Magyar Nemzet, 1959. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

Magyar Nemzet —■ Nagy napok Hatodik napja tanácskozik a Szovjetunió Kommunista Párt­jának XXI. kongresszusa. Moszkvára veti vigyázó szemét ezekben a napokban a világ. Az egész emberiség feszült fi­gyelme kíséri a Kremlben, a Legfelső Tanács üléstermének történelmi falai között elhang­zott világraszóló szavakat, s a nemzetközi közvélemény mint korunk kimagasló eseményét értékeli a kongresszus tanács­kozásait. Hruscsov beszámoló­ját a Szovjetunió gigászi hét­éves tervéről, amely a szocia­lizmus és a kapitalizmus gazda­sági versenyében a szocialista társadalmi rendszer fölényé­nek és győzelmének, a kom­munizmus békés építésének nagyszerű távlatait világítja meg. A beszámoló vitáját, egyenes folytatását annak az országos vitának, amelyben több mint hetvenmillió szovjet ember vett részt, lenyűgöző ki­fejezőjeként a kommunista párt körül tömörülő szovjet nép szilárd egységének. A testvérpártok küldötteinek be­szédeit, egyöntetű megnyilat­kozásait a nemzetközi mun­kásmozgalom összeforrottságá­­nak, a marxizmus—leniniz­­mus lebírhatatlan eszmei ere­jének. Ez a világot formáló roppant eszmei erő sugárzik szét a földkerekségre az SZKP XXI. kongresszusáról, s mutatja az ember útját a jö­vőbe, a felszabadított, megsze­lídített atomenergia ígéret­földje, és azon túl is, a világ­űr meghódítása felé a kong­resszus zászlaját vivő koz­mikus rakéta napkörüli pályá­ján.­—•• Világraszóló, lelkesítő törté­nelmi feladatokat tűz a XX. kongresszus, a hétéves terv a Szovjetunió népei elé a gaz­dasági építésben, a politikai életben, az ideológiai munká­ban és a nemzetközi kapcsola­tok fejlesztésében egyaránt. A gazdasági élet területén az elkövetkező hét esztendőben a termelőerőiknek a nehézipar elsődleges fejlesztése alapján olyan átfogó fejlődését biztosí­tani, amely lehetővé teszi a Szovjetunió győzelmét a kapi­talista országokkal folyó bé­kés versenyben, s egyszer­smind megteremti a kommu­nizmus anyagi-technikai bázi­sának alapjait Politikai téren a szocialista demokrácia to­vábbfejlesztésével, a társadal­mi szervezetek feladatkörének bővítésével, a széles néptöme­gek aktivitásának, öntevékeny­ségének fokozásával, a párt és a szocialista állam szervező és nevelő szerepének növelésével erősíteni a szovjet nép egysé­gét és összefogását a kommu­nizmus építésére. Az ideoló­giai munka erősítése során, le­küzdve az emberek tudatá­ban a kapitalizmus csökevé­­nyeit, a szocialista hazafiság és nemzetköziség szellemében fejleszteni a dolgozók öntuda­tát, a munkához való kommu­nista viszonyt. A nemzetközi politikában a szocialista vi­lágrendszer erősítése, a test­véri népek bar­áti együttmű­ködése útján, a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok békés egymás mellett élé­sének lenini elve alapján, a "­hidegháború"­ és a nemzetközi feszültség megszüntetésére irányuló következetes külpo­litika folytatásával biztosítani, megszilárdítani a világ népei­nek békéjét és biztonságát. Nagy vonalakban e felada­tok megvalósítását tűzi ki célul a Szovjetunió népgazdasága fejlesztésének 1959—65. évi tervében az SZKP XXI. kong­resszusa. A Szovjetunió és az emberiség békés, boldog jö­vendőjébe