Magyar Nemzet, 1959. november (15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

2 rendezés előmozdítaná, hogy fokozódjék Franciaország nagyhatalmi szerepe. — Nyitva az út a tárgyalá­sokhoz — jelentette ki Hrus­csov — és a megoldatlan kér­dések rendezésével el lehet érni a nemzetközi helyzet to­vábbi javulását. Az államok most lépnek az ilyen tárgya­lások szakaszába, de még tel­jesen fel kell olvasztani a hi­degháború jegét. A közép-ke­leti helyzet Mindenekelőtt a leszerelés kérdését kell megoldani és meg kell szüntetni a fegyver­kezési versenyt. Itt az idő, hogy végezzünk a második vi­lágháború maradványaival és véget vessünk a hidegháború­nak. Meg kell kötni a német békeszerződést. Ezzel kapcsolatban Hruscsov emlékeztetett arra, megegyez­tek Eisenhower elnökkel ab­ban, hogy »kívánatos újra megindítani a tárgyalásokat a német kérdésről«. — Az európai helyzet még mindig sok nyugtalanságot okoz — állapította meg Hrus­csov, majd kijelentette, hogy a Szovjetunió »kész messzeme­nő lépésekre« és­­mindenne­mű ésszerű rész­intézkedésre­ az európai légkör enyhítése céljából. A szovjet kormányfő ezután kifejtette, hogy a Közel- és Közép-Keleten bonyolult a helyzet, mert egyes ottani ál­lamok területét­­külföldi ha­talmak továbbra is más orszá­gok ellen irányuló katonai ké­szülődések színteréül hasz­nálják fel­. Példaként Török­országot említette és kijelen­tette, hogy elsősorban Török­ország biztonságát aknázza alá az a körülmény, hogy ezt az országot katonai támaszponttá alakítják. — A szovjet—iráni kapcso­latok sok kívánnivalót hagy­nak hátra — jelentette ki ez­után Hruscsov. — Irán, veze­tői a Szovjetunió ellen irá­nyuló katonai kötelezettsége­ket vállaltak. Kína jogai Az Egyesült Államoknak és néhány más nyugati hatalom­nak a Kínai Népköztársaság­­­hoz való viszonyáról Hrus­csov megállapította: ezek az államok másodrangú hatalom­má igyekeznek minősíteni ezt a nagy országot. A Kínai Nép­­köztársaság mind a mai napig nem kapta meg jogait az ENSZ-ben. Hruscsov hangsúlyozta, a Kína belügyeibe való beavat­kozás, azok a kísérletek, hogy mesterségesen­­két Kínát* szerepeltessenek feszült hely­zetet teremtettek a Távol-Ke­leten. Hruscsov kifejezte meggyő­ződését, hogy Tajvan és a töb­bi kínai sziget egyesülni fog az anyaországgal. — Ebben a kérdésben határozottan tá­mogatjuk a Kínai Népköztár­saság kormányát — jelentette ki a szovjet kormányfő —, és a jövőben is ezt tesszük. Hruscsov rámutatott, hogy az Egyesült Államok a jelek szerint nem törekszik hábo­rús konfliktusra Koreában, és így kedvező feltételek ala­kulnak ki a korai kérdés vég­leges megoldására. Azzal kell kezdeni, hogy kivonják a kül­földi csapatokat Dél-Koreából. Hruscsov sajnálkozását fe­jezte ki a legutóbbi kínai—in­diai határincidensek miatt. — örülnénk — mondotta —, ha ezek a dolgok nem ismétlőd­nének meg és a vitás határ­kérdéseket barátságos tárgya­lásokon, mindkét fél kölcsö­nös megelégedésére rendez­nék. Az általános és teljes leszerelés jelentősége Hruscsov elmondotta, hogy a Szovjetunió javasolta álta­lános és teljes leszerelés lehe­tetlenlenné tenné a háborút. Megelégedéssel állapította meg, hogy Eisenhower kije­lentette: megoldást kell keres­ni a leszerelés kérdésére. Az e kérdésben tartandó tárgya­lások szempontjából kedvező az a válasz is, amelyet Mac­­millan, Nehru, Sukarno és más államférfiak adtak a szovjet javaslatokra.