Magyar Nemzet, 1959. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

Méltó törvényhozói feladatok A parlament az évszaknak megfelelő uborkaszezon ha­gyományait sutbadobva, két napon át olyan kérdésekről tárgyalt, amelyek joggal tart­hatnak számot arra, hogy maj­dan a történelem is megemlé­kezzék róluk. Elsősorban nem arra gondolok, hogy a kor­mány ez alatt a parlamenti ülésszak alatt számot adott a törvényhozásnak arról, milyen munkát végzett a múlt évi költségvetés végrehajtásában, mire fordította és hogyan hasz­nálta fel azokat a súlyos mil­liókat, amelyeket az ország­­gyűlés a múlt esztendőben szá­mára megszavazott. Ez rendes — hogy úgy mondjam —, szo­kásos törvényhozói feladat, amelyet nemcsak a plénum, hanem az ülésszak előtt a bi­zottságok is majd két héten át vitatták a minisztériumok munkáját. Érthető, hogy az érdeklődés a zárszámadásnak is szólt, de ezúttal nemcsak annak. Ebben a parlamenti ülésszakban ez az érdeklődés olyan törvényalko­tási feladatnak is szólott, mint a polgári törvénykönyv meg­alkotása, amit már semmiféle túlzással sem lehet szokásos, sablonos, törvényalkotói mun­kának nevezni. Olyan felada­tot oldott meg a törvényhozás ennek a törvénynek a megho­zatalával ezen a kánikulai ülésszakon, amelyet még a több, mint száz évvel ezelőtti első magyar parlament állított feladatként a törvényalkotók elé. A szabadság rövid ideig tartó napsugara akkor csak annyi ideig süthetett a képvi­selők tanácskozására, hogy a feladatot épen csak kitűzhet­te, magát a megoldást a sza­badságharcot, majd a kiegye­zést követő kapitalista fejlő­dés rögtön belökte a végnél­küli viták posványába. A ka­pitalizmus azt már nem en­gedhette meg, hogy a földes­urak és tőkések anyagi viszo­nyainak szándékosan összeku­szált szövevényét napirendre tűzze a szép Duna-parti palo­tában. Most több évig tartó orszá­gos vita után, amelyben tevé­kenyen részt vett a Hazafias Népfront, a parlament elé ke­rült a polgári törvénykönyv. Igaz, hogy a mágnások és a bankárok időközben kikerül­tek a parlamentből is, meg a gazdasági életből is. Így az ő anyagi kötelmeiket a mi par­lamentünkben már értelmet­len dolog lett volna megtár­gyalni, miután azt a magyar nép újkori történelme már alaposan és részletesen meg­tárgyalta és lesújtó ítéletet ho­zott róla. Így vált lehetséges­sé, hogy a dolgozó emberek társadalmának tulajdonából származó jogokat és kötelessé­geket, a dolgozó emberek sze­mélyi tulajdonából fakadó jo­gi problémákat világos, köz­érthető kódexben foglalhatta össze a törvényhozás testülete, miután a nép megteremtette azokat a társadalmi és terme­lési viszonyokat, amelyek a polgári törvénykönyv megho­zatalának történelmi előfelté­telei. Az országgyűlés azonban nemcsak egy régen esedékes feladatot oldott meg, hanem ugyanakkor kitűzött egy má­sikat, amelyre a történelmi jel­ző alkalmazása éppúgy méltó, amely szintén nem kevésbé időszerű és többé egyáltalában nem elodázható, s amelynek lehetőségét szintén ugyanazok a megváltozott társadalmi ter­melési viszonyok adják, ame­lyeket a magyar nép nem ke­vés küzdelemmel teremtett meg magának, csakúgy mint a polgári törvénykönyvét. Er­ről a második időszerű fel­adatról a zárszámadási vitá­ban Kállai Gyula államminisz­­ter emlékezett meg, amikor a közeljövő feladatairól szólott. Az oktatási reformról beszélt — a többi között —, Kállai Gyula, a törvényjavaslatról, amely szintén hosszú és gon­dos előkészítő munka után ke­rül majd belátható időn belül az 1957 novemberében