Magyar Nemzet, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-20 / 271. szám

4 A RÁDIÓ MELLETT 168 óra Miben különbözik a 168 óra a napi krónikától, hírösszefog­lalóktól? Nemcsak abban, hogy egy teljes hét eseményeit ösz­­szegezi. A 168 óra számos munkatársat foglalkoztat, van benne riport, elemzés, filmkri­tika, de végül is egyszemélyes politikai folyóirattal van dol­gunk, Ipper Pál sokszólamú, ám egyetlen hangra írt vallo­másával. Ő az egyetlen olyan politikai kommentátorunk, aki bátran kezdi műsorát egy kö­vetség­­fogadás leírásával, egy angol közéleti személlyel foly­tatott magánbeszélgetéssel; aki bevallja azt is, hogy bár nem labdarúgó-szakértő, de határo­zott és kialakult véleménye van a chilei stadion sportese­ményeinek lehetőségéről, illet­ve lehetetlenségéről — vagyis aki személyes állásfoglalássá formázza át a politikai dönté­sekről vallott nézeteinket. Mű­fajának követelménye ez. Csak éppen nagyon nehéz megvaló­sítani ízléssel, tehetséggel. Kö­zös dolgainkról a személyes át­­éltség szenvedélyével szólni. A 168 órát — meggyőződésem — nemcsak azért követjük olyan kíváncsisággal, mert a hallgató közéleti érdeklődését szolgál­ja, hanem azért is, mert ennek a szolgálatnak kitűnő, rádiós formát találnak Ipper Pál és munkatársai. Dinamikus és gyors váltások, nagyképűség nélküli állásfoglalások, maga­zinszerű szélesség és határo­zott szerkesztés a rádió kedvelt műsoraként tartja életben a szombat délután politikus szó­rakozását. Rádióiskola Félek, a cím már sok hallga­tót elriasztott, kivált azokat, akik már elhagyták az iskola­padot. A Rádióiskola azzal a mutatvánnyal képeszt el, hogy az anyagban jártas iskolások bizonnyal értik — a felnőttek viszont (örök óramulasztók) kiélhetik nosztalgikus kíván­csiságukat minden ismeretek iránt. Az elmúlt héten Ránki György, a kitűnő történész és Boros József állt a mikrofon előtt. „Meg akarta-e támadni Hitler Angliát?” — ez volt a műsoruk címe. Ritkán hallha­tó ilyen alapos és gondos elem­zés katonai realitásokról, hely­zetelemzésekbe becsúszó téve­désekről, egy letűnt világ már­­már érthetetlen gondolkodá­sának józan felrajzolásáról. Így kell oktatni, az anyag birto­kában, gügyögés nélkül. A rá­dió „iskolásait” érett hallga­tóknak tekintették a műsor szerkesztői. Kalandozás — Kedves lemezeim Közhelynek hat, mégis igaz. A rádió intim műfaj. Akár egy modern rakéta, csak éppen nem „földtől levegőig”, hanem „hangtól fülig” írja le ballisz­tikai görbéjét. S ez a rakéta akkor talál telibe, ha a kibo­­csátópadon egyéniség, szemé­lyiség ül. A szerkesztő, ha ze­nei műsorokat állít össze, egy elképzelt, ideális rádióhallga­tóból indul ki. Az amatőr szer­kesztő (civil foglalkozás, a stú­dió vendége) a saját személyi­ségén át szűri az igényeket. Úgy beszél hozzánk, hogy egy­szersmind önmagáról, úgy csi­szolja ízlésünket és ismere­teinket, hogy az átéltség sze­mélyes próbájával hitelesíti választását. A múlt héten Radnai György „kalandozott” Czigány György­­gyel régi felvételek és fakuló emlékek között. A riporternek arra a kérdésére, hogy gyűj­­ti-e fellépéseinek dokumentu­mait a kitűnő művész, a pla­kátokat és fényképeket — Rad­nai határozott nemmel vála­szolt. Ugyanakkor azt is el­ismerte, hogy