Magyar Nemzet, 1990. december (53. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

Tü­relem­játék A háború megindítása Irak ellen jogos döntés lehet, kérdés bölcs-e. A Biztonsági­ Tanács történelmi határozatának elfo­gadása előtt fejtette ki ezt az óvatos nézetet az amerikai sze­nátusban Sam Nunn, a fegyve­res erők bizottságának az elnö­ke. S voltaképpen a dilemma mit sem változott az ENSZ- beli szavazástól Kuvait felsza­badítása az újjáalakuló világ­rendben politikai kötelessége a nagyhatalmaknak, ám a pusz­títás méretei belá­thatatlanok, az emberi veszteségek pótolha­tatlanok, s vajon ki merné vál­lalni az erkölcsi felelősséget tíz- és tízezrek haláláért a nyu­­godtabb nemzetközi viszonyok érdekében. Iszonyatos morális teher nehezedik ezekben a na­pokban a BT állandó tagorszá­gainak a vezetőire, s ezt a nyo­mást nem könnyű elviselni. Mégis történelmi a világszer­vezet kiállása. A koreai háború óta nem fordult elő, hogy a ka­tonai erő bevetését engedélyez­te volna kiélezett válságban. Igaz, azóta nagyot fordult a vi­lág sora. Az ötvenes éveket, s az utánuk következő dékádokat jórészt a kelet-nyugati szem­benállás jellemezte, amelyet kiegészített a fejlődő térség imperializmusellenessége. A krízisek időszakában a Bizton­sági Tanács megbénult, a szín­falak mögött sem lehetett egyetértésre jutni, Gromiko éles nyelsei pedig sosem vágták el a gordiuszi csomót. Az ENSZ tevékenysége teljesen érdekte­lenné vált, a szovjetek propa­gandafórumnak tekintették, s az amerikaiak be sem fizették a költségvetési részüket. Az el­múlt esztendőkben azonban új szelek fújdogáltak már a New York-i üvegpalota környékén, az átértékelt moszkvai diplo­máciát becsülni kezdték Wa­shingtonban is. S csütörtökön — magyar idő szerint — éjjel, sorsfordító ál­lásfoglalásoknak lehettünk a szemtanúi. A Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy Bri­tannia, Franciaország és Kína külügyminisztere az előzetes egyeztetés alapján (Peking tar­tózkodásával), megszavazta, hogy akár erő is alkalmaz­ható Irak ellen, ha nem vonul ki Kuvaitból. Aligha esünk túl­zásokba, ha új korszak nyitá­nyát emlegetjük nemcsak a ke­leti—nyugati, hanem föltehető­en az észak—déli viszonyrend­­szerben is. Olyan évtizedek kö­vetkezhetnek, amelyekben a civilizált normák érvényesül­hetnek, s ezen általános törvé­nyek megsértői ellen igenis fel lehet lépni. A katonák harcba küldése és feláldozása termé­szetesen nem cél, de mint vég­ső eszköztől, nem lehet eltekin­teni ettől sem. Felvethető per­sze, elegendő-e ennek az öt ha­talomnak az egyetértése, vajon a Biztonsági Tanácsban — ép­pen az új körülmények miatt —, nem lenne-e helye Japán­nak és az Európai Közösségnek is, hiszen a BT-tagság alapve­tően a második világháború utáni erőviszonyokat tükrözi. A háború Irak ellen persze nem szükségképpen robban ki január közepén, ha Szaddám Huszein továbbra is szembe­száll e világakarattal. A BT- határozat arra utalt, Bagdad­nak esélye sincs arra, hogy megtörje az ellene vonulók egy­ségét, vagyis Iraknak eltökélt katonai nyomással kell szem­beszegülnie. Az Egyesült Álla­mok siettette a döntést, s ez teljes