Magyar Nemzet, 1959. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

-11091 Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A holnap értelmiségének nevelő műhelyei Évente sok száz vidéki fiú és leány érkezik Budapestre, hogy az itteni egyetemeken ta­nuljon. Legtöbben a diákottho­nokban találnak elhelyezést. A diákotthonok megteremtésének nagy jelentősége volt. Munkás, paraszt, értek­e­sségi fiatalok ezreinek tették lehetővé, hogy egyetemre járjanak. Az utóbbi idők tapasztalatai azonban azt bizonyítják, hogy fejlődésünk mai szakaszában a diákotthonok már nem nyújta­nak annyit, amennyit joggal elvárnak tőlük, inkább diák­szállókra emlékeztetnek, ahol a közösség alig, vagy­ egyálta­lán nem befolyásolja a fiatalok fejlődését. Ezért mind többen javasolják, hogy a diákottho­nokat fejlesszék kollégiumok­ká. Az egyetem mindig nagy ug­rás a fiatalok életében. Külö­nösen nagy változást okoz azoknál, akik messze elkerül­nek a szülői háztól. Legtöbb­jük falun, kisvárosban élt — Budapesten egészen új­ világ fogadja őket. A nagyváros forgataga, sajátos életmódja, szórakozási vagy kereseti lehetőségei nagy hatást gyakorolnak rájuk. A társadalom és a fiatalok érde­ke, hogy az új hatások ne okozzanak törést, hanem a to­vábbi fejlődést mozdítsák elő. Ezt a segítségét a diákotthon még nem adja meg. Gondos­kodik ugyan róluk, de a fiata­lok tanulmányait, gondolkodá­sát nem alakítja. Pedig erre is szükség van. Nemrég az egye­temek felhívták Budapestre né­hány hanyag hallgató szüleit. Az egyik édesanya nem akar­ta elhinni, hogy fia évfolyamot ismétel, hiszen a levelekben egészen mást írt. Egy másik szülő megdöbbentőn hallotta, hogy fia megszakította a tanu­lást, mert pénzt akart keresni, noha családja gondoskodott róla. Remélhetően a szülők tá­jékoztatása sokat segít még, de­ mennyivel többet tehetett volna a diákotthon, ha idejé­ben, évközben foglalkozik az illetőkkel. Nagyon sokat várnak a kol­légiumoktól a munkás- és pa­­rasztszármazású diákok támo­gatásában. Az idén előrelátha­tóan több munkásfiatal jelent­kezik az egyetemre. De ez csak­ az első lépés. A következő, hogy csökkenjen a lemorzso­lódás. Ebben nagy részt vállal­hatnak a kollégiumok. A szocializmus építésének meggyorsí­tása megköveteli,, hogy mind több gondot fordít­sunk az értelm­iség világnézeti nevelésére. A most egyetemre járó fiatalok m­ár a szocialista társadalomban dolgoznak majd. A kollégiumok közösségi élete nemcsak kiváló szakem­berek képzését segítheti elő, de kialakíthatja a fiatalokban, az új társadalom gondolkodás­módját, erkölcseit is. Hol tartanak ma a diákott­honok? A tavalyi év megte­remtette a kollégiummá alaku­lás politikai feltételeit, most megkezdték a közvetlen átté­rést. A kép igen változatos. Az egyes diákotthonok az átalaku­lás más-más szakaszában vannak. Az általános mérnökök Vá­sárhelyi Pál diákotthonában már az előző esztendőben sok történt azért, hogy a diákszál­loda lakóit közösséggé forrasz­­szák össze. Növelték a diák­otthon kulturális tevékenysé­gét, klubesteket rendeztek, művészettörténeti előadásokat tartottak. Neves előadókat hívtak meg, akik tájékoztatták a diákokat a politikai kérdé­sekről. Ugyanakkor egyre töb­bet érdeklődött az igazgató és a nevelőtanár a tanulmányi