Magyar Nemzet, 1959. december (15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

2 Kádár János beszámolója Kádár János bevezetőben megemlékezett arról, hogy a párt valamennyi szervezeté­ben megtartották a kongresz­­szusi vezetőségválasztó tag­gyűléseket, megtartották a pártértekezleteket A párttag­ság egységesen kifejezésre jut­tatta: helyesli a három, éve folytatott politikát és azt kí­vánja, hogy ezt a politikát folytassuk következetesen a jö­vőben is. Egyértelműen he­lyesli a kongresszusi irányel­veket is. — Elmondható tehát — álla­pította meg Kádár János —,­ hogy a Központi Bizottság és a párttagság összeforrott, az egység pártunkban erős, meg­bonthatatlan. Nagy politikai jelentősége van annak, hogy a kongresszus tiszteletére indí­tott szocialista munkaverseny­be a kezdeményező kommunis­ták mellett a pártonkívüliek, munkások, parasztok, értelmi­ségiek százezrei kapcsolódtak be és a munka, az alkotás tet­teivel járultak hozzá pártunk kongresszusi céljainak megva­lósításához. Ez önmagában is fényesen bizonyítja: hazánk­ban ma erősek a párt és a tö­megek kapcsolatai, a párt és a nép a szocializmus zászlaja alatt tömörült egységes hatal­mas erő.­­ Elérkezett kongresszusunk nagy napja. Történelmi nap ez, mert pártunk, a magyar munkásosztály forradalmi él­csapata utóda a Magyar Kom­munista Pártnak, a Magyar Dolgozók Pártjának és kong­resszusunk a hetedik a négy­évtizedes magyar kommunista mozgalom történetében. Ezért határozott úgy Központi Bi­zottságunk, hogy kongresszu­sunk viselje a VII. kongresz­­szus elnevezést.­­ Pártunk felelős a magyar népnek egész tevékenységéért, az ország kormányzásáért, a szocializmus sorsáért hazánk­ban. Ugyanakkor a többi test­vérpárttal együtt felelős a szo­cialista tábor és a nemzetközi kommunista mozgalom sorsá­ért is "— állapította meg Ká­dár­ János, majd hangsúlyozta, hogy e nagy felelősség tudatá­ban a Központi Bizottság nyu­­­­godt lelkiismerettel ad szá­mot, mert a párt politikája he­­­­lyesnek bizonyult. Ha bárki­­ összehasonlítja a Magyar Nép­­köztársaság három évével ez­előtti súlyos és mai szilárd helyzetét, akkor az eredmé­nyek összességét bátran nevez­hetjük a párt, a munkásosz­tály, a magyar nép, a szocia­lista forradalom történelmi győzelmének.­­ A Központi Bizottság azoknak tulajdonítja az elért nagy eredményt, akiknek tá­mogatását a három év alatt élvezte. Köszönetet mondunk pártunk egész tagságának a bizalomért, amellyel követtek és a támogatásért, amelyben részesítettek bennünket. Kö­szönetet mondunk pártonkívü­­li barátainknak, akik az Elnö­ki Tanácsban, a kormányban, az országgyűlésben, a taná­csokban, a Hazafias Népfront­ban, a szakszervezetekben, va­lamennyi tömegszervezetben és tömegmozgalomban együtt dolgoztak velünk és támogat­tak bennünket. Hálás köszöne­tet mondunk munkásosztá­lyunknak, dolgozó népünknek azért a hónapról hónapra mé­lyülő bizalomért és fokozódó támogatásért, amelyben az el­múlt három év alatt részesí­tették a Központi Bizottságot, egész pártunkat. A Központi Bizottságunk pár­tunk és népünk nevében forró köszönetet mond a szolidaritá­sért, a segítségért az összes kommunista és munkáspárt­nak, a szocialista országok né­peinek, a világ öntudatos mun­kásainak, haladó embereinek. Tudjuk, hogy népünk csak az ő szolidaritásukkal és­ segítsé­gükkel védhette meg hatalmát, szocialista vívmányait, a szebb holnapot a rátámadó könyör­telen ellenséggel szemben. Szent kötelességünknek tar­tottuk és tartjuk, hogy mun­kánkkal bizonyítsuk be: nem volt hiábavaló a magyar nép­nek nyújtott segítség, nem mél­tatlannak adták. — Amíg