Magyar Nemzet, 1959. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

2 Szovjet állásfoglalás a nemzetközi helyzetről Moszkvából Jelenti a TASZSZ: A szovjet kormány megújí­totta azt a javaslatát, hogy a NATO és a varsói szerződés szervezete kössön meg nem támadási egyezményt. A szovjet kormány nyilatko­zatot tett abból az alkalomból, hogy Washingtonban április 2-től 4-ig megtartják az észak­atlanti szövetség tanácsának rendes ülésszakát. A szovjet kormány nyilatkozatában rá­mutat, hogy egy ilyen szerző­dés megkötése gyökeres fordu­latot jelentene a jelenlegi nem­zetközi helyzet fejlődésében, az államok baráti viszonyának megerősítése és a bizalom lég­körének megteremtése javára. — Ugyanakkor — mutat rá a kormánynyilatkozat — a meg nem támadási szerződés meg­kötése komoly fékező tényező lenne minden agresszor szá­mára, minthogy háború kirob­bantása esetén az agresszor nemzetközileg elszigetelődne és ráhárulna a felelősség az ag­resszió minden következmé­nyéért.­­ A szovjet kormány úgy véli — hangzik a nyilatkozat —, hogy a jelenlegi viszonyok között teljes mértékben meg­felelne az európai béke meg­szilárdítása érdekeinek, ha a NATO és a varsói szerződés tagállamai megegyezésre jut­nának, hogy nem nyújtanak segítséget az agresszornak. A szovjet kormány javasolja, állapodjanak meg abban, hogy a varsói szerződés és az észak­atlanti szerződés szövegébe be­iktatják: nem nyújtanak se­gítséget az agresszornak. A szovjet kormány nyilatko­zatában felhívja a NATO- tagállamok kormányait, álla­podjanak meg a közép-európai atom-, hidrogén- és rakéta­­fegy­vermentes övezet megte­remtéséről szóló lengyel kor­mányjavaslat megvalósításá­ban. A szovjet kormány nyilatko­zatában megerősítette azt a ja­vaslatát, hogy csökkentsék a külföldi csapatok létszámát az európai államok területén. A szovjet kormány, am­ikor­ ja­vasolja: csökkentsék a kül­földi csapatok létszámát Né­metország területén és a többi európai állam határain belül, kész részt venni olyan kérdé­sek megvitatásában, mint a NATO-hoz és a varsói szerző­déshez tartozó tagállamok fegyveres erőinek kölcsönös visszavonása, vagy annak az övezetnek kérdése, ahol korlá­toznák a csapatokat és a fegy­verzetet, valamint a felügyelet problémája. A szovjet kormány nyilatko­zatában ismét rámutatott: sür­getően szükséges, hogy meg­oldják az atomfegyver teljes eltiltásának és az államok fegyverzetéből való kiiktatásá­nak kérdését, valamint a ha­gyományos fegyverzet és az államok fegyveres erőinek lé­nyeges csökkentését. Mint a szovjet kormány rá­mutat, az európai, kontinens békéjét mindaddig nem lehet biztosítani, amíg nem oldják meg Európa központi kérdé­sét, a német békeszerződés megkötését és a nyugat-berlini helyzet rendezését. Szovjet jegyzék kü­­lü­gy­miniszter­i értekezletről Moszkvából jelenti a TASZSZ. Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere március 30-án fogadta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét és át­nyújtotta neki a szovjet kor­mány jegyzékét a külügymi­i­­niszteri értekezletről és a csúcsértekezletről. Ugyanaznap­ Gromiko fogadta Nagy-Britan­­nia és Franciaország moszkvai nagyköveteit is és hasonló tar­talmú jegyzékeket nyújtott át nekik. Az amerikai kormányhoz in­tézett jegyzék megállapítja: A szovjet kormány megelé­gedéssel vette tudomásul, hogy az Egyesült Államok, Nagy- Britannia, Franciaország és a Szovjetunió kormányai meg­egyeznek abban, hogy a kül­ügyminiszteri értekezleten és a legmagasabb szintű értekez­leten hozzá kell látni a meg­érett nemzetközi kérdések megoldásához. Ez kétségkívül