Magyar Nemzet, 1990. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

eség fáj··· Vajon mit jelenthetett ez az ülés­ zene a mai tizenévesek­nek? Élvezték? Vagy nem is hallották, csupán a szokásos kon­certkábulatba esve visel­kedtek úgy, ahogyan az a mai koncertetikett szerint illendő? Miért mentek el ezek a gyere­kek megnézni az őszülő férfia­kat? Az egykori lázadóknak, a magyar rockzene alapító-reni­tenseinek ma konszolidált éle­tük és akkora gyerekük van, mint nemegy a népstadionbeli ősi pólók közül. Egy elkeseredett zenepeda­gógussal beszélgettünk, és a Kodály országában fellelhető ének- és zeneoktatás lehetetlen helyzetéről, siralmas állapotai­ról panaszkodott. Szóba került a beat-, a rockzene is. Mármint hogy ez az ifjúság, mely a leg­fogékonyabb a zenére — s te­gyük hozzá, sokszor szülei és szomszédai keserűségére, e fo­gékonyságról hangos tanúbi­zonyságot is tesz —, megfelelő zenei ismeretek, ízlés híján va­lójában azt sem tudja megítél­ni, melyik a jó, s melyik a si­lány beatzene. Pedig ennek je­gyében telik az életük, ezt hall­ják csecsemőkoruktól kezdve. A bölcsődében a leányok a má­szóka tetején ülve azt pöszög­­ték, hogy szeretlek is, meg nem is. Még véletlenül sem azt, hogy boci, boci tarka. Ma már egy valamire való gyerek da­rabban sem sikeres vállalkozás elénekelni, hogy Elindultam szép hazámból... Meglehet a szokatlan hangzás az óvodáso­kat füttyre ingerelné. Inkább szelídített rockszámok járják, mert ez a jelen, ez a korszerű, s ezzel már együtt kell élnünk. A magyar iskolarendszer azonban minden külső nyomás és figyelmeztetés ellenére sem vesz tudomást arról, hogy a gyermekek otthon nem Debus­syt bömböltetnek a magnójukon, s nem Maria Callas felvételeit hallgatják, hanem Madonnát, hogy a többi, általam már nem is követhető nagy kedvencek­ről ne beszéljek, így azután érthető, ha nem is helyes, hogy a diák az énekórát nem tekinti érdekes tantárgynak, inkább amolyan pihentető unalomnak két kemény óra között. Nem tudom, a nemzeti tanterv ké­szítői már bevették-e a magyar gyerekek számára kötelező is­meretek sorába a magyar és a külhoni rock történetét, s ké­szül-e már egy ehhez való tan­könyv? Elérkezett az ideje an­nak is, hogy a néhány elvétve fellelhető magyar rocktörténeti áttekintés után végre megszü­lessen e zene itthoni alapos és tudományos feldolgozása. A magyar rock története nemcsak zenetörténet. Megér­téséhez szükség van politikai, társadalmi ismeretekre, egy­szóval a mai fiatalok számára megfelelő történelmi tudásra. Számukra már a hatvanas-het­venes évek eseményei csak el­beszélésekből idézhetők fel, s a most néhány éves generáció­nak pedig már azt is nagyon nehéz lesz elmagyarázni, hogy mitől volt rossz a szocializmus. Pedig nekik is meg kell tud­niuk, hogy nehogy ismét utó­piába szédüljenek. A történe­lem tanúsága szerint ugyanis ez az egyenlősdi, a „majd min­denkinek jó lesz" gondolata vissza-visszatér. E nagyszabású, négy évtizedes kísérlet kudar­ca jó erősen emlékezetébe vé­sődik az utánunk jövőknek. Emlékszem, mikor nyolc­vanéves bácsikám az Egy ne­héz nap éjszakája című filmet nézve felerősítette a hallóké­szülékét és elismerően csettin­­tett. Milyen kellemes zene, mondta ő, a klasszikus muzsi­ka szeretetében és ismeretében megőszült egykori matemati­katanár, s ezzel bizonyságot tett ismét arról az örök igaz­ságról, hogy egyszer minden csoda véget ér. A bácsi az ő sokat tapasztalt fülével már felismerte a zajban a harmó­niát, az ugrándozás mögött a valódi értéket. Ki merné ma már vadnak, keménynek ne­vezni a Beat­les-zenét? Ki hal­laná ma már csiklandósnak a Miért hagytuk, hogy így legyen szövegét, vagy vérlázítónak a Csak még fájt? Ezek a