meg­választott országgyűlés elé. Ki ne emlékezne diákkorá­ból a bölcs mondásra, amelyet tanárai latinul gyakran fejére olvastak, ha éppen nem akart kellő szorgalommal tanulni: Non scolae, sed vitae discimus. A diákok azonban sohasem szerezhettek érvényt e köz­mondás vitathatatlan igazá­nak. Nem is mindig saját hi­bájukból, hanem az érvényben levő oktatási rendszer követ­kezményeképpen. Ők mindig az iskolának tanulták a rengeteg évszámot és sohasem az élet­nek. Végső soron azonban még az iskolarendszer sem volt en­nek a legfőbb oka, hiszen az is csak következménye volt a tár­sadalom általános helyzetének. A munka megbecsülésére nyil­vánvalóan nem lehetett nevel­ni egy olyan társadalomban, amely semmire sem becsülte a munkát, viszont mérhetetlenül tisztelte a tőkét, amelyet egyébként szintén a munka hozott létre. Valamikor az érettségi jelentősége sem az volt, hogy nagyobb felkészült­séget adott a munkához, ha­nem jogot a karpaszomány vi­seléséhez. Nem munkaképessé, hanem párbajképessé tette azokat az ifjakat, akiket a tár­sadalom méltónak tartott arra, hogy megnyissa előttük a ka­put, amelyen át a Horthy­­rendszerben az érvényesülés uralkodói osztályának útján el­indulhatott valaki. Aki párbajképes volt, azt tisztelte a társadalom, aki dol­gozott és munkájával megte­remtette a javakat, többi kö­zött a társadalom csúcsán le­vő kevesek vagyonát is, azt megvetette és sokkal jobban üldözte őket, mint azokat, akik nem voltak hajlandók egy szál karddal kiállni valamilyen po­litikai vagy erkölcsi nézet he­lyességének eldöntésére. Ezeken a néhai erkölcsi il­lemtani szabályokon ma már minden józan magyar ember szívből nevet és a tőkések ma­gántulajdonát érthető okokból is már csak az egykori tőké­sek tartják szentnek, de ahhoz, hogy az iskola valóban az élet­re neveljen, arra az életre, amelyben a mai és a később felnövekvő nemzedék tényleg él és alkot, még sok mindent kell megtennünk már csak azért is, hogy ne csak művelt orvosokat, mérnököket, hanem művelt munkásokat is nevel­jünk. Bár korszerű, a mai kö­vetelményeknek, a tudomány mai állásának ismerete nélkül ma már nehezen képzelhető el művelt orvos, mérnök, csak­úgy, mint művelt munkás. Mi pedig azt szeretnénk, hogy a fiatalság tényleg az életre ne­velődjék és erre készülve ta­nuljon az iskolában is. Sok évszázad elavult társa­dalmi intézményét tette félre az élet néhány esztendő alatt, azért, mert a dolgozó emberek nem hajlandók többé sötétség­ben, butaságban, szegénység­ben és műveletlenségben élni. Sok új intézményt alkotott a mi rendszerünk, amelyek ered­­mnnyesen viszik előre a hala­dás szocialista gondolatát. Az iskola is reformra szorul. Nagy hozzáértéssel, tudással és lelkiismeretünk szavára hall­gatva, végre kell hajtani ezt a reformot is. Megtisztelő fel­adata ez nemzedékünknek, amely nem párbaj­képes, nem karpaszomány viselésre alkal­mas fiatalokat akar képezni, hanem olyan ifjúságot, amely a korszerű műveltség birtoká­ban, a munka tiszteletében áll majd csatasorba a magyar jö­vendőért. Gál György Jelentés a genfi tárgyalásokról Nyugati hírügynökségek sze­rint a szovjet és a nyugati szakértők pénteki ülése egy és háromnegyed óra hosszat tar­tott, és 13 óra 15 perckor ért véget. A tárgyalás, amely el­sősorban a Berlinnel össze­függő kérdésekkel foglalko­zott, egyelőre nem hozott ered­ményt. A szakértők jelentést terjesztenek a külügyminiszte­rek elé, s a miniszterek dön­tik el, érdemes-e újabb szak­értői tanácskozást tartani. Grotewohl: Eljön a német