mértékben érthető is, hi­szen a bagdadi diktátor kiszo­rításában ő vállalta a főszere­pet, s ekként a kiadások nagy részét is. De minél tovább hú­zódik el ez a patthelyzet, an­nál kevésbé támogatja az ame­rikai közvélemény az akciót, annál gyöngébb George Bush pozíciója, s annál kedvezőbb Huszeiné. Figyelmeztetik most az amerikai elnököt volt és mai tanácsadók, a hadsereg szakértői,­­hogy a blokádot még nem használta ki minden ízé­ben, s nem is várható az em­bargótól a Huszein-rezsim ösz­­szeomlása egy évnél hamarabb. Nem kell tehát kapkodni, kellő­képpen át kell gondolni min­den részletében az esetleges hadműveleteket is. Borzasztó türelemjáték ez. Izgalmas kér­dés persze, mi lesz, ha bebizo­nyosodik, Irak valóban képes atombombát kifejleszteni, még­ha „primitívet” is. A Biztonsági Tanács nagy ívű összefogásának azonban más té­nyezői is fellelhetők, amelyek újabb adalékkal szolgálnak atekintetben, miért kész az erőt alkalmazni a nemzetközi kö­zösség, s miért vonakodik tőle. Jim Hoagland tekintélyes ame­rikai publicista a The Washing­ton Postban Jean-Edem Hal­li­er munkájáról ír, vagyis a Hruscsov—Castro-levelezés összegyűjtéséről és közzététe­léről a Le Mon­de-ban. Arra a következtetésre jut Hoagland, hogy Bagdad ura nem Hitler­hez hasonlít igazán, hanem Kuba diktátorához. (Egyébként a BT-ben a jemeni küldött mel­lett Malmierca külügyminiszter mondott csak nemet.) A Castro ugyanis a rakétaválság idején azt tanácsolta Hruscsovnak, hogy — mintegy megelőzve az amerikai támadást —, intézzen atomcsapást az Egyesült Álla­mok ellen. „A kubai nép kész teljesíteni a feladatát és meg­halni a forradalomért”— írta Fidel, s még oktatja is a szov­jet vezért. „Az atomfegyver bevetése annak kedvez, aki először nyúl hozzá.” Hruscsov természetesen visszafogta Fi­­delt, s inkább meghátrált, ám megnyerte és befolyása alá vonta Kubát. A Castro—Huszein-hasonlat azonban az éremnek csak egyik oldala. A szovjet erő annak ide­jén megakadályozhatta Havan­nát abban, hogy lángba borítsa a világot. Moszkva tekintélye azonban a mélyponton van. Az eseményeket irányítani odaha­za sem képes. S a szovjetek ál­tal is teremtett iraki „óriás” fékezhetetlenné vált. Senki sem tudja lefogni a kezét. Gor­bacsov és Sevardnadze termé­szetszerűen fordult az ENSZ- hez, hiszen a Szovjetunió maga is nyugati segítségre szorul. Bushnak sem volt más válasz­tása, hiszen Washington fel­fogta, a kétpólusú világ meg­szűnt, s egyedül nem is tudja, nem is akarja a rendteremtést elvégezni. Kínának kapóra jött, hogy építő szellemben vissza­térhet a nemzetközi közösségbe, ahonnan kitaszították a Tie­­nanmen téri mészárlás után. Nem akadályozta tehát meg a határozatot. S a jövő elágazási pontjait keresve rögvest feltűnik, ho­gyan rendezi máris át a politi­kai színtereket Szaddám­­ön­gyilkos önzése. A nyugati álla­mok sorra újítják fel kapcso­lataikat Iránnal és Szíriával, Egyiptom és Szaúd-Arábia, no meg Törökország is új kötődé­sekre számíthat, ha e válság el­csitul. Csak Irak rekeszt­ődik ki, ha Szaddám megőrzi hatal­mát. E történelmi esemény, a BT- voksolás után sem veszítette értelmét Nuni kérdése. Ám az