Magyar Nemzet, 1959. október (15. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

% Fogadás Pek­ingben . Pekingből jelenti az Új Kí­no: Mao Ce-tung, Jiu Sao-csi, Szun Csin-ling, Tung Pi-vu, Csu Te és Csou En-laj szerdán nagyszabású fogadást rendezett a Kínai Népköztársaság fenn­állásának 10. évfordulója tisz­teletére. Az országos népi gyűlés új palotájának hatalmas bankett­termében körülbelül ötezren gyűltek össze. A fogadáson je­len volt Hruscsov vezetésével a szovjet párt- és kormánykül­döttség, valamint a népi de­mokratikus országok párt- és kormányküldöttségei, a testvé­ri kommunista és munkáspár­tok delegációi, az ázsiai és af­rikai országok kormánykül­döttségei és más külföldi ven­dégek. A fogadáson Hruscsov és Csou En-laj beszélt. Amerikai illetékes körök a TASZSZ-nak adott Hruscsov-nyilatkozatról Washingtonból jelenti az AP. A nyilatkozat, amelyet Hruscsov szovjet miniszterel­nök a TASZSZ hírügynökség­nek adott, megerősítve benne, hogy a Berlinre vonatkozó tár­gyalások időtartamukban nem lesznek korlátozották? — úgy, amint ezt Eisenhower hétfőn közölte — gyakorlati végrehaj­tását jelenti a hallgatólagos megállapodásnak, amelyre a két államférfi szombat este ju­tott Camp Davidben. A szovjet kormányfő nyilat­kozatát az amerikai főváros illetékes köreiben­­tényleges haladásnak­ tartják, mivel iga­zolja azt az értékelést, amit Eisenhower elnök a szovjet miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről adott A tárgyalások újrafelvételét célzó előkészületeket serényen szorgalmazzák majd az elkö­vetkező hetekben. Washing­tonban örömmel fogadják, hogy a hivatalos közleményen túl történt megállapodást a két fél pontosan végrehajtot­ta, és ezzel megnyitotta az utat a tényleges tárgyalásokhoz. A YVIO-taná<**» meghallgatta Sürgess tájékoztatóját Heisenhower és Hruscsov megbeszéléseiről Párizsból jelenti a, Reuter és az AP. A NATO állandó ta­nácsa szerdán Párizsban ülést tartott. W. Randolph Sürgess,, az Egyesült Államok állandó képviselője­­részletes tájékoz­tatást­ adott Eisenhower és Hruscsov megbeszéléseiről. A tájékoztatás tulajdonképpen megismételte Eisenhower hétfői sajtóértekezletének főbb kérdéseit. Burgess beszámolója után a tanács 15 tagja közül többen örömüket fejezték ki a Hrus­csov—Eisenhower találkozó kimenetelét illetően. Utá­na szó volt a csúcsértekezlet­ről, de nem vitatták meg ala­posan, hanem hangsúlyozták, hogy a három nyugati nagy­hatalomnak előbb egyeztetnie kell a csúcsértekezletre vonat­kozó véleményét. Feltehetően máris eszmecsere folyik az Egyesült Államok, Francia­­ország és Anglia között erről a témáról. Még nem döntötték el, hogy a csúcsértekezletet megelőz-e, vagy esetleg követ egy külügyminiszteri értekez­let. Nem döntöttek még a csúcstalálkozó időpontjáról és helyéről sem, de a legvaló­színűbbnek azt tartják, hogy Genf lesz a megfelelő síkú ta-­­­ácskozások színhelye. Ha majd ezek a kérdések határo­zottabb alakot öltenek, akkor a NATO állandó tanácsát is tájékoztatják és kikérik véle­ményét. A TASZSZ szemleírója a SEATO tanácsának üléséről Moszkvából jelenti az MTI. Azzal kapcsolatban, hogy szep­tember 28-án Washingtonban külügyminiszterei­ és magas állású diplomaták részvételé­vel összeült a SEATO tanácsá­nak rendkívüli ülésszaka, V. Harkov, a TASZSZ szemle­írója a többi között ezeket írta: A washingtoni ülésszakot megelőzte a SEATO katonai tanácsának bangkoki értekez­lete. Ezen az értekezleten dol­gozták ki a javaslatokat a washingtoni ülésszak részve­vői számára. A Daily Teleg­­raph azt írta, hogy a bangkoki tanácskozáson­­észrevehető lé­pés történt afelé, hogy a SEATO végül is beavatkozzék a laoszi válságba­*. A bangkoki értekezlet más szempontból is figyelmet kel­tett. Ismét megmutatta, hogy tulajdonképpen ki beszél és cselekszik a SEATO nevében. A külföldi megfigyelők az ér­tekezlet döntő mozzanatának nevezték Felt amerikai ten­gernagy beszédét, amelyben sürgette partnereit, hogy »hagyjanak fel határozatlan­ságukkal”, sőt Felt tengernagy új terveket terjesztett az érte­kezlet elé, amelyek szerint meghatározatlan időre meg­hosszabbítanák az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa által törvény­telenül kiküldött albizottság meghatalmazását, vagy ha minden kötél szakad, e bizott­ság helyébe szintén tör­vénytelenül­­ ENSZ-megfi­­gyelőket küldenének Laoszba. Egyébként az albizottság tagjai, akik már két hete tar­tózkodnak Vientianeben — az Associated Press hírügynökség tudósítójának jelentése szerint — éjszakai klubokat látogat­nak és a laoszi főváros más “■nevezetességeit* figyelik meg. A tudósító­­sajnálatosnak" mondja, hogy ezek a klubok éjfélkor bezárnak és ekkor az albizottság tagjai unatkozni kénytelenek. A laoszi királyi kormány lé­nyegében nem juttatott el az albizottsághoz semmiféle bi­­zonyítékot az állítólagos külső agresszióról. Átadott ugyan egy jelentést, de ennek anyaga teljesen propaganda A kormányhatóságok többször kijelentették: cáfolhatatlan bi­zonyítékaik vannak arra, hogy Észak-Vietnam­­segítséget" nyújtott a Patet Lao-i alaku­latoknak, de ha ez így van, akkor miért tűzött ki a Sana­­nikone-kormány magas jutal­mat annak, aki elfog egy fegy­veres, vagy fegyvertelen viet­namit? Ezenkívül a laoszi ha­tóságok megtiltottak minden­nemű beutazást azokra a terü­letekre, ahol szerintük katonai összeütközések történtek, sőt, még azt sem enged® meg, hogy az állítólagos összeütkö­zések­­kórházban fekvő sebe­sültjeivel­ beszéljenek. A Laoszra vonatkozó új ter­vek másik része az az elgon­dolás, hogy­­laoszi alakulatok" mezében thaiföldi és Fülöp­­szigeti csapatokat vezényelnek az országba. Felt tengernagy már bizalmasan tárgyalt is erről az említett országok kép­viselőivel. Ma, amikor a békeszerető embereket az a remény tölti el, hogy a szovjet—amerikai látogatáscsere eredményeként megszilárdul a béke, a SEATO vezérkarában folyó cselszö­­vények még jobban leleplezik, kik igyekeznek fenntartani a hidegháborút, kik nem akar­ják a nemzetközi feszültség enyhülését — állapítja meg befejezésül a TASZISZ szemle­írója. Komoly sztrájkok fenyegetik Amerika gazdasági életét Londonból jelenti az MTI. A Daily Express washingtoni le­velezője írja: Súlyos zavarok fenyegetik az Egyesült Államok, gazdasági életét. Az amerikai acélipart régóta tartó sztrájk köti gúzs­ba. Októberben a keleti part­vidék összes