Magyar Nemzet, 1966. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

2 mindenkor kihasználhatják, mint ahogy ma, ki is használ­ják saját céljaik érdekében és nemcsak propagandájukban.­­ A jelenkor viszonyai kö­zött, amikor már három vi­lágrészben léteznek szocialista államok, amelyek más-más gazdasági alapról indultak, és ma a fejlettség különböző fo­kán állnak, amikor a kom­munista testvérpártok egy ré­sze kormányoz, más része le­gális töm­egpártként dolgozik a kapitalizmus viszonyai között, megint más része illegalitás­ban, kegyetlen üldöztetések közepette, harcol, természet­szerű, hogy egyes kérdések megítélésében különböző vé­lemények alakulnak ki, és né­zeteltérések is keletkezhetnek. Ezeket azonban elvtársiasan, a marxista—leninista elvek alapján lehet és kell tisztáz­ni. Ellene vagyunk minden olyan vitának, amelyben sér­tő jelzőkkel, címkékkel és frá­zisokkal dobálóznak. — A legfontosabbnak azon­ban azt tartjuk, hogy minden vitás kérdést és minden vitát az internacionalizmus szelle­mében feltétlenül alá kell ren­delni az imperializmussal, az osztályellenséggel szembeni ak­cióegység érdekeinek. Különö­sen áll ez napjainkban a viet­nami kérdésre. Igaz, a szocia­lista országok mindegyike biz­tosította szolidaritásáral har­coló vietnami testvéreinket, és ténylegesen segíti is őket. Ez jó, de még jobb volna, ha mindezt nagyobb egységben és még összehangoltabban ten­nénk. Mi ennek érdekében lép­tünk fel eddig is, s ezt fogjuk szorgalmazni a jövőben is.­­ A jövőt illetően pedig ar­ra kell gondolnunk, hogy a nemzetközi kommunista moz­galom történelme folyamán már sok nehézséget leküzdött, belső harcaiból mindig meg­erősödve került ki, s hogy minden bizonnyal most is így lesz. KÉRDÉS: Mindent egybevet­­▼e, hogyan ítéli meg ön a nem­zetközi helyzet általános kilá­tásait? VÁLASZ: Az elmondottak­ból is kiviláglik talán, hogy 1966-tól a szocializmus és a haladás erőinek és egységének növekedését, az imperialista agresszió visszaszorítását, egy szóval a béke erőinek újabb győzelmeit várom.­­ A vezető tőkés államok kormányainak fel kell hagy­niuk a nemzetközi jognak és a népek akaratának semmibe­vételével, a kihívó agressziók­kal, mert különben nem ke­rülhetik el azt, amit három­­négy évvel ezelőtt egyszer már megértek, amikor, ahogy ők maguk nevezték, meg kellett kezdeniük hidegháborús poli­tikájuk­­-fájdalmas újraértéke­lését­. — Ez nem jóslat kíván len­ni, és nem is magától fog vég­bemenni. De biztosan bekö­vetkezik, ha a haladás erői — s közöttük szocializmust építő magyar népünk — állhatato­san kitartanak eddig követett elveink, céljaink, a békepoliti­ka mellett, s annak szellemé­ben összefogva cselekszenek, dolgoznak, harcolnak. KÉRDÉS: Belső fejlődésünk­­ről is lenne néhány kérdésünk. Véleménye szerint általában mi határozta meg és mi jelle­mezte a múlt esztendőben a társadalom helyzetét hazánk­ban? VÁLASZ: Nem volt könnyű évünk. Száj- és körömfájás volt, árvizek voltak, és egyéb természeti csapások pusztítot­tak. Nagy erőfeszítést kívánt a Duna kiöntésének megakadá­lyozása, és jelentős anyagi esz­közöket vett igénybe a károk pótlása. A különböző megpró­báltatások közepette társadal­munk erői megmozdultak, a helytállás, az áldozatkészség sok lelkesítő példáját láttuk. A