt az a 120 tagú magyar orvosokból álló turis­tacsoport is, amely erre az al­kalomra utazott a Szovjetunió­ba. Gegesi Kiss Pál, Gömöri Pál, Kerpel-Frónius Ödön és jómagam tartottunk előadást. Maszlov akadémikus értékelve a konferenciát, a csecsemőkori sorvadás kérdéséről beszélve, nagyra értékelte a háromna­pos tanácskozás eredményeit. Megismerhettük egymás ered­ményeit és munkamódszereit. Moszkvában eltöltött négy na­punk jórészt tudományos programmal telt el. Lenin­­grádban különböző gyermek­­gyógyászati intézményeket lá­togattunk meg és Koktusiban is voltunk, ahol Pavlov dolgo­zott. Látogatásunk nemcsak baráti, hanem tudományos szempontból is hatalmas jelen­tőségű volt. Megkezdődött Debrecenben a nemzetközi egyházi békekonferencia Pénteken Debrecenben meg­kezdődött a nemzetközi egy­házi békekonferencia, a ma­gyar protestáns egyházak püs­pökeinek, a teológiai akadé­miák dékánjainak és profesz­­szoraina­k, továbbá a csehszlo­vák, romá­n, lengyel és az NDK-beli protestáns vezető személyiségek, a Szovjetunió­ban működő evangélikus és baptista egyházak vezetőinek jelenlétében. Dr. Vető Lajos evangélikus püspök köszöntő­je után V. Hajek, a cseh egy­házak zsinati elnöke nyitotta meg a tanácskozást, amelyen H. Vogel, a berlini Humboldt Egyetem teológiai karának dé­kánja A keresztyének felelős­sége az emberért, az atomkor­szakban címmel, a béke vé­delméről tartott előadást. B. Pospisil prágai teológiai tanár, A konferencia főtitkára, az egyházaknak a pusztító atom­háború megakadályozása ér­dekében való feladatairól be­szélt. Este a nagytemplomban, a reformáció emlékünnepélyt tartották meg s ezen I. Kiivit észt evangélikus lelkész hirde­tett igét. Magyar Nemzet Kádár János látogatása Szegeden Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára pénteken Szegedre lá­togatott Szirmai István, az MSZMP Központi Bizottsága agitációs- és propaganda osz­tálya vezetőjének, Csongrád megye képviselőjelöltjének társaságában. A vendégeket a szegedi pártbizottság székházában Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizott­ság első titkára és Komó­csin Mihály, a szege­di városi pártbizottság első titkára fogadta. Kádár János délelőtt az Új­szegedi Kender- és Lenszövő Vállalatot látogatta meg. Vé­gigjárta az üzemrészeket, több dolgozóval hosszasan elbe­szélgetett, majd együtt ebé­delt a munkásokkal az üzem étkezdéjében. Ebéd után sétát tett a városban. A Tisza-hí­don, a Dóm téren, a Kárász utcán sokan felismerték és köszöntötték a párt vezetőjét. Kádár János délután a Sze­gedi Tudományegyetem köz­ponti épületének aulájában találkozott a város művészeti életének vezetőivel, a szegedi egyetemek tanáraival. Petri Gábor, a Szegedi Orvostudo­mányi Egyetem rektora és Antalffy György, a Szegedi Tudományegyetem rektora üdvözölte a vendégeket. A csaknem háromórás tanácsko­záson a felszólalók elmondot­ták problémáikat, kéréseiket. A felvetődött kérdésekre Ká­dár János közvetlen hangú előadásban válaszolt. A vendégek este Szeged po­litikai és gazdasági életének vezetőivel közös vacsorán vet­tek részt. Nagy az érdeklődés a részletre vásárolható iparcikkek iránt Tausz János belkereskedelmi miniszter nyilatkozata A lakosság régi kívánsága volt, hogy a nagyértékű