Magyar Nemzet, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

­ X nek következtében bizonyos tőkék menekülnének London­ból, ami pénzügyi és gazdasá­gi válságot teremtene Ang­lában. E veszedelem már most is tompítja a Munkás­párt bírálatának élességét. A Munkáspártnak ugyanis gon­dosan tartózkodnia kell min­dentől, ami gyengítheti a fon­tot és amit a toryk azonnal hazafiatlanságnak és árulás­nak bélyegeznének. Ezért Gaitskell és társai valószínű­­leg nem is javasolnak a kor­mány ellen bizalmatlanságot az alsóházban, hanem csak nyilatkozatot adnak ki, amely óvni fog a várható káros kö­vetkezményektől. Átadták Moszkvában a nyugati államok válaszát a berlini kérdésben Az MTI jelenti: A nyugati hírügynökségek jelentése sze­rint Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Francia­­ország nagykövete szerdán délután Moszkvában átadta a három nyugati hatalom vá­laszjegyzékét a november 27-i szovjet jegyzékre, amely mint ismeretes Nyugat-Berlin szabad várossá nyilvánítását javasolta. A nyugati hatalmak válaszjegyzékükben elutasít­ják a Berlinre vonatkozó szovjet javaslatokat, hangoz­tatják azonban, hogy »készek Berlin kérdését a német prob­léma és az európai biztonság megoldását célzó szélesebb­­körű tárgyalásokon megvitat­ni a Szovjetunióval­. A szocialista építés sikerei a Román Népköztársaságban Ion Gheorghe Maurer beszéde Bukarestből jelenti az MTI. Ion Gheorghe Maurer, a Ro­mán Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése elnöki tanácsá­nak elnöke, december 30-án este a Román Népköztársaság kikiáltásának 11. évfordulója alkalmából beszédet mondott a rádióban és a televízióban. Ismertette a Román Népköz­­társaság tizenegy év alatt el­ért eredményeit, majd a többi között hangsúlyozta: — Dolgos népünk, a Román Munkáspárt vezetésével, a né­pi demokrácia éveiben Romá­niát hatalmas szocialista ipar­ral, a szocializmus útján len­dületes, fejlődő mezőgazda­sággal és virágzó kultúrával rendelkező országgá változtat­ta. Korszerű gépekkel felsze­relt üzemek és gyárak, vízi- és hőerőművek, nagy teljesítőké­pességű vaskohók, kőolaj- és bányaipari felszerelések, trak­torok és tehergépkocsik, urá­nium-kitermelés és atommág­lya: ezek jelzik országunk ipa­rénak növekvő erejét. TM A szocialista építésben kivívott sikerek a Román Munkáspárt vezette dolgozó nép önfeláldozó harcának eredményei, a párt marxista­­leninista politikájának gyü­mölcsei. A továbbiakban Jan Gheor­­ghe Maurer rámutatott: " A Román Munkáspárt, a Román Népköztársaság kor­mánya és egész népünk meg­ingathatatlan abban az elhatá­rozásban, hogy mindent elkö­vet a szocialista tábor nagy családja együttműködésének és egységének erősítéséért, élen a Szovjetunióval, amely a népek legfőbb támasza a bé­kéért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harcban. Egész népünk egyöntetűen tá­mogatja a Román Népköztár­saság külpolitikáját, amelynek célja a béke megvédése és megszilárdítása és az összes ál­lamokkal való együttműködés, függetlenül az államok gazda­sági és társadalmi rendszeré­től. Országunk nemzetközi te­kintélynek örvend, kivívta a népek megbecsülését, barátsá­gát. A japán kormány megakadályozza a koreaiak hazatérését Au­mi ír nyilatkozata phenjanból jelenti az Újt Kína. Nam ír, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztere kedden nyi­latkozatot tett közzé, amely­ből elítéli a japán kormányt, s mert az akadályokat gördít a japánban élő koreai állam­polgárok hazatérésének útjá­ba. A nyilatkozat rámutat, hogy koreai állampolgárok százezrei szeretnének Japán­ból a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaságba hazatér­ni. Nam ír külügyminiszter nyomatékosa­n felszólítja a Kisi-kormányt, tegyen lépése­ket e