nemzeti egység mérhető való­sággá vált. — Ismét bebizonyosodott, ami egész­ társadalmi haladá­sunkra jellemző, hogy a szo­cializmus eszméi mind mé­lyebben hatják át a népet, hogy a nemzet és a szocializmus mindinkább eggyé válik. A haladás élén nagyszerű mun­kásosztályunk jár, amely tör­ténelmi hivatását, vezető sze­repét méltóképpen betölti. Csak elismeréssel szólhatunk a falusi dolgozók nehéz körül­mények között végzett munká­járól is, a parasztemberekről, akik tovább szilárdítják és fej­lesztik szövetkezeteiket. Az ér­telmiség a szocialista alkotó­munkában mindjobban össze­forr a munkásosztállyal és a parasztsággal. Hasznosan tel­jesíti feladatát a kisiparosok és kiskereskedők zöme is.­­ A társadalmi tevékenység minden területén előrehala­dunk. Ennek köszönhető, hogy szocialista termelési viszo­nyaink tovább erősödtek, köz­oktatásunk fejlődött, kulturális életünk gazdagodott. KÉRDÉS: 1965 a második öt­éves terv utolsó éve volt. Ho­gyan értékelhetők eredmé­nyeink és melyek 1966-ban főbb népgazdasági feladataink? VÁLASZ: Még nincsenek meg a végleges számok az 1965- ös gazdasági évről és a második ötéves terv teljesíté­séről, ezért csak előzetes ada­tok alapján szólhatok e kér­désekről. — A második ötéves terv jelentős fejlődést irányzott elő, megvalósításával népünk nagy eredményeket ért el. Az ipari termelés a tervezett mérték­ben, mintegy 48 százalékkal, a mezőgazdasági termelés 12 —14 százalékkal — a terve­zettnél kisebb mértékben —, növekedett. A növekedéssel lépést tartott a közlekedés és a szállítás is, amely sok ne­hézséget leküzdve teljesítette feladatait. Ugyanezen időszak alatt a kiskereskedelmi forga­lom, a tervet meghaladó mér­tékben, 29 százalékkal növe­kedett. A reálbér 9 százalék­kal — az előirányzottnál ki­sebb mértékben —, az egy fő­re jutó reáljövedelem mintegy 20 százalékkal — a tervezett­nél nagyobb mértékben — nőtt A jövedelmezőség, bár nagyon egyenetlenül és a ter­vezettnél kisebb mértékben, a gazdaság minden ágában ja­vult . Az 1965-ös népgazdasági terv, ha kisebb eltérésekkel is, egészében teljesül. A múlt év­ben különösen javult a lét­számgazdálkodás és a terme­lékenység. Az ipari termelés egész évi növekedésének mintegy 80 százalékát nem új létszámmal, hanem a termelé­kenység növekedésével értük el. Javult az exporttevékeny­ség is, a fizetési mérleggel kapcsolatos céljainkat is el­értük.­­ Az ötéves terv értékelé­sénél figyelembe kell ve­ni, hogy teljesítése közben né­pünk olyan különleges felada­tokat oldott meg, mint a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezése, a honvédség korszerű fegyverzettel való ellátása. A termelés eközben jelentősen, az életet Eiwandl is számotte­vően emelkedett , mindezt nehéz körülmények, egymást követő elemi károk, termé­szeti csapások leküzdése kö­zepette valósították meg.­­ A gazdasági munka ja­vulását 1965-ben a Központi Bizottság 1964 decemberi ha­tározata indította el. A jövő évi gazdasági munkában foly­tatnunk kell e határozat kö­vetkezetes végrehajtását Az 1966. évi terv fő irányszámai — az ipari termelés 4—6 szá­zalékos, a mezőgazdasági ter­melés 5 százalékos, a külke­reskedelmi forgalom 6—8 szá­zalékos növelése — is azt jel­zik, hogy nem a puszta szám­szerű növekedés hajszolása a cél. A gazdasági munka mi­nőségi mutatóinak további ja­vítására, a műszaki fejlesztés­re, a munka termelékenysé­gének növelésére, az önkölt­ség csökkentésére és a követ­kezetesen érvényesített taka­rékosságra törekszünk. Az 1966- os terv célja más vonat­kozásban, hogy az egy keresőre jutó reálbért 1,5 százalékkal, az egy főre jutó reáljövedel­met 3,5 százalékkal növelje.