öntudatos és becsü­letes ember él ezen a földön, hálásan emlékezik meg arról a segítségről, amelyet a Szovjet­unió — a forradal­mi munkás­paraszt kormány kérésére — 1956-ban nyújtott az ellenfor­radalom és az imperialisták által fenyegetett magyar nép­nek. E segítséggel akadályoz­hattuk meg, hogy a magyar nép nyakára ismét visszahoz­zák a kapitalizmust, a fasisz­­must és azt, hogy hazánkat az imperialisták katonai felvonu­lási területté tegyék, hadszín­térré változtassák. A Szovjet­unió tehát az utolsó 15 év alatt két ízben is fiai vére hullatá­­sával adta bizonyságát a ma­gyar nép iránti mély barátsá­gának, internacionalizmusá­nak. De segített a magyar nép­nek ezerféle módon a háborús károk helyreállításában és a szocializmus építésében is. A magyar és a szovjet nép ellen­ségei még néhány évvel ezelőtt is azzal rágalmazták a Szovjet­uniót, hogy­­kizsákmányolj­a­ országunkat. E rágalom osto­basága annyira nyilvánvaló, hogy ma már az ellenség is el­ismeri: a szovjet—magyar gazdasági kapcsolatokban a magyar fél élvezi a nagyobb előnyt. Kádár János aláhúzta, hogy a Szovjetunió a Magyarország­gal és a többi szocialista or­szággal kifejlődött gazdasági kapcsolataiban nem a kereske­delmi haszon elvéből indul ki, hanem — mint az idősebb és erősebb szocialista ország — önzetlenül és áldozatkészen testvéri segítséget nyújt. A Szovjetunióból a tavalyi ke­reskedelmi forgalomban Ma­gyarországra hozott áruk több mint 82 százaléka nyersanyag és félkésztermék, ugyanakkor a Szovjetuniónak szállított ma­gyar áruk több mint 58 száza­léka gépipari és finommecha­nikai termék volt. A magyar népgazdaság jelentős behoza­talra szorul fontos nyersanya­gokból, nevezetesen vasércből, olajból, fából. A szovjet szállí­tások a magyar népgazdaság ilyen irányú szükségleteinek legnagyobb részét fedezik. Íme így kereskedik egy szocialista nagyhatalom, a Szovjetunió, egy kisebb szocialista ország­gal, a Magyar Népköztársaság­gal — állapította meg Kádár János, majd így folytatta: — Nincs és soha nem is volt a világon olyan kapitalista nagyhatalom, amelyik keres­kedelmi forgalmát úgy fejlesz­tette volna egy kis országgal, hogy annak kedvező módon, túlnyomóan nyersanyagot szál­lítana és tőle nagyobbrészt kész ipari terméket vásároljon. De ez ellenkezne is a kapita­lizmus lényegével: a kapitaliz­mus saját népének kizsákmá­nyolásán kívül más népeket­­is kizsákmányol. Az előbbit a »kezdeményezés és vállalkozás szabadságának*, az utóbbit a kereskedelem szabadságá­nak*, az egészet pedig a »sza­­bad világ*-nak nevezi. — A magyar—szovjet barát­ság ma erős. Ez a barátság a magyar nép erőforrása, nagy támasza és boldogulásának zá­loga. A magyar—szovjet ba­rátságot szüntelenül erősíteni, örök és megbonthatatlan ba­rátságként megtartani — ez pártunk és kormányunk leg­főbb külpolitikai feladata. —Elvtársak! Szoros egység­ben haladunk, jó barátságban élünk a szocialista tábor vala­mennyi országával, a Szovjet­unióval, a Kínai Népköztársa­sággal, az Albán Népköztársa­sággal, a Bolgár Népköztársa­sággal, a Csehszlovák Köztár­sasággal, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársasággal, a Lengyel Népköztársasággal, a Mongol Népköztársasággal, a Német Demokratikus Köztár­sasággal, a Román Népköztár­sasággal, a Vietnami Demok­ratikus Köztársasággal. — örülünk, hogy a szo­cialista tábor valamennyi or­szága nagy lendülettel halad előre a szocializmus útján, új és új nagyszerű eredményeket ér el. A világ politikai arcula­tát jelentősen megváltoztatta maga az a tény, hogy tíz évvel ezelőtt Kínában győzedelmes­kedett az imperialistaellenes, népfelszabadító háború, majd azt követően a szocialista for­radalom.