másoknál ez a gyűjtés a művészpálya segítője lehet. Vagyis: bepillantást en­gedett a műsor egy énekes „szellemi háztartásába”, s rá­adásul számos remek zeneszá­mot szólaltatott meg, egy-két anekdota kíséretében. A másik műsor Mester End­re sebészprofesszoré volt. Fon­tos gondolattal indult a mű­sor. A szakbarbárságról oszla­tott el néhány tévhitet. „Én el­sősorban ember vagyok” — vallotta Mester professzor — s csak azután sebész. A gyó­gyítás szenvedélye a humá­numra épül. S ennek a humá­numnak egyik megszólaltató­ja a zene. Az a zene, melynek szeretetére és tiszteletére az édesanyja tanította meg a pro­fesszort. Az anyától tanult dal hangzott fel aztán s kereke­dett ki a továbbiakban egy határozott zenei ízlés, és egy határozott emberi arcéi. Ha ilyen vendégek szerkesz­tik a műsorokat, valamely különös többlet társul a fel­hangzó zenékhez. Talán az emberinek és személyesnek az a többlete, mely csakugyan in­tim műfajjá emeli a rádiót. (U. T.) „A TÖLGYEK ALATT” A margitszigeti Nagyszálló­ban ma Arany János emlék­táblát avatnak. Tölgylevelek keringőznek a szigeti szélben, mint ide­stova száz esztendővel ezelőtt is. Arany János az akkori nya­rakat és őszelőket a Margit­szigeten töltötte.­­ Arany 1876-ban mondott le az Akadémia főtitkárságáról. Később derült ki, hogy fizeté­sét már szabadsága alatt sem vette fel, majd végleges visz­­szavonulásakor sem, csupán lakását tartotta meg az Aka­démia épületében. Szívből megkönnyebbült, hogy meg­szabadult a hivatal nyűgétől, az aktáktól, válaszra váró le­velektől, az akadémiai gyűlé­sek, előadások rendezésétől. Nem kellett többé vendégeket kalauzolnia s temetéseket ren­deznie. Mint tréfásan mondta, ő volt az Akadémia harango­­zója... 1877 nyarán a sajtó hírül adta, hogy „Arany János az idén nem megy Karlsbadba, hanem a melegebb napok alatt a karlsbadi vizet a Margitszi­geten fogja használni. A szi­geti nyarakról versei, levelei, családja tagjainak, pályatár­saknak, volt tanítványoknak híradásai vallanak, s az utolsó nyárról a jeles színésznő, Prielle Kornélia levelei. Arany László írja, hogy édesapja „hivatalától való visszavonulását teljes lelkéből élvezte és szabadság idejének első évében még egyszer visz­­szamosolygott rá a múzsa a Margitsziget tölgyfái alatt”. 1877-et méltán nevezte „áldott évnek” Lévay József. Arany újból elővette Kapcsos Köny­vét. A barna bőrkötésű, kul­csos könyvet eredetileg Gyulai Pál kapta ajándékba. Bejegy­zése szerint 1856. augusztus 20-án ajándékozta tovább ba­rátjának s szóban még azt is hozzáfűzte, hogy Aranynak nemcsak szebb az írása, de szebb verseket is ír. Néhány költe­ményét a költő be is jegyezte a Kapcsos Könyvbe; aztán fél­retette s csak az „áldott év­ben” vette újból elő. Az előb­bieknél reszketőbb betűkkel felírta tintával: „Új folyam”. Utóbb­­ceruzával új versei igazi címét is mellé jegyezte: „Őszikék”. Ez évben irta Gyu­lainak, szeme gyengül, e miatt nem dolgozhat töredékein, de benyomásait, hangulatait a Sziget csendjében könnyen pa­pírra vetheti. „Ehhez nem kel­lett sok nézés, kezemben az irón és papír, s olykor egy-két sornak papírra tétele, amint a gondolat formába ömlik. Tet­szett ez a játék, könnyen és szabadon dolgoztam, mert kö­zönségre való tekintet nélkül