koreaiak hazatérésének megkönnyítésére. Kormányátalakítás Tuniszban Tuniszból jelenti a Reuter. Tuniszban hivatalosan beje­lentették, hogy Burgiba átala­kította kormányát. E kormány­­átalakítás érdekes mozzanata, hogy Mohamed Maszmudit tá­­jékoztatásügyi miniszterré ne­vezték ki. Maszmudi azelőtt párizsi nagykövet volt, és ez év októberében kizárták az új­ Desztár Párt­­ politikai bi­zottságából a VAction című hetilap támogatása miatt. Maszmudit jelenlegi kinevezé­sét megelőzően visszavették a párt Politikai Bizottságába. A többi új miniszter a követ­kező: Hédi Kefasa igazságügy­miniszter, Mohamed Mesztiri kereskedelemügyi és pénzügy­miniszter, Abdel Szalam Kwani földművelésügyi miniszter és Ahmed Nureddin közmunka­ügyi miniszter. Három francia nyugat-afrikai állam föderációra lép Barnakéból jelenti a Reuter. A francia-szudáni Bamakóban kedden befejeződött értekezlet eredményeképpen Francia- Szudán, Szenegál és Dahomey miniszterelnökei bejelentették, hogy a három állam a francia közösségen belül föderációra lép. A három állam miniszterel­nöke felszólította a többi fran­cia nyugat-afrikai államot, hogy csatlakozzék a föderáció­hoz. Sorozatos kudarcok a „Poláris" rakétával Cape Canaveralból jelenti az AP. A Cape Canaveral-i kísérleti terepen kedden ki­lőtték az amerikai haditenge­részet egy "­Poláris" rakétá-ját. A kísérlet nem járt si­­kerrel, mert a rakéta eltért tervezett pályájától, és né­hány perccel a kilövés után fel kellett robbantani a leve­gőben. Négy hónapon belül ez volt a harmadik sikertelen "Polaris"-kísérlet. __Magyar Nemzet__ Indokolt bizakodás MA EGY ÉVE az emberiség azzal a reménnyel lépte át az új esztendő küszöbét, hogy 1958 a hidegháború leáldozá­­sának és a béke megszilárdí­tásának esztendeje lesz. Most, 1959 első napján, mint az már szinte hagyománnyá vált, mér­legre tesszük, hogy az elmúlt év reményeiből mi valósult meg. Vajon a béke erőinek si­került-e olyan helyzetet te­remteniük a legutóbbi tizen­két hónapban, amely feljogosít a bizakodásra, hogy az elkö­vetkezendő év kedvező életkö­rülményeket, mindenekelőtt pedig nyugalmat ad-e a bé­kére vágyó emberiségnek. A nemzetközi események alakulása 1958-ban, arra enged következtetni, hogy ez a re­mény indokolt. Egy esztendeje azt mondottuk — s nemcsak a szocialista országok sajtója állította, hanem eszméinkkel egyáltalán nem rokonszenvező burzsoá újságírók is kénytele­nek voltak elismerni —, hogy a lepergett év az erőviszonyok megváltozásának esztendeje volt, még­pedig pozitív irány­ban a szocializmus és a béke erőinek javára. Ma pedig el­mondhatjuk, hogy a nemzet­közi helyzet alakulásának ez az iránya nem volt átmeneti, hanem hosszabb távon is tar­tósnak bizonyult. A világpolitika legjellem­zőbb vonása ugyanis az, hogy a szocialista tábor mind poli­tikai, mind pedig gazdasági vo­natkozásban erősödött és gyara­podott az elmúlt év alatt, egyenletesen és következete­sen haladt kitűzött célja felé. Így van ez, ha a szocialista tábor egészét tekintjük és ugyanilyen képet kapunk, ha a szocialista országok bár­melyikének egyéves fejlődését, nemzetközi és belső helyzeté­nek alakulását mérlegeljük. Amiről néhány éve még úgy beszéltünk, mint jövőről, a fejlődés perspektívájáról, az ma már úgyszólván karnyúj­tásnyira van; a szocialista rendszer teljes győzelme egy sor népi demokratikus ország­ban, az ipari és mezőgazdasági termelés ugrásszerű fejlődése Kínában, világviszonylatban a legmagasabb életszínvonal el­érése a Szovjetunióban. Az ed­digi eredmények alapján — számolva a reális valósággal — Nyugaton is kevesen merik kétségbe vonni, hogy a Szovjet­unió teljesíti hétéves tervét és ezzel az egy lakosra jutó ter­melés tekintetében az első helyre kerül