­­ Befejezés előtt áll új öt­éves tervünk kidolgozása. A harmadik ötéves terv idősza­kában tovább fejlődik nép­gazdaságunk, növekszik a ter­melés, bővül az áruforgalom, emelkedik a fogyasztás. KÉRDÉS: Népgazdaságunk fejlődésének üteme most las­súbb, mint korábban volt és mint néhány más szocialista országé. Mi ennek az oka és várhatunk-e változást e tekin­tetben a gazdaságirányítási rendszer javasolt reformjától? VÁLASZ: Minden szocia­lista ország gazdasági fejlődé­sének megvannak a sajátos­ságai, eltérő adottságai. Ha az 1953 és 1957 nyara közötti fejlődési rendellenességre, megtorpanásra, sőt visszaesés­re gondolunk, akkor minden­ki megérti, hogy nálunk kü­lönleges hátrányt kellett be­hozni: már az is jelentékeny eredmény, hogy minden alap­vető kérdést megoldottunk, és ismét fel tudtunk zárkózni a gazdasági fejlődés tekinteté­ben is a többi szocialista or­­­­szághoz. — A valamivel lassúbb fej­lődési ütemben — amely üte­mért a világ sok országa még így is irigykedhetne — kife­jeződik más is. Nevezetesen az, hogy elértünk egy bizo­nyos fejlettségi szintet, ame­lyet már nem haladhatunk túl az eddigi, úgymond a kül­­terjes­ gazdálkodással, amely­re az új munkaerő szakadat­lan bevonása, az ipari terme­lés alapjainak megteremtése és a termelés főleg mennyi­ségi növelése volt nagymér­tékben a jellemző.­­ Folytatódik és tavaszra befejeződik a gazdaságirányí­tási rendszer reformjára vo­natkozó program kidolgozása. A reform hatékonyabb esz­közt ad ahhoz, hogy megold­hassuk a soron levő feladato­kat. De ne feledjük, hogy a legfontosabb ezentúl is a gaz­dasági mun­ka tartalmi részé­nek javítása, a mennyiség haj­szolása helyett a hatékonyság növelése. A jobb gazdaságve­zetési módszerek abban is segítenek majd, hogy a gazda­sági fejlődés ütemét meggyor­sítsuk. KÉRDÉS: a különböző szer­kesztőségekhez több észrevétel érkezett az 1966-ban bevezetés­re kerülő ár- és bérintézkedé­sekről. A többi között felve­tik, hogy az intézkedések oka vajon gazdasági nehézségeink­ben keresendő-e, vagy talán megváltozott volna az életszín­vonallal kapcsolatos politikánk? VÁLASZ: A szobán forgó ár- és bérintézkedések közvet­lenül érintik az emberek élet­­körülményeit, ezért, érthetően, a dolgozók legszélesebb kö­rét foglalkoztatják. Noha a kérdésről már megjelent több, az intézkedések okát és cél­ját helyesen megvilágító nyi­latkozat és cikk, néhány vo­natkozásról én is szólni kívá­nok.