kikötőinek for­galmát meg fogja bénítani a rakodómunkások sztrájkja. Az összes vasutakat is sztrájk fe­nyegeti, mert a munkáltatók azt követelik, hogy a dolgozók fogadják el döntésüket, amely szerint az üzemi veszteségek ellensúlyozására az órabér 15 centes csökkentésére szükség van. Az amerikai kormányt ko­molyan aggasztják a munka­erő-fronton várható súlyos fej­lemények. Magyar Nem­zet ■Csütörtök, 1959. október 1 Élesedik a választási harc Angliában Londonból jelenti a Reutert Mind elkeseredettebbé válik a választási harc Angliában. Az ellenfelek mind élesebb hangot ütnek meg. Aneurin Bevan kedden beszédet mon­dott Newburyban. A többi kö­zött azzal vádolta Macmillan miniszterelnököt, hogy a ma­ga javára igyekszik lehasznál­ni Hruscsov és Eisenhower tárgyalásait, holott, mint Be­van mondotta, Gaitskell és ő több mint két éve fáradozik azon, hogy létrejöjjön a csúcsértekezlet. Macmillan-nek azt az állí­tását, hogy­­megnyitotta az utat" a csúcsértekezlet felé, élesen vitatja az angol sajtó. A jobboldali lapok elisme­rik Macmillan érdemeit ete­­kintetben, bár a Daily Sketch beismeri, hogy a konzervatí­vok ezeket az érdemeket­­vá­lasztási fegyverként­ akarják felhasználni. A munkáspárti Daily Herald írja: Macmillan úgy beszél,­­mintha ő találta volna fel a béke eszméjét­. A Daily Worker hangsúlyoz­za: nyilvánvaló, hogy válasz­tási célokra akarják kihasz­nálni a Hruscsov—Eisen­hower-megbeszéléseket. Angol csapatok hadgyakorlatai N­y­ugat-­Németor­szágban Berlinből jelenti a TASZSZ. Nyugat-Németországban Hil­­desheim közelében a légierő és a harckocsik bevonásával hadgyakorlatot tartanak az angol csapatok. Az ADN jelentése szerint a hadgyakorlatok október 18-ig tartanak és­­az atomháború feltételei közt­ rendezik. Hil­­desheim körzetében az atom­­robbantást utánzó robbanáso­kat fognak végezni. Október 6-án kezdődik a francia nemzetgyűlés új ülésszaka Párizsból jelenti az MTI. A francia nemzetgyűlés új ülés­szaka október 6-án kezdődik. A Bourbon-palota ülésterme kitatarozva és villanyszavazó­géppel felszerelve várja a kép­viselőket. A szavazógépezet az első próbán még hiányosságo­kat mutatott, a teremszolgák­­ból verbuvált­­pótképviselők" hiába nyomkodták az­­igen* és a­­nem* gombjait a pad­sorokban, a gépezet nem mu­tatta a kívánt eredményt. A miniszterelnök a meg­nyitó ülés napján kormány­nyilatkozatot tesz és ebben foglalkozik majd az algériai kérdéssel. Valószínűleg ez lesz az egyetlen hivatalos francia válasz az algériai ideiglenes kormány hétfői állásfoglalá­sára. A Francia Szocialista Párt mozgolódik. A nemzetgyűlés napirendjére a szocialisták algériai vitát akarnak kitűzni. Debrének október 6-ra jelzett kormánynyilatkozata után azonban — az új házszabályok­nak megfelelően — aligha lesz helye vitának. Tunézia közvetít Franciaország és Algéria között? Párizsból jelenti az MTI. Az algériai ideiglenes kor­mánynak de Gaulle tábornok nyilatkozatára adott válasza után Párizsban olyan jelek mutatkoznak, amelyek újabb tunéziai közvetítést engednek sejtetni. Georges Gorse tuniszi francia nagykövet kedden megbeszélést folytatott Bahi Ladgham tunéziai hadügyi ál­lamtitkárral, majd Párizsba repült jelentéstételre. Ifjabb Habib Burgiba, a Tunéziai Köztársaság elnökének fia, Tunézia párizsi nagykövete ugyancsak visszatért Párizsba. A tunéziai nagykövet Laosz­­ban tartózkodott, mint a Biztonsági Tanács kiküldött albizottságának tagja. Most a köztársasági elnök utasítására sürgősen el kell foglalnia ál­lomáshelyét a francia fővá­rosban. 