hozzájárul majd a nemzetközi feszültség enyhítéséhez és az egész nemzetközi légkör meg­javításához, amire, mint isme­retes, a szovjet kormány sza­kadatlan erőfeszítései irányul­nak. A külügyminiszteri érte­kezlet napirendjét, időpontját és helyét illetően a szovjet kormány kijelenti: egyetért az Egyesült Államok kormányá­nak azzal a javaslatával, hogy a külügyminiszteri értekezlet (Svájc kormányának hozzájá­rulásával) 1959. május 11-én Genfben üljön össze a Német­országot érintő kérdések — beleértve a német békeszer­ződést és a berlini problémát — megvitatására. A szovjet kormány sajná­lattal állapítja meg, hogy még nincs teljes megértés a Len­gyel Népköztársaságnak és a Csehszlovák Köztársaságnak a külügyminiszteri értekezleten való részvételéről. A szovjet kormány az amerikai kor­mány álláspontjának figye­lembe vételével lehetségesnek tartja, hogy ezeknek az orszá­goknak a részvételét az érte­kezleten döntsék el. Mint az eddigi véleménycse­réből megállapítható, meg­oldottnak tekinthető az a kér­dés, hogy a május 11-én kez­dődő külügyminiszteri érte­kezleten mindkét német ál­lam — a Német Demokra­tikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság — képviselői részt vesznek. A Pravda kommentárja Nasszer damaszkuszi beszédéről Moszkvából jelenti a TASZSZ: "­A győzelem biztosítéka az arab népek egysége a függet­lenségi, harcban* címmel "Szemleíró** írt cikket a Prav­da hétfői számában. A cikk főként Nasszer elnök március 71-i damaszkuszi beszédét kommentálja. "Szemleirel emlékeztet rá, hogy az a­rab népek vezetői, közöttük Gamal Abdel Nasszer elnök is, több ízben elismerték és nagyra értékelték a béke­szerető országok támogatásá­nak, különösen a szovjet se­gítségnek a felmagasló jelen­tőségét az arabok független­ségi harcában, az Egyiptom el­leni imperialista agresszió visszaverésében. Annál na­gyobb meglepetéssel értesültek a szovjet emberek róla, hogy Nasszer úr legutóbbi néhány nyilvános beszédében olyan képet adott a Szovjetunió ál­lásfoglalásáról az arabok fel­szabad­ító harcával és az Egyip­tom elleni angol—francia—iz­raeli intervencióval kapcsolat­ban, amely ellentétben áll a jól ismert történelmi tények­kel és magának az EAK elnö­kének korábbi kijelentéseivel is. A Pravda cikkírója rámutat, hogy az EAK-ban most lár­más propagandahadjárat fo­lyik a kommunisták, a­zanem­­_­zetközi­ kommunizmus*", a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország vezetői, továbbá az Iraki Köztársaság ellen. Figyelmet érdemel az a kö­rülmény is, hogy a jelenlegi propagandahadjárat éppen ak­kor indult meg, amikor — részben a szíriai Baath párt vezéreinek mesterkedései­ kö­vetkeztében — fokozódtak az EAK belső nehézségei. E vezé­rek minden eszközzel akadá­lyozni igyekszenek az arab né­pek egységét, gyűlölködést hir­detnek a haladó erőkkel szem­ben. Mint az utóbbi időben ki­tűnt —jegyzi meg "Szemleíró** —, egyes közel-keleti politiku­sok arab nacionalizmus alatt annak a gondolatnak megvaló­sítását értik, hogy az összes arab államokat azonnal és gé­piesen hozzá kell csatolni az együikthez, függetlenül attól, akarják-e ezt a többiek, vagy nem. Azokat, akik ezzel az el­gondolással nem értenek egyet, cionistának, kommunistának, az arab­ nép ellenségének mi­nősítik. Az arab nacionaliz­must alaptalanul szembeállít­ják minden arab haladó moz­galommal. Ily módon az impe­­rialistaell­enes erők tömörülése helyett viszályok támadnak. Ez pedig csak a népek szabad­sága ellenségeinek, az impe­rialistáknak kedvez­. Magyar Nemzet A tibeti események hátterét fedi fel a dalai láma és Jan Kuan-sza­n