felvettem, sorra megénekeltem beteges élményeimet, pana­szaimat, öreg korom apró em­lékeit” (1877. október 22.). Gyermekkorában a színben felkötött egy tök­ harangot, amit most verse fölé oda is rajzolt: „No, mondom, majd ha nagy leszek. / Valódi haran­got veszek / És azt egész nap kongatom / Saját kényemre, szabadon.” (Naturam furca expellas ...) A múltba koco­gott vele a megpillantott „gyé­kényes, abroncsos alföldi sze­kér” is, s eszébe juttatta, ami­kor „markot hajtani” kezdett és nem sikerült: „így a véz­na, ügyetlen testi dologra — / Adtam fejem a bölcs tudomá­nyokra.” (Vásárban.) Házi csendjében önmagát énekli a Tamburás öreg tár-ban. Kör­nyezete ihlette unokája meg­­éneklésére: Növünk együtt. Ismerte Az öreg pincér-t, A rangos koldus-t, a Híd-avatás hajótöröttjei­vel együtt, mint a kapitalizálódó társadalom jel­legzetes alakjait, akiket először Arany János örökített meg irodalmunkban. Az ünnepron­­tók, a Vörös Rébék, a Tetemre­­hívás hátborzongató témáit is ekkor öltöztette formába. „őszikéi”-nek szülőhelye a csendes pad „a tölgyek alatt”. Ez volt az első vers, amit Gyu­lai közlésre kierőszakolt tőle. Alighogy a vers megjelent, névtelen levelet kapott. Ver­sének egy kivágott példánya volt benne, hibásnak vélt ré­szei vastag kék ceruzával meg­jelölve s mellette egy gáncsoló versezet. Részleteihez Arany is fűzött reflexiókat: Névtelen: Korpát vegyítettél össze a lángliszttel. Arany: Meglehet, úgy is van. De hisz, a patvarba! / Annyi lángliszt közé egy gyűszűnyi korpa! / Nem az a baj, hanem, ha oly rég nem tettem, / Most a kor­pa közé minek elegyedtem. Névtelen: Hagyjunk fel a Pindusz meredek ormával! Arany: Tudtam én előre, hogy evvel így járok, / Hogy uta­mat állják pinduszi betyárok; f Elismerik: hajdan hogy vol­tam valami: / De ma nem en­gednek helyet szorítani. Végül od­aj­egyezte meg a következőket: „Pályám kezde­tén is ebben a formában kap­tam verset. Az név aláírással volt (Petőfi Sándor), ez névte­len. Elteszem emlékül. Buda­pest, 1878. január 2. Arany János.” — Még ez évben A tölgyek alatt Nro. 2. címen gúnyos verset írt. Ezt is befo­gadta Kapcsos Könyve. De volt más visszhangja is versének. Egykori kiváló ta­nítványa, a tudós Szilády Áron írta öccsének: „Aranynak már a lapokban is említett A töl­gyek alatt című versét nem tudom milyennek fogod talál­ni. Rám különös hatást tett. Fejfája is tölgyből legyen, mondja egyik strófában. Van benne valami hattyúdal­szerű, hangja más, mint eddigi ver­sei. — Szemei nagyon meg­gyengültek, különben dolgo­zik. Valami 30 verse van ké­szen, azok közül való ez is. A nyáron komponálta a Margit­szigeten.” (1877. december 15.) Az „áldott év” lendületében újból elővette töredékeit s 1879. május 15-én befejezte a Toldi szerelmé­t. A Szigeten író társai is fel­keresték. Székely József így számol be egy derűs délután­ról: „Sétálgattunk a Margit­szigeten Arany Jánossal. Azt kérdezte: tudod-e melyik a legrégibb népdal? Jó kedve volt. Se Ráth (a kiadója) nem taposott a sarkába, se Fraknói (utóda a főtitkárságban) meg nem környékezte, sem orvosa nem volt jelen, bár azt külö­nösen kedvelte. Azt feleltem, nem tudom. Nohát, eldúdolom neked, 1500-ból való. ,Nem szoktam, nem szoktam lányok után járni. / Csak