­­ A közel 700 milliós lakos­ságú ország a nemzetközi im­perializmus kizsákmányolási területéből, feudális és fél­gyarmati országból szocialista világhatalom lett. Példája, hallatlanul gyors fejlődése megragad és lelkesít. Kína fej­lődése is bizonyítja a­­szo­cialista rend fölényét, az el­nyomóitól megszabadult nép határtalan alkotóerejét. Kína, miközben hallatlan nehézsége­ket győzött le — a múlt évben már két és félszer annyi ga­bonát, kilencszer annyi szenet, tizenkilencszer annyi kőola­jat, negyvenszer annyi nyers­vasat termelt, mint 1949-ben. ránk nincs elvi akadálya an­nak, hogy a két szomszéd ál­lam között — az eltérő belső, társadalmi rendszer ellenére — jó kapcsolatok alakuljanak ki. Nehezíti azonban az előre­haladást, hogy az osztrák kor­mány a két állam viszonyát il­letően, a Magyar Népköztár­sasággal szemben ellenséges nyugati körök mesterkedései­től engedi befolyásoltatni poli­tikáját. Az osztrák kormány még mindig tűri, hogy Auszt­ria területén a Magyar Nép­­köztársaság ellen aknamunkát folytató kémügynökségek és magyar fasiszta szervezetek te­vékenykedjenek és garázdál­kodjanak. Ez is számottevően zavarja viszonyunkat. Mi a kölcsönös előnyökkel járó tényleges jóviszony kialakítá­sára törekszünk, mert meg­győződésünk, hogy ez a Ma­gyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság népeinek közös érdeke.­­ Semmiféle tényleges ér­dekellentét nincs a Magyar Népköztársaság és az európai semleges államok, nevezetesen Ausztria, Svédország, Svájc között. Ellenben közös érdek a béke fenntartása, a békés egy­más mellett élés, az országok közötti kapcsolatok bővülése. Ezért arra törekszünk, hogy viszonyunkat javítsuk velük. Véleményünk szerint a semle­ges országok bizonyos pozitív szerepet ma is betöltenek és a jövőben még inkább betölthet­­nek az országok és a népek bé­kés egymás mellett élésének előmozdításában. népet a hódítók igája alól. Ezért nevezi népünk a Szovjet­uniót felszabadítójának és ün- A magyar—szovjet barátság népünk boldogulásának záloga Külpolitikánk alapelvei Kádár János ezután külpoli­tikánkról és a nemzetközi helyzetről beszélt. —­A magyar nép 1945 tava­szán visszanyerte nemzeti füg­getlenségét, az állami szuvere­nitást. Azóta kivívta saját ha­talmát és a szocialista építés­ben is nagy utat tett meg. Kül­politikánk alapelvei: magyar— szovjet barátság, hűség a szo­cialista táborhoz, imperialista­­ellenesség, békés egymás mel­lett élés minden országgal és néppel, tekintet nélkül a tár­sadalmi rendszer különbözősé­gére. — A magyar nép büszke ar­ra, hogy a Szovjetuniót — a hétéves terv, a kommunizmus építésének országát, az emberi haladás és a világbéke e leg­hatalmasabb erejét — barátjá­nak nevezheti. A Szovjetunió célul tűzte ki, hogy" az e­gy fő­re eső termelésben és fogyasz­tásban 1970-ig utoléri és túl­haladja a legfejlettebb kapi­talista országot, az Amerikai Egyesült Államokat. Nincs ma a világon komoly politikai té­nyező, amely kételkedne e cél realitásában. Mi, magyar dol­gozók, szívből kívánjuk a szov­jet embereknek: arassanak mielőbb teljes győzelmet e bé­kés versengésben.­­ Ugyanakkor jólesik hal­lanunk, hogy van már új ame­rikai jelszó is, amely azt han­goztatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok érje utol a Szovjetuniót a legújabb tech­nikában, a világűr-kutatásban, a tudományos képzésben. E versengésben szerintünk a Szovjetunió rendelkezik na­gyobb győzelmi esélyekkel. 