eredmények iránt is. Legutóbb évfolyamonként 15—20 tagú csoportokat szer­veztek. Ezek a csoportok lesz­nek a kollégium közösségi éle­tének sejtjei. Első feladatuk a félévi vizsgák értékelése volt. A következőkben a csoportok kirándulásokat terveznek, kö­zös munkákat szerveznek, pél­dául röplabda- és teniszpályát építenek. A csoportok tevé­kenysége még kialakulatlan, most keresik a legmegfelelőbb módszereket. Hogyan fogadják a változá­sokat a fiatalok? Vannak, akiit a kollégium rendjétől "szabad életüket" féltik. Sok fiatal azonban jól látja a nagy lehe­tőségeket. A kollégium mindenben töb­bet adhat, mint a diákotthon. A lazaság, a­­közömbösség lé­réért az ek­ként vállalt fegye­lem, az egymás iránti felelős­ség mind a közösség, mind az egyén érdekeit szolgálja. A kö­zösség ellenőrzi a tanulmányi munkát, megköveteli bizonyos színvonal elérését, de ez csak a kollégiumhoz való tartozás értékét növeli, segíti a szakmai képzést. A kollégium megteremti majd a feltétele­ket, hogy a diákok rendszere­sen bővítsék általános művelt­ségüket, nyelveket tanuljanak, pótolják mindazt, amihez az­előtt nem juthattak hozzá. A kollégium közösségi élete ugyanakkor meggyorsíthatja a fiatalok szocialista nevelését. Az utóbbi években a fiatalok gondolkodásában, magatartá­sában megerősödtek egyes pol­gári vonások, mint például az önzés, anyagiasság, ügyeske­dés, aminek alapja, hogy szem­beállítják­­ az egyén érdekét a közösségével, háttérbe szorít­ják a közösség érdekét. A kol­légiumban a közösség elsor­vaszthat minden olyan jelen­séget, mely sérti az összesség érdekeit. Biztosíthatja a közös­ség és az egyén érdekeinek összhangját s új tulajdonságo­kat fejleszthet ki, erősíthet meg. A kollégiumi életnek régi hagyományai vannak hazánk­ban. A most kialakuló kollé­giumok azonban különböznek minden korábbitól. A szocia­lizmus építésének idején kelet­keztek, feladatuk a fiatal ér­telmiség szocialista nevelése. S ha a kollégiumokban az egyetemi fiatalságnak csal­ egyik része él is, hatásuk ki­terjed majd az egész diákság­ra. Az új szocialista kollégiu­mok még sok törődést, támo­gatást kívánnak. De minden feltétel megvan, hogy a bel­­nap értelmiségének nevelő mű­helyeivé váljanak. A magyar kormány nyilatkozata a varsói szerződés és az atlanti szövetség államainak megnemtámadási egyezményéről A Szovjetunió hozzájárult a külügyminiszterek május 11-i genfi értekezletéhez A külpolitikai helyzet A SZOVJETUNIÓ DIPLOMÁCIAI KEZDEMÉNYEZÉSEI tették eseménydússá az idei kétnapos húsvéti ünnepeket. Egy­másután két nagy jelentőségű szovjet lépés történt. Először nyilvánosságra hozták a kormány nyilatkozatát, amely abból az alkalomból, hogy április 2-án Washingtonban megkezdőd­nek a NATO tízéves fennállása alkalmából tartandó jubiláns tanácskozások, javasolja: a varsói szerződés és az atlanti szö­vetség­ tagállamai foglalják bele alapító okmányukba, hogy együttesen lépnek fel minden agresszor és minden agresszió ellen. Ez az ajánlat lényegében megismétlését jelenti annak a korábbi szovjet indítványnak, hogy a két szövetség kössön egymással megnemtámadási szerződést. Tulajdonképpen tehát nem új akcióról van szó, de a javaslat olyan időpontban tör­tént, amikor a nemzetközi helyzet megjavulásának