ipar­cikkeket, amelyek iránt az életszínvonal emelkedésével mind fokozottabb érdeklődés nyilvánul meg, a kereskedelem részletre is árusítsa. Tausz Já­nos belkereskedelmi miniszter ezzel kapcsolatban a követke­zőket mondotta: — A részletakcióba bevont cikkek iránt — mondotta a mi­niszter — mint várható volt, igen nagy az érdeklődés. Máris meg lehet állapítani, hogy az akcióba bevont cikkek forgal­ma ugrásszerűen növekedett. Október 25-ig a vásárlók 65,2 millió forint értékben vettek igénybe hitelt. Az akcióba tartoznak az 1000 forint értékhatár feletti rá­diók, a különböző típusú le­mezjátszók és magnetofonok, egyes kis- és nagyteljesítmé­nyű motorkerékpárok, Dongó segédmotor külön és kerék­párra felszerelve, tűzhelyek, két- és négyszemélyes sátrak, ágyneművászon, méteráru, nagyértékű optikai cikkek, magyar- és külföldi fényké­pezőgépek, nagyító- és vetítő­gépek, minden 3000 forinton felüli balatoni és dunai vitor­lás, csónakok és csónakmoto­rok. Október 10-én bevontuk az akcióba a 4600 és az 5150 forintos 301 és 302-es típusú televíziós készülékeket. Ezen­kívül villanybojlert, különféle kályhákat és nagyértékű hang­szereket árusítunk részletre. Az akcióban sem leértékelt, sem csökkent minőségű árukat nem hozhat forgalomba a kereskedelem. Az akció az OTP bevonásá­val történik. Azok a dolgozók kapják, akik legalább egy éve ugyanannál a vállalatnál dol­goznak és a munkáltató a köl­csönkérelem teljesítését java­solja. Az OTP az áruvásárlási kölcsönt 20—40 százalék előleg befizetése esetén 6—18 hónapi visszafizetés és 6—8 százalék egyszeri kezelési költség fel­számításával adja. Az előleg és a kezelési költség a hitel­összeg határoktól függően vál­tozik. 1500 forint hitelig pél­dául az előleg 20 százalék, a kezelési költség 6 százalék, a törlesztési idő pedig maximá­lisan hat hónap. Nagyobb hitel­összegnél növekedik az előleg­százalék, a kezelési költség és ugyanígy a törlesztési idő. Bármely OTP-fióknál és a ki­jelölt kereskedelmi boltokban, továbbá az áruházakban kap­ható részletvásárlási forma­­nyomtatvány. Ezen kéri a dol­gozó a munkáltató javaslatá­val a hitel folyósítását. Az OTP a benyújtástól számított 24 órán belül dönt és az elő­leg, továbbá a kezelési költség lefizetése ellenében kiadja a hitellevelet, amelynek birtoká­ban a kiválasztott áru a kije­lölt boltokban és áruházakban részletre megvásárolható. Bu­dapesten hat áruházat és 91 szaküzletet, vidéken 15 áruhá­zat és 382 szaküzletet jelöltünk ki a részletakció lebonyolítá­sára.­­ A részletre vásárolható cikkeik körét nem tekintjük véglegesnek és lezártnak, ha­nem azt a határozatnak meg­felelően rugalmasan kezeljük. Az akció további kiterjeszté­sénél elsősorban termelési adottságainkra és a kereske­delem készlethelyzetére le­szünk tekintettel — fejezte be nyilatkozatát Tausz János belkereskedelmi miniszter. Jól haladnak az őszi mezőgazdasági munkák A Földművelésügyi Miniszté­riumnak az őszi mezőgazdasági munkákról adott tájékoztatója szerint a kukoricát több mint 1 800 000 holdon, a vetésterü­let 90 százalékán letörték. A burgonyát csaknem 400 000 holdon felszedték, befejeződött a rizs aratása is, s a talaj elő­készítése is kedvező körülmé­nyek között folyik: 2 650 000 holdon