bizonyos, Irak nem tarthatja meg Kuvaitot a nagyhatalmak szégyenére és a kis országok ré­mületére. Blahó Miklós ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR Az Öböl-diplomácia újabb fordulata Bush elnök külügyminiszteri találkozót ajánl Bagdadnak Kihasználja-e Szaddám az utolsó békés alkalmat, találgatják világszerte a BT-döntés után A külpolitikai helyzet A DIPLOMÁCIAI MEGOLDÁS lehetőségeinek kutatása tovább folytatódik az öböl-válság ügyében. Ez a megállapítás vonható le azokból a nyilatkozatokból, amellyek az Irak ellen hozott BT-határo­­zatot értékelik. Már a Biztonsági Tanács többórás vitáinak felszólalá­sai is azt tükrözték, hogy bár a vélemények megoszlanak, a tagálla­mok változatlanul a békés rendezésnek adnak elsőbbséget. Bush sze­rint e döntés nyomán megnőtt a béke megőrzésének a lehetősége az Öbölben. „Senki sem akarja nálam jobban a békét — mondta sajtó­­értekezletén —, de senki sem elszántabb nálam abban, hogy véget vessen az iraki agressziónak.” Annak a véleményének adott hangot, hogy ez a kemény hangvételű határozat talán rádöbbenti Huszeint arra, hogy ki kell vonnia csapatait Kuvaitból. Baker, aki a közel­jövőben valószínűleg Bagdadba utazik, leszögezte, hogy a béke az egyetlen ésszerű megoldás. Hasonló szellemben nyilatkozott Sevardnadze szovjet külügyminisz­ter is, aláhúzva, hogy az Irak ellen hozott csütörtöki szankció nem ultimátum, hanem „jó szándékú haladék" Bagdadnak. Ismét kifejtette, hogy a határidő letelte után „­minden szükséges intézkedésre” fel­hatalmazást adó világszervezeti döntés nem feltétlenül jelenti a há­ború megindítását. Kijelentette, hogy az öbölbeli háború kirobbanása nagy veszélyekkel jár, ez azonban össze sem hasonlítható azokkal a katasztrofális következményekkel, amelyekkel a jelenlegi helyzet fenn­maradása fenyeget. Ez a helyzet már ma sem egyszerűen azt je­lenti, hogy egy szuverén ország az önkény és az erőszak áldozatává vált, hanem az egész világot a rend, s így az emberiség jövőjének alapjául szolgáló normák feladására kényszeríti. AZ ENSZ HATÁROZATA nem azonos a háborúval Irak ellen. Hurd brit külügyminiszter nyilatkozott így a BBC-nek, kiemelve, hogy ez az „eddigi legkeményebb állásfoglalás, a leghatározottabb sürgetés Irak címére a békés megoldás érdekében”. Azért azt is hoz­zátette, hogy az erő alkalmazását lehetővé tevő döntés „nem blöff, hanem realitás". Bagdadban „agresszívnek, igazságtalannak és tör­vénytelennek" minősítették az ENSZ-határozatot. A nyilatkoztok alá­húzták, hogy ez már csak azért is érvénytelen, mert az azt megsza­vazó országok némelyike „amerikai nyomás alatt cselekedett”. „A szégyenletes döntés meghozatala — mondják —, az Egyesült Álla­mok hegemóniatörekvéseinek színpadává züllesztette a Biztonsági Tanácsot. A nyilatkozat szerint Irak „a történelemben példátlan ke­ménységű leckében részesíti mindazokat, akik ellene fogdultak”. EGYRE TÖBB SZÓ ESIK eközben az amerikai diplomáciai siker áráról. Az amerikai külügyminisztérium az előrehaladás érdekében több olyan lépést is tett, amelynek hatása később lesz felmérhető. Baker négyszemközti tárgyalásokat folytatott a BT