Európában, túl­szárnyalja a legfejlettebb európai kapitalista országokat, Angliát és Nyugat-Németor­­szágot, a mezőgazdaság és az ipar legfontosabb ágaiban megelőzi az Egyesült Államo­kat A további öt év alatt pe­dig minden fontos termelési ágban, az egy főre jutó terme­lésben és abszolút mennyiség­ben is, túlhaladja Amerikát. A kínai fejlődés bámulatos eredményei pedig bizonyossá teszik, hogy a Kínai Népköz­­társaság a tervbe vettnél rö­­videbb idő alatt hagyja maga mögött Nagy-Britanniát. Mindebből következik az is, hogy a Szovjetunió fejlődése maga után vonja az egész szo­cialista világrendszer politikai és gazdasági erejének növeke­dését, a szocialista országok közti együttműködés és se­gélynyújtás fokozódását. Ezt is figyelembe véve, teljesség­gel reális Csehszlovákiának az a célkitűzése, hogy a világ­rendszerek nagy versenyében utolérje Angliát, s a­ Német Demokratikus Köztársaság tö­rekvése, amely a nyugat­németországi életszínvonal túlszárnyalására irányul. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy 1958 világpolitikai ese­ményei közül a szocialista or­szágok már megvalósított és a közeljövőben megvalósuló terveinek hatása a világköz­­véleményre hasonló ahhoz, amit 1957-ben az első szovjet szputnyikok felrepítése kivál­tott. Mindkettőnek a forrása a szocialista rendszer politikai és gazdasági ereje. ENÉLKÜL AZ ERŐ NÉL­KÜL nem lehetett volna kive­­­­zető utat találni az elmúlt év olyan veszélyes konfliktusából, mint amelyet az angol—ame­rikai agresszió váltott ki a Közel-Keleten. A pozíció­­veszteségre, amelyet az Egye­sült Arab Köztársaság meg­alakulása, a libanoni anti­­im­perialista felkelés, majd az iraki forradalom jelentett az imperializmus számára, ag­resszív katonai lépésekkel vá­laszolt Washington és London. Ma már nem kétséges, hogy az erőviszonyok Ázsiában és Afrikában sem az imperia­lizmus javára alakultak: a nemzeti felszabadító mozga­lom, a pozitív semlegesség esz­méjének térhódítása — az ame­rikai politika irányítóinak be­ismerése szerint is — végérvé­nyesen megbuktatta a hírhedt Eisenhower-doktrinát. A dul­­lesi külpolitikát dicsőítő pub­licisták kénytelenek voltak el­ismerni, hogy az antiimperia­­lista erők győzelme Irakban és Libanonban megerősítette a független arab országok tábo­rát és az 1958-as évnek egyik jellemző vonása az imperializ­mus hadállás-vesztése a Közel- Keleten, Nuri Szaid bukása Irakban, Chamouné pedig Li­banonban. A jordániai trusz­­szem­ sem nézhet különösebb reményekkel az új esztendő elé. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a veszély a földkerekségnek ezen a pont­ján végérvényesen megszűnt. Épp az utóbbi időkben tapasz­talhattunk lázas amerikai dip­lomáciai tevékenységet, amely­nek a bagdadi paktum felélesz­tése a célja. NEM ÚJ MÓDSZER az im­perializmus történetében, hogy ha valahol visszavonulásra kényszerül, akkor a világ más pontján robbant ki konflik­tust. A Közép-Keletről így he­lyezték át a feszültség súly­pontját a Távol-Keletre, a taj­vani térségbe. Az Egyesült Államoknak ez a veszélyektől terhes akciója azonban a Kínai Népköztársaság higgadt, bölcs politikájának és a nemzetközi tábor erejének hatására ezúttal is zsákutcába került. Nem sikerült "nemzetközi problé­mává" duzzasztani Kína bel­­ügyét, s céljukkal szöges ellen­tétben még saját soraikban is erősödött a józanság hangja: a Kínai Népköztársaság nélkül nem lehet tartósan és ered­ményesen rendezni a nemzet­közi életnek egyetlen problé­máját sem. A tényleges hely­zetet mérlegelő ilyen álláspon­tot az ENSZ-nek kellett volna realizálnia azzal, hogy a Kínai Népköztársaságot felveszi tag­jai sorába. 