tábornok levélváltása Pekingből jelenti az Új Kína. A tibeti reakciós lázadás hát­terére vet fényt az a levélvál­tás, amely a dalai láma és Tan Kuan-szan tábornok kö­zött március 10 és 17-e idő­pontjában, tehát abban az idő­ben zajlott le, amikor a tibeti áruló klikk kirobbantotta a felkelést és elhurcolta a dalai lámát. Ismeretes, hogy a láza­dás azon a napon tört ki, ami­kor a dalai láma színielőadás­ra készült. Az árulók előre felkészülve lázadásukra, azt terjesztették, hogy a kínai csa­patok nem engedik majd haza a dalai lámát és ezzel az ürüggyel tömeget gyűjtöttek össze Lhászában, megostro­molták a láma palotáját. Az erőszakos cselekmények kez­dete után Tan Kuan-szan tá­bornok azonnal levelet írt a lá­mának és kérte, hogy a reak­ciós lázadás miatt egyelőre ne vegyen részt a színielőadáson. A levél így hangzott: "Tisztelt Dalai Láma! Na­gyon örülünk, hogy kifonogat a katonai körzet parancsnok­ságára. Szívélyesen fogadjuk önt. Minthogy azonban a re­akciós cselszövés és provokáció miatt ön igen nehéz helyzet­be került, azt tanácsolnánk, hogy egyelőre ne látogasson el hozzánk... A láma válasza A dalai láma erre a felszó­lításra sajátkezűleg írt levél­ben válaszolt. Ezt írta: "Kedves politikai biztos elv­társ! Eredetileg szándékomban volt ellátogatni a katonai kör­zet parancsnokságára, hogy megtekintsem a tegnapi színi­­előadást. De ezt nem tehettem meg, mert egyházi és világi személyek, akiket kis számú rossz elemek uszítottak és akik nem ismerték a tényeket, meg­akadályoztak ebben. Ezt leir­­hatatlanul szégyellem. A leg­nagyobb mértékben izgatott vagyok, aggódom és nem tu­dom, mitévő legyek. El sem képzelheti, mennyire megörül­tem, amikor megkaptam leve­lét. Reakciós, elvetemült ele­mek olyan tevékenységet fej­tenek ki, amellyel engem is veszélyeztetnek, méghozzá sa­ját biztonságom megőrzésének ürügyén. Azon vagyok, hogy a fejleményeket lecsendesít­sem. Néhány napon belül, ha a helyzet ismét szilárd lesz, fel­tétlenül felkeresem önt. Ha bármilyen bizalmas útmutatá­sa van számomra, kérem, őszintén írja meg és juttassa el hozzám küldöncöm útján.** A tábornok válaszul han­goztatta,­ hogy »­a reakciósok immár olyan arcátlanok, hogy nyíltan és szemtelenül katonai provokációkat követnek el. Erődítéseket létesítettek, nagy mennyiségű géppus­kát állítot­tak fel és reakciósokat fegyve­reztek fel a nemzetvédelmi út­vonal mentén és ezzel komo­lyan veszélyeztetik a honvé­delmi összeköttetés biztonsá­gát**. Megírja ezután, hogy a tibeti katonai parancsnokság levélbére kért fel egyes vezető­ket: mondják meg a reakció­soknak, hogy­ semmisítsék meg erődítményeiket és azonnal vo­nuljanak vissza az útvonalról, különben minden komoly kö­vetkezményért őket terheli a a felelősség. A tábornok kérte a dalai lámát, fejtse ki, mi er­ről a nézete. „Minden erőmmel meg akarok birkózni a nehézségekkel". A dalai láma újabb saját­kezű válaszában kifejti: "Fájdalommal töltenek el a reakciós klikk törvénytelen cselekedetei. Tegnap közöltem a Kasával (a helyi kormányzat egyik tagja), rendelje el az ille­gális népi értekezlet'' haladék­talan feloszlatását és azoknak a reakciósoknak haladéktalan visszavonását, akik oltalmazá­som ürügyével mentek Norgu Lingkába. Ami a tegnapi és a tegnapelőtti incidenseket illeti — amelyeket biztonságom ol­talmazásának ürügyével idéz­tek elő és amelyek erősen megrontották a központi kor­mány és a helyi kormányzat viszonyát —, minden erőmmel meg akarok birkózni velük. Ma reggel pekingi idő szerint fél 9-kor a tibeti hadsereg né­hány tagja váratlanul tüzelni kezdett a csinghaji tibeti út­vonal közelében. Szerencsére nem támadtak komolyabb ba­jok. Ami az ön levelében meg­említett kérdéseket illeti, azt tervezem, hogy meggyőzöm néhány alárendeltemet és uta­sításokat adok nekik. Kérem, közölje velem őszintén, ha van valamilyen iránymutatása szá­momra.