elvégezték a vetőszán­tást, egymillió holdon pedig az őszi mélyszántást. A vetőbur­gonyát már jórészt szállítják és őszi búzával is jelentős te­rületeket vetettek be. A ked­vező időjárás sürgeti a vetést Háromezer hold kadarka és 200 hold furmint törzstelep fajtákon belül bőségesebb és jobb minőségű termést sike­rüljön elérni. Sinkó Flórián igazgató nyilatkozott az új telepítésekről és egyes szőlő­fajták további szaporításáról Elmondotta, hogy Kozma Pál egyetemi docens tíz éve foly­tatott kutatásai különösen kadarka és a furmint szőlők szelektálásánál voltak ered­ményesek. A népies nevükön -■rugós*, "-kádkerü­lő*, "gazda­­bolondító*, "-lúdtalpú*, gazda­gon hajtó, bőven virágzó s mégis gyengén termő kadar fajtáit szelektálták. A követ­kező években háromezer hol­don termelnek szelektált ka­darkát és 200 holdon létesí­tenek furmint törzstelepet, Tokaj-hegyalján és Somló vi­dékén. Hamarosan , megkezd­­­ik a hárslevelű, az ezerjó, az olasz rizling és a saszlafélék szelektálását is. Tervet dol­goztak ki a gyümölcsfaállo­mány termőképességének megjavítására, is. Az Országos Szőlő- és Gyü­mölcsfajta-szelekciós Felügye­lőség évek óta nagy felké­szültséggel kísérletezett, hogy az egyes szőlő- és gyümölcs- Rendelet az utasforgalomban behozott áruk gyorsabb vámkezeléséről A külkereskedelmi miniszter az utasforgalomban behozott áruk gyorsabb és kulturáltabb vámkezelése érdekében rende­letet adott ki. A rendelet sze­rint az utasok által külföldről behozott és 5000 forint belföldi értéket meg nem haladó egye­di tárgyak vámkezeléséhez a jövőben nem kell külön devi­zahatósági és felsőbb vám­­igazgatási szerv engedélyét be­szerezni, hanem ezeket a ha­tár-vámhivatalok saját hatás­körükben is vámkezelhetik. Az 5000 forintos értékhatár megállapítása tehát nem a vámmentesen kezelhető áruk­ra vonatkozik, hanem vámhi­vatali hatáskört állapít meg. Változatlanul érvényben ma­rad az utastarifának az a ren­delkezése, hogy az ezer forint belföldi értéket meg nem hala­dó áru után, ha azok mennyi­sége nem kereskedelmi jelle­gű, nem kell vámot fizetni.­­ Építik Moszkvában a Bu­dapest éttermet és szállodát a Nagyszínház közelében. Egy része 75 szobával máris elké­szült Balaton, Alföld, Tokaj és Pécs nevű éttermei is lesz­nek a szép vendéglátó kombi­nálnak magyar tárgyú falfest­ményekkel. Az ételek is ma­gyarosak lesznek. .Szombat, 1958. november 1 Araiba hírül mögött van A THAIFÖLDI PÉLDA Délkelet-Ázsia egyes orszá­gaiból a világsajtó a legutóbbi hetekben olyan híreket közölt, amelyek arra engednek követ­keztetni, hogy az Egyesült Ál­lamok parlamentáris állam­forma megszüntetésére törek­szik olyan országokban is, ahol politikai és gazdasági befolyása szinte korlátlanul érvényesült. Nem arról van szó tehát, hogy Washington bizalma csökkent volna azok iránt, akik Pakisz­tánban vagy Thaiföldön a kor­mányrúd mellett álltak. Ha­nem a State Department nyil­vánvalóan úgy véli, hogy­­ a még annyira korlátozott parla­mentáris forma is csírája lehet függetlenségi mozgalmak kibontakozásának. Ez pedig különösen veszélyes lenne az amerikai külpolitika számára a távol-keleti feszültség hatósu­garába eső országokban. Washington tehát óvintézke­déseket tesz. Ilyen "óvintézke­dés* az, hogy a