szoktam, csak szoktam menyecskékkel hálni’... Arany észrevette, hogy a hangját csodálom s ap­ró, fekete, szúrós szemeivel áthatóan rám nézett, mintha kételkednék abban, amit e pil­lanatban gondolok és érzek.” (1883. szeptember 15.) Az utolsó nyáron — 1882-ben — ez volt a szigeti társaság: Arany Jánosék, Arany Lász­­lóék, az ifjú leány, Szél Piros­ka, s a hajlott korú, Prielle Kornélia. Arany Laciék na­ponta kijöttek a Szigetre. „La­­ciné”: Gizella süteményt ho­zott, Szél Piroska vezetgette a legtöbbnyire tolószéken gör­dülő Prielle Kornéliát. A hoz­zá kilátogató színészek között főleg Jászai Mari jelentett nagy élményt Aranynénak, aki férje betegsége miatt már ré­gen nem járhatott színházba. Aranyné öccsét, Ercsey Sán­dort maga a költő hívta láto­gatóba: „Szeptember szépen köszöntött be, s ha még így marad, mi még jó darabig nem hagyjuk el a Szigetet.­.. Tehát csak gyertek bátran. Igaz, hogy mi egyéb szórako­zást, mint amit a Sziget nyújt, nem ígérhetünk; de hisz ott van szemben a nagy Babylon, s a szigetlakók igen mérsékelt díjért szabad hajójegyet kap­nak, mellyel akár tízszer nap­jában átkelhetnek a pesti vagy a budai oldalra.” (1882. szep­tember 2.) Ercsey hamarosan meg is érkezett. Sógorát jobb kedélyben és állapotban talál­ta, mint remélte. Beszélgettek. Azonban, ha nővérével és Pi­roskával Ercsey sétálni ment, Arany már nemegyszer szobá­jában maradt csöndesen pi­pázva vagy szivarozva. Olykor elővette gitárját. „Egy alka­lommal éppen akkor jöttünk vissza — jegyzi fel Ercsey —, midőn egy régi magyar dalt játszott. Midőn beléptünk, így szólt hozzám: ,Látod öcsém, így mulatja magát az öreg vak koldus’.” Szeptember végefelé a Sziget mindinkább elcsöndesült. Ekkor már — Prielle Korné­lia szerint — Aranyékkal úgy érezték magukat, mintha „ma­guk birtokán lennének”. Las­san azonban mégis készülődni kellett. A költő egybehajtogat­ta a szigeti Szálló számláit s Goethe m­ottóját módosítva ír­ta a kis kötegre: Pénzt, időt hogy vertem el / Arra e kis könyv felel. Szeptember 26-án együtt szállt hajóra a kis társaság, Arany János a feleségével és unokájával (talán Arany Lász­­lóék is ott lehettek) és Prielle Kornélia a lányával. A költő szeptember elején még azt írta sógorának, maradni szeretne még a szép őszi napokban, hogy a „telet kibírhassa”. Már nem bírta ki. 1882. október 22-én meghalt. De utolsó nya­rainak emlékét ezentúl őrzi a szigeti szálló falán elhelyezett tábla is. Sáfrán Györgyi dr. . Magyar Nemzet NAPIÓ Budapestre érkezett Maria Gielgud, a londoni Festival Balett szólótáncosnője. Csü­törtökön, november 22-én A fiattvúk tava kettős női fősze­repét, november 24-én, szom­baton a Csipkerózsika harma­dik felvonásában Aurórát, az Etűdökben pedig a Balerinát táncolja az Operaházban. 4* Ma tizenöt esztendeje halt meg Hernádi György költő. A székes­­fehérvári orvoscsalád fia az 1919-es Tanácsköztársaság harcosa volt, majd a bécsi emigrációban Kassák Lajos környezetéhez tartozott. 