1958 ezen a téren nem hozott változást. Kétséges azonban, hogy 1959 adós ma­radhat-e a történelemnek ezzel a lépéssel. Az év eseményein lépésről­­lépésre nyomon követhető a diplomáciai kezdeményezések­nek az a láncolata, amelyet a Szovjetunió az emberiség jö­vője, a béke védelme érdeké­ben elindított. A szovjet kor­mány komoly erőfeszítései ül­tették tárgyalóasztalhoz Génf­ben a három nagyhatalom kép­viselőit az atom- és hidrogén­­fegyver-kísérletek betiltásával foglalkozó nemzetközi tanács­kozásra. 1958 eredményei kö­zül a béke ügye szempontjából az egyik legnagyobb pozitívum az értekezlet megállapodása a megegyezés tervezetének első négy cikkelyében. A legutóbbi hetekben Berlin és a német kérdés felé fordult a világ közvéleményének fi­gyelme. A Szovjetunió ezzel kapcsolatos elhatározása köz­ismert. S ha az események évi mérlegének serpenyőjébe tesz­­szük ezt a kezdeményezést is, akkor kialakul a kép: az im­perializmus a világ különböző pontjain eredménytelen poli­tikai és katonai támadásokat indított pozícióinak visszaszer­zésére; ugyanakkor a szocializ­mus sikeres offenzívája a nemzetközi küzdőtéren a hi­degháború állásai ellen, a béke megszilárdítására irányult, az egész emberiség érdekében. MEGOLDATLAN PROBLÉ­MÁK sorát hagyta hátra 1958: a leszerelést, az atomfegyver­kísérletek betiltását, és több fontos nemzetközi kérdés tár­gyalások útján történő rende­zését. A közvélemény ma már nem elégedhet meg azzal, hogy "sikerült elkerülni a háborút­, hanem ennél többet kíván. Megnyugtató, tartós biztosíté­kokat arra, hogy a két világ­rendszer — a Szovjetunió és a többi szocialista ország kez­deményezéseinek és javasla­tainak megfelelően ■— nem a fegyverkezés és a haditechnika terén, hanem a békés gazda­sági versenyben méri össze erejét. Az új esztendő új le­hetőségeket nyújt arra, hogy a történelem úgy jegyezhesse majd fel 1959-et, mint a kapi­talizmus és a szocializmus ha­talmas méretű gazdasági ver­sengésének kibontakozását Somogyi Nóra I­I­.Csütörtök, 1*8*, Junta L Irdveklő táviratok az új év alkalmából DOBI ISTVÁN elvtársnak, az MNK Elnöki Tanácsa elnökének, RÓNAI SÁNDOR elvtársnak, az MNK Ország­gyűlése elnökének, KÁDÁR JÁNOS elvtársnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, DR. MÜNNICH FERENC elvtársnak, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének Budapest Az új esztendő alkalmából a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa és az egész szov­jet nép szívből jövő üdvözletüket és jó kívánságaikat küldik Önöknek, drága elvtársak és az egész magyar népnek a szo­cialista Magyarország építéséhez. Őszintén örülünk azoknak az eredményeknek, amelyeket 1958-ban a Magyar Népköztársaság dolgozói az MSZMP veze­tésével a politikai és gazdasági tevékenységükben elértek. A szovjet nép ugyanúgy, mint a szocialista tábor többi orszá­gainak dolgozói, nagyra értékeli a magyar nép hozzájárulását a hatalmas szocialista tábor egységének megerősítéséhez és a békeharchoz. A szovjet emberek mély meggyőződése, hogy az új év az országaink közötti testvéri barátság további meg­erősödését fogja eredményezni Boldog új évet, drága elvtársak: N. SZ. HRUSCSOV, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnöke, K. L VOROSILOV, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke,* DOBI ISTVÁN elvtársinak, az MNK Elnöki Tanácsa elnö­kének, RÓNAI SÁNDOR elvtársnak, az MNK országgyűlése elnökének, KÁDÁR JÁNOS elvtársnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első titkárának, DR. MÜNNICH FERENC elvtársnak, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének Budapest. Drága Elvtársak és Barátaink! A Német Demokratikus Köztársaság népe és a magunk nevében szívből jövő jó kívánságainkat küldjük Önöknek és az egész magyar népnek az új esztendő alkalmából. A magyar nép büszkeséggel tekinthet vissza az elmúlt évre, amelyben a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésé­vel jelentős eredményeket ért el a népi hatalom megszilárdítá­sában. