Magyar Nemzet, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

Szerda, 1959. július 1.. Minta bemutató-kertészetet létesítenek Gyulán a vízügyi dolgozók közreműködésével A Körösök mentén az öntö­zéses gazdálkodás kiterjeszté­séhez a termelőszövetkezetek­­ segítséget kapnak a Gyulai­­ Vízügyi Igazgatóság dolgozói­tól. A mérnökök, műszakiak, fizikai és adminisztratív dol­gozók számos termelőszövet­kezetnek ajánlották fel támo­gatásukat. Hivatali, munkáj­u­­kon túl elkészítették tíz ter­melőszövetkezet permetező, öntöző berendezésének terveit. Tsz-patronálás A vízügyi szakemberek 11 tsz patronálását vállalták és elátják műszaki, agronómiai tanácsokkal, segítséget adnak a pénzügyi adminisztráció te­rén is. A patronálási munka keretében az igazgatóság köz­pontjának dolgozói a gyulai Rákóczi tsz megsegítését vál­lalták. A termelőszövetkezet­nek 1000 holdas gazdasága van, ebből 100 hold az öntö­zéses kertészet. A jövő eszten­dőben már 230 holdon folytat­nak öntözéses kertgazdálko­dást. A vízügyi igazgatóság dolgozói — az igazgatótól, fő­mérnöktől és főkönyvelőtől kezdve az adminisztratív dol­gozókig — felkeresik a szövet­kezetet és segítenek. Ez azon­ban különbözik a máshol meg­mutatkozó »agyontámogatás­­tól«, a tsz-nek tavasszal meg­adták a szükséges irányelve­ket és most csak akkor men­nek ki a tsz-be, ha hívják őket, kérik a konkrét támoga­tást. Öntözési szaktanfolyam A vízügyi igazgatóság dol­gozói egyébként elhatárolták a tsz-tagsággal együtt, hogy a termelőszövetkezetet minta­gazdasággá fejlesztik. Békés megyében ez lesz­ az első ön­tözéses mintakertészet, amely­ben bemutatják majd az ön­tözéses gazdálkodás előnyeit. A segítő munka­­eredményei máris mutatkoznak. A vízügyi szakemberek köz­reműködnek a Békési Tangaz­daság háromnapos öntöző-tan­folyamán is. 50 termelőszövet­kezeti tagnak adnak Békésen gyakorlati kiképzést a perme­tező öntözés előnyeiről. Ezek a hallgatók brigádvezetőkként dolgoznak majd a termelőszö­vetkezetekben és továbbadják a tanultakat. Egy hold rizst, vagy 9 hold szántót öntözzenek A Körösök mentén nagy erő­feszítéseket tesznek az állat­­tenyésztés fellendítésére, az öntözéses rét- és legelőgazdál­kodás kiterjesztésére, továbbá a monokultúrás rizstermelés visszaszorítására és helyette a vetésforgó alkalmazására, ki­­terjesztésére. Mit jelent ez a gyakorlat­ban? A régi, »minden áron rizst termelni« hibás szemléleten a szakemberek igyekeznek vál­toztatni. Nem mindenütt elő­nyös a rizstermelés, s nem mindenütt kifizetődő. Egy hold rizs vízigényéből például 9—10 holdon lehet permetező öntö­zést — a legeredményesebb öntözési módszert — folytatni. A törekvés az, hogy a rizst a más kultúrnövény termesz­tésére nem alkalmas, úgyneve­zett “jóindulatú” szikeseken termeljék, míg a jó minő­ségű, tápanyagokban gazdag talajon tak­armányt, zöldség­féléket, pillangósokat, kalá­szosokat, kapásokat termelje­nek. Hatos és kilences forgó A Minisztertanács 1955-ben az öntözőgazdálkodás megja­vítására határozatot hozott és ez foglalkozik a rizsmono­kultúra felszámolásával. Lé­nyegében arról van szó, hogy ugyanazon a földterületen 5—6 éven át nem szabad egymás­után rizst termelni, mert a te­rület