esélyei igen komoly mértékben növekedtek. Ezekhez a javuló esélyekhez nem kismértékben járult hozzá a Szovjetunió gyors válasza arra a nyugati ajánlatra, hogy a külügyminiszterek május 11-én Genfben üljenek össze a mai világot foglalkoztató legfontosabb problémák tanulmá­nyozására. A szovjet válaszban nemcsak az az igen kedvező, hogy elfogadja a tárgyalási időpontot és a színhelyet, hanem az az engedékenység is, amellyel igen hajlékonyan kezelte Csehszlovákia és Lengyelország részvételét a nemzetközi tár­gyalásokon. Abból a szándékból kiindulva, hogy ne húzódja­nak nagyon sokáig az előkésszületek, hozzájárult ahhoz, hogy a csehszlovák és leng­es­­részvétel kérdését magán az érte­kezleten vitassák meg. A nagy jelentőségű húsvéti szovjet diplomáciai akciók a nyugati sajtóban kedvező fogadtatásra találtak. Az Associated ■Press washingtoni tudósítója szerint amerikai vezető körök­ben a szovjet választ úgy­­tekintik, mint amely biztosítja a külügyminiszterek találkozóját. Az angol külügyminiszté­rium szóvivője pedig hétfő este kijelentette: -„Az angol kor­mány örömmel látja, hogy a Szovjetunió elfogadta a külügy­miniszteri értekezlet helyére és időpontjára tett nyugati ja­vaslatokat." Az angol jobboldali Daily Mail diplomáciai tudósítója ki­emelte: -A válasz arra mutat, hogy Hruscsov véget akar vetni a jegyzékek írásának és hozzá akar látni a csúcsértekezlet­hez.■­ A Times diplomáciai tudósítója szerint a szovjet állás­pont arra az általános reményre jogosít, hogy a küszöbönálló tárgyalások enyhítő befolyással lesznek a berlini vitás kér­désekre. A lap megjegyzi, hogy Eisenhower és Macmillan ál­láspontja között továbbra is szakadék tátong. Hasonlóképpen kedvező e szovjet jegyzék párizsi fogad­tatása. A jobboldali Figaro "­a gyorsasági rekordok megdön­téseiből" ír. A lap rövidnek és pozitívnak mondja a moszkvai választ és azt a reményét fejezi ki, hogy a Szovjetunió kész­sége, jóakaratának kifejezésre juttatása feltehetően nem ma­rad hatástalan a NATO tanácsának ülésére«. A l’Aurore vi­szont azt a véleményét fejezi ki, hogy a szovjet válasz után »a csúcskonferencia a lehetőségek birodalmából kilépett a valószínűség síkjára". A degaulleista Gombát is teljesen bi­zonyosnak könyveli el a külügyminiszteri értekezlet megtar­tását. Ezekkel az új fejleményekkel egyidejűen Washingtonban már az utolsó előkészületeket teszik a jubiláris NATO-ülé­­sekre. Selvvyn Lloyd angol külügyminiszter már hétfő este repülőgépre ült, hogy az ameri­kai fővárosba utazzék. Az ame­rikai, angol és francia külügyminiszterek kedd délután meg is tartották első tanácskozásukat. Von Brentano nyugatnémet külügyminiszter, később kapcsolódik be az eszmecserékbe. Az atlanti minisztertanács első ülését csütörtök délelőtt tartják; ez alkalommal felszólal Eisenhower elnök, Spaak NATO-fő­­titkár, Herter, Dulles ideiglenes helyettese. Csütörtök délután­tól a tanácsterem ajtajait bezárják a nyilvánosság előtt, szi­gorúan titkos véleménycserék kezdődnek. Rámutatnak arra, hogy a fő téma a nyugati politika összehangolása lesz a hat hét múlva megtartandó genfi külügyminiszteri értekezlet előtt. A­ magyar kormány nyilatkozata az Északatlanti Szövetség Tanácsának ülésszakával kapcsolatban