** Tan Kuan-szan tábornok kö­vetkező levelében felfedi a reakciós zendülés előzményeit. Megírja, hogy ezek a szemé­lyek külföldiekkel szövetkez­tek. A központi népi kormány régóta nagylelkű magatartást tanúsított irányukban és uta­sította a tibeti helyi kormány­zatot, hogy erélyesen bánjon el velük. De a tibeti kormány­zat mindvégig csak színlelte egyetértését, valójában az áru­lókat segítette. A központi né­pi kormány még mindig re­méli, hogy a helyi kormány­zat változtat hibás magatartá­sán, haladéktalanul eleget tesz kötelességének, leveri a láza­dást és szigorúan megbünteti az árulókat. Máskülönben a központi népi kormánynak kell cselekednie, hogy megoltalmaz­za a haza szolidaritását és egyesítését. »Szívből üdvözöljük az ön becsületes magatartását — folytatja a tábornok a lámához írt levelében. — Igen aggaszt bennünket az ön jelenlegi helyzete és biztonsága. Ha szükségesnek és lehetségesnek tartja, hogy megszabaduljon, jelenlegi veszélyes helyzetéből és elkerülje, hogy a lázadók el­hurcolják, szívélyesen látjuk mind önt, mind kíséretét rövid időre a katonai parancsnoksá­gon. Készek vagyunk teljes fe­lelősséget vállalni az ön biz­tonságáért. Teljesen önre tarto­zik, hogy eldöntse, melyik a legjobb út.** „Titokban elmegyek a katonai parancsnokságra”. A dalai láma utolsó válasza a következőket tartalmazta: "Éppen most, 3 órakor kap­tam meg az­ ön levelét. Jól­eső érzéssel veszem tudomá­sul, hogy aggódnak biztonsá­gomért és köszönetemet feje­zem ki. Tegnapelőtt, a tibeti naptár második hónapjának ötödik napján (1959. március 14-én) beszédet mondtam a kormányzat tisztviselőinek több mint hetven képviselője előtt. Több oldalról is megvi­lágítottam előttük nézeteimet, felszólítottam őket, komolyan fontolják meg jelenlegi és jövőbeni érdekeiket, csillapod­janak, különben életem ve­szélybe kerül. Szigorú feddé­seim után a helyzet kissé meg­javult. Noha jelenleg még mindig igen nehéz megbirkóz­ni a nehézségekkel, igyek­szem gondosan meghúzni a vá­lasztóvonalat, hogy megálla­pítsam a kormánytisztviselők között kik h­alladó gondolko­dásúak és kik ellenzik a for­radalmat. Néhány nap múlva — mihelyt elegendő megbíz­ható személyt gyűjtöttem ösz­­sze — titokban elmegyek a katonai parancsnokságra. Ha ez időszerűvé válik, előbb le­velet küldök önnek. Kérem önt, tegyen megfelelő intéz­kedéseket. Szeretném ismerni nézeteit.­ Kérem, írjon gyak­ran .A* Lhaszában teljesen helyreállt a rend . Eddig tart a kínai tábornok és a dalai láma levélváltása. Eközben Tibetben az élet visz­­szatér rendes kerékvágásába, így Iliászában is már minden a szokott módon folyik. Az üz­letek nyitva tartanak, a piacon újból kapni friss zöldséget, marha- és birkahúst. A pa­rasztok, akiket a lázadók meg­akadályoztak a tavaszi vetések elvégzésében, hozzáláttak a munkához. A thászai előr­ű dolgozói szorgalmasan javítják a megrongált villamosvezeté­keket, újból megkezdte műkö­dését az egészségügyi szolgálat. A város utcáin nagy tömegek gyűlnek össze a hirdetőtáblák előtt és figyelmesen olvassák az államtanács határozatát, az Új Kína hírügynökség közle­ményét és a népi felszabadító hadsereg parancsnokságának kiáltványát. Ngapo Ngavang Dzsigme, a tibeti autonóm terület előké­szítő bizottságának alelnöke és főtitkára, az Új Kína tudósító­jának kijelentette: "Szilárdan támogatjuk a központi népi­ kormányt, őszinte szeretetet ! érzünk a népi felszabadító hadsereg iránt, s elutasítjuk az imperialisták és a hazaárulók mesterkedéseit.