ívelő hidat tervezi meg és az építés nagy munká­ját szervezi meg — a XX. kongresszus tisztázó, alapvető útmutatása nyomán — most a XCXI. pártkongresszus. A hidat, amely a szocializmusból már a kommunizmusba vezet. A hi­dat, amely a szocialista ipar, a szocialista mezőgazdaság, a szocialista tudomány és kul­túra erős pilléreire épül, s amelyen a Szovjetunió népei­vel együtt haladnak a szo­cialista tá­bor országainak né­pei, száz és százmilliók halad­tak a kommunista társadalom­hoz. A hidat, amelynek körvo­nalait Lenin tanítása, a Nagy, Októberi Szocialista Forrada­lom győzelme rajzolta fel az emberiség új, igazi történel­mének első lapjaira. A hidat, amelynek megalkotásáról az emberisé­g legjobbjai évszáza­dok óta álmodoznak, amely át­ível a szenvedés, a nyomor, a kizsákmányolás, az emberte­lenség, a pusztulás siralomvöl­gyében sötéten örvénylő évez­redes háborús folyam felett, — egy új, békés, gondtalan, boldog, emberséges korba, ahol más bőség kosarából mindenki egyaránt vehető. Ennek a kor­nak közeli eljövetelét hirdeti a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXI. kongresszusa. »N­agy­szerű időket élünk« — mondotta Hruscsov a kongresz­­szusi beszámoló összegező, be­fejező szakaszában. Nagy idő­ket, midőn az emberiség leg­merészebb reményeit valósítja meg a kommunista párt ve­zette szovjet nép akarata és al­kotó munkája. E nagy idők nagy napjai a mostani napok, a XXI. kongresszus tanácsko­zásának napjai. Ezekben a nagy napokban a szocialista tábor tagjaként a magyar dol­gozó nép is odaadó, lelkes fi­gyelemmel fordul korunk ki­emelkedő nagy eseménye felé, és munkájához új, erőt, jövő­jébe vetett erős bizalmat me­rít a XXI. kongresszus tanács­kozásaiból, tanításaiból. Mint ahogy a magyar pártküldöttség vezetője, Kádár János kifejez­te a kongresszust üdvözlő be­szédében : nagyszerű segítsé­get kaptunk munkánkhoz a szocializmus építésének gaz­dag szovjet tapasztalatait egye­sítő elméleti következtetések formájában is, és arra törek­szünk, hogy viszonyainkat fi­gyelembe véve, a szocializmus és a béke magyarországi front­szakaszának erősítésére, né­pünk javára hasznosítsuk őket. A XXI. kongresszus tanulságai arra ösztönzik népünket, hogy erőinket összefogva, megszün­tessük az 1956-os ellenforra­dalom okozta viszonylagos el­maradásunkat és felépítsük szocialista hazánkat. A szocia­lista építőmunka gyorsabb üte­mű fejlődésének minden felté­tele­s biztosítéka megvan or­szágunkban: iparunk 1958-ban már 12 százalékkal termelt többet, mint a megelőző esz­tendőben, termelőszövetkezeti mozgalmunk is újból fejlődés­nek indult. S ami a legfonto­sabb — mint Kádár János hangsúlyozta felszólalásában —, a párt és a magyar dolgozó tömegek ma ismét együtt, ösz­­szeforrva küzdenek, egyek a szocializmus felépítésének aka­ratában, a szocialista tábor egységéhez való ragaszkodás­ban, a testvéri magyar—szov­jet barátság érzésében. Ez a testvéri barátság segí­tette népünket nemzeti függet­lenségünk, szocialista vívmá­nyaink megvédésében az 1956- ban ellenforradalmi felkelést kirobbantó burzsoá­ földesúri reakcióval, a revizionista áru­lással és a nemzetközi impe­rializmussal szemben. Ez a testvéri barátság azóta is ki­apadhatatlan forrása