egyesítés napja Berlinből jelenti az ADN. Otto Grotewohl, az NDK mi­niszterelnöke beszédet mon­dott Schmirhauban egy nagy­gyűlésen, amelyen 6000 mun­kás jelent meg. Kijelentette: a nyugati hatalmak hiába alkal­mazzák a huzavona taktikáját, mégis megtörténik majd a né­met békeszerződés aláírása. Elérkezik a nap, amikor az egész német nép újra egyesül, békében élhet és dolgozhat. Grotewohl hangsúlyozta: a Szovjetunió, valamint az NDK kormánya is arra törekszik, hogy a vitás kérdéseket tár­gyalások útján oldják meg, s a kölcsönös megértésnek ezen az útján haladnak majd ezután is a legnagyobb türelemmel és kitartással. Homokra épülő légvárak az Adenauer-kor­mánynak azok a tervei, hogy a német kérdést erő felhaszná­lásával oldják meg. Ezek a ter­vek veszélyesek. "Mi azonban nem vagyunk egyedül, mögöt­tünk áll a 950 milliós szocia­lista tábor" — hangoztatta Otto Grotewohl. Beszédét azzal fejezte be, ha a nyugati hatalmak és Bonn ezután is elutasító magatartást tanúsítanak a német békeszer­ződés kérdésében, akkor az NDK békeszerződést köt a Szovjetunióval és mindazokkal az országokkal, amelyek ké­szek e szerződés aláírására. A» n­v .1 .A (u­ranlMi« ►•) / i* tfi Magyar Nemzet * A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A szakértők tanácskoztak pénteken Genfben a nyugat-berlini kérdésekről Grotewohl a német békeszerződésről A külpolitikai helyzet GENFBEN FOKOZÓDOTT AZ ÉLÉNKSÉG, a pénteki nap nagy részét a szakértők tanácskozása töltötte ki. Délelőtt fél­­tizenkettőkor a francia küldöttség villájában találkozott a négy nagyhatalom szakértői küldöttsége, hogy megvitassa, milyen fegyvertípusokat tarthatnak a megszálló hatóságok Berlinben. A munka fontosságát mutatja, hogy a szakértői csoportokat az értekezlet küldöttségeinek helyettes vezetői, a külügyminiszte­rek legfőbb tanácsadói vezették. A szovjet küldöttség élén Zorin külügyminiszterhelyettes jelent meg, az amerikaiakat Merchant, az angolokat Hancock, a franciákat L­uce vezette. A szakértők jelentést készítenek és azt a miniszterek elé terjesztik. A négy külügyminiszter egyébként délután négy órakor találkozott Gromiko villájában. A munka állását illetően eltérőek a vélemények. Az Asso­ciated Press szerint lehetséges, hogy a szakértőket utasítják: az értekezlet lezárása után folytassák munkájukat. Amerikai kö­rök szerint, ha nem sikerül közelebb jutni a berlini megálla­podáshoz, a nyugatiak be akarják fejezni a tanácskozásokat. Ezt azonban nem a tárgyalások megszakításával tennék, hanem indítványoznák, hogy az értekezletet bizonyos időre napolják el. A francia AFP ezzel szemben azt emelte ki, hogy Genfben most bizonyos pozitív jelek észlelhetők. A nyílt ülések helyett a nagyhatalmak képviselői zártkörű megbeszéléseken igyekez­nek komoly munkát végezni. Másrészről olyan értesülések is vannak, hogy a szakértők megvizsgálják a nyugat-berlini pro­paganda- és felforgató tevékenység kérdéseit is és azt, hogy milyen módon lehet fenntartani Nyugat-Berlin összeköttetését Nyugat-Németországgal. Jellemző tény egyébként, hogy a­­ bonni delegáció ismét aknamunkába kezdett. Brentano kérésére Brandt nyugat-ber­lini polgármester váratlanul Genfbe érkezett, és a bonni diplo­mácia irányítója, a hírek szerint, azért rendelte oda őt, hogy közösen­­gyúrják meg" a nyugati külügyminisztereket. A bonni küldöttség tagjai egész éjjel emlékiraton dolgoztak, s ebben rögzítik álláspontjukat a nyugat-berlini kérdésben. Brandt dél­előtt először Brentanóval vitatta meg az