1950-ben a Szovjetunióban 36 000, Amerikában 53 000 mér­nök végzett ugyan, de 1958-ban az Egyesült Államokban már csak 35 000, a Szovjetunióban pedig 94 000 mérnököt képez­tek ki — mondotta Kádár Já­nos, majd emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió az utolsó években olyan eredményeket mutathat fel, mint a bratszki vízierőmű, az atom­erőművek, az atommeghajtású Lenin-jég­törő, valamint a két éven be­lül felbocsátott három szput­­nyik, három világűr-rakéta, amelyek közül az egyik a Szovjetunió felségjelvényét vitte a Holdra, a másik pedig — a szovjet technika diadala ez is — lefényképezte a Hold túlsó oldalát, amelyet eddig, nem ismerhetett meg az em­ber. A békés versenyben a Szovjetunió döntő fölényének záloga a kapitalizmusnál ma­­gasabbrendű szocialista tár­sadalma, amely megteremtette a határtalan fejlődés lehető­ségeit. — Büszkeségünk, a magyar— szovjet barátság, nem újkele­tű. Ez a barátság akkor szüle­tett, amikor 1917-ben a cári Oroszországba hadifogolyként került magyar munkások, pa­rasztok és értelmiségiek széles tömegei megértették Lenin szavát és a szocialista forra­dalom lényegét. Tízezrével léptek a Vörös Hadseregbe és a vörös­ partizán alakulatok kötelékeibe, becsülettel harcol­tak szovjet testvéreik oldalán a fehérgárdisták és interven­ciósok ellen, a kommunizmus győzelméért. Tovább erősödött ez a barátság a Magyar Ta­nácsköztársaság kikiáltása és fennállása idején.­­ A Magyar Tanácsköztár­saságot annak idején idegen fegyveres erők beavatkozásá­val leverték. De a szovjet kor­mány még 1941-ben, a vele szemben ellenségesen viselke­dő horthysta kormányhoz inté­zett figyelmeztető üzenetében is arra törekedett, hogy a ma­gyar népet és országát meg­óvja a háborús szenvedésektől és katasztrófától. Horthy fa­siszta kormánya azonban, amely nem a magyar nép ér­dekeit képviselte, képtelen volt a józan ész szavára hall­gatni és csatlakozott Hitler szovjetellenes háborújához.­­ A Szovjetunió kiverte Magyarország területéről a ná­ci-fasiszta hadakat és fiai élete árán felszabadította a magyar Nagyar Nemzet nepli legnagyobb nemzeti ün­nepként április 4-ét, azt a na­pot, amelyen a Szovjet Hadse­reg az utolsó hitlerista meg­szállót is kiverte az ország te­rületéről. A szocialista tábor a béke fő ereje a világon­ ­ A szocialista tábor egysé­gének szilárd és megbontha­tatlan alapja a közös társa­dalmi-politikai rendszer, a szocializmus építésének kö­zös útja, a közös világnézet, a béke megőrzésére irányuló együttes erőfeszítés. Együtt­működésünket a táboron be­lül nemcsak az egyenjogúság, a területi integritás, az állami függetlenség és szuverenitás tiszteletben tartása, a bel­­ügyekbe való be nem avat­kozás szabályozza , hanem ezeken túlmenően a kölcsönös segítségnyújtás elve. Szépen fejezte ki Hruscsov elvtárs, ami­kor Berlinben azt mondotta: táborunkban az »egy minden­kiért — mindenki egyért« elv uralkodik. — A szocialista tábor, amelynek magva és vezető ereje a Szovjetunió, napjaink­ban a haladás és a béke fő ereje a világon. A Magyar Népköz­­társaság a szocialista tábor egyenjogú és megbecsült tag­ja. Népünk életbevágó érde­keinek hű szolgálata megkö­veteli: külpolitikánk egyik fő feladata a jövőben is az legyen, hogy tovább erősítsük a szocialista tábor erejét, egységét és határozottan visz­­szaverjünk minden kísérletet, amely ez ellen irányul. — Népünk óhajának felel meg, hogy valamennyi szom­szédos országgal és néppel a jóviszony kiépítésére törek­szünk. A Szovjetunióhoz fűző­dő jó, baráti kapcsolatainkról már részletesen beszéltem. Közvetlen szomszédunk a testvéri Csehszlovák Köztár­saság és a Román Népköztár­saság, örvendünk a szocializ­mus építésében elért nagyszerű sikereiknek, s annak, hogy e két testvéri népi állammal ál­landóan fejlődik barátságunk a legbensőbb egyetértés és a proletárinternacionalizmus szi­lárd alapjain.