­­ Természetes, hogy az em­berek egy ilyen összetett, több­féle gazdasági célt is szolgáló intézkedést nem értenek meg rögtön, az első szóra, és hogy ellenvélemények is elhangza­nak, túl azon, hogy most min­denki várja a részletes bér- és ármegállapításokat, amelyek­ből ki-ki megcsinálhatja a ma­ga családi költségvetését, az is érthető, hogy egy ilyen nagy horderejű döntést^L.,vitatkoz­nak. fifHál sja$rt,,j». .beszélni kell, hogy elősegítsük a tisztá­zást. ! ' — Mint mondottam, érthető és természetes, hogy a becsüle­tes dolgozó embereknek is van számos kérdésük az intézkedé­sekkel kapcsolatban. Ugyanak­kor látni kell azt is, hogy az összefüggésekből és az egyéb intézkedések közül kiragadott áremelések­­magyarázatába* már bekapcsolódtak a dolgo­zók olyan **•védelmezői* és olyan lakosok­", a nép olyan újkeletű ügyvédjei is, akik ko­rábban már mint reakciósok, ellenforradalmi hőbörgők, vagy az ellenkező végleten, korlá­tolt szektásokként tettek egyet és mást, olyat, aminek helyre­­hozataláért népünknek évekig kellett dolgoznia és áldoznia. — Nehogy bárki is azt higy­­gye, hogy azért, mert erről is szólok, nálunk most valami új ,kemény” vonal kezdődik. Nem. Csupán arról van szó, hogy mindenkinek tartania kell magát a régi, közmeg­egyezéssel kialakított illemsza­bályokhoz, és tudnia kell, hol a helye, mi a dolga. Ami pe­dig az osztályellenséget illeti: ne azok magyarázzák, hogyan kell építeni a szocializmust és mi fáj a munkásnak, akik­nek semmi más nem fáj, csak az, hogy Magyarországon a szocializmus épül és mun­káshatalom van. — Visszatérek a tárgyra. A közzétett ár- és bérintézkedé­sek oka nincs közvetlen kap­csolatban az ország jelenlegi szilárd — ugyanakkor nem problémamentes — gazdasági helyzetével, s változatlan poli­tikánk, hogy a szocialista tár­sadalom építésének együtt kell járnia a dolgozók életszínvo­nalának rendszeres emelkedé­sével. Ezt bizonyítja, hogy az ár- és bérintézkedések, az eb­ből következő állami bevételek és kiadások kiegyenlítik egy­mást. Ezen felül az 1966. évi népgazdasági terv reálbér-nö­vekedést irányoz elő. Ugyanezt tanúsítja, hogy az intézkedések hatására a munkások és az al­kalmazottak által fogyasztott áruk árszínvonala 1966-ban a tervszámítások szerint 2,1 szá­zalékkal, a bérek színvonala pedig átlagosan 3,3 százalék­kal emelkedik.­­ Mindjárt hozzáteszem, hogy az ár- és bérintézkedések csak a dolgozók összességére vonatkoztatva mutatják ki az előbbi arányokat, mert az egyes dolgozókat és a családo­kat az intézkedések, a körül­ményektől függően különbö­zően kedvezően vagy kedve­zőtlenül érintik, s a családok egy részének reáljövedelmét kisebb-nagyobb mértékben kétségtelenül csökkentik.­­ Emelni kell a hús és más termények felvásárlási árát, mert az eddigi ár nem fedezte az előállítási költséget, s a me­zőgazdaságnál emiatt keletke­zett hiányt az államnak más formában pótolnia kellett. Fel kell emelni a hús fogyasztói árát, mert eddig minden kiló megvásárolt és elfogyasztott marha- és sertéshússal együtt a fogyasztó forintokban kife­jezhető állami hozzájárulást is kapott. Ugyanez indokolta a tüzelőanyag árának, a városi közlekedési díjaknak felemelé­sére vonatkozó döntést.­­ Az emberek általában azért értik meg nehezebben az elhatározott áremelések indo­koltságát, mert eddig nem tud­ták, hogy az állam ezeknek a cikkeknek az árához központi eszközeiből jelentős mértékben hozzájárult, és hogy ezért volt alacsonyabb fogyasztói áruk, mint előállítási költségük. He­lyes lett volna — ez ma már világos —, ha ezekről a körül­ményekről már korábban töb­bet beszélünk. — Miből támogatta az ál­lam ezeket az árakat? Abból a jövedelemből, amelyet a dolgozók termeltek meg. Ter­mészetesen, azokkal a pénz­összegekkel, amelyeket az árak támogatására kellett for­dítani, csökkent a dolgozók összbéralapja. Megismétlem: ha kevesebb lesz a dotáció, akkor a központi eszközökből több juthat majd bérre, fize­tésre. Ezek az összegek tehát nem a fogyasztás, hanem a termelés mértéke szerint ke­rülnek elosztásra, ami nyil­vánvalóan sokkal igazságo­sabb és sokkal inkább ösztö­nöz majd a jó munkára.