­­ Leszerelési javaslatait előterjesztve, a Szovjetunió emberbaráti célokat követett — mondotta Hruscsov —, arra törekszik, hogy a háború kiküszöbölődjék a társadalom életéből. — Nem akarjuk katonai cé­lokra felhasználni azokat az előnyöket, amelyekkel ren­delkezünk és amelyek a szo­cialista országok fejlődésének arányában növekednek — je­lentette ki. A szovjet kormányfő ki­emelte, hogy azok, akik a nemzetközi fegyveres erők felállítását szorgalmazzák, tu­lajdonképpen a szovjet lesze­relési javaslatok elfogadásától igyekeznek visszatartani az or­szágokat. Hruscsov ismét hangsú­lyozta: ha a nyugati hatalmak nem hajlandók elfogadni az általános és teljes leszerelést, a Szovjetunió kész megegyez­ni részleges lépésekben is, kész megvitatni a javaslatai­hoz fűzött módosításokat és kiegészítéseket, hajlandó más javaslatok megvitatására is. A csúcsértekezletről — A szovjet kormány — mondotta Hruscsov — telje­sen osztja azt a véleményt, hogy kívánatos a kormányfői értekezlet mielőbbi összehívá­sa. Ezen az értekezleten a leg­fontosabb helyet a leszerelés kérdésének kell elfoglalnia. Ezenkívül meg kell vitatni a német békeszerződés megkö­tésének kérdését és a nyugat­berlini helyzet rendezését, va­lamint egyéb általános érde­kű nemzetközi kérdéseket.­­ A szovjet kormány szi­lárdan arra törekszik, hogy az enyhüléstől eljussunk a nem­zetközi feszültség teljes meg­szüntetéséig, s hogy az enyhü­lés tartós békévé váljék — jelentette ki Hruscsov. — A szocialista világrend­­szer minden országa össze­­forrottabb, mint valaha. Ezek az országok annak a történel­mi feladatnak megoldásáért szállnak síkra, hogy meg­mentsük az emberiséget a há­borúktól és biztosítsuk a né­pek fejlődését a béke és a tár­sadalmi haladás útján. — A Szovjetunió sikeresen oldja meg a kommunizmus építésének feladatait és az erő­teljes felemelkedés útján ha­lad — állapította meg Hrus­csov, majd a szovjet dolgozók hőstettének nevezte, hogy egy esztendő — 1959 — leforgása alatt három űrrakétát bocsá­tottak fel. Végül szerencsekí­­vánatait fejezte ki a tudósok­nak a Hold túlsó oldalának lefényképezéséért, ezután valamelyik nagy lélek­számú ország rátámad egy kis országra — fegyver híján ököllel. Gromiko kijelentette, hogy ez nevetséges és telje­sen abszurdum. Nem lehet megtartani a rakétafegyvere­ket és a hidrogénbombákat csak azért, mert az emberek­nek öklük és foguk van. A krit­rálk csere lehetőségei A leszerelés megvalósítása után létesítendő nemzetközi rendőri erő felállítására elő­terjesztett amerikai elgondo­lásról a külügyminiszter meg­állapította, hogy ebben a kér­désben nem lesz nehéz megál­lapodni. Azt a reményét fejez­te ki, hogy a szovjet leszere­lési javaslatot üdvözlő nyugati nyilatkozatok mögött az őszin­te meggyőződés áll, nem pe­dig az a szándék, hogy a tár­gyalásokkal vég nélkül el­nyújtsák a kérdés igazi rende­zését. Beszéde végén Gromiko üd­vözölte az atomfegyver-kísér­letek eltiltásáról tárgyaló genfi háromhatalmi értekezletet, amely nemrégiben újította meg tevékenységét. Azt a re­­­ményét fejezte ki, hogy az atomfegyver-kísérletek eltiltá­sáról szóló egyezmény aláírá­sáig egyik nagyhatalom sem újítja fel ezeket a kísérleteket. A Szovjetunió nem folytat atomfegyver-kísérleteket mind­addig, amíg más is nem teszi ezt. Georgij Zsukov a külföldi kulturális kapcsolatok állami bizottságának elnöke, felszó­lalásában a nemzetközi kultu­rális cseréről