eredmé­nyeinknek, egyszersmind erős záloga eljövendő sikereinknek. Tudjuk, a Szovjetunió hétéves tervének győzelme a magyar nép boldogulását is segíti, erőt és biztonságot ad a magunk terveinek valóra váltásához, ahhoz, hogy dolgozó népünk is elérkezzek a szocializmus út­­­ján a kommunizmus kitáruló­ kapujához. f Az SZKP XXI. kongresszusának tanácskozásai: A Szovjetunió az élen halad az atomenergia békés felhasználásában és a rakétatechnikában Az SZKP XXI. kongresszu­sának szombat délelőtti ülésén elnöklő Leonyid Jefremov (Gorkij város), elsőnek I. D. Musztafajevnek, Azerbajdzsán Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának ad­ta meg a szót. Musztafajev el­mondotta, hogy Azerbajdzsán felkészült a népgazdaságfej­lesztési terv ellenőrző számai­ban kifejezésre juttatott fel­adatok megoldására. A hétéves terv végére a köztársaság tel­jes termelése hozzávetőleg 93 százalékkal növekszik. 1965- ben Azerbajdzsán 22 millió tonna kőolajat ad majd a nép­gazdaságnak. Nemcsak Apse­­ron, hanem a köztársaság töb­­bi olajmezőjének, egyebek kö­zött a tengeri kőolajkiterme­lésnek a szerepe is megnövek­szik. Musztafajev hangsúlyozta, hogy az azerbajdzsán nép ba­rátságban akar élni a szomszé­dos Iránnal és Törökországgal. A nyugati hatalmak agresszív imperialista körei igyekszenek megzavarni ezt a barátságot. Ez azonban nem sikerül ne­kik. Egy keleti közmondás szerint jobb a közelben egy jó szomszéd, mint messze egy ro­kon. Szomszédaink biztosak le­hetnek benne, hogy a legjobb szándékkal viseltetünk irán­tuk. A következő felszólaló, Dmitrij Baraskin, a minszki autógyár olvasztára kijelentet­te: a kongresszusra őt jelölő kommunisták és a gyár összes munkásai egyöntetűen helyes­lik a népgazdaság fejlesztésé­nek ellenőrző számait. A gyár munkájáról beszámolva — 1958-ban terven felül 43,3 mil­lió rubel értékű árut termel­tek — ismertette saját válla­lását is, amellyel ki akarja venni részét a hétéves terv tel­jesítéséből. Vlagyimir Milavscsikov, az­SZKP Központi Bizottságában az Oroszországi Föderáció me­zőgazdasági ügyeivel foglalko­zó osztály vezetője, az OSZSZSZK mezőgazdaságának fejlesztésével foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a Szovjet­unióban a XX. pártkomgresz­­szus után a mezőgazdasági ter­melés növelésére foganatosított intézkedések elősegítik az 1959—1965. évi tervelőirányza­tok teljesítését. A mezőgazdasági termelés növelésének forrásaként min­denekelőtt a terméshozam emelését, a kukorica vetésterü­letének növelését és a gabona­­neműek megosztott gépi beta­karítását említette. E tartalé­kok felhasználása elősegíti e hétéves terv mezőgazdasági előirányzatainak határidő előtti teljesítését— mondotta. A hétéves mezőgazdasági terv határidő előtt teljesíthető Kiricsenko: A kommunizmus eszméi igazságukkal nyerik meg a népeket A második felszólaló Alek­­szej Kiricsenko, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkára, a Központi Bizottság Elnökségé­nek tagja volt. A XXI. kongresszus — mon­dotta — az a határmezsgye, amely jelzi, hogy országunk egy új, magasabb fejlődési fok­ra lép, s megkezdődik az át­menet a kommunista társa­dalom általánosan kibontako­zó építésébe. Az utóbbi öt esz­tendőben és különösen az SZKP XX. kongresszusa óta a Szovjetunió olyan magaslatra jutott, ahonnan feltárulnak a hétéves országfejlesztési terv széles és nagyszerű távlatai. Kiricsenko elítélte Malen­­kov, Kaganovics, Molotov, Bulganyin és Sepilov pártel­lenes csoportját, amely nyom­ban Sztálin halála után min­dent támadott a Központi Bi­zottság elnökségének ülésein, ami új, ami a lenini tanítás­ból, az ország életének köve­telményeiből fakad.