katonai dikta­túra útját egyengeti, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy távol-keleti agresszív tömbjét, a SEATO-t eleve "megoltal­­mazza* a bagdadi pa­ktumot ért megrázkódtatásoktól Az egy esztendő alatt Thai­­földön bekövetkezett esemé­nyeken pontosan nyomon kö­vethető az Amerikából sugal­mazott politikai jobbratolódás­­nak úgyszólván valamennyi fázisa. A nyugati sajtó nem titkolja, hogy a washingtoni külpolitika a "­rendfenntartó erő" szerepét szánta a thai­földi kormánynak Délkelet- Ázsiában. Van néhány konk­rét példa arra, hogy ezt a sze­repet szükség esetén el is ját­szatják a bangkoki kor­mánnyal: a szomszédos Kam­bodzsát gazdasági blokáddal, sőt, katonai lépésekkel is meg­próbálták letéríteni a pozitív semlegesség és a függetlenség útjáról; a burmai kormányvál­ságot, az U NA elleni akciókat ugyancsak Bangkokból sugal­mazták. Nem beszélve arról, hogy Thaiföldön találtak ott­honra Ázsia legreakciósabb szervezetei, a sziámi főváros­ban tartotta meg konferenciá­ját a hidegháborús irányzatá­ról ismert "ázsiai antikommu­­nista liga", a haladó közvéle­mény minden tiltakozása elle­nére. Folytathatnánk ezt a fel­sorolást azzal is, hogy Bang­kok a SEATO főhadiszállása. A most "­megbuktatott" Kitti­­kacsom­ kormányának szolgá­­latkészségéhez tehát nem fér kétség. Washington iránti ba­rátsága odáig terjedt, hogy beleegyezett amerikai rakéta­­kilövőpályák felállításába Thaiföldön, persze a fokozot­tabb amerikai gazdasági segít­ség reményében. Az Egyesült Államok azonban kevéssé bi­zonyult hálásnak: az "íven" megkapás" után nemhogy emelte volna a gazdasági segít­ség összegét, hanem egyharma­­dosra csökkentette. Az ország közvéleményének egy jelentős része — mint ezt a baloldali sajtó is tükrözte — komoly nyugtalansággal figyel­te a kormány lépéseit, ame­lyek egyrészt a militarizmus, másrészt pedig az Amerikától való mindinkább lazíthatatlan függés irányába vittek. A köz­vélemény hangulatának tud­ható be, hogy a Thavarat tá­bornok által tavaly szeptem­berben végrehajtott katonai puccsot támogatták. Termé­szetesen abban a hiszemben, hogy bizonyos fordulat követ­kezik be az ország politikai irányvonalában, mégpedig a demokrácia és a függetlenség irányába. Az említett szeptem­beri fordulatról azonban rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy semmilyen értelemben nem je­lent változást, sőt annak lát­szatára sem törekszik.­Minden­esetre jellemző, hogy a puccs következtében előállt várako­zási idő alatt a thaiföldi sajtó egy része nyíltan hangot adott a tömegek véleményének: kö­vetelte a nemzeti érdekek fi­gyelembevételét, az országban működő amerikai szervezetek beszüntetését, a külpolitika megváltoztatását, végső soron pedig a kilépést a SEATO-bó. Nem szorul bizonyításra, hogy különösen ez az utóbbi érzékenyen érintette Wash­ingtont, hiszen megvalósulása egyik legfontosabb délkelet­ázsiai támaszpontjától fosztaná meg az agresszív tömböt és ve­szélyeztetné távol-keleti ter­veit. A soron következő lépés tehát a haladó közvélemény képviselőinek letartóztatása volt, amivel az új thaiföldi kormány semmilyen kétséget nem hagyott aziránt, hogy folytatja elődeinek politikáját. Egyéves uralkodása alatt mindvégig ebben a szellemben