mindegyik tag­jának képviselőjével, köztük a kubai külügyminiszterrel is. A tör­ténelminek nevezhető találkozó eredménytelennek bizonyult. S Bush nem véletlenül tartotta szükségesnek ezután kijelenteni: „Castro még mindig diktátor.” A kínai külügyminiszter esetleges vétóval fenyege­tőzött, kieszközölve ezzel az amerikai békülékenységet. Ezek az en­gedmények szükségszerűnek látszottak, s el is fogadta azokat az ame­rikai közvélemény, eltérően a Bush—Asszad találkozótól. A Fehér Ház szerint ezzel elsősorban Szíria arab szövetségeseit kellett biztosítani arról, hogy Damaszkusz nem lép ki az Irak-ellenes szövetségből. Szakértők máris a „történelem megismétlődésének veszélyére” figyel­meztetnek. Az Egyesült Államok éppen Szaddámnak udvarolt ha­sonló módon a nyolcvanas években, mert tartott az iráni radikális eszmék túlzott elterjedésétől. (S. G.) Tudósítónk telexe Az Irakban rekedt szovjetek megvédésére Moszkva haladéktalanul közbelépne Moszkva, november 30. A méltó büntetés Demoklész kardja függ Szaddám Huszein fe­je felett január 15-ig, kommen­tálta a TASZSZ­ a Biztonsági Ta­nács döntését, jóllehet a szovjet diplomácia éppen azt igyekszik kihangsúlyozni, hogy még semmi sincs véglegesítve, szó sincs had­üzenetről. A határozat nem jelen­ti, hogy lemondtunk volna a bé­kés megoldás kereséséről, jelen­tette ki a nemzetközi sajtóköz­pontban Vlagyimir Petrovszkij külügyminiszter-helyettes. Főnö­ke, Eduard Sevardnadze pedig azt nyilatkozta a TASZSZ-nak, hogy most a „jóakarat szünete” állt be, s január 15-ével sem kell átlépni semmiféle Rubicont, hiszen a ha­tározatban emlegetett „minden lehetséges intézkedés" nem jelent végleges elkötelezettséget a kato­nai lépések mellett. Iraknak még van ideje arra, hogy megállítsa a robbanószerkezetet. Petrovszkij nem is rejtette véka alá, hogy Moszkva „a lehető leg­komolyabban számít arra”, Bag­dad jobb belátásra tér. Mint szov­jet kezdeményezésről beszélt a másfél hónapos haladékról, ame­lyet a Biztonsági Tanács tagjai aktívan támogattak, így most egy­előre változatlanul a diplomáciai erőfeszítéseken a hangsúly. S Pet­rovszkij itt utalt saját eszme­cseréire a térség országaiban, amelyeknek az volt a céljuk, hogy kipuhatolják, miként lehetne nö­velni „az arab tényező" szerepét a válság kezelésében. Mint Se­vardnadze interjújából is kitűnt, Moszkvában nagy súlyt helyez­nek annak kiemelésére, hogy nem valami arabellenes szövetkezés­ről van szó. „Az agresszió az ag­resszió marad, bárki kövesse is el" — szögezte le a külügyminisz­ter, aki ezúttal már egyértelműen visszautasította a bagdadi­ próbál­kozást, hogy a palesztin kérdés­hez kapcsolva Kuvait lerohaná­­sát. Ez a kötődés „logikátlan, sőt abszurd", mi több: Irak lépése csak bonyolította a palesztin ren­dezést, már formálódó „érdekes eszmék és koncepciók” megvalósí­tása fékeződött így most le. Re­mélhetőleg már a térségben foly­tatott megbeszélések alapján fo­galmazott úgy a szovjet diplomá­cia vezetője, hogy „objektíven senki sem érdekelt" a válság ki­szélesítésében, valamint, hogy „nem látom, miként nőhetné ki magát regionális méretű konflik­tussá” a jelenlegi helyzet. Mindkét