­­ Az ár- és bérintézkedé­sek célja, a többi között, bi­zonyos ismert aránytalansá­gok és feszültségek csökken­tése, más részről — különösen a nagy család— és alacsony a szükséges bízerne­scédésekből­­adódó sfertiek legalább rész­beni ésteszszílyozása. • De van más, távlati cél is. Úgy vél­jük, ezekkel az intézkedések­­kel jobb feltételeket teremt­hetünk ahhoz, hogy a jövő­ben az egyes dolgozó előtt sokszor nem is ismert, ezért nehezen érzékelhető reáljöve­delem helyett inkább az ösz­­szegszerűen, minden dolgozó­nál kimutatható reálbér nö­vekedjen. Mégpedig a szocia­lista bérezés elvei szerint, vagyis aki többet ad munká­jával a társadalomnak, az an­nak arányában többet is kap­jon a javakból.­­ Bízunk abban, dolgozó népünk megérti és helytállás­sal, munkával támogatni fog­ja az 1966-os terv s az azzal kapcsolatos min­den intézke­dés fontos és eredményes vég­rehajtását. KÉRDÉS: Voltak olyan ész­revételek is, hogy ezek az in­tézkedések a falu javára és a város kárára oldják meg a problémákat. Mi a véleménye ezekről a kérdésekről? VÁLASZ: Ha a parasztság­ról szólunk, az első, amire gondolnunk kell, az, hogy ál­lamunk legfőbb politikai alak­­ja a mun­kásosztály vezette munkás-paraszt szövetség. Az utóbbi évek általános fejlő­dését, ezen belül azt, hogy a társadalmi forradalom olyan hatalmas feladatát, mint a mezőgazdaság szocialista át­szervezése, sikerrel tudtuk végrehajtani, döntően annak köszönhetjük, hogy bizonyos hibák kijavításával, helyes politikával, 1957-től kezdve jelentősen megerősítettük a munkás-paraszt szövetséget. Ezt, a munkás-paraszt szövet­séget szolgálják részben mos­tani intézkedéseink is és ez az egész nemzet érdeke.­­ Nyíltan hirdetjük, hogy parasztságunk helyzetén javí­tani akarunk, mégpedig oly módon, hogy életszínvonalát a városi dolgozókéhoz közelít­sük. A falusi dolgozók — ál­talában — ma még nehezebb körülmények között élnek, s végzik munkájukat, mint a városiak. Ezt statisztikai ada­tokkal tudnám bizonyítani, de erre nincs szükség. Minden ember tudja, hogy a falu la­kói, különösen a fiatalok, tö­rekszenek a városba, az ipar­ba és nem fordítva. Miért van ez így? Mert a jobb, biztosí­­tottabb életkörülmények vonz­zák őket Ez így van, s ha így van, reálisan kell nézni ezt a dolgot is. A munkásosztály­nak alapvető érdeke, hogy a magyar falvak lakossága ne ritkuljon és a falu átlagos életkorban ne öregedjen to­vább.­­ Az olyan felszínes meg­állapítások, melyek szerint a város kárára oldjuk meg a problémákat, nagyon is szub­jektívek, hangulati elemeket tartalmaznak. Még olyasmi is elhangzott, hogy a parasztok nem dolgoznak, spekulálnak. Én nem állítom, hogy az or­szágban nincs ilyen spekuláns falusi ember. De ahogy nem lehet megítélni az egész mun­kásosztályt vagy az egész ér­telmiséget egy-egy helytelenül viselkedő munkás- vagy értel­miségi ember magatartása szerint, úgy nem lehet a me­zőgazdaságban dolgozókról, a