elmocsarasodik, a vad­növények: káka, nád, sás feh­­ör a mélyből és a kultúrnövé­nyek termelése lehetetlenné válik, a talaj megjavításához később nagy befektetés szük­séges. A rizsváltós, vetésforgó gazdálkodással a mocsaraso­­dást el lehet kerülni. A Gyu­lai Vízügyi Igazgatóság fel­ügyelete alá tartozó területen a termelőszövetkezeteknek azt javasolják a szakemberek és a tanácsi dolgozók, hogy ugyan­azon a földterületen egymást követően három évig termesz­szenek rizst. A következő há­rom évben pillangósokat ves­senek, majd újból rizs követ­kezhet; esetleg a 6—7—8. év­ben kalászosokat, kapásokat termeljenek és a 9. évben tér­hetnek vissza ismét a rizshez. Ezzel a hatos, illetve kilences vetésforgóval a föld talajerő romlását megakadályozzák, il­letve pótolják a hiányzó táp­­erőt. Békés megyében évente kö­rülbelül 80—90 millió köbmé­ter vizet használnak fel 15 000 hold terület öntözésére. Ebből körülbelül 9000 hold a rizs­föld. Most az a törekvés egy­részt, hogy az öntözéses terü­letet növeljék, másrészt a ta­karmánytermesztés előtérbe kerüljön. Ebben a törekvésben a vízügyi szakemberek együtt­működnek a megyei és a köz­ségi tanácsokkal. ami kjUtd-Férfi start nadrág 75,— Ft-tól NőI start nadrág 11,— Ft-tól Maga Nemzet Hazaérkeztek az MSZMP képviselői a Francia Kommunista Párt tizenötödik kongresszusáról Június 24-től 28-ig ülésezett­ Ivryben a Francia Kommunis­ta Párt tizenötödik kongresz­­szusa. A Magyar Szocialista Munkáspárt képviselőjeként Kállai Gyula, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára és Lajti Tibor, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője vett részt a kongresszuson. Az MSZMP képviselői kedd dél­után hazaérkeztek. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Szilágyi Dezső, a Központi Bizottság nemzetközi kapcsolatok osztá­lyának vezetője, Orbán László, a Központi Bizottság tudomá­nyos és kulturális osztályának vezetője és, Gyáros László, a­­ Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke. Moszkvai tudósítónktól: T­uta­j -automata r 1 .. 1 szl r •A d­er­­j­­­es­­élyb­ől epülo­ttaz a szovjet technika újdonságai Egészen a közelmúltig azon­ban nem sikerült gépesíteni az egyik legmunkaigényesebb műveletet, a tutajkészítést. A fa leúsztatásához a geren­dákat tutajba kötözik. Viszont már a tutaj összeállítása előtt tudni kell azt, hogy melyik gerenda mire alkalmas: a fű­résztelepre, a cellulózegyárba, az építkezésre vagy a tüzelő­anyag-telepre indítandó tutaj­ba kerüljön. A kiválogatás eddig nagyon sok embert igényelt, akik kis hidakról kampókkal szortíroz­ták a gerendákat vastagságuk és minőségük szerint. A leningrádi Faúsztatási Tu­dományos­­ Kutatóintézetben (lám, ilyen is van!) nemrégi­ben elkészítették az első ge­rendaválogató tutaj-automatát. A folyón úszó gerendákat szál­lítószalagok segítségével elvo­nultatják; ez előtt az elmés szerkezet előtt, amelynek foto­cellái megállapítják, hogy a főtörzsek milyen célra alkal­masak s ettől függően elirá­nyítják valamelyik gyűjtő­helyre.