muzsi­kák ma már részei a klasszikus zenetörténetnek. Bármily me­részségnek hangzik is, Illésék éppúgy a magyar zene klasszi­kusai, mint Erkel Ferenc. S nincsenek egyedül. Akadnak még jócskán magyar beatzene­karok és énekesek, akik felve­hetők a sorba. Hogy kik azok? Ezt a kérdést lesz hivatott meg­válaszolni az az alapos, átfo­gó elemzés, amely helyreállít­ja a zenetudomány és esztéti­ka ismérvei szerinti értékeket, feldolgozza az életműveket — hiszen jócskán akad már az is —, felépíti a fejlődés ívét s tisz­tázza, ki mit ért. Hogy a magyar rocktörténet ilyen mostohagyereke volt ed­dig a hazai zenetudományban, zenetörténetben, az éppen hogy jól megmagyarázható. Miköz­ben ugyanis az állam jól kere­sett a könnyűzenét sújtó giccs­­adón, nem mulasztotta el so­ha, hogy biztosítsa róla: nem veszi komolyan. Besorolja a szórakoztatóiparba, amely a szocialista kultúrpolitika ér­tékrendje szerint mindig is az alantas emberi ösztönök leve­zetésére szolgált, s az alantas emberi ösztönök valamikori le­küzdésével együtt fog távozni a színről. Nem élvezhetett tehát a szórakoztatás egyéb ágával együtt semmiféle megkülönböz­tető figyelmet, nem volt méltó arra, hogy komoly emberek ko­molyan foglalkozzanak vele. Akárhogy is tiltakozunk el­lenne, ez a szemlélet mégiscsak mély nyomokat hagyott ben­nünk. Ez még sokáig fájni fog... A kultúra felkent hirde­tői mástól sem rettegnek ma­napság, mint az országot el­árasztó kultúrszennytől, amely­be műfajokat és nem minősé­get sorolnak be. így lesz ismét üldözendő a krimi, a szex, az akciófilm, a hard-rock, s köz­ben talán alig van újság, amelynek eszébe jutnia, hogy senki által nem olvasott gyűj­teményes levelezésekről szóló háromhasábos méltatás helyett valami olyanban próbáljon meg értékrendet adni, amit az em­berek valóban olvasnak. Mikor találkozhattunk utoljára napi­lapban — köztudomású, ez fogy a legnagyobb példányszámban — például krimikritikával? Pedig az embereket meg le­hetne menteni egy csomó ócs­ka könyv elolvasásától, csak az kellene, hogy idejében értesül­jenek arról, nem érdemes a ke­zükbe venni. Ne költsék a pén­züket fölöslegesen rossz minő­ségre. Vegyék meg helyette azt, amit érdemes, ha már krimire, akciófilmre, szexújságra vágy­nak. A tájékozatlan ember termé­szetszerűleg alámerül a rázúdu­ló nagy áradatban. Az írástu­dók egyik felelőssége mindig is az útmutatás volt. A helyes irány jelzése. A hirtelen ránk­szakadt nagy szabadságban és szabadosságban még nagyobb és fontosabb ez az útmutatás, mint eddig volt. Segítségével tudnak a tévelygők hamarabb kitalálni a sűrűből. Most min­den józan tett arra irányul, hogy kitisztuljon a kép, a mi­nőség az élet minden területén maga mögé utasítsa a minősít­hetetlent. Ne kelljen harminc évnek eltelnie ahhoz. Hogy az Illés-zenéről nyilvánvalóvá váljon, mit jelent, mit ér... Honthy Kinga Sevardnadze amerikai tévényilatkozata Moszkva kész részt venni Irak elleni ENSZ-hadműveletben Magyarnak len­ni sors­vállalás kérdése — mondta Göncz Árpád Ungváron A külpolitikai helyzet EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG, hogy olyan világrendet alakítsunk ,ki, amelyben nemcsak béke és biztonság van, hanem, amelyben meg­­védjük az emberiség legnagyobb kincsét, a gyermekeket — hangoz­tatta az ENSZ főtitkára, a gyermekeknek szentelt New York-i csúcs­­találkozó megnyitásán. A hetvennél több állam- és kormányfő rész­vételével vasárnap megrendezett egynapos tanácskozás felhívást és akcióprogramot fogadott el, amelynek célja, hogy felhívja a világ fi­gyelmét a riasztó tényre: gyermekek tízmilliói csak azért halnak meg, mert hiányoznak az iparosodott országokban természetes alapoltások, gyógyszerek, s