** Egész Kínában gyűléseket tartanak, amelyeknek részt­ve­vői teljes mértékben támo­gatják az államtanács rendele­tét a tibeti lázadás leveréséről. A lapokhoz intézett levelekben a dolgozók elítélik a reakciós­klikk cselekedeteit. A pancsen lám­a távirata Mao Ce-tunghoz és Csou En-lajhoz Csudzsi-Gelceng pancsen láma, a tibeti autonóm tar­tomány előkészítő bizottságá­nak ideiglenes elnöke, vasár­nap táviratot intézett Mao Ce­­tung köztársasági elnökhöz és Csou En-laj miniszterelnök­höz. Hangsúlyozta, hogy tá­mogatja az államtanács dön­tését, helyesli a lázadás leve­rését és üdvözli a tibeti kato­nai körzeti parancsnokság kiáltványát. Bejelenti, hogy a tibeti egyházi és világi tö­megek, valamint a maga ne­vében határozottan támogatja a központi népi kormány in­tézkedéseit. A többi között ki­jelenti: "A reakciós erők szüntele­­nül akadályozták a demokra­tikus reformokat, mindenkor a tibeti nép érdekei ellen lép­tek fel. A Kínai Kommunista Párt és a központi népi kor­mány határtalan nagylelkű­séggel járt el irányukban, tü­relmesen várta, hogy megja­vuljanak. De a felső rétegek reakciós klikkje megátalko­­dottságában­­ „gyengének” te­kintette a központi népi kor­mányt és „összeroppantható­­nak” ítélte a népi felszabadító hadsereget.** A pancsen láma ezután meg­állapítja, hogy a Csang Kaj­­sek klikkel összejátszó reak­ciós erők elrabolták a dalai lámát, több haladó embert­ és hazafit meggyilkoltak, haza­árulókká váltak. Aggodalmát és mély együttérzését nyilvá­nítja a dalai láma iránt, aki még mindig a reakciós láza­dók fogságában van. A dalai láma akadályoztatásának ide­jére elvállalja az autonóm tar­tomány előkészítő bizottságá­nak elnöki tisztségét. A Csang Kaj-sek klikk beismerése A tibeti lázadás hírére a Csang Kaj-sek-klikk sietett "tevékeny támogatásáról** biz­tosítani az összeesküvőket és kijelentette, hogy régóta­­szo­ros kapcsolatban áll* a lázadók vezetőivel és évek óta támo­gatja őket. Csen Cseng, a taj­vani klikk "alelnöke** újság­íróknak kijelentette, hogy már 1957-ben szoros kapcsolatot, te­r­­emtettek a tibeti lázadók ve­zetőivel. A nagy távolság miatt "a segítség nem lehetett elég nagymértékű, de a jövő­ben minden erővel azon lesz­ Szerda, 1959. április 1. nek, hogy leküzdjék ezt az akadályt**. Csang Kaj-sek március 21­-án felhívást intézett­­a tibeti honfitársakhoz**, és azzal buz­dította az árulókat, hogy "nin­csenek elszigetelve*, mert ő mindent megtesz, hogy­­állandó és hatékony segítséget kapja­nak. Az amerikai külügyminisz­térium is nyilatkozott a tibeti eseményekről. A nyilatkozat "barbár intervenciót** emle­get, a tibeti nép politikai és vallásos autonómiájának "durva megsértését** rója fel és tttszéli hangon rágalmazza a kínai központi népi kor­mányt. A State Department rosszindulatú provokációs ko­holmányt terjeszt, amikor a pancsen láma ideiglenes kine­vezését úgy igyekszik beállí­tani, mintha az a dalai láma elmoz­dítását jelentené. A külügyminisztérium egyébként "mély együttérzését" fejezi ki a lázadók iránt. A sanghaji buddhista vezetők állásfoglalása A Kína-szer­te tartott gyűlé­sek sorában megnyilatkoztak a buddhista egyház sanghaji ve­zetői is. Sirob Dzsak­o, a kínai buddhista szövetség elnöke, a következőket mondotta: "Mint tibeti és mint buddhista, teljes mértékben helyesnek tartom a központi népi kormány intéz­kedéseit. A tibeti nép csak úgy élhet nyugodtam és boldogan, ha határozottan megsemmisí­tik a reakciós körök lázadását. Szégyenletesnek és rágalmazó­nak minősítem azokat az ame­rikai állításokat, amelyek sze­rint a lázadás elfojtása a val­lási autonómia elnyomása. Mint a kínai buddhista szövet­ség elnöke, teljes joggal állít­hatom, hogy népünk vallássza­badságát senki sem korlátoz­za. A tibeti lázadók nemcsak a törvény, hanem a buddhista hittételek ellen is vétkeztek.