beszélt. Hangoz­tatta, hogy a Szovjetunió híve az ilyesfajta cserének, de csak akkor, ha az valóban az or­szágok kapcsolatainak megja­vítását szolgálja. Kijelentette, hogy ez a csere nem jelentheti azt, hogy a szovjet szervek erkölcstelen, antihumanista filmeket és sajtótermékeket­ engedjenek be országukba. Kü­lönösen furcsán hangzik az effajta "szabadság" követelése azoktól a köröktől, amelyek a szovjet kultúra számár­a a valódi szabadságot nem adják meg. Egy Nyugat-Németor­­szágban vendégszerepelt ukrán együttes repertoárjából a nyu­gatnémet hatóságok töröltet­tek egy dalt, amelynek szöve­ge a békéről szólt. Gromiko felszólalása Hruscsov minisztereln­ök ex­pozéja után nagy érdeklődés­sel hallgatta végig a Legfelső Tanács Andrej Gromiko kül­ügyminiszter felszólalását. — Egyet kell értenünk Eisen­hower elnökkel, aki azt mon­dotta, hogy Hruscsov amerikai útja új korszakot nyit meg az államok háború utáni vi­szonyában. A külügyminiszter hangoz­tatta: aki nem hisz a cso­dákban, nem várhatja azt, hogy valamennyi vitás nem­zetközi kérdést egyetlen tár­gyalással meg lehet oldani. Ehhez még sok munkára van szükség, de hozzá kell kezdeni ahhoz, hogy a fontossáág sor­rendjében elsimítsák az ellen­téteket. Az igazi ellenőrzés A külügyminiszter rámuta­tott, hogy a Hruscsov előter­jesztette leszerelési javaslit minőségileg és elvileg újszerű. Legfőbb jellemző vonása, hogy radikális megoldást java­sol: valamennyi fegyveres erő felszámolását. Gromiko rámu­tatott arra is, hogy a Szovjet­unió hajlandó tárgyalni a részleges leszerelésről is, de ami elvileg új, az az általános és teljes leszerelés. A külügyminiszter szól­t ar­ról, hogy a leszerelés eszméje ma oly népszerű, hogy még a legreakciósabb körök sem mernek nyíltan fellépni elle­ne, inkább különböző kifogá­sokat keresnek. Ilyen kifogás például az ellenőrzés. Egyesek azzal érvelnek, hogy a szovjet javaslat — úgymond — nem tér ki az ellenőrzésre. Ez nem felel meg a valóságnak. Csak­hogy az ellenőrzést nem lehet elszakítani a leszereléstől, az ellenőrzésnek meg kell felel­nie a leszerelés soron levő fo­­kának­ és állapotának. A lesze­relés nélkül végrehajtott el­lenőrzés: kémkedés. A másik ellenérv: mi lesz akkor, ha megvalósítják a leszerelést, s Magyar Nemzet Felhívás a világ parlamentjeihez Alekszandr Kornyejcsuk uk­rán író terjesztette elő a Szö­vetségi és a Nemzetiségi Ta­nács külügyi bizottságainak határozati javaslatát: a Leg­felső Tanács teljességgel he­lyesli és jóváhagyja a szovjet kormány külpolitikáját. A képviselők egyhangúlag, nagy taps közepette, szavazták meg a határozati javaslatot. Ezután ugyancsak Kornyej­csuk előterjesztésére a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa fel­hívással fordult a világ vala­mennyi parlamentjéhez. A felhívás hangoztatja, hogy az emberi kultúra és technika ma hatalmas eredményekkel rendelkezik, de megvannak még a szörnyű pusztító fegy­verek, amelyek romlással fe­nyegetik mindezt. A háborús veszély elhárításának biztos útja: az általános és teljes le­szerelés. Ha ez megvalósul, a népek barátokként és jószom­szédokként élnek. A Szovjet­unió Legfelső Tanácsa felhívja valamennyi ország parlament­jét, hogy tegyen meg mindent az általános és teljes leszerelés megvalósításáért. Kulcsár István A szovjet leszerelési javaslatok elfogadását sürgették az angol parlamentben Londonból jelenti az MTI. Az alsóház felirati vitájában