1934-ben tért haza Magyarországra, majd — 1944-ben történt deportálá­sa után — 1945 őszén lett, immár véglegesen, budapesti lakos. Her­nádi György ifjúkori, expresszio­­nizmust és konstruktivizmust öt­vöző lírája kifejezi a kor hangu­latát, de 1945 őszén kibontakozott, új korszakában is sok mindent megőrzött az „izmusok” eszköztá­rából. Lírai mondanivalója azon­ban ekkor már az új, tisztult, min­den igazságtalanság ellen fellépő, emberi rend kívánása volt. A ma­gyar szocialista költészet úttörői közé számító Hernádinak életében nem jutott akkora elismerés, mint amit megérdemelt volna. Halála óta azonban két válogatás is je­lent meg verseiből — a Földem, sorsom és a Veszélytelen tavasz című kötetek — és mindkettő meleg fogadtatásra talált mind a közönség, mind a kritika körében. .„Sorakozzatok szavak­­-­ írta utol­só versében, néhány nappal ha­lála előtt — papk­ostéglái készülő sírkövemnek .. Másfél évtized alatt bebizonyosodott, hogy Her­nádi György versépítményei az ol­vasók szívében is monumentumot emeltek számára. (a.) A A Szegedi Kisszínpad hétfőn mutatta be Peter Weiss Marat- Sade drámáját. A Szegedi Nemzeti Színház társalnójá­­ban az előadást még három alkalommal — november 26-án, december 3-án és 10-én — ismétlik meg. November 20 Több mint két évvel ezelőtt, 1971 augusztusában mutatták be a Thamos, Egyiptom kirá­lya című Mozart-művet, amelynek új szövegét a be­mutató előtt kevéssel elhunyt költő, Devecseri Gábor írta. A Tham­ost Petró János vezeté­sével a Szombathelyi Szimfo­nikus Zenekar, valamint az EL­TE Bartók Béla Énekkara adta elő, és ez a két együttes játssza Mozart operáját — ugyancsak Petró János ve­zényletével — ma este buda­pesti premierként az Erkel Színházban, az Egyetemi bér­let első hangversenyén. O Cseh művészi öntvények címmel kiállítás nyílt meg hét­főn a budapesti Csehszlovák Klubban. Mintegy kétszáz műtárgy — perselyek, kardok, vértek, gyertyatartók, tálak, vázák, rácsok — láthatók, fel­vonultatva a művészi öntvény legszebb darabjait.­­ A II. költészeti biennálét rendezi meg a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa, a Mű­velődésügyi Minisztérium, a KISZ központi bizottsága és a Magyar Írók Szövetsége no­vember 22-én és 23-án Győ­rött. A biennále során novem­ber 22-én a felnőtt amatőr versmondók versenyét rende­zik meg, november 23-án pe­dig költőkkel találkoznak diákok, munkások a város is­koláiban, üzemeiben. SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA Állam) Operaház: Szöktetés a szerájból (A. béri. 2.) (7) — Erkel Színház: Szombathelyi Szimf. Ze­nekar (vez.: Petró János) (Egye­temi béri. 1.) (fél 8) — Nemzeti Színház: Amphitryon. Kényeske­­dők (7) — Katona József Színház: Döglött aknák (7) — Madách Szín­ház: Othello (7) — Madách Kama­ra Színház: Beatrix (B/l. béri. (7) — Vígszínház: Nők iskolája (B. béri. 2.) (7) — Pesti Színház: Vi­dám kísértet (7) — Thália Szín­ház: Arisztokraták (7); Tüzet vi­szek (fél 8) — József Attila Szín­ház: Szókimondó Kata (7) — Fő­városi Operettszínház: Mágnás Miska (7) -T- Vidám Színpad: Több órás napsütés (fél 8) — Kamara Varieté: Hosszú forró ősz (du. 6 és fél 9) — Bartók Színház: Látha­tatlan ember (du. 3) — Állami Bábszínház: Háry János (de. 10); Népi komédiák (du. 3) — Zene­­akadémia: Bartók-vonósnégyes (Beethoven összes vonósnégyesei 2.) (fél 8). Petőfi-ünnepségek Finnországban A Petőfi-évforduló alkalmá­ból vasárnap Sylvi Kekkonen­­nek, a finn köztársasági elnök feleségének védnöksége alatt és részvételével