* A Glavleningradsztroj nevű leningrádi építési központ né­hány mérnöke elhatározta: szakít azzal az évezredes »elő­ítélettel«, hogy házat csak alulról felfelé lehet építeni. A mérnökök — mint egy szak­cikk beszámol róla — azt a célt tűzték maguk elé, hogy megvalósítják a daru nélküli építkezést, mert a daru alkal­mazása igen költséges s ron­gálja a városképet. Az eljárás lényege a követ­kező: Először elkészítik a ház alapzatát és a földszint beto­nozását. Ezután a leendő­­ ház négy sarkán egy-egy oszlopot emelnek, amelyek majd az épület vázául is szolgálnak. Közvetlenül a földszint padló­ján elkészítik azt a 400 négy­zetméter területű betonlapot, amire az a feladat vár, hogy a földszint mennyezete és az első emelet padlója legyen. Erre a mennyezet­ padlóra kerül a második, a harmadik és a többi födém — annyi, ahány emeletesre a házat ter­vezik. A legfelső födémen — amely még az alulsókon nyugszik — megjelennek az ácsok és tető­fedők, akik elkészítik a pad­lást és a tetőt. Amikor ezzel elkészültek, a padlásteret és a tetőt hatal­mas hidraulikus emelőberen­dezéssel felemelik az oszlopok tetejéig, és ott megerősítik őket. Közben a soron levő födé­men előregyártott elemekből felállítják a válaszfalait, be­helyezik az ablakkeretet és az üveget, elhelyezik a csatorná­zást, berendezik a fürdőszobát és az emelőszerkezettel feltol­ják a kész emeletet a padlás alá. A leningrádi mérnökök módszerét sok szovjet szak­ember helyesli: olcsó, gyors és az építők számára veszélyte­len — hiszen majdnem a föl­dön dolgoznak — módszernek mondják. Ki­s szovjet erdőgazdaságok­ban már régebben gépesítet­ték a fakitermelést. A favágó villanyfűrésszel dolgozik, a folyóhoz traktorok vontatják el a kivágott tölgyeket s a “tu­taj-kikötőkben" buldózerek végzik a különböző földmun­kákat. Csökken a generációk közötti különbség A különböző életkorok „értéke“ — a biológus szemével Sokat vitatott téma, hogy az ember melyik életszakában legfogékonyabb szellemileg, mikor képes legnagyobb in­tenzitással fizikai munka el­végzésére, s milyen életkorban teljesednek ki a művészi vagy tudományos képességek. Az igen sok embert érdeklő kérdéssel dr. Sós József Kos­­suth-díjas professzorhoz for­dultunk, aki a következőkben összegezte véleményét: — Az agysejtek közötti kap­csolat a korral együtt fejlődik. Agyunk a fejlődés során egyre több »vonalon« dolgozik, s egyre több kapcsolat kialakí­tására képes. Így megy egé­szen a negyvenes évekig, ami­kor ez a fejlődés lelassul. A kor előrehaladásával — köz­tudomású ez —, nagyobb szor­galmat s több energiát igén­­nyel valaminek a megtanulá­sa, s a legjobb memóriájú em­ber életébe is besurran a fe­­ledékenység — mondja a professzor. Az idősebb korosztályok tő­kéje igen ám, de, mint minden­nek, ennek is több nézőpontja van. Amíg valaki eljut a ne­gyedik évtizedig, tudatában rengeteg adat, emlék halmo­zódik fel, s az elraktározott anyag felhasználása a korral egyenes arányban racioná­lisabbá válik. Ezt Sós pro­fesszor szemléltetően így fo­galmazza: — Vegyünk górcső alá egy húsz-huszonötévest. Dinamiká­ja nagy hajtóerő, de kevés benne az alaposság, s általá­ban a felületen mozog. Annál irigylésreméltóbb a fiatalság alkalmazkodási képessége. Nem kötik megszokások, ha­gyományok, ízlése, véleménye könnyebben változik. Egy élet során különben az emberi szervezet számos