emlékirat tartalmát, majd délelőtt féltizenegykor találkozott Herterrel, és átadta neki a memorandumot. Az AP értesülései szerint Brentanót különösen a legutóbbi 48 óra fejleményei nyugtalanították, és aggódva fordult Herterhez: igaz-e az a hír, hogy az amerikai külügyminiszter a nyugati javaslatokkal párhuzamosan haj­landó tárgyalási alapul elfogadni az új szovjet javaslatokat is. Ugyancsak a genfi értekezlet aláaknázását célozta Aden­­auer csütörtöki lépése: az esti órákban másfélórás megbeszé­lést folytatott az úgynevezett menekültszervezetek vezetőivel. Ezek a vezetők azonosak azokkal, akik az elmúlt hetekben a »szudétanapok« és a­­dunavölgyi sváb ünnepségek­ megrende­zésével féktelen revansista kampányba kezdtek. Adenauer azt mondotta nekik, hogy a genfi értekezlet lefolyása­­lehetetlenné tette­ a diplomáciai kapcsolatok problémájának felülvizsgálá­sát egyes szocialista országokkal, sőt"egyetértett a­­menekült vezetőkkel" abban, hogy Németország keleti határainak­­ren­dezése" még nem befejezett probléma. A Pravda pénteki genfi kommentárjában élesen bírálja azt a nyugati álláspontot, hogy nem hajlandók csökkenteni a Nyu­­gat-Berlinben állomásozó csapatok létszámát. Rámutat arra, hogy a világ közvéleménye a genfi értekezlet alatt meggyőző­dött: sok fontos kérdésben meg lehet egyezni. A megállapodás elé tornyosuló akadályok eltávolítása nem is olyan nehéz, s még csorbát sem ejtene a tárgyalófelek tekintélyén. A józan emberek nem értik és nem helyeslik a nyugatiak makacs ra­gaszkodását a nyugat-berlini csapataik változatlan létszámá­hoz. Nem értik, miért nem akarják e csekély hozzájárulással előmozdítani a feszültség eloszlatását. Ezen el kell gondolkod­niuk a nyugati külügyminisztereknek, keresniük kell a meg­egyezés útját-módját, s nem az értekezlet meghiúsításának gon­dolatát kell forgatniuk fejükben — fejezi be a Pravda. Az amerikai alelnök­­visszaérkezett Moszkvába Moszkvából jelenti a Reuter és az AP. Nixon, az Egyesült Államok alelnöke szibériai és uráli körútja után péntek dél­után helyi idő szerint 17 óra 05 perckor visszaérkezett Moszkvába. Nixon alelnök és a kíséreté­ben levő személyiségek — a TASZSZ jelentése szerint — pénteken a Szverdlovszk köze­lében levő Beloj­arszkojeba lá­togattak és megtekintették a falu mellett épülő atomvilla­­moserőmű munkálatait. Az építkezés a tervek sze­rint 1961-ben fejeződik be és az erőmű ugyanabban az év­ben már ipari áramot ad. Nixon kérdéseire válaszol­va az építkezésvezető szovjet mérnökök elmondták, hogy az atomvillamoserőmű első rész­legének teljesítőképessége két­százezer kilowatt lesz. A mér­nökök angol nyelvű tájékoz­tatót adtak Nixonnak. A tájé­koztató részletesen ismerteti az épülő erőmű terveit és mű­ködésének alapelveit. — Én ugyanúgy, mint önök — jelentette ki az amerikai al­elnök —­, az ilyen erőművek építését tartom a leghaszno­sabb módszernek az atomener­gia felhasználására. A beszélgetés végén Nixon sok sikert kívánt az építkezés dolgozóinak. — Lehetséges — mondotta —, hogy a kitűzött határidő előtt fejezik majd be a munkát. Azt tapasztaltam, hogy az önök országában min­denki a hétéves terv hat, sőt öt év alatt való teljesítéséről beszél, így bizonyosra veszem, hogy önök 1961 előtt befejezik az építkezést. Nixon az uráli bányászok között Severdlovszkból jelenti a TASZSZ. Mint már közöltük, Nixon amerikai alelnök és kí­sérete csütörtökön látogatást tett az uráli iparvidéken, első­sorban Gyegtyarszkban, az uráli rézérclelőhelyek egyik