Harold Davies munkáspárti képviselő egyebek között ki­jelentette: — A kimoji és a macui inci­dens idején az Egyesült Álla­mokban voltam. New York­ban rádióbeszédet mondtam. Éppen előttem Csang Kaj-sek felesége beszélt. Hallottam, hogy sürgette az amerikaia­kat, dobjanak atombombákat a kínai szárazföldre. Akkor Dulles tajvani poli­tikája volt a legveszedelme­sebb politika a világon. Tra­gikus igazság, hogy a konzer­vatívok ostobasága és makacs­sága következtében, amellyel megakadályozták Kína felvé­telét az ENSZ-be, nincs tár­gyaló gépezetünk Kínával. A kormány ostoba illúziókban ringatózik. Aki meghasonlást remél a Szovjetunió és Kína között, arra keserves kijózano­dás vár. A rubel sokkal népszerűbb a dollárnál és fontnál Az amerikai Fortune Maga­zin hírül adta, hogy a Szov­jetunió technológiában és tu­dásban mérföldekre a Nyugat mögött kullog. Egy héttel e hír után lőtték fel a Szovjetunió­ban az első szputnyikot. Itt lenne a legfőbb ideje, hogy feladjuk az ilyen gyermekes meséket. Azok az emberek, akiket a Szovjetunió az elmaradott or­szágokba küld, pompás mun­kát végeznek. Megtanulják az illető ország nyelvét, megmu­tatják a népnek, hogyan kell használni a nyersanyagokat Ennek eredményeként a rubel sokkal népszerűbb, mint az angol font vagy az amerikai dollár. A Szovjetunió nem kö­veteli meg a segélyezett né­pektől, hogy anyagokat vásá­roljanak tőle, hanem megta­nítja őket saját nyersanyagaik használatára. A Szovjetunió megnyeri a békés versenyt F. H. Maclean konzervatív képviselő elmondta­ . Röviddel Macmillan moszkvai látogatása után a Szovjetunióban jártam és ott határozottan jó légkört talál­tam. Ismertem a Szovjetuniót 1937-től 1939-ig. Azután hosz­­szabb ideig nem voltam ott. Mikor ismét ott jártam, óriási, meglepő változásokat észlel­tem. Bizonyos vagyok benne, hogy a Szovjetunió nem kíván háborút, mert tudja, hogy semmit sem nyerhetne vele, és mert úgy számít, megnyeri a békés együttélés versenyét. Emrys Hughes munkáspárti képviselő a következőket mon­dotta: — A szovjet nép nagysze­rűen tanult, művelt nép, egyetemei ontják a tudósokat és a szakembereket. Nem láttam annak lehetőségét, hogy megnyerhetnénk ellene a hidegháborút. Meg kell egyeznünk a Szovjetunióval, hogy véget ■vethessünk a hi­degháborúnak. • Az angol nép létérdeke... Noel Baker, volt munkás­párti energiagazdálkodási mi­niszter, a munkáspárt záró­szónoka kijelentette: — A hatszázmilliós kínai nép olyan haladást ért el az utóbbi évtizedben, amilyent nagyon keveset ismer a vi­lágtörténelem. Végtelen osto­baság ilyen népet kipellen­gérezni és kizárni az ENSZ- ből. — Nem érteim, hogy józan ember miért habozhat egyet­len pillanatig is, hogy elfo­gadja Hruscsov javaslatát a teljes leszerelésről, teljes el­lenőrzéssel, a legrövidebb időn belül? Kitűnő ítélőképes­­ségű személyiségek, köztük George Kennan és Adlai Ste­venson, figyelmeztettek ben­nünket: a legnagyobb őrült­ség lenne Hruscsov tervét visszautasítani azzal az ürügy­gyel, hogy gyakorlatilag meg­valósíthatatlan, vagy hogy nem őszinte. A múlt decem­berben néhány képviselőtár­sammal Moszkvában jártam. Alapos beszélgetést folytat­tunk Hruscsovval és vezető munkatársaival az ellenőrzés­ről. Meggyőztek bennünket afelől, hogy tökéletesen meg­értik álláspontunkat és hogy igazi leszereléshez igazi ellen­őrzést fognak elfogadni a szó legteljesebb értelmében. A fegyverkezési verseny