­­ Közismert — mondotta Ki­­­ricsenko —, hogy a pártelle­nes csoport tagjai a konzer­­vatizmus mocsarába süpped­tek, csupán a marxizmus— leninizmus klasszikusaiból vett idézetekkel operáltak, s elszakadtak az élettől és a néptől. Elmondhatjuk — hangsúlyozta Kiricsenko —, hogy a pártellenes csoport szétzúzása pártunk nagy győ­zelme a lenini vonal érvénye­sítéséért vívott harcban. Kiricsenko aláhúzta azok­nak az intézkedéseknek fon­tosságát és jelentőségét, ame­lyeket a Szovjetunióban a Központi Bizottság kezdemé­nyezésére az ipar és építőipar igazgatásának átszervezésé­re hajtottak végre, valamint azoknak a központi bizottsági határozatoknak jelentőségét, amelyek a szovjet mezőgaz­daság rohamos fejlesztését tűzték ki célul. A XX. pártkongresszus — mondotta Kiricsenko — új szakaszt nyitott meg az or­szág pártszervezeteinek éle­tében. Megélénkült a munka a párt alapszervezeteiben, erő­södött a párt tömegkapcsola­ta. A párt és a nép szoros kap­csolatainak bizonyítéka az ál­lam gazdasági és kulturális fejlesztését célzó valamennyi fontosabb javaslat általános megvitatása. A Központi Bi­zottság üléseire meghívjuk a gyárak vezetőit, a termelés­ben kitűnt dolgozókat, az ipa­ri és a mezőgazdasági szak­embereket. Kiricsenko megállapította, hogy most a XX. pártkongresz­­szust megelőző időszakhoz ké­pest so­kkal többen kérik fel­vételüket a kommunista párt­ba. Kiváló munkások, kolhoz­­parasztok és értelmiségiek je­lentkeznek felvételre. A kommunista építés szaka­szába lépve a Szovjetunió min­den népének eltökélt szándéka, hogy teljesíti a párt által fel­vázolt nagyszerű tervet. Kiri­csenko megjegyezte, hogy a Szovjetunió valamennyi népe vállvetve, s egyidejűleg való­sítja meg a kommunizmusba való átmenetet. A népek barát­sága — hangoztatta — a Szov­jetunió Kommunista Pártjának egyik legnagyobb vívmánya. Kiricsenko foglalkozott a ká­derek kiválasztásainak, elhelye­zésének és nevelésének kérdé­seivel. Hangoztatta, hogy ipari, mezőgazdasági szakembereket és fiatal dolgozókat kell vezető munkakörbe beosztani. Nem­csak Moszkvában, Leningrád­­ban és az ország más közpon­ti kerületében kell vezető ká­dereket képezni, hanem a vidé­ken is. A kommunizmus eszméi igazságukkal ejtik hatalmukba a népeket — jelentette ki Ki­ricsenko, s utalt a kapitalizmus ideológusaira, akik jobb ügy­höz méltó buzgalommal próbál­ják leplezni a kapitalizmus fe­kélyeit, valamiféle jótékonysá­gi intézménynek tüntetik fel a kapitalizmust, sőt a kapitaliz­mus »evolúciójáról«, »a kapita­lizmus szocializmusba való át­­növéséről" szóló elméleteket gyártanak. Bármilyen elméle­teket agyalnak is ki a kapita­lizmus ideológusai, nem ment­hetik meg a kapitalizmust, amely már idejét múlta. Kiri­csenko rámutatott, hogy világ­szerte gyorsan erősödik a kom­munista és munkásmozgalom. növekszenek a