A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségének kor­mánya március 29-én nyilat­kozatot tett abból az alka­lomból, hogy az Északatlanti Szövetség Tanácsának rendes ülésszakát április 2-ára össze­hívták Washingtonba. A Ma­gyar Népköztársaság kormá­nya tanulmányozta a Szovjet­unió kormánya által a szóban­­forgó nyilatkozatban tett ja­vaslatokat, s álláspontját a következőkben összegezi. A Magyar Népköztársaság kormánya melegen üdvözli a szovjet kormány március 29-i nyilatkozatát, s úgy véli, hogy az abban foglalt javaslatok teljes egészükben alkalmasak a világ népei, köztük a magyar nép érdekeinek megfelelően a nemzetközi feszültség enyhíté­sére, az államok közti biza­lom légkörének megteremté­sére és megerősítésére. A szovjet kormány őszinte béke­akaratát bizonyítja az Észak­atlanti Szövetség tagállamai­nak kormányaihoz intézett, az elmúlt években már több ízben megtett javaslatának mégis­ métlése a varsói szerződés tagállamai és a NATO-orszá­­gok közt kötendő megnem­támadási szerződés megkötésé­ről, valamint, hogy a két szer­ződés szövegébe iktassanak pontot: az agresszortól meg kell vonni minden nemzetközi támogatást. A magyar nép, amely egy emberöltő alatt két ízben vér­zett idegen érdekekért, átélte a horthysta ellenforradalmi rendszer minden nyomorúsá­gát, alig másfél évtizede vált valóban szabaddá, alig több mint két éve hárított el a lét­érdekeire törő ellenforradalmi kísérletet, békében és bizton­ságban kíván élni. Megmásít­hatatlan akarata, hogy a nép igazi otthonává lett hazájában felépíti a szocialista társadal­mat, s hogy független államát megvédi. A szocializmust építő társadalomban — a nép tuda­tos ellenségeinek szánalmas csoportjától eltekintve — nincs egyetlen ember sem, aki­t érdekelt­­volna egy eg­yikighá­­nor­t kirobbantásában. A Ma­gyar Népköztársaság kormánya a nép érdekeitől és akaratától vezéreltetve éppen ezért teljes­­sál­jával­ támogatja a Szovjet­unió kormányának a nemzet­közi biztonság megnövelésére, a tartós béke megteremtésére tett fenti kezdeményezését és a varsói szerződés tagállamaként kész a NATO-országokkal kö­tendő megnemtámadási szer­ződés aláírására. A Magyar Népköztársaság kormánya egyetért azzal is, hogy e szer­ződések szövegébe iktattassék megfelelő rendelkezés: az ag­­­resszoroktól meg k­ell tagadni minden nemzetkö­zi támoga­tást. A Magyar Nép­köztársaság kormányának vérel iránya sze­rint a varsói szerződés és az északatlanti szerző­dés államai közti megnemtámo­dási szerző­dés megkötése egy ittal kedve­ző talajt teremtene a világi béke szempontjából l­egfontosabb, megoldásra megéri itt nemzet­közi kérdések rend­­enesére bé­kés tárgyalások útján. A magyar nép é­rdekei min­denekelőtt azt köv­etelik, hogy a német kérdés rendeződjék a kontinens biztons­ágának, a történelmi tapasztalatoknak messzemenő figye­lmbevételé­­vel, az Európa népei­nek békéjét oly­annyiszor feldúló német militariz­­mus végleges m­­egfékezésé­­vel. A Magyar Népköztársaság országgyűlése február 18-i ha­tározatában felha­talmazta a kormányt, hogy vegyen részt a német kérdés rendezésére összehívandó­­konferencián; a kormány, tagjai és képviselői már ismételten sí­kraszálltak a Németország — akár egy eset­leges konf­öderáció­ó, akár a tör­ténelem sor­án kialakult