központjában. Itt az egyik rézbánya igaz­gatója villásreggelin látta ven­dégül az amerikai alelnököt és kíséretét. Nixon pohárköszön­tőt mondott, s Vorosilovra és Hruscsovra ürítette poharát. Muravjov, a szverdlovszki városi tanács elnöke Eisen­­hower elnökre mondott pohár­köszöntőt. Kijelentette, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok népeinek kölcsönös megértését és a béke megszi­lárdítását úgy lehet elérni, ha megszüntetik az idegen terüle­teken levő amerikai katonai támaszpontokat, megteremtik a barátság és a kölcsönös meg­értés légkörét. Georgij Zsukov, a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Állami Bizottságának elnöke azt a reményét hangoztatta, hogy Nixon látogatása nyomán erő­södni fog a béke és a két or­szág népeinek barátsága. Nixon válaszában kijelen­tette, hogy a kölcsönös meg­értéshez a gyanakvás meg­szüntetésére, a súrlódási fe­lületek csökkentésére van szükség. Ennek legrövidebb útja a két ország népeinek és vezetőinek fokozottabb kap­csolata. — Ez nem jelenti — mon­dotta Nixon —, hogy az egyik fél győzze meg a másikat el­veinek igazságáról. Ez azt je­lenti, hogy módot teremthe­tünk a békés versenyre. A villásreggeli után Nixon és kísérete lement az egyik bá­nyába. Az egyik aknában Nixon beszélgetést kezdett a bányászokkal. Megkérdezte: Nyilván nehéz a munkájuk? — Nem mondhatnám — válaszolta az egyik vájár —, jó gépeink vannak. Az egyik bányász megkér­dezte az amerikai alelnöktől: "Miért tart a nemzetközi fe­szültség? Miért nem jutnak valamilyen megegyezésre a vezetők? Hiszen a háború ide­jén barátok voltunk." — Véleményem szerint — mondotta Nixon — a feszültség enyhítésének egyik útja a sze­mélyes kapcsolatok megte­remtése. Országaink között természetesen politikai nézet­­eltérések vannak. Nekünk azonban olyan légkört kell te­remtenünk, hogy a Szovjet­unió és az Egyesült Államok vezetői háború nélkü­ül igyekez­zenek rendezni a vitás kérdé­seket. Mi ezért fogunk dol­gozni. Egy másik munkás megkér­dezte, mivel magyarázható, hogy a Szovjetunió javaslatai ellenére mindeddig nem egyez­tek meg a nukleáris fegyver­­kísérletek megszüntetésében? Nixon megismételte, hogy az Egyesült Államok nem egyezik bele a kísérletek meg­szüntetésébe "megfelelő ga­ranciák nélkül", de hozzá­fűzte: bízik benne, hogy a Szovjetunió óhajtja az ide­vágó megegyezést. — Most tárgyalunk erről a kérdésről — mondotta befeje­zésül Nixon. Az Izvesztyija Nixon látogatásának pozitív jelentőségéről Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az Izvesztyija »Megfigyelő« aláírással kommentálja Nixon amerikai alelnök szov­jetunió­­beli látogatását. Mint a cikk­író megállapítja, a szovjet köz­vélemény nemcsak az Egyesült Államok moszkvai kiállításá­nak hivatalos megnyitásában látja Nixon útjának értelmét. Az amerikai alelnöknek mód­ja van találkozni a szovjet em­berekkel, eszmecserét folytat­hat a szovjet állam vezetőivel. Ezek a találkozások elősegítik, hogy az amerikai politika irá­nyítói jobban megismerhessék a szovjet valóságot, jobban megérthessék a szovjet embe­reket, de egyúttal elősegítik a szocialista államról és politiká­ról alkotott bizonyos elfogult elképzelések eloszlatását is. A szovjet közvélemény szerint — emeli ki az Izvesztyija — az amerikai alelnök látogatásá­nak meg lesz az eredménye: hozzájárul a szovjet—ameri­kai kapcsolatokban felgyülem­lett bizalmatlanság és gyanak­vás eltüntetéséhez. A szovjet emberek — foly­tatja a lap — örömmel fogad.

Next

/
Thumbnails
Contents