át­alakuláson ment keresztül. Sok­szor egész életre kiható változást jelent az iskolába kerülés, a serdülőkori élmé­nyek, a pályaválasztás. Negy­ven körül áll be az ember életében az a döntő változás, amikor a fiatalság szertelensé­gét felváltja a módszeres gon­dolkodás. Ekkorra érik meg az átlagember. Az ellenállóképesség alakulása Mikor legellenállóbb az em­ber? — A kutatások azt bizo­nyítják, hogy az emberi szer­vezet a legnagyobb megter­helést idegileg és testileg egyaránt ötven körül bírja el — hangzik a válasz. Egy pél­da erre: a csecsemő pár napi éhezés után meghal, a húszéves korú napi fél liter vízzel há­romheti koplalást is kibír, míg az ötvenéves ember, azonos körülmények mellett, tíz hé­tig is elélhet. Statisztikai ada­tok tanúsítják, hogy beteg­ségekkel szemben ez a kor­osztály a legellenállóbb. Érdekes megállapítás, hogy a középkorúak helytállása a fizikai munkára is érvényes. A húsz-harmincéves izmai ru­galmasabbak a negyven-ötven közöttinél. A tapasztalat mégis azt bizonyítja, hogy az utóbbi korosztály, mozdulatainak, erejének beosztásával, fiziku­mának kisebb igénybevételé­vel képes ugyanarra a teljesít­ményre, mint fiatalabb társai. Mintha az utóbbi évtizedek­ben elmosódtak volna a kü­lönböző korúak közötti élet­határok. Ennek mi lehet az oka? — A mai fiatalság jobb fizi­kumú, mert születésétől kezd­ve jobb körülmények között él, amellett többet tanul elődeinél, s hamarabb fejlődik szellemi­leg is. Az idősebbekre viszont kihat az általános művelődés ugrásszerű növekedése. Köze­lebb kerültek egymáshoz a nemzedékek, több a közös érdeklődési témájuk, ami jól hat fiatalokra és idősebbekre egyaránt. A tudós véleménye szerint, a különböző korosztályok kö­zötti megértésnek más okai is vannak.­­ A szocialista társadalom olyan feltételek teremtésére törekszik, amelyben minden korosztály legjobban felhasz­nálhatja képességeit. Az em­ber munkáját megkönnyítik a gépek, a nehéz testi munka lassan csökken. Ez teszi lehet­ségessé, hogy még a hatvan éven felüliek is nemegyszer munkaversenybe lépnek a har­minc évesekkel és tapasztala­taik segítségével elérik, vagy túlszárnyalják a fiatalok telje­sítményét. De nem elég a tár­sadalom segítsége, idősebb korban már az egyénen is mú­lik, meddig marad munkabíró. Végezetül egyetlen kérdés. Mi a legjobb konzerváló szer? — Minél kevesebb nikotin- és alkoholfogyasztás, okos ét­rend (tej, gyümölcs, tojás) s minél több pihenés és szabad levegő! Keressük­ a legfontosabbat A Magyar Nemzet június 12-i száma “Hasznos vita" cí­mű vezércikkének elolvasása után nem bírtam szabadulni a gondolattól, hogy részt ve­gyek abban a vitában, amelyet a Hazafias Népfront Borsod megyei bizottságának alelnö­­ke a “Hogyan tovább a nép­front munkában?" című cik­kével elindított. Mindegyik cikk hasznos út­mutatást ad, hasznos feladato­kat jelöl meg a népfrontmun­kának, de úgy vélem, hogy a megjelölt különféle általános feladatok közül ki kell ragad­nunk a jelen időszak legfonto­­sabbját. A legfontosabb pedig termelőszövetkezeti mozgal­munk további erősítése, fej­lesztése és ezzel kapcsolatban — hogy Dobi Istvánnak, a Termelőszövetkezeti Tanács május 29-i ülésén elhangzott szavával