1. Adenauer védelmezi a náci Oberl­indert Berlinből jelenti az MTI. Oberlander bonni áttelepítés­ügyi miniszter ellen feljelen­tés érkezett, amely szerint a miniszter a hitleri időkben tisztje volt a hírhedt Nachti­­gall hadosztálynak, amely­­tö­meggyilkosságokat követett el a nácik megszállta kelet-euró­pai területeken, elsősorban Lengyelország keleti részén. Oberlander részt vett a lem­­bergi értelmiségiek ezreinek bestiális legyilkolásában is. Értesülések szerint Aden­­auer kancellár utasítást adott arra, hogy­­az Oberlander­­esetet­ azonnal­­tisztázzák — minden feltűnés nélkül". A kancellár közölte azt is, h­ogy a bonni kormány nem fog az Oberlander-esettel foglalkozni, mivel­­az 1941-ben történtek már elévültek, s Oberlander jelenlegi tevékenysége megfe­lel a szövetségi kormány po­litikájának". Adenauer egyéb­ként utasította Schöffer igaz­ságügyminisztert, hasson oda, hogy az államügyészség meg­szüntesse az Oberlander ellen indított vizsgálatot. Az osztrák köztársasági elnök október 5-én utazik a Szovjetunióba Bécsből jelenti az MTI. Mint hivatalos helyről közöl­ték, dr. Adolf Scharf osztrák köztársasági elnök október 5-én az Osztrák Légiközleke­dési Vállalat különrepülőgé­­pén utazik szovjetunióbeli hi­vatalos látogatására. Nehru az indiai gazdaság feladatairól Delhiből jelenti a TASZSZ: Csandigarhban befejeződött az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt országos bizottságának ülésszaka. Az ülésszak rész­vevői egyhangúlag jóváhagy­ták a párt tervbizottságának jelentését­ a III. ötéves gazda­ságfejlesztési tervről. A vitában felszólalt Nehru indiai miniszterelnök is, aki hangsúlyozta, hogy a legfőbb iparágakat kell fejleszteni, mégpedig a korszerű technika alapján, és létre kell hozni In­dia nehéziparát, mint a továb­bi gazdaságfejlesztés alapját. Nehru beszédében kiemelte az állami szektor számottevő si­kereit. A magánszektorról a következőket mondotta: -Min­den kezdeményezési lehetősé­get és minden anyagi támo­gatást meg kívánunk adni a magánszektornak. Szeretnénk, ha úgy fejlődnék, hogy nem károsítaná meg a nép érde­keit­. Szovjet segítség egy indiai kőolajfinomító építéséhez Új-Delhiből jelenti a TASZSZ: Delhiben egyezményt írtak alá, amelynek értelmében a Szovjetunió segítséget nyújt egy indiai kőolajfinomító épí­téséhez. A Bihar állambeli Baran­Ottawából jelenti a TASZSZ. Az ottawai szovjet nagykö­vetség szerdán a sajtó szá­mára nyilatkozatot adott, amelyben ismerteti, hogy szeptember 24-én huligán ele­mek kísérletet tettek arra, hogy felgyújtsák az ottawai szovjet nagykövetség épüle­tét. Ezt az esetet — hangoz­tatja a nyilatkozat — nem lo­ntban tervezett kőolajfinomí­tó a számítások szerint éven­te kétmilló tonna kőolajat dolgoz majd fel. Az üzem épí­téséhez a Szovjetunió 100 mil­lió rubel értékű hosszúlejára­tú