két német, állam — képviselőivel kötendő békesze­rződés mel­lett. Tizennégy év telt el a­ hitle­rista Németország szétzúzása óta. Itt a legfőbb idő a háború maradványainak végső felszá­molására. A Magyar Népköz­­társaság kormányának szilárd meggyőződése, h­ogy a Szov­jetunió kormányá­nak a német kérdés rendezésé­re előterjesz­tett javaslatai reális alapot nyújtanak mind a békeszer­ződés megkötésér­e, mind Nyu­­gat-Berlin státus­ának rende­zésére. E javaslatok elfogadá­sa nem ellentétes egyetlen nép, egyetlen békeszerető kor­mány érdekeivel sem. Ugyancsak Európa, a világ népeinek érdekeit, a nemzet­közi biztonság javát szolgálná a szovjet kormány és más szocialista kormányok által már korábban is előterjesztett javaslatok elfogadása, az atom- és hidrogénfegyverek törvénytelenné nyilvánítása és az államok fegyverzetéből való kiiktatása, az e fegyve­rekkel végzett kísérletek örök időkre szóló eltiltása, a közép­európai atom-, hidrogén- és rakétafegyverektől mentes övezet megteremtésére tett lengyel kormányjavaslat el­fogadása, a hagyományos fegyverzet szintjének és a fegyveres erők létszámánál­ lényeges csökkentése, az európai államok területén ál­lomásozó külföldi csapatok létszámának csökkentése. A Szovjetunió és a Varsói Szer­ződés többi tagállamai nem­csak javaslatokat tettek e tárgyban, de egyoldalúan tet­tekkel is alátámasztották­ bé­kés szándékukat. A Szovjetunió több ízben csökkentette fegyveres erőinek létszámát és a Varsói Szerző­dés értelmében egyes országok­­területén tartózkodó csapatai­nak jelentékeny részét kivonta. A Varsói Szerződés többi tag­államai — köztük Magyaror­szág — ugyancsak több ízben csökkentették saját fegyveres erőik létszámát. A Szovjetunió egyoldalúan felfüggesztette az atom- és hidrogénfegyverekkel végzett kísérleteket és csak az­után kényszerült újabb kísérle­tek végzésére, hogy a nyugati hatalmak tovább folytatták kísérletsorozatukat. A sor most a NATO-orszá­­gok kormányain van. A szov­jet kormány békeszerető javas­latainak elfogadásával, vagy hasonló célok elérését szolgáló javaslatok tételével bebizonyít­hatják, hogy a maguk részéről valóban készek a hidegháború felszámolására és a vitás nem­zetközi kérdések békés rende­zésére. A Magyar Népköztársaság kormánya üdvözli a Szovjet­unió kormányának állhatatos kiállását a nemzetközi kérdé­sek rendezését valóban elő­mozdító legfelsőbb szintű ér­tekezlet összehívásáért, vala­mint azt a mély felelősségér­zetről tanúságot tevő hajlé­konyságát, hogy hajlandó részt venni a NATO-hatalmak által május 11-re javasolt külügyminiszteri értekezleten, a német békeszerződés és a nyugat-berlini helyzet meg­tárgyalása céljából. A magyar nép békeakaratát ismerve, a Magyar Népköztár­saság kormánya teljes erejé­vel küzd a megoldásra meg­érett nemzetközi kérdések ren­dezéséért s éppen ezért úgy véli, hogy a Szovjet Szocia­lista Köztársaságok­ Szövetsé­gének kormánya által tett ja­vaslatok, illetve a NATO-ha­­talmak által esetleg teendő, hasonló eredménnyel kecseg­tető előterjesztések elfogadá­sa, a születendő megegyezés kedvező hatást gyakorolná­nak az egész nemzetközi hely­zetre és megteremtenék Euró­pában az általános béke és biz­tonság korszakának előfeltéte­leit.

Next

/
Thumbnails
Contents