éljek — a “nyárvégi"­ beindulásra alakult termelő­­szövetkezetek minden téren való segítése, hogy ezek a ter­melőszövetkezetek minden ne­hézség nélkül megkezdhessék a közös gazdálkodást már ak­kor, amikor földjeikről beta­karították terményeiket. Vilá­gosan kell látnunk, hogy ha eltolódik a közös tevékenység beindulása, akkor nehezeb­ben és későbben zökkennek a rendes kerékvágásba. Az eset­leges késedelem pedig azt eredményezné, hogy a szocia­lista átalakulást nem tudnánk a termelési színvonal egyidejű emelésével végrehajtani. Ami­nek következményeit elsősor­ban maga az érdekelt paraszt­ság érezné meg. Ezért kell foglalkoznunk szüntelenül a termelőszövetkezetek tagságá­val. Állandóan ébren kell tar­tanunk bennük a tudatot, hogy ők már egy fejlettebb gazdálkodási formának a kép­viselői. Ezért igen helyes és célravezető javasolni a már működő termelőszövetkezetek­nek: hívják meg ezeket a ta­gokat vagy a vezetőiket köz­gyűléseikre. A legtöbb ilyen “nyárvégi" indulású termelő­­szövetkezet is készített intéz­kedési tervet, s előirányozta olyan feladatok megoldását is, amelyeket már a tényleges kezdés előtt meg kell valósí­tani. Nézzük meg, hogyan áll ezeknek az intézkedési tervek­nek a végrehajtása, miben kell a segítségükre sietni, mert végrehajtásuktól is nagy­mértékben függ a nyárvégi sikeres indulás. Tanácsoljuk, válasszál-e meg jól vezetőiket, szakemberei­ket, hogy olyanok álljanak az élen, akiknek személye feltét­lenül biztosíték arra, hogy szervezeti berendezkedésük, az egyetértés a tagság és a ve­zetőség között és a munkafe­gyelem kifogástalan, gazdál­kodásul­ pedig okvetlenül jö­vedelmező lesz. Helyezzünk nagy súlyt a po­litikai szervezettségre. Párton­­kívüli létemre azt tartom he­lyesnek, ha mi, népfront-mun­kások, felhívjuk a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos a pártszervezet mielőbbi meg­alakulása egy új termelőszö­vetkezetben. A népfrontban, ahol a párttagok és a párton­­kívüliek szövetségben vannak, sok hasznos eredmény szüle­tett. A termelőszövetkezeti községekben — de másutt is — végzendő népfront-munká­nak alapvető feltétele a párt­szervezet létezése. Kommunis­ták nélkül ugyanis nincs nép­frontpolitika. Amelyik ter­melőszövetkezetben jó politi­kai felvilágosító munkát vé­geznek, amelyben a pártszer­vezet szakadatlanul mintegy rajta tartja a kezét a szövet­kezeti gazdálkodás ütőerén, abban könnyebb kifogástalan­ná tenni a gazdálkodást. El­engedhetetlenül fontos és szük­séges ezért, hogy a szóbanfor­­gó termelőszövetkezetekben is meginduljon — ahol eddig még nem indult volna meg — a pártszervezetek kiépítése és munkába lendülése. A párt­­szervezet létezése mindany­­nyiunk igénye. Tárgyaljunk a szövetkeze­tek tagjaival szövetkezeti mozgalmunk éltető eleméről, a szövetkezeti demokráciáról. Hosszasan tárgyaljunk erről, mert ez jelenti szövetkezeti mozgalmunk szilárd alapját, teljes sikerét. Az erről szóló beszélgetésünk veleje az le­gyen, hogy megmagyarázzuk nekik: számításaikat, boldo­gulásukat termelőszövetkeze­tükben olyan mértékben érik majd el, amilyen erőssé, gaz­daggá saját maguk teszik! E termelőszövetkezetek pa­rasztsága is látja és tudja, hogy forradalmi változás