hitelt nyújt Indiának,­het másnak minősíteni, mint aljas provokációnak, amely­nek az a célja, hogy megront­sa a Szovjetunió és Kanada jelenlegi kapcsolatait. A szovjet nagykövetség fel­kérte a kanadai külügymi­nisztériumot, tegye meg a megfelelő intézkedéseket a kö­vetség működésének biztosí­tására. Az ottawai szovjet nagykövetség nyilatkozata Újabb sztrájkok Latin-Amerikában Buenos Airesből jelenti a TASZSZ. Az uruguayi dolgo­zók gazdasági helyzetének ál­landó romlása azt eredmé­nyezte, hogy egy esztendő óta szinte nem múlt el nap sztrájk nélkül. Kedden az ál­lami hivatalok dolgozói kezd­tek 24 órás sztrájkba. Ugyan­ezen a napon kezdődött a pék­üzemek dolgozóinak , 48 órás munkabeszüntetése. Sztráj­kolnak az egészségügyi mi­nisztérium dolgozói és a vas­utasok is. A Banktisztviselők Szövetsége tagjainak 84 szá­zaléka szavazta meg azt a ha­tározatot, amely feljogosítja a szövetség vezetőjét, hogy bármelyik pillanatban ki­mondhassa a sztrájkot. A sztrájkolók a munkabérek emelését és a drágaság továb­bi növekedésének megakadá­lyozását követelik. Argentínában tovább tart 500 000 vas- és textilipari munkás bérsztrájkja. Két nappal ezelőtt sztrájkba lép­tek a főváros malomipari munkásai. Negyedik hete tart Tucuman tartomány tanítói­nak sztrájkja. A nagyarányú sztrájkoknak itt is a növekvő drágaság az oka. Tömeggyűlést Kubában a földreform mellett Havanából jelenti az Új Kína: A kubai Eliasban 15 000 paraszt és munkás tömeggyű­­lést tartott A részvevők ki­fejezésre juttatták, hogy tá­mogatják a földreformot és a többi forradalmi törvényt Hubert Matos, Camagüey tartomány vezetője felszólalá­sában elítélte a külföldi hír­­ügynökségek, különösen az Egyesült Államok hírügynök­ségeinek Kuba ellen indított rágalomhadjáratát. Kijelen­tette, hogy a rágalom­rh­adj­árat nem érheti el célját, mert a nép bízik a kormányban. Véres események egy portugáliai gyarmat kikötőjében Párizsból jelenti az MTI. Az Humanité hírt adott azok­ról a véres incidensekről, ame­lyek még augusztusban zavar­ták meg Portugál-Guinea Bis­­sau nevű kikötőjének életét. Salazar cenzúrája miatt csak most derült fény arra, hogy a kikötőben a dokkmunkások béremelést követelve sztrájk­ba léptek. A gyarmat kor­mányzója rendőröket küldött ki ellenük. Az összetűzésben egy rendőrtiszt életét vesztet­te. A kormányzó “példát sta­­tuáltatott" és huszonnégy sztrájkolót kivégeztetett, Lisz­­szaboniból pedig ejtőernyősö­ket és hadihajókat küldtek ki a “rend fenntartására". A Francia Kommunista Párt lapja ezenkívül lissza­boni tudósításában felsorol­ja azokat a portugál hazafia­kat, akik hosszú évek óta jog­talanul szenvednek Salazar börtöneiben. Így Alvaro Outi­­kai, a Portugál Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára több mint tíz év óta sínylődik börtönben s ma is ott van, jóllehet büntetését 1956- ban már letöltötte. Frantisco Miguel Duarte, a Központi Bi­zottság tagja tizenkét éve rab, pedig már 1955-ben ki kellett volna szabadulnia. Manuel Guedesnek, a Központi Bizott­ság tagjának is lejárt 1955-ben a büntetése, de ma is börtön­ben , van. Salazar rendőrsége teljhatalommal rendelkezik, hogy továbbra is börtönben tartsa megelőző célzattal azo­kat is, akik már letöltötték a bírósági ítéletben kiszabott büntetésüket. 