testvéri kom­munista és munkáspártok, s a tőkés országokban sokasodnak a forradalmi ifjúság sorai. Kiricsenko azt mondotta, hogy a kommunizmus az emberiség tavasza, s a kommunizmus esz­méi a tavaszi vizekhez hason­lóan szerteáradnak minden or­szágban. Nem kétséges — mondotta a jelenlevők viharos tapsa köz­ben Kiricsenko —, hogy a XXI. kongresszus egyhangúan jóvá­hagyja a Szovjetunió kommu­nista építésének programját. Sivero Aguirre: Latin-Amerika többé már nem az amerikai imperializmus tartaléka A kongresszus küldöttei meleg fogadtatásban részesí­tették Sivero Aguirrét, a Ku­bai Népi Szocialista Párt or­szágos bizottságának képvise­lőjét. A kubai nép — mondotta — mélységes rokonszenvvel és őszinte érdeklődéssel figye­li a Szovjetunió hatalmas si­kereit. A kubai hazafiaknak az átélt sötét napokban nagy örömöt hozott a három szov­jet szputnyik. Az űrrakéta felbocsátása újabb győzelem a kapitalista tömegbutítás erői fölött. Ez a győzelem — tette hozzá — egybeesett a kubai népnek az imperialista el­nyomók fölött aratott győzel­mével. A Szovjetunió győzelmei — mutatott rá Aguirre — haté­kony segítséget nyújtanak a kubai néphez hasonlóan az imperialisták ellen harcoló más népeknek. Az amerikai imperializmus azért juttatta hatalomra Batistát, a véres­­kezű diktátort, hogy Kubát gyarmatává tegye és az im­perializmus hadiszekeréhez láncolja. Batista klikkje a kommunistaellenesség kopott zászlaját felemelve megtorló hadjáratot indított az ország demokratikus erői ellen. De a marxizmus—leninizmus taní­tásán nevelkedett kubai kom­munisták soha nem veszítet­ték el a népbe vetett hitüket. A Népi Szocialista Párt az il­legalitásban, sok vezetője éle­te árán kapcsolatot tartott fenn a néppel és harcolt a forradalmi erők tömöríté­séért. Batista diktatúrája összeom­lott — mondotta a kubai kül­dött. A kommunisták a felke­­lők első soraiban harcoltak és kivívták bajtársaik nagyrabe­csülését. Kubában a hatalom a Fidel Castro vezette felkelő erők kezébe került, szétzúzták a régi államapparátust, új had­sereg alakult, a parancsnoki és kormánypozíciókba olyan sze­mélyek kerültek, akiket a fel­kelők jelöltek ki vagy hagytak jóvá. A megalakult ideiglenes kormány a nép támogatását élvezi. Tapasztalataink — mon­dotta Aguirre — megcáfolják az állításokat, amelyek szerint a latin-amerikai országokban lehetetlen sikerrel harcolni az imperializmus ellen. Biztos a győzelem, amikor felkel a nép és kezébe veszi sorsa irányítá­sát. A győzelmet az új nemzet­közi erőviszonyok, a szocialis­ta tá­bor országainak erőgyara­podása, az ázsiai és afrikai né­pek imperialistaellenes harc­ban elért sikerei tették lehető­vé. Latin-Amerika többé más­nem az amerikai imperializ­mus tartaléka. Az amerikai propaganda — folytatta a kubai küldött — igyekszik félrevezetni a közvé­leményt, hogy leplezze a Egyesült Államok politikájá­nak támadó jellegét és gyen­gítse azt a széleskörű támoga­tást, amelyben a közvélemény a kubai hazafiakat részesíti, az Egyesült Államok gazdasági bojkottal, sőt fegyveres invá­zióval fenyegeti Kubát; kom­munistaellenes hadjáratot foly­tat, hogy elszigetelje a balol­dali pártokat Kuba képviselője főcsaenettel fejezte ki a világ valamennyi

Next

/
Thumbnails
Contents