idő­szakát éljük a mezőgazdaság­ban, amelynek végső kimene-­ telét illetően nyugodt lehet, mert a munkásosztály állama erejéhez mérten maximális mértékben segíti és támogatja. Ennek az állításomnak a he­lyességét alátámasztom a na­pokban elhunyt Kovács Béla országgyűlési képviselőnek a Népszabadságban június 14-én megjelent nyilatkozatával, hogy ő is éppen a parasztság jövője érdekében tartja he­lyesnek a közös, nagyüzemi gazdálkodásra való áttérést, minthogy a parasztság­­élet­­színvonalának emelkedését a szövetkezeti gazdálkodásban véli biztosítottnak. Népfrontbizottságainknak — mint politikai tömegmozgal­mi szerveknek — és aktivis­táinknak tehát megvannak nagy és felelősségteljes poli­tikai feladataik, s ha teljesí­teni akarják azokat, sokat kell fáradozniuk. Mint a Ter­­melőszövetk­ezeti Tanács dol­gozója, és mint a megyei Ha­zafias Népfront mezőgazdasá­gi bizottságának tagja igen kí­vánatosnak tartom, hogy e fe­lelősségteljes munka sikeres elvégzésére a népfrontbizott­ságok és aktivistáink ismer­kedjenek meg mielőbb a Ter­melőszövetkezeti Tanács terü­letükön működő tagjaival s folytassanak közös munkát a kulcskérdések megoldására. Fontos felfigyelni arra is, hogy a tavaszi fejlesztési munka után egyes községek­ben teljesen magukra marad­tak a mezőgazdasági fejleszté­si bizottságok. Keressük fel ezeket a bizottságokat, adjunk tanácsot nekik, kísérjük fi­gyelemmel munkájukat, se­gítsük továbbfejlődésüket. Ezekkel a gondolatokkal kí­vántam alátámasztani a Ha­zafias Népfront budapesti bi­zottsága titkárának azt a fel­hívásszerű kívánságát, hogy “a vitát tovább kellene foly­tatni". Folytassuk hát tovább! , Dr. Kosztin Árpád, termelőszövetkezeti jogtanácsos Kevesebb a halálos üzemi baleset Fokozottabban ellenőrzik a munkásvédelmi rendszabályok betartását Üzemi balesetekről tartottak ankétot kedden a SZOT-szék­­házban a szakszervezetek, az ügyészség, bíróság­­és rendőr­ség megbízottai. Donáth Béla, a SZOT munkavédelmi osz­tályának vezetője tartott tájé­koztatót. Elmondta, hogy fo­kozottan törekednek a nehéz és veszélyes munkafolyamatok felszámolására, gépesítésére. Javítják a balesetelhárítás fel­tételeit is. Az üzemekben több tízezer aktivista tevékenyke­dik a munkásvédelem érdeké­ben. 1958-ban harmincnyolc százalékkal csökkent a halálos balesetek száma, de ennek el­lenére a könnyűiparban, élel­miszeriparban és építőiparban nagyobb gondot kell fordítani a balesetek megelőzésére. A vállalatok vezetőinek a jövő­ben nemcsak gépekről és anya­gokról, hanem egészséges és biztonságos munkakörülmé­nyekről is gondoskodniuk kell. Az előadó ezután vázolta az ügyészségek és a nyomozó­­szervek munkájának tapaszta­latait, s rámutatott, hogy igazságügyi szerveink egyre gyakrabban vonják felelősség­re a munkásvédelem ellen vé­tőket. Amíg 1957-ben 156 ügy közül mindössze 85 esetben emeltek vádat a balesetelhárí­tási jogszabályok megsértése miatt, 1958-ban már 176 eset­ből 113 alkalommal történt ha­tósági felelősségrevonás. A SZOT osztályvezetője számos javaslatot terjesztett elő, amely a munkásvédelem, a balesetelhárítás további javí­tását szolgálja. A javaslatok felett széles körű vita bontako­zott ki. 3

Next