1II11ILIÍH­I­­v/lllLlKIJTÍ A megelégedés és a remény­ség hangja csendül ki mind­azokból az állásfoglalásokból, véleményekből, nyilatkozatok­ból, amelyekben a világ poli­tikusai, társadalmi szerveze­tei, sajtóorgánumai Hruscsov amerikai útját, az Egyesült Államokban folytatott tárgya­lásainak eredményeit kom­mentálják. Stevenson, az amerikai De­mokrata Párt tekintélyes poli­tikusa a New York Times hasábjain reménytkeltő elő­jelnek­ nevezi Hruscsov ame­rikai látogatását. A Wash­ington Post and Times Hérald megállapítja, hogy az ameri­kai és a szovjet nép joggal le­het megelégedett, mivel a kö­zös nyilatkozat “a béke és a kölcsönös megértés céljaihoz való hűségről tanúskodik, bár­milyen távol állt is egymástól azelőtt a két vezér e célok el­érésének módszereiben." A New York Post rámutat, hogy „a hidegháború megszűnésének nagyszerű távlata ugyanúgy uralni fogja a politikai küzdőteret, mint Hruscsov, aki az elmúlt 12 napban mindenki mást háttér­be szorított­. A világsajtó rámutat, hogy Hruscsov utazása a békés együttélés gondolatának győ­zelme volt. Mint a berlini Der Morgen megállapítja, ezzel az utazás­sal megkezdődhet a bizalmon alapuló együttműködés új kor­szaka. A kapuk zárva marad­nak — írja a lap — és a né­pek remélik, hogy Camp Dá­vid a béke végleges biztosítá­sához vezető út kiinduló állo­mása volt. Az ázsiai és afrikai országok sajtója elsősorban az új szov­jet leszerelési javaslatok je­lentőségét domborítja ki Hrus­csov amerikai útjával kapcso­latban. A Delhiben megjelenő Hindustan című lap “forradal­minak" nevezi a szovjet kor­mányfőnek az ENSZ-ben el­mondott beszédét. Ki ne tudná — írja a Hindustan hogy ha minden ország még ma el­fogadná az általános és teljes leszerelési javaslatot, a háború mindörökre a múltba tűnne, s csillagászati összegeket lehetne az emberiség életszínvonalá­nak emelésére, a közoktatás és a közegészségügy fejleszté­sére fordítani. Az Indián Express -A jóakarat és az egészséges értelem diadalának" nevezi Hruscsov amerikai útjának eredményeit. " A Times of Karachi Hruscsov amerikai útját kom­mentálva azt írja, hogy a lá­togatás eredményeképpen a a béke reményei ma erősebbek, mint valaha". A lap szerint el­sőrendű jelentőségű, hogy Hruscsov és Eisenhower egyet­értett a leszerelési probléma megoldásának sürgősségében és fontosságában. * A lapvélemények a látoga­tás jelentőségének méltatása mellett az elismerés és a hála üzenetét is tolmácsolják a szovjet kormányfőnek, aki lá­togatásával a nemzetközi fe­szültség enyhítésének útját egyengette. A prágai Hudé Pravo vezércikkét a következő sza­vakkal zárja: -Szívből jövő köszönetet mondunk Hruscsov elvtársnak, aki ilyen nagysze­rűen védelmezte a béke és a békés együttélés gondolatát. ilyen felülmúlhatatlanul kép­viselte az Egyesült Államok­ban az egész szocialista tá­bort." Az új bécsi magyar követ bemutatkozó látogatása Bécsből jelenti az MTI. Sebes István, a Magyar Nép­­köztársaság új bécsi követe kedden bemutatkozó látoga­tást tett Leopold Figi volt külügyminiszternél, az oszt­rák nemzetgyűlés elnökénél

Next