termelőszövetkezeti parasztok­ról egy-egy, a nagyvárosok körül üzérkedő falusi ember alapján véleményt alkotni. A falusi emberek, az állami gaz­daságok dolgozóinak, a terme­lőszövetkezetek tagságának túlnyomó többsége becsülettel él, és sokszor idős kora elle­nére is tiszteletre méltó szor­galommal dolgozik. KÉRDÉS: Miben foglalná ösz­­sze Kádár elvtárs azokat a fel­adatokat, amelyek most a kommunisták előtt állnak és amelyeket együtt kell megva­lósítaniuk a párton kívüli tö­megekkel? VÁLASZ: Az elmondottakat csak néhány mondattal szeret­ném kiegészíteni. A párt tár­sadalmunk vezető ereje. Mint látjuk, az 1966-os év nem ke­vés munkával köszönt ránk, és ebből oroszlánrész jut párt­­szervezeteinknek, amelyeknek az élen kell járniuk, párttag­ságunknak, amelynek példát kell mutatnia. A­ KPM Útügyi Főigazgató­­sága részleteiben is kidolgoz­ta az ország úthálózatának 1966. évi fejlesztési és felújí­tási programját Az új eszten­dőben 450 kilométer hosszú­ságban, mintegy 180 út korsze­rűsítését fégák el. A munká­latok költségigénye kereken egymilliárd forint. Dr. Kozáry István, az Út­ügyi Főigazgatóság vezetője hangsúlyozta, hogy az útháló­zat korszerűsítésekor elsősor­ban a biztonságosabb, gyor­sabb közlekedés feltételeit igyekeznek megteremteni. Ahol arra csak lehetőség van, korrigálják az éles kanyaro­kat. A korszerűsítés kapcsán az utak nagy részét aszfalttal burkolják, és a nagy forgalmú útszakaszokat szélesítik. A program érinti a főhálózat nagy részét és felöleli az al­sóbbrendű útvonalak hosszú sorát. Az 1966. évi munkaterv alapján folytatják a balatoni 7. számú főútvonalon a mun­kálatokat, amelyre 80 millió forintot költenek. Martonvá­­sár—Siófok között befejeződik, Balatonföldvár után pedig megkezdődik a főútvonal újabb szakaszának korszerűsí­tése. Folytatják Kecskemét— Szeged között az 5-as számú főútvonal építését és a jelen­legi 5,5 méteres burkolatot 7 méterre szélesítik. Röszkénél korszerűsítik a határátkelési útszakaszt. Megkezdődik az új esztendőben a 4-es számú fő­útvonal felújítása, amelyet Budapest—Szolnok között 5,5 méterről szintén 7 méterre szélesítenek. Átépítik a hajdú­­szoboszlói átkelési szakaszt és a főútvonal debreceni bevezető szakaszát is. Budapest—Aszód között a 3-as számú főútvonal felújítá­sának munkálatait szintén megindítják. Miskolc bejára­tánál hozzákezdenek a hejő­­csabai közúti aluljáró építésé­hez és az útszakasz korszerű­sítéséhez. Erre a munkára 45 millió forintot irányoztak elő. Fejlesztik Tatabánya—Tata között az E 5-ös nemzetközi útvonalat. A Tata—Almásfü­zitő között megfelelő csatla­kozást létesítenek a győri or­szágútra. Kezdetét veszi Ko­márom—Győr között az 1-es főútvonal felújítása. A prog­ram szerint megindul a 84-es főútvonalon Sopron—Balaton­­ederics között az újjáépítés. Nagyrészt teljesen új nyom­vonalon, a telepítések elkerül— Pártszervezeteinknek, a kommunistáknak mindenek­előtt mint politikai vezetők­nek kell helytállniuk. Hirdes­sék a szocializmus igazságait, a marxista-leninista eszmé­ket, szervezzék és tömörítsék szövetségeseinket, a párton kí­vüli tömegeket, pártunk poli­tikájának szellemében, a nép előtt álló feladatok megoldá­sára. A soron levő gyakorlati feladat most az, hogy alapo­san ismerjék meg az 1966-os