szovjet diplomata na­­gyon körültekintően fogalmazott a szovjet katonai részvétel kérdé­sében. A „jelenlegi feltételek kö­zött” gyakorlati szinten nem me­rült fel ez a probléma, mondotta Petrovszkij, s ő is, Sevardnadze is nyomatékkal hangsúlyozta, hogy adott esetben a döntés a szovjet parlament, valamint a népi kül­döttkongresszus hatáskörébe tar­tozna. Az egyetlen, amely „vala­milyen operatív intézkedések el­fogadására kényszeríthetne min­ket, beleértve a leghatározottab­­bakat is” — ha szovjet állampol­gárok élete és biztonsága veszély­be kerülne Irakban, hagyott nyit­va egy kiskaput Sevardnadze. S még hozzátette: hadd tudja meg mindenki, hogy „állampolgáraink megvédésére bármely eszközt fel­használunk, amelyet szükségesnek tartunk”... Petrovszkij pedig ar­ra az esetre is „a lehető legko­molyabb" következményeket he­lyezte kilátásba, ha Irak tovább akadályozza a szovjetek kiutazá­sát. Mint hozzátette, november 26. után csupán 26 szakértő tudott tá­vozni a még ott lévő 3300-ból. Lambert Gábor Szemíiai 1990. drrember 1. UH. évfolyam 282. szánt Washingtoni tudósítónk telexjelentése Diplomáciai offenzíva a BT-határozat után Washington, november 30. Újabb fordulatként az ODSZ- válságban, Bush elnök­e közvet­len tárgyalást ajánlott Bagdad­nak, ettől remélve, hogy Szad­dám Huszein végre megérti Wa­shington eltökéltségét. S Bush megnyugtatta az amerikai köz­életet: ha mégis háború lenne, „az nem lesz újabb Vietnam”. Kész vagyok az extram­éföld megtételére: ezennel meghívom Washingtonba Tarzik Aziz iraki külügyminisztert, és hajlandó va­gyok Bagdadba küldeni James Bakert — jelentette be péntek déli, magyar idő szerint kora esti sajtóértekezletén George Bush, ám rögtön hozzátette, hogy e köz­vetlen amerikai-Iraki tárgyalás csakis a tucatnyi BT-határozat és kormánya korábban kifejtett fel­tételeinek keretében folyhat, vagyis Szaddám Huszein számá­ra mintegy utolsó alkalmat bizto­sít a meghátrálásra. Ez nem ul­timátum — felelte kérdezőjének az elnök, ki percekkel korábban elismerte, hogy némelyek persze annak fogják tartani... Baker mindenesetre Szaddám szemébe nézve” tudatni fogja, „mi az al­ternatíva". Bush jövő heti latin­amerikai körútja, tehát decem­ber 10-e után várná Azizt, míg Baker 15-e és — a csütörtökön elfogadott BT-döntésben határ­időként megjelölt — január 15-e között mehetne Bagdadba. Az elnök ugyan „nem tudta”, hogy Irak kész lenne-e az amerikai külügyminiszter fogadására, ám az ABC tévéhálózat fő műsorve­zetője a sajtóértekezlet után el­mondta, hogy a minap Bagdad­ban Szaddám Huszein közölte vele: alig várja a „magas rangú” küldöttet Washingtonból. Ezért is állapította meg a Brookings In­tézet közel-keleti szakértője, hogy ez lehet a fügefalevél, a tekin­tély­men­tő formula Szaddám szá­mára, amire az arab világ előtt hivatkozhat: „odarángatta Ame­rika képviselőjét”, s így Bush ajánlata „a legfontosabb fejle­mény augusztus óta". Erre veti, hogy Bush elárulta, a kuvaiti amerikai nagykövetséget az ira­kiak váratlanul gyümölccsel, gyógyszerrel kezdték ellátni, s ezt folytatni is ígérték. Ez ugyan még nem felel meg a külképvi­seletekkel