­­ — Szomszédunk továbbá Jugoszlávia. Jugoszláviával az államközi kapcsolatok 1953 augusztusa óta fokozatosan normalizálódtak. A viszony 1956—1958-ig erősen romlott, majd a lassú javulás eredmé­nyeként ez idő szerint a diplo­máciai, állami, gazdasági, s néhány társadalmi kapcsolat — mint például a sport — te­rületén normálisnak nevezhető. Véleményünk szerint — az ismert ideológiai ellentétek el­lenére — megvan a lehetősé­ge annak, hogy a két állam között normális, jószomszédi viszony álljon fenn. — Mi erre törekszünk, mert meggyőződésünk szerint ez Ju­goszlávia és Magyarország né­peinek közös érdeke. A jó­szomszédi viszony kedvező alakulásában szerepet játszik az, hogy a jugoszláv kormány néhány fontos nemzetközi kérdésben pozitív fellépésével segíti a békéért folyó harcot, az viszont nehezíti a viszony alakulását, hogy támadják ba­rátainkat — mint a legutóbbi időszakban —, a Kínai Nép­­köztársaságot és az Albán N­épköztársaságot. — Másik szomszédunkkal, Ausztriával ez idő szerint nem kielégítő a viszonyunk, s ezt sajnálatosnak tartjuk. Szerin­ _K­edd, 1959. december 1. Győzedelmeskedik a gyarmati népek igazságos harca — Elvtársak! Korunk leg­fontosabb eseményei között tartja számon az emberiség, hogy az utóbbi 10—15 eszten­dő alatt a népek egész sora — közöttük India, Indonézia, Irak, az Egyesült Arab Köz­társaság — rázta le magáról az imperialisták igáját és lé­pett az önálló nemzeti fejlő­dés útjára. Velük jó a viszo­nyunk, s arra törekszünk, hogy tovább javuljon. Egy fronton vagyunk velük az imperializ­mussal szemben, szélesíteni akarjuk velük gazdasági és kulturális kapcsolatainkat. Bi­zonyos mértékig a Magyar Népköztársaság is hozzájárul­hat a gyarmati sorból felsza­badult országok önálló ipará­nak fejlesztéséhez. — Teljesen szolidárisak va­gyunk a felszabadulásukért most küzdő gyarmati népek­kel. Elítéljük az algériai nép elleni terrorháborút, teljesen jogosnak tartjuk követelésüket és támogatják az önrendelke­zésért folyó harcukat. A ma­gyar nép felháborodva ítéli el a Tajvanon — amely egyéb­ként a Kínai Népköztársaság elidegeníthetetlen része —, Dél-Koreában, Dél-Vietnam­­ban, továbbá a dél-afrikai és más népekkel szemben alkal­mazott imperialista, gyarmati elnyomást és terrort. Meggyő­ződésünk, hogy az imperializ­mus nem tudja többé megál­lítani a felszabadulásért és függetlenségért vívott harc fo­lyamatát, s győzedelmeskedik a gyarmati népek igazságos harca. — Elvtársak! Népköztársa­ságunk viszonya a NATO ve­zető országaihoz, illetve kor­mányaihoz nem kielégítő. Kö­zülük is leginkább az Ameri­kai Egyesült Államok kormá­nyával vannak komoly ellenté­teink. Az USA kormánya a nem normális viszonyért ben­nünket tesz felelőssé, mond­ván, hogy most néhány hónap­ja is korlátoztuk budapesti diplomatái mozgását.­­ Ez igaz annyiban, hogy Külügyminisztériumunk vidéki utazásaik előzetes bejelentésé­re kötelezte a budapesti ame­rikai diplomatákat. A diplo­máciai missziók évszázadok óta nem vitatott feladata a küldő és fogadó államok kö­zötti kapcsolat ápolása és javí­tása. A Budapesten működő amerikai diplomaták — felte­hetően kormányuk szándékai szerint — két éven át minden módon kifejezésre juttatták, hogy nem a viszony javítását, hanem inkább annak lehetet­lenné tételét tekintik felada­tuknak. Ezek után senkivel se akarják elhitetni, hogy kato­nai repülő- és gyakorlóterek, valamint a szovjet—magyar határ közelében tett kalandos