legve­szedelmesebb termékei a hang terjedésénél gyorsabb repülő­gép és az irányított rakétalöve­dék. A Szovjetunió nem ma­radt le a Nyugat mögött ilyen hadieszközök gyártásában s egy amerikai tábornok a na­pokban azt mondta, hogy a Szovjetunió teljes öt évvel előzött meg bennünket a rak­­­étatechnikában. Hruscsov most azt javasolja, hogy az összes katonai repülőgépeket és rakétákat semmisítsék meg haladéktalanul. Az angol nép létérdeke követeli, hogy kapva kapjunk ezen az ajánlaton. .Vasárnap, 1959. november 1. Eisenhower elhagyta a kórházat Washingtonból jelenti az AP. Eisenhower elnök szom­bat reggel elhagyta a Walter Reed katonai kórházat, ahol párnapos általános vizsgálaton esett át. A kórház orvosai ki­jelentették, hogy a vizsgálat eredménye teljesen kielégítő és Eisenhower egészségi álla­pota — krónikus jellegű eny­he légcsőhurutjától eltekintve — kitűnő. Folytatják a sztrájkot az amerikai acélipari munkások Washingtonból jelenti az AP. AI­ Egyesült Államok leg­felső bírósága jóváhagyta az Egyesült Acélipari Munkások Szakszervezetének azt a kérel­mét, hogy vizsgálják felül a pittsburg-i bíróság döntését. Mint ismeretes, a pittsburg-i bíróság október 28-án a Tafta Hartley-törvény alkalmazásá­val elrendelte, hogy az 500 000 acélipari munkás hagyja abba a sztrájkot. A sztrájk következtében elő­állott acélhiány miatt a Gene­ral Motors kénytelen volt be­szüntetni termelését. A Ford Autógyár szintén bejelentette, hogy ezután hetenként csupán három napot dolgozik. Az amerikai hadügyminisztérium nyilat­tk­ozata New Yorkból jelenti a TASZSZ. Az Egyesült Álla­mok hadügyminisztériuma be­jelentette, hogy ötről négyre csökkentik azoknak a Thor­­rakétákkal felszerelt ameri­kai csapategységeknek a szá­mát, amelyeket az Egyesült Államok területén kívül a NATO tagállamokban szán­dékoznak elhelyezni. Az AP­ hírügynökség a nyilatkozatot kommentálva megjegyzi, hogy sok európai NATO-tagállam nem tűr meg területén raké­tákkal felszerelt amerikai egy­ségeket. Kínai jegyzék a laoszi helyzetről Pekingből jelenti az Új Kí­nat Szombaton a kínai külügy­minisztériumban a Szovjetunió és Aniglia képviselőjének jegy­zéket nyújtottak át. A jegyzékben Csen Ji, a Kí­nai Népköztársaság külügymi­nisztere felhívja a figyelmet arra, hogy a laoszi királyi kor­mány bíróság elé akarja állí­tani Szufanuvong herceget és a Neo Lao Hakszet Párt, vala­mint a volt Patet Lao többi vezetőjét. A laoszi igazságügyminisz­tériumnak a per megindításá­ról szóló közleménye arra mu­tat, hogy a laoszi kormány nyíltan megszegi a Genfben és Vientiane-ben kötött egyezmé­nyeket. A kínai kormány indítvá­nyozza, hogy a Szovjetunió és Anglia kormánya — amelyek­nek képviselői a genfi értekez­let társ­elnökei voltak — te­gyen haladéktalan lépéseket, akadályozza meg a laoszi kor­mányt Szufanuvong hercegnek és társainak bíróság elé állí­tásában. Szólítsák fel a laoszi kormányt, hogy adja vissza a letartóztatottak szabadságát, járjon el a genfi egyezmények szellemében és így akadályoz­za meg a helyzet további rom­lását. Ötéves az algériai háború Párizsból jelenti az MTI­ Vasárnap szomorú évforduló­ról emlékezik Franciaország: öt éve tört ki az algériai há­ború. Az öt év óta tartó algériai háború a francia politika kulcskérdésévé vált. Az algé­riai háborúval kapcsolatos ál­lásfoglalásban a francia poli­tikusok jó része pálfordulást mutatott az évfordulón. Mai magatartásuknak