kapcsolatos nemzetkö­zi normáknak, ám „felettébb ér­dekes fejlemény” — közölte az elnök. S elárulta: amikor tör­vényhozók rákérdeztek, vajon mit tekintene háborút indokló iraki provokációnak, egy követ­ség elleni akció éppenséggel az lenne... Frank­­uldások nélkül Amerika nem fog meghátrálni — közölte ismét George Bush, egyúttal megnyugtatva a lakossá­got: ezúttal „nem lesz Vietnam, elhúzódó háború”. S „nem lesz­nek félmegoldások sem". Minden amerikai élet kockára tevését gondosan mérlegeli, s ezért adott esetben akkora erőt vet be, hogy minél jobban csökkentse az ál­dozatok számát, és „semmi eset­re sem fogun­k haragból leadni egyetlen lövést sem” — biztosí­totta a higgadt ügykezelésről nemzetét az amerikai államfő, aki — a bírálatokkal ellentétben — „nem türelmetlen”, ám Szad­­damnak tudnia kell, hogy „kifu­tunk az időről”. (A péntek reg­geli The Washington Postnak mondták el magas rangú katonai tervezők, hogy február táján jön­ne el a rajtaütés „optimális ide­je”.) Persze, a BT-döntés határ­ideje még nem okvetlenül a há­ború napja — tette hozzá Bush, „történelminek" minősítve a vi­lágszervezeti határozatot. S ami az időt illeti, az elnök utalt Kelet-Európa és más térsé­gek, ám magának az Egyesült Államoknak is a válságból szár­mazó gazdasági káraira, s ezért nem lehet szerinte „hosszú hóna­pokat" várni a szankciók hatá­sára. Az Aziz-Baker tárgyalások pedig a gyengeség jelének sem minősíthetők, mivel Bush nem fog Szaddám „arcának megmen­tése végett" engedményt tenni. De a BT-döntés éppen ennek tu­datosításával volt „lépés a béke, s nem a háború felé". „Nekem azt mondják, Szaddám nem ér­tette meg az eddigi üzeneteket, talán majd most felfogja” — je­lentette ki George Bush. „A visszaszámlálás megkezdő­dött" — állapította meg a BT- szavazás utáni felszólalásában Eduard Sevardnadze, akitől James Baker köszönetét mondva búcsú­zott. A Biztonsági Tanács 678-as számot viselő és Irak Kuvaitból való kiszorítására „minden szük­séges eszköz" alkalmazására ja­nuár 15-i hatállyal felhatalma­zást adó határozatot az ameri­kai közélet egybehangzóan a Bush-i kormány látványos külpoli­tikai sikereként értékeli, s a The Washington Post pénteki vezér­cikke szerint „megérte” az érte fizetett — ám egyelőre nem is­mert — árat (a lap ezért az „oda­figyelést" tanácsolja, bár valószí­nűsíti, hogy Bakerék „az elfoga­dott normáknak megfelelő” mó­don alkudták ki a voksokat). S ha — a várt jemeni és kubai el­lenszavazat mellett — a 12:2 arányú BT-döntés apró szépség­hibája is, hogy a tizenegy koráb­bi Irak-büntető határozatot elfo­gadó Kína ezúttal csak tartózko­dott, Baker ezért az ülést záró szavaiban okkal emlegethette a Bagdaddal szemben továbbra is töretlen világegységet. Hiszen a kínai külügyminiszter újfent el­ítélte az iraki agressziót, ám nem óhajtotta voksát adni az erő al­kalmazására. Ezzel is elérte, hogy pénte­ken (magyar idő szerint ké­ső délután) felkereshesse­­ a Tienanmen téri vérfürdő óta elő­ször, és érdemi kínai belpolitikai változás hiányában is — a State Departmentet, ahol James Baker várta. Mi több: bár még reggel sem tüntették fel a Fehér Ház aznapi

Next