az anyák nem rendelkeznek elemi egészségügyi isme­retekkel sem. Az UNICEF becslései szerint összehangolt nemzetközi cselekvéssel ebben az évtizedben ötvenmillió gyermek életét lehetne megmenteni, mindössze annyi pénzért, amennyit a Föld országai egyetlen napon fegyverkezésre elköltenek. A gyermekek ügyében még hiányzó nemzetközi összefogás Irak ellen — legalábbis a fejlett ipari államok körében — megszilárdulni látszik. A Szovjetunió álláspontjának következetességéről az NBC-nek adott nyilatkozatában most az Egyesült Államokban vendégeskedő Eduard Sevardnadze tett tanúbizonyságot. Ebben a szovjet külügy­miniszter kijelentette, hogy országa részt fog venni az ENSZ eset­leges Irak elleni katonai akciójában. Amerikai részről azonnal üd­vözölték Sevardnadze közlését, hozzáfűzve, hogy ez lenne az első eset, amikor Moszkva közreműködne a világszervezet valamely had­műveletében. Közben mind több jel utal arra, hogy a közeli jövőben Irak által támogatott terrorcselekmények várhatók. Bush elnök nem­zetbiztonsági­ tanácsadója már pénteken olyan értesülésekre hivatko­zott, amelyek szerint Szaddám Huszein különböző terrorcsoportok ve­zetőivel tárgyal megtorló akciók végrehajtásáról. Egy kairói újság máris azt jelentette, hogy az egyiptomi biztonsági erők a fővárosban nyolc, Alexandriában pedig három palesztint és két iraki állampol­gárt vettek őrizetbe, akik öböl menti arab államok vezetői ellen ké­szítettek volna elő merényleteket. Az egyiptomi titkosszolgálat a Der Spiegel szerint figyelmeztette is az EK államait. Baker amerikai külügyminiszter egyébként úgy értékelte külföldi kollégáival az ENSZ-közgyűlés ülésszakán folytatott megbeszéléseit, hogy a korábbinál többen helyeselnének szükség esetén katonai lépé­seket is Irak ellen. A The New York Times vezető külpolitikai kom­mentátora megjegyzi: Moszkvának jó okai vannak arra, hogy a válság harc nélküli megoldásét kívánja. Ezzel magyarázza Flora Lewis, hogy a Szovjetunió állítólag olyan Irakkal kapcsolatos hírszerzési értesülé­seket ajánlott fel Washingtonnak, amelyek segíthetnek Huszein meg­döntésében. Sevardnadze maga is azt hangsúlyozta Vela­jati iráni kül­ügyminiszterrel folytatott tárgyalásán, hogy a konfliktus megoldása után a külföldi erőket ki kell vonni a térségből. Teherán egyébiránt arabközi rendezést szorgalmaz­­, derült ki újólag a szíriai elnök látogatásakor, amiről Asszad rögvest levélben tájékoztatta az egyip­tomi államfőt. MEGVÉDIK ÉS MEGMENTIK A SZOCIALIZMUST Kubában a szocialista tábor eltűnése után is — húzta alá Fidel Castro hét végi, havannai beszédében a forradalmi védelmi bizottságok létrehozásá­nak harmincadik évfordulóján. A politikus szónoklatában a kubai forradalom autentikus jellegét domborította­­ki, s népe nevében tud­­tul adta: „Soha nem ismertük a csüggedést..., a mi forradalmunkat mi csináltuk, a saját számlánkra... Megvédjük, megmentjük, akár­hányszor is kell." A gazdasági szükséghelyzet ellenére a rendszer ösz­­szeomlására való spekulálást az emigránsok és az amerikai kormányzat illúziójának minősítette. Kubában ezentúl három területre összpon­tosítják az erőket — jelezte Castro —, a többi fejlesztési tervet fel­függesztik. Az élelmiszerprogram, a biotechnika és az idegenforgalom élvez elsőbbséget, az egyéb ipari beruházások a kerékpárgyártás kivé­telével szünetelnek. Az öböl­válságot érintve Fidel Castro úgy vélte, hogy egy háború világkatasztrófába torkollhat. Mint kifejtette, Kuba büszke arra, hogy egyedül maradva is az ENSZ BT legutóbbi, légi em­bargót elrendelő határozata ellen szavazott, mert az a háború felé tereli az eseményeiket. (V. L.) Tudósítónk telexjelentése Bush elnök ingázása New York és