kirándulásaik színhelyén akar­ták volna az amerikai—ma­gyar viszonyt normalizálni. — Nekünk komolyabb kifo­gásaink vannak. Az amerikai szenátus évi 125 millió dollá­ros alapjából jelentős összege­ket folyósítanak a Magyar Népköztársaság elleni akna­munkára. Mintegy 5000 ma­gyar disszidenst felvettek az USA-hadseregbe. Fenntartják az úgynevezett „Szabad Euró­pa” rádióállomást, amely uszí­tó hadjáratot folytat a Magyar Népköztársaság ellen. Azt a példátlan gyakorlatot folytat­ják, hogy miközben diplomá­ciai kapcsolat áll fenn orszá­gaink között, az amerikai kor­mány hivatalos küldöttei tá­madják a Magyar Népköztár­saság hivatalos küldötteinek mandátumait az Egyesült Nemzetek Szervezetében és más nemzetközi szervezetek­ben.­­ Mindezek ellenére őszin­tén óhajtjuk a normális vi­szony kialakítását az Amerikai Egyesült Államok és a Ma­gyar Népköztársaság között, mert ez megfelel a két ország népe érdekeinek. Mi tiszteljük a tehetséges és magas civili­zációt kifejlesztett amerikai népet. Üdvözöljük azoknak az amerikai közéleti tényezőknek lépéseit, akik az utóbbi időben valamelyest hozzájárultak a vitás kérdések tárgyalások út­ján való rendezéséhez, a nem­zetközi helyzet bizonyos enyhí­téséhez. A két ország közötti viszony normalizálása megkí­vánja, hogy az USA felelős kö­rei vizsgálják felül és korri­gálják a hamis presztízs-okok­ból mindmáig fenntartott, ide­jét múlt, barátságtalan és cél­ra nem vezető politikájukat a Magyar Népköztársasággal szemben.­­ Lényegében arra van szükség, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya tartsa tiszte­letben az egyenjogúság elvét és mondjon le hiábav­aló kísér­leteiről, amelyekkel be akar avatkozni a Magyar Népköz­­társaság belügyeibe. Vélemé­ny­ün­k szerint ezen az alapon nem nehéz a magyar—ameri­kai viszony normalizálásának útját és módozatait megtalál­ni. Kormányunk ennek érde­kében kész minden célszerű­nek látszó lépés megvizsgálá­sára. A magyar nép teljes mértékben szolidáris az NDK békepolitikájával . Elítéljük a Német Szövet­ségi Köztársaság kormányának külpolitikáját. Adenauer kan­cellár szinteg a békéről beszél, ugyanakkor — mint az egész világon — itt Magyarországon is mindenki tudja, hogy a bé­kéről hangoztatott szólamok mögött Nyugat-Németország­­ban erőltetett fegyverkezés folyik és mindenáron a hideg­háború fenntartására törek­szenek. — Közismert a Német Szö­vetségi Köztársaság kormá­nyának ellenséges magatartá­sa a Német Demokratikus Köz­társasággal szemben. Minden­napos a berlini kérdés rende­zésével, az Odera—Neisse-ha­­tárral, a Szudéta-vidékkel és más kérdésekkel kapcsolatos agresszív és revansista uszítás. Egyre-másra rendezik a régi nácik jő bajtársi* összejövete­leit, a s­zudéta-németek*, a »dunai svábok« revansista gyűléseit. Ismeretes előttünk, hogy Nyugat-Németországban működési teret és anyagi támo­gatást élveznek magyar hábo­rús bűnösök, a különböző ma­gyar fasiszta csoportok és saj­tójuk. — Mindenkinek, így a Né­met Szövetségi Köztársaság kormányának is tudnia kell, hogy Európa népei — közöttük a magyar nép — torkig van­nak már azokkal a szenvedé­sekkel, amelyeket a történelem során a német militarizmus és annak hódító törekvései reájuk zúdítottak. A magyar nép a nyugatnémet agresszív szel­lemmel szemben, teljes mér­tékben szolidáris a Német De­mokratikus Köztársaság béke­­politikájával. A Magyar Nép­köztársaság és az első német munkás-paraszt állam, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság törekvései teljes mérték­ben azonosak. Üdvözöljük a szocializmus építésében elért nagy sikereiket, örülünk, anti-

Next