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a Magyar Népköztár­saság — támaszkodva a szocialista tábor valamennyi országá­nak megbonthatatlan egységére és testvéri együttműködé­sére — az 1959-es évben eredményesen oldja meg a szocia­lizmus építésében előtte álló nagy feladatokat. Ehhez a Né­met Demokratikus Köztársaság népe nevében a lehető leg­nagyobb eredményeket kívánjuk a magyar népnek. Engedjék meg drága elvtársaink és barátaink, hogy jó kívánságainkat küldjük és további sikereket kívánjunk önök­nek a magyar nép javát szolgáló felelősségteljes tevékeny­ségükhöz. WILHELM PIECK, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke, DR. JOHANNES DIECKMANN, a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája elnöke, OTTO GROTEWOHL, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke, WALTER ULBRICHT, Németország Szocialista Egység­pártja Központi Bizottságának első titkára. Dr. Mü­nrich Ferenc távirata a Szudáni Köztársaság miniszterelnökéhez Dr. Münnrich Ferenc, a ma­gyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke a Szudáni Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából üdvözlő táviratot küldött Ibrahim Abbádnak, a Szudáni Köz­társaság miniszterelnökének. Kombinált toll, ceruza és szájrúzs Ki hinné, hogy a Kálmán utcában, elszórt, régimódi, ki­nőtt műhelyekben van Közép- Európa legnagyobb létszámú töltőtoll-gyára?! Pedig így van. Az írószerkészítő KTSZ, amely 1951-ben húsz taggal indult, most pedig 230 a lét­száma és Magyarország 1750 KTSZ-éből az első öt között áll, évi egymillió-kétszázezer, darab töltőtollat és golyóstol­lat gyárt. 1956-ban még csak­ 500 000, 1957-ben évi 900 000 darab volt az elért termelés, 1959-re pedig minden előrelát­ható jel szeri­nti hasonló arány­ban emelkedik. Az írószerkészítő KTSZ ter­melésének több mint ötven százalékát exportra készítik. Az északi államokba, Argen­tínába, Egyiptomba, Jugoszlá­viába szállítják a Student, Toldi, Tempó, Junior tolla­kat, amelyek, a megrendelé­sek növekedéséből ítélve, fel­veszik a versenyt a hasonló árú nyugati darabokkal. Ol­csóbbak, és jobbak. Bizony, nagyon sok ötletre, újításra, észre van szükség ahhoz, hogy állják a versenyt a külföldi áruval, hiszen meg­lehetősen kezdetleges eszkö­zökkel, szinte darabonként ál­lítanak elő mindent. Egyetlen hidraulikus gép van a szö­vetkezet birtokában, amely egyszerre hat töltőtoll-alkat­részt termel, különben a mun­kások annyiszor nyomják le az egyszerű gépek súlyos kar­ját, ahány darabot készítenek naponta, vagyis hétszáz-nyolc­­százszor. Nem könnyű munka! Egy-egy toll tíz alkatrészből áll, s ezeket az összeállító mű­helyben egyenként veszik kéz­be, próbálják ki, ragasztják össze. Megmutatják a jövő évi ter­veket. Modern golyóstollak, hozzávaló póttartályokkal (te­hát nem kell bosszankodni, ha kifogy a tinta!) kombinált toll, ceruza és szájrúzs, színes, érdekes töltőtollak — remél­hetőleg megnyerik a belkeres­kedelmi szakemberek tetszé­sét is és hamarosan láthatjuk ezeket a darabokat a belföldi piacon, az ÁPISZ-boltokban is. A szövetkezet vezetőitől megtudjuk, hogy a golyóstoll világszerte esélyes verseny­társa lett a töltőtollnak, köny­­nyebben­ kezelhető, s kivált­képpen ha tartályt is lehet hozzá kapni, praktikusabb, mint a töltőtoll. A szövetkezet tervei: a termelés gépesítése, korszerű laboratórium felállí­tása és a műhelyek korszerű­sítése! Ha ez sikerül, az eddi­ginél is nagyobb ütemben tudják növelni az exportra és belföldi fogyasztásra gyártott darabok számét. 1.

Next