ismereté­ben meglepőnek látszik, ha arra emlékeztetünk, hogy 1954 novemberének első napjaiban a "terroristák maroknyi csa­pata ellen Mendes-France, mint miniszterelnök indította meg az akciót s a belügymi­nisztert, aki az első rendőri osztagokat Algériába küldte, Mitterrandnak hívták — ő el­lene pedig éppen a napokban francia-Algéria fasiszta hívei állítottak merénylet-csapdát. Állásfoglalásuk megváltozása azt bizonyítja, hogy a történe­lem döntő áramlatai feltartóz­tathatatlanok és ezt a polgári politikusok körében is sokan felismerik. De Gaulle elképzelései az algériai népszavazásról Párizsból jelenti az MTI. Delouvrier, a francia kormány algériai főmegbízottja pénte­ken Mostaganemben a ható­ságok vezetői előtt beszédet mondott és ismertette a de Gaulle tábornoktól kapott utasításokat. Megerősítette, hogy az algériaiaknak egymás után két kérdésre kell majd válaszolniuk a népszavazáson: Algéria hivatását Franciaor­szággal együtt vagy nélküle töltse-e be; az anyaország me­gyéinek jogállását választják-e vagy később meghatározandó külön státust? A kormány al­gériai főmegbízottja hangsú­lyozta, hogy "francia Algé­riáért" harcolnak. A hadse­reg Algériában marad s vele együtt Franciaország is ... Külpolitikai hírek A (Washington, MTI) Ki­vonják az amerikai csapatokat a marokkói légi és tengerésze­ti támaszpontokról — közölte a washingtoni külügyminiszté­rium. A kiürítés időpontjáról még nem döntöttek, a tárgya­lásokat Rabatban folytatják. A (Colombo, Reuter) Eluta­sította az ellenzék bizalmat­lansági indítványát 48 szava­zattal 43 ellenében a ceyloni parlament. A bizalmatlansági indítvány alapja az volt, hogy az ellenzék vádat emelt Da­­hanajake miniszterelnök el­len: részt vett elődjének, Ban­­daranaikenak meggyilkolásá­ban. A (Tokió, TASZSZ) Ame­rikai hadgyakorlatokat kezdtek Okinaván. A hadgyakorlato­kon "Nike" mintájú rakétákat is alkalmaznak. Az Aszaki közlése szerint a hadgyakorla­tok százhúsz kilométeres kör­­­­zetét tilos területnek nyilvání­­t­­ották. Újabb ár­leszállítás Bulgáriában Szófiából jelenti az MTI. Az utóbbi időben végrehaj­tott többszöri árleszállítás után november elsejétől újabb közszükségleti cikkek ára csökk­en Bulgáriában. A Bol­gár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának és a bol­gár minisztertanácsnak együt­tes határozata értelmében 1959. november 1-től leszállít­ják a gyapjú- és a műanyag­­szövetek, e szövetekből készült ruhák, egyes festékek és sok fontos gyógyszer árát. A határozat értelmében a gyapjú- és­ műanyagszövetek és ruhák árát 7-től 35 száza­lékig, a festékek árát 21-től 25 százalékig, az egyes gyógy­szerek árát pedig 12-től 60 százalékig szállítják le. Az ár­­leszállítás következtében a kamaran női és férfi készru­hák ára 33—27 százalékkal, a különböző ruhaszövetek ára 7—36 százalékkal, a kabátszö­vetek ára 30 százalékkal csök­ken. Igen jelentős a gyógyszer árának csökkentése. A bromi­­cin árát 60­­százalékkal, a pe­­nicilin árát 33 százalékkal, és több más fontos gyógyszer, mint például a B-vitamin árát 50—55 százalékkal csökken­tették. Mint a bolgár párt és kor­mány együttes határozata hangoztatja, az árleszállítást a bolgár textiliparban és vegy­iparban az önköltség csökken­tésében és a termelés növelé­sében elért kiváló eredmények tették lehetővé. Ez az újabb árleszállítás több millió leva évi megtaka­rítást jelent majd a bolgár dolgozóknak.

Next