Washington között Világcsúcs a gyerekekért az ENSZ-székházában Washington, szeptember 30. Az ENSZ közgyűlési termé­ben hetvennél több állam- és kormányfő jött össze, az első világcsúcsra földünk gyerekei­nek jobb sorsáért, ám a fősze­replő amerikai elnöknek meg kellett szakítania — kétoldalú találkozókkal zsúfolt — New York-i programját, hogy ott lehessen a Fehér Házban a költségvetési megegyezés kihir­detésekor. George Bush híres arról, hogy szinte végigvágtatja a mások ál­tal komótosan bejárt golfpályát, ám amit ezen a hét végén kellett művelnie, az még nála is szokat­lan: hasonlóan a New York és Washington közti (óránként in­duló) légi ingajáratokhoz, az ame­rikai elnök is kénytelen volt va­sárnap ide-oda röpdösni az ENSZ- székhely és a főváros között. Az elsők közt szólalván fel az UNI-­­CEF csúcsértekezletén (és jócs­kán megrövidítve beszéde írott szövegét). Bush éppúgy rohant a repülőtérre, mint szombaton, ami­kor az első kétoldalú megbeszé­lését is percekkel New Yorkba érkezése után tartotta. Komor következtetés Ámde Washingtonban minden-­ nél nyomósabb megjelenési köte­lezettsége volt: a hetek óta ádáz alkudást folytató kormánypárt és — ellenzéki többségű — törvény­­hozás s­zíkendje végre valahá­­ra a megegyezés közelébe került a költségvetési egyensúly meg­te­ Mai mellékletünk: MÚZSÁK Heil· 1990. október 1. III. évfor­a· 230. szám ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR · ϊ Magyar Nemzet remtéséhez szükséges kurtítások és adók kérdésében. Az utolsó kompromisszumok megkötéséhez és az amerikai társadalmat az új pénzügyi évben ötven (öt év alatt összesen ötszáz­­milliárd dollárral megterhelő) csomag „átkötéséhez", és persze meghirdetéséhez volt mellőzhetetlen szükség a kormány fejére. Vasárnap este aztán Bush foly­tathatta New York-i programját, amelyben Kaifától Havelig, Cha­­morrótól Thatcherig sorozatban tartja a fél-háromnegyed órás megbeszéléseket, s hétfőn előbb az ENSZ-közgyűlés általános vi­tájában vázolja az amerikai vi­lágképet, majd nem sokkal lap­zártánk előtt megnyitja az eu­rópai külügyminiszterek kétnapos, a novemberi párizsi kontinentális csúcstalálkozót előkészítő érte­kezletét, s ekkortájt kerül sor esz­mecseréjére a szovjet diplomácia vezetőjével. (Sevardnadze, csak­úgy, mint valamennyi New Yor­kon belül ingázó kollégája, szin­tén megállás nélkül tárgyal) S e „széttépett” amerikai elnök­nek mindeközben a vasárnapi la­pok címoldalain is meg kellett látnia azoknak a kormányon belü­li elemzéseknek a következteté­seit, amelyek szerint mind kevés­bé van egyéb lehetőség az Öböl­válságban, mint a katonai akció. Szaddám Huszein semmi jelét sem mutatja a meghátrálásnak, s ezért a névtelenül megnyilatkozó tisztviselők egyre kevésbé hisz­nek a szankciók eredményességé­ben. Olajat öntöttek e tűzre a pénteken az emírek­kel a Fehér Házban járt kuvaiti magas rangú­­ak, akik most azt hangoztatják — és Bush emberei még nem óhajt­ják megcáfolni —, hogy az elnök környezete immár kétli az embar­gó cérnavezetőségét. Nagy vissz­hangot váltottak ki Scowcroft nemzetbiztonsági tanácsadó pén­teki szavai „Kuvait szisztemati­kus lerombolásáról": a végén nem lesz mit felszabadítani — vonják le a komor következtetést sokan. Mind közelebb Ezért is tudakolták az NBC té­vé vasárnapi vitaműsoraiban Eduard Sevardnadzétől, meddig lehet mindezt tűrni, s „mekkora a háború esélye?” A szovjet kül­ügyminiszter „még mindig remél­te” a békés megoldást, ám ENSZ- beszédéhez híven hangoztatta, hogy „nem lehet kizárni a katonai megoldást sem". A fő, Sevard­nadze szerint, hogy az utóbbiról a Biztonsági Tanácsnak kell dönte­nie, s akkor Moszkva is kész részt venni a hadműveletben, ha a