tervet és készüljenek fel vég­rehajtására. Ennek része az ár- és bérintézkedések okai­nak és céljainak helyes ma­gyarázata. Párttagságunknak mindenekelőtt meg kell érte­nie — a megértetésnek is ez a döntő feltétele —, hogy ezek az intézkedések egy át­gondolt koncepció részei, amely — ed­digi politikánkhoz híven — a munkásosztály, a dolgozó nép érdekeit szolgálja és biztosítja, hogy az eljövendő esztendők­ben gyorsabban és biztosab­ban haladjunk előre, mind a szocialista építésben, mind az életszínvonal emelésében. Bá­torítsa őket az a tudat, hogy a sokkal nehezebb évek már mögöttünk vannak, legyenek az elvekben szilárdak, politi­kánk hirdetésében, a dolgozók szervezésében fáradhatatla­nok.­­ Engedjék meg, hogy él­jek az alkalommal és ezúton köszöntsem elvtársainkat, har­costársainkat, barátainkat és az új esztendő küszöbén sok sikert kívánjak nekik a párt és a nép ügyének állhatatos szolgálatában A Központi Bi­zottság és a magam nevében jó egészséget, a munkában sok eredményt és boldog új esz­tendőt kívánok párttagsá­gunknak, a Hazafias Nép­frontba tömörült hű szövet­ségeseinknek, munkásosztá­lyunknak, egész népünknek. 1­ésével vezetik majd az új utat, amely­­eddig Jánosházáig elkészült, 1066-ban pedig Sü­meg felé folytatódik a munka. A Balaton északi partja for­galmának megjavítására, Ba­latonalmádi környékén a 71-es útvonal korszerűsítését tűzték ki feladatul. Átépítik a 711-es utat is, amely a Balaton észa­ki és déli oldalán biztosítja majd az összeköttetést. A Duna-kanyar egyre nö­vekvő forgalmának javítása érdekében folytatják a 121-es útvonal átépítését a Nógrádve­­rőce és Nagymaros közötti át­kelési szakaszon, valamint a Szob—Zebegény közötti részen. Ugyancsak a Duna-kanyar közlekedésének javítását szol­gálja majd­ a Visegrád—Dömös közötti útszakasz korszerűsí­tése. Megkezdik a 122-es (az új átsorolás szerint 2-es) nem­zetközi főútvonal kiépítését Rátságtól Parasapuszta irányá­ba. Ennek az új útvonalnak az igénybevételével sokkal rö­videbben bonyolódhat majd le Csehszlovákián át a Varsóba irányuló járműforgalom. Eger átkelési szakaszán a 22-es fő­útvonal modernizálását végzik el. Befejezik az új esztendő­ben a szigetvári átkelési sza­kaszon a 6-os főút városias kiképzését. Az alsóbbrendű úthálózat fejlesztési programjából emlí­tésre méltó a 111-es útvonal­nak Budapest—Dobogókő irá­nyában a Pomáz—Pilisszent­­kereszt közötti szakasz újjá­építése. Befejezik a 808-as út Komárom—Kisbér közötti sza­kaszán a felújítást. Mohács— Nagybaracska között a szige­ten keresztül kezdenek új utat építeni. A bekötő úthálózat fejlesz­tésére 60 millió forintot fordí­tanak, főleg Somogy, Baranya, Zala megyékben épülnek új bekötő utaik. Háromszáz kilo­méter hosszúságban, mintegy 50 útvonalon végeznek az asz­faltburkolaton hengerelést. Ezenkívül 15 millió négyzet­­méter makadámutat portala­­nítanak. Az útkorszerűsítési munká­latokat a lehetőség szerint úgy végzik el, hogy ne okozzon nagyobb nehézséget a forga­lomban. Lehetőleg fenntartják a forgalmat az építés ideje alatt is az érintett útszaka­szokon és csak ott terelik el a közlekedést, ahol elkerülhetet­len. Gárdonyi Jenő Egymilliárd forint útkorszerűsítésre Hatvanmilliót költenek bekötőutak építésére Ma&ar Nmt .Szombat, 1966. január 1.

Next