«­ A szovjet sajtó kommentárja Ovcsinnyik­ov, a Pravda tu­dósítója beszámolt a tibeti reakciós zendülés kudarcáról. Kiemeli, hogy a külföldi impe­rialista elemekkel szövetkezett reakciós tibeti körök zendülé­sét nem támogatta a nép. A ti­beti lakosság túlnyomó többsé­ge szegényparaszt és állatte­nyésztő, aki türelmetlenül vár­ja felszabadulását a feudális iga alól. De a lakosság többi rétegében is nem kis számban vannak hazafias erők, akik fel­háborodással szemlélték az árulók magatartását. A zendü­­lőknek Tibet 1 200 000 lakosa közül félrevezetéssel és fenye­getésekkel alig 20 000-et sike­rült saját oldalukra állítaniuk. A zendülők maradványai egyes nehezen megközelíthető helye­ken még tartják magukat, de már most világos, hogy az áruló csoport fegyveres ka­landja teljes kudarcba fulladt. Anglia kivonja légierő-egységeit a habanijai támaszpontról Londonból jelenti a Reuter. Az angol külügyminisztérium hétfőn hivatalos nyilatkozatot adott ki, amelyben közli, hogy Anglia az­­iraki kormánnyal történt megállapodása értelmé­ben „rövid időn belül­ kivon­ja légierő-egységeit a habani­jai katonai támaszpontról. A támaszponton jelenleg 300 an­gol katona és 60 polgári sze­mély tartózkodik. Mint a közlemény megálla­pítja, Iraknak a Bagdadi Pak­tumból történt kilépése ér­vénytelenítette a támaszpontról kötött külön angol-iraki egyezményt. Halálra ítélt moszuli felkelők kivégzése Bagdadból jelenti a TASZSZ: Bagdadban végrehajtották azt a halálos ítéletet, amelyet a moszuli felkelés négy aktív részvevője ellen hoztak. Ab­­dullah Nadzsi volt repülőezre­dest, Kasszám al Azzavi volt repülőőrnagyot, valamint Ah­med Mahid Asur és Fadil Nasszer főhadnagyot az ítélet­nek megfelelően hétfőn kivé­gezték. Mint a moszuli lázadók ügyében folytatott bírósági el­járás kiderítette, a Mosul OH Copipany két angol rádiótech­nikai szakértője segítséget nyújtott az összeesküvőknek. Debré újabb algériai katonai erőfeszítésekre buzdított Párizsból jelenti a TASZSZ. Michel Debré francia minisz­terelnök szombaton Loches vá­rosban beszédet mondott, amelyben a többi között fog­lalkozott az ország gazdasági helyzetével. Azt bizonygatta, hogy a kormánynak a múlt év végén végrehajtott pénzügyi intézkedései bizonyos pozitív eredményekkel jártak. Egy szóval sem emlékezett meg azonban arról, hogy a dolgo­zókra nézve milyen súlyos kö­­vetkezményűek a kormány nemrégiben hozott gazdasági és szociális jellegű határozatai. Ugyancsak hallgatott arról a mély elégedetlenségről és azok­ról a tiltakozásokról is, ame­lyeket­ ezek a határozatok ki­váltottak a lakosság legszéle­sebb rétegeiben. Azt azonban mégis kénytelen volt beismer­ni, hogy egészében Franciaor­szág pénzügyi és gazdasági helyzete »még változékony”. Debré azt is elismerte, hogy az algériai háború »súlyos te­herként nehezedik Franciaor­szág pénzügyi helyzetére*. De a miniszterelnök a beismerés ellenére is igyekezett igazolni az algériai gyarmati háború folytatását, azt hangoztatta, hogy »Franciaország nem lehet meg Algéria nélkül*. Debré arra buzdított, hogy újabb "ka­tonai erőfeszítéseket" tegye­nek Algériában, és dicsőítette a francia hadsereg tevékenysé­gét.

Next