BT általa rea­ktivizálni javasolt ka­tonai stábja ezt javallaná. Mind közelebb kerül a szovjet és ame­rikai felfogás az ENSZ-nek az új világrendben szánt szerepét ille­tően — hangsúlyozta Sevardnadze (aki különben elárulta kérdezői­nek, hogy ő nem tart a rebesgetett hazai puccstól). Meddig vár Bush? A The Washington Postban kö­zölt nagy cikkében Henry Kissin­ger viszont attól tart, hogy a Bush-kormány elhamarkodottan „beengedi” Damaszkuszt és Moszkvát a szaúdi frontra. S ho­gyan mennek majd ki onnan a szíriaiak? — érdeklődik gyana­kodva az ex-külpolitikacsináló, míg a kétszáz éves orosz Közel- Keletre vágyódásra utalva fanya­rul megjegyzi, olyan ez, mint „italt kínálni a gyógyult alkoho­listának ..Kissinger hangoztat­ja, hogy Bush eddig kiválóan ke­zelte a válságot, ám „a külpoliti­kában a végjátékokat jegyzik, nem a játszmánybányákat”. Sokáig e holtponton nem lehet maradni, a világgazdaság máris megsínylette, az arab szövetségesek belső hely­zete is megrendülhet (Bush hát­országával együtt), s egyébként is: a Szaddámnak „tekintélymen­tő” megoldás „éppen az ellenke­zője annak, amire szükségünk van". Ugyanis bármi kompro­misszumot tüstént „átértékelné­nek” a térségben és másutt, s ha kialakuln­a akár a látszata is Ame­rika kudarcának, az megingatná a nemzetközi stabilitást, a Kö­zel-Keleten pedig a radikalizmus és fundamentalizmus hullámához vezetne. Vagyis Kissinger szerint Bushnak mihamarabb döntenie kell, „meddig óhajt várni a szank­ciók hatására?" Bagdadból jelenti a Reuter. Szaddám Huszein párbeszédet szorgalmazott vasárnap az Öböl­ben kialakult válság megoldásá­ra, de három feltételhez kötötte a tárgyalások megkezdését. Az egyik feltétel: az Öböl vál­ságának ügyét össze kell kapcsol­ni a közel-keleti kérdés átfogó rendezésével. A másik: ki kell vonni az idegen csapatokat az öböl térségéből. A harmadik: vé­get kell vetni az Irak ellen elren­delt blokádnak. Húszévi a világ összes muzulmánjához intézett szózatot Mohamed próféta szüle­tésének évfordulója alkalmából. Az iraki elnök üdvözölte Francois Mitterrand francia államfő múlt heti kezdeményezését. Szavai sze­rint néhány ponton kifogásolha­­tóak ugyan a francia elnök indít­ványai, de tartalmaznak előremu­tató elemeket is. Avar János* Nagy jelentőségű szovjet lépések: konzuli kapcsolat Izraellel, diplomáciai viszony Dél-Koreával New Yorkból jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió konzuli kapcsolato­kat létesít Izraellel, és diplomá­ciai viszonyra lép Dél-Koreával. E nagy jelentőségű lépésekről szóló megállapodásokat Eduard Sevardnadze szovjet külügymi­niszter Cshö Ho Dzsung dél-ko­reai, illetve David Levi izraeli külügyminiszterrel folytatott megbeszélései után jelentették be vasárnap az ENSZ székházá­ban.A mintegy másfél órás szov­jet-izraeli külügyminiszteri ta­lálkozó után Sevardnadze és Le­vi együtt jelentette be a konzuli kapcsolatok létesítését, s azt, hogy Moszkvában izraeli, Tel- Avivban szovjet főkonzulátus nyílik. A két külügyminiszter megállapodott abban is, hogy a jövőben rendszeresen tartanak konzultációkat a két ország kö­zött különböző szinteken, így a külügyminiszterek is. Sevardnadze és Cshö Ho Dzsung megbeszélése után ismertették azt a közös nyilatkozatot, amely sze­rint a Szovjetunió és a Koreai Köztársaság 1990. szeptember 30-i hatállyal nagyköveti szinten dip­lomáciai viszonyt létesít. A felek kinyilvánították, hogy megállapo­dásuk nem érinti harmadik or­szágokhoz fűződő viszonyukat. Izrael és a Szovjetunió között 23 évi szünet után a jövő hónap­ban ismét helyreáll a közvetlen légi közlekedés — jelentették be szombaton az izraeli közlekedési minisztériumban.

Next

/
Thumbnails
Contents