Petőfi-ünnep­­séget rendezett a finn Nemzeti Színházban a Finn-Magyar Társaság és a finn szavalók szövetsége. A vendégek között ott volt Jaakko Numminen közoktatásügyi államtitkár, Hustaa Vilkuna akadémikus, Vainoe Kaukonen, a finn— magyar kulturális albizottság elnöke, Kaarine Virolainen, a Finn—Magyar Társaság elnö­ke és dr. Fóti Iván, ideigle­nes ügyvivőnk. Dr. Keresztes László, a hel­sinki egyetem magyar lektora ismertette Petőfi életművét, majd finn művészek tolmá­csolták finnre fordított számos versét , köztük megzenésítet­teket is. Lahti városában Petőfi-kiál­­lítás nyílt meg. .Kedd, 1973. november 20. cZzenei jegyzetek PAUK GYÖRGY hosszú évek után zenekari esten lé­pett ismét a Zeneakadémia pódiumára, így érthető elfo­gódottsága, amellyel Brahms hegedűversenyének szólójába kezdett. Igazában csak az első tétel kadenciája után mutat­koztak meg jeles kvalitásai, akkor lett úrrá ragyogó hang­szerén és az előadott darabon egyaránt. Érzékeny és bensősé­ges hangon muzsikál, dallam­ívei szépen formáltak, dinami­kája gazdagon árnyalt, ritmi­kája pontos és differenciált Zenei mondanivalóját világo­san formálja meg és hivalko­dás nélkül, egyszerűen fejezi ki. A Magyar Állami Hangver­senyzenekar gördülékenyen és alkalmazkodóan kísérte a ver­senyművet Németh Gyula ve­­zényletéve. Németh Gyula most vezé­nyelt első ízben azóta, hogy — hosszabb távollét után — ha­zatért Chiléből. Schubert „nagy” C-dúr szimfóniájának előadása meggyőzött arról, hogy milyen figyelemreméltó fejlődést jelentett számára a huzamosabb együttműködés a külföldi zenekarral. Németh Gyula manuális és muzikális adottságai felől eddig sem vol­tak kétségek; mindezekhez most a művészi koncepció érettsége, pallérozottsága járul jelentős többletként. Schubert bámulatraméltó remekművé­nek tolmácsolása egészében el­ismerésre méltó tett volt, akkor is, ha Németh Gyula felfogá­sával — például a második té­telt illetően — nem értek is egyet. De imponáló, ahogyan felfogását következetesen és értelmesen megvalósította, tiszta és egyöntetű produkciót nyújtva mind a költői szépsé­gű részletek kidolgozása, mind a monumentális arányok egy­ségbe foglalása tekintetében. SCHIFF ANDRÁS vasárnapi matinéjának közönségét a so­rozat eddigi hangversenyei alaposan elkényeztették, hi­szen zongorista-utánpótlásunk ifjú és legifjabb reménységei eddig is többet nyújtottak már pianisztikus rátermettségből és magasfokú zenei képzettségből, mint néhány évvel ezelőtt ál­modni mertük volna. Ilyen mó­don azt mondani, hogy Schiff András ebben a mezőnyben is megállja a helyét, nem csekély elismerés. Ami ebben a fiatal művészben elsősorban megra­gad, az lényének és hangszeré­nek úgyszólván teljes azono­sulása. Schiff Andrásnak anyanyelve a zongorajáték. De ez a pianisztikus bravúr egyelőre túlságosan leköti ér­deklődését és olykor a hallga­tó figyelmét is túlzott mérték­ben irányítja a zongora anyagi mivoltára: a fára, fémre, ele­fántcsontra, amelyen pillana­tonként aratja nagyszerű dia­dalát tíz ügyes ujja. Talán azért hatott a leginkább ottho­nosnak Scarlatti világában — a ráadások során — mert itt valóban a hangszer konstruk­ciójából kiindulva próbálhatja ki a játékos a zongoramuzsika megannyi hangzásbeli és