járt el. Épp ezért keltett bizonyos meglepetést a legutóbb végre­hajtott újabb katonai állam­csíny, amelynek vezetője ezút­tal is Thanarat tábornok. Most már a legkisebb várakozási idő nélkül nyomban nagyarányú letartóztatásokat hajtott végre és betiltotta a politikai pártok működését, amit egy évvel ez­előtt "elmulasztott". Ez a lépés önmagában is azt mutatja, hogy Thaiföldön szá­mottevő ellenzéke van a kor­mány imperialista-barát politi­kájának. Elegendő ennek il­lusztrálására, ha csak a puccs előtt megjelent néhány cikket idézünk. A Bangkokban meg­jelenő Daily Mail írta: "Nem emlékszünk arra, hogy az utóbbi tíz esztendő alatt a nemzetközi problémák vitája, bár Thaiföld saját, az ország nemzeti érdekeire alapozott véleményét fejezte volna ki.­ Egy másik lap, a Pracsatipa­­thai megállapította: "Régóta ideje, hogy az ország a saját, lábára álljon mind gazdasági, mind pedig politikai vonatko­zásban.* jellemző még a Kao­­pap című újság következteté­se: "Thaiföld népe határozot­tan elítéli azokat, akik a ka­tasztrófa útjára viszik az or­szágot.* . Nyilvánvaló ezek után, hogy Washington veszélyesnek ta­lálta a thaiföldi parlamentá­ris rendszert, a demokratikus jogoknak még azokat a marad­ványait is, amelyek a tavalyi puccs után megmaradhattak. A katonai puccs közvetett és közvetlen célja tehát világos: olyan helyzetet teremteni Thai­földön, hogy a State Depart­­ment-nek semmitől se kelljen tartania. Ma már világosa­n lát­­szik, hogy ezek a lépések sem Pakisztánban, sem Thaiföldön nem tekinthetők rögtönzött akciónak. Elegendő még utal­­ni ezzel kapcsolatban a SEATO-nak ez év tavaszán Manilában megtartott értekez­letére, amelyről a New York Herald Tribüne kommentátora egyebek között ezt írta: "Thai­föld és a Fülöp szigetek attól tartanak, hogy Li Szín Man vagy Csang Kaj-sek elhamar­kodott katonai akciója konflik­tusba ránthatja őket, holott ők ma még nem készek vállalni az ezzel kapcsolatos kötele­zettségeket.* Úgy látszik, az Egyesült Ál­lamok erőfeszítései most arra irányulnak, hogy a vele szö­vetséges délkelet-ázsiai álla­mokban biztosítsa azokat a bel­ső feltételeket is, amelyek a SEATO-tagsággal járó ilyen köte­­ezettségek vállalásához szíienségese­k. Ha másként,­­nem, akkor évenként ismétlődő ka­tonai puccs árán. S. N. Fehér Lajos a mezőhegyesi választási nagygyűlésen A Hazafias Népfront pénte­ki mezőhegyesi nagygyűlésén az állami gazdaság, a cukor és a kendergyár dolgozói, vala­mint a termelő­szövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztok előtt Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Békés megye országgyűlési képviselőjelöltje mondott be­szédet.­­ • — Húsz új termelőszövetke­zet alakult októberben a ceg­lédi járásban. Magyar küldöttség utazott az UNESCO X. közgyűlésére Az Egyesült Nemzetek Neve­lésügyi, Tudományos és Kultu­rális Szervezete (UNESCO) X. közgyűlésén részvevő magyar küldöttség elutazott Párizsba. A küldöttség vezetője, Jóbory Magda, a Magyar UNESCO- bizottság elnöke. A november 4-én kezdődő közgyűlés meg­vitatja az UNESCO és a tag­államok tevékenységét,, vala­mint az 1959—1960-ra vonat­­­kozó programot és költségve­tést. A közgyűlés megnyitását megelőzően felavatják az UNESCO új székházát

Next