kife­jezésbeli lehetőségét. Bach két­­szólamú invenciói is ezt a célt szolgálták a maguk idejében, a lipcsei mester azonban a tech­nikai problémák legyőzésével egyidejűleg a muzsika meg­annyi titkába is beavatta „a tanulni vágyó muzikális ifjúsá­got” (mint egyik pedagógiai célú művének címéből kide­rül) ; ezek a titkok ugyan Schiff András előtt is feltá­rultak már, de egyelőre nem mindenütt él felfedezésével. Filológiai szempontból igen je­lentős volt az első invenció, amelyet Schiff András nem a hagyományosan ismert formá­ban szólaltatott meg, hanem Bach saját változtatásával. S ha Schubert a-moll szonátájá­nak világába még nem hatolt is mélyebben a fiatal zongora­­művész, Beethoven kései Ba­­gatelljeit színesen és sokolda­lúan interpretálta. Pándi Marianne SZÓLÓESTJÉNEK már gyö­nyörű műsorával is joggal kel­tette fel a közönség érdeklődé­sét Pauk György — és monda­ni sem kell, hogy kivételesen magasrendű hegedülés élmé­nyét nyújtotta. Schubert A- dúr duó (op. post. 162), Bach h-moll szólóhegedűpartita, Brahms A-dúr szonáta és Bar­tók II. rapszódia szerepelt ezen az estén, a kiváló hegedűst ve­le egyenrangú partner, Mi­­chael Isadore kísérte zongorán. Pauk hangszere bámulato­­san szól. G-húrja gazdag és telt hangzású, selymes-bárso­nyosan zeng, és húrja magva­san szárnyal, játéka általában igen tiszta. Technikai problé­mákat nem ismer, minden hang teljes biztonsággal a he­lyén szólal meg, egyértelműen és véglegesen. Produkciója mögött nagy rutin érződik, a hatást pontosan kiszámítja, előre tudja és ez a hatás té­­vedhetetlenül meg is születik. Együttműködése partnerével támadhatatlanul pontos hang­zásarányokat eredményez. Mi­­chael Isadore folyvást jelen van e fogalom legjobb értel­mében, a darabokat úgy isme­ri, mint a tenyerét, tudja, hol kell előtérbe lépnie és vissza­vonulnia, anélkül, hogy egyet­len pillanatra is jelentéktelen­né válna. Minden előfeltétel készen áll tehát arra, hogy lét­rejöhessenek a nagy előadó­művészet elragadtatott pilla­natai. « Megpróbálkozni annak meg­fogalmazásával, hogy ezek a pillanatok miért nem jönnek létre, ez csakis annak hangsú­lyozásával tehető, hogy rend­kívüli hegedűsről van szó. Pauk György és partnerének játéka a legapróbb részletekig biztonságos. Itt a hallgatót nem érhetik zavaró meglepeté­sek, de olyan gyönyörűséges meglepetések sem, amelyekért élni érdemes. Más szóval: ha az előadó a pillanat ihletétől hajtva nem kockáztat annak érdekében, hogy egy melódia­hajlat itt és most valami kü­lönleges tartalomra-jel­entésre­­hangulatra tegyen szert, akkor a közvetlenül adott pillanat nem izzik fel és nem hozza létre azt a mámort, ami a leg­nagyobbak előadását jellemzi. Mint azt az egyik kritikus­­kolléga megjegyezte: olyan marad az előadás, mint valami tökéletes hanglemez, amelyre nem „muszáj” folyton figyelni. Ugyanakkor azonban hangsú­lyozni kell, hogy Pauk Oversy nyilvságát már az a tény ön­magában véve is jelzi, hogy vele kapcsolatban ez a legvég­­ső követelmény egyáltalán fel­állítható. Műsorából ki kell emelni Bach partitájának Sarabande- és „Bourrée”-tételét, valamint Bartók II. rapszódiáját, ame­lyet a nagy sikerre való tekin­tettel számos ráadás követett. Pernye András

Next

/
Thumbnails
Contents