Magyar Nemzet, 1991. október (54. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-01 / 230. szám

Öregeink Szeretjük-e őket? Mint a család , mint egy korosztály tagjait? Mert a szeretet, a tisztelet, a megértés éppen úgy hozzátartozik az öreg­ség elviseléséhez, mint egészségük ellátása, megélhetésük biztonsága. Bár ha igaz szeretet övezné őket, akkor ez a társadalmi gondosko­dásban is megnyilvánulna. Nem alakulna ki a mondvacsinált ellen­tét a nyugdíjasok és a keresők, a nyugdíjasok és a gyerekes szülők között. A szembenálló frontok ak­kor képződnek, amikor a béreket és a nyugdíjakat valamelyest köze­líteni akarják az inflációhoz. Ez alkalomból hallani, hogy a dolgo­zókat az inaktívakkal, a családi el­látásokat a nyugdíjakkal szemben előnyben kell részesíteni. Ily módon a már elvégzett munkát, az életmű­vet leértékelik, és a nyugdíjast mint­egy kirekesztik a családból. Az utca embere - ha mikrofont tartanak elé - ritka higgadtsággal, okosan válaszol, de menten türel­metlenné válik : a düh beszél belő­le, ha egy üzlet pénztára előtt a nyugdíjas lassan fizet, forintonként guberálva le az összeget, ha a pult előtt egy darabig eltöpreng azon, vegyen vagy ne vegye. Türelmetle­nek a gyerekek és az unokák is, ha az öreg szülő értetlen, ha nem he­lyezkedik bele pillanatok alatt az ő helyzetükbe, amelyet éppen megle­hetősen felületesen ecseteltek. De nemcsak a szegény sorsú nyugdíja­sokat utasítják el, utasítják rendre minduntalan. Egy társasutazáson fültanúja voltam, amikor egy idős házaspár a lehetséges kirándulások hallatán tanácsot kért az idegenve­­­­zetőtől: melyiket válassza? Mielőtt feleletet kapott volna, megszólalt egy bikaalkatú és­­bömbölésű utastárs: „A temetők még üresek". A bűnözésben egyre több az öreg, mint áldozat. Kihasználják védtelenségüket. Méltó válasz len­ne, ha önvédelmi egyesületet ala­pítanának. Van egy másik válasz is, de ezt nem pártolom. Jelesül: már két filmet is láttam, amely ar­ról szólt, hogy az öregek betörő­­bandát szerveztek, a parlagon he­verő műszaki tudásukat értékesítet­ték. Ennyi ellenérzés közepette az öregkori bölcsesség, a derű és a megbocsájtás aligha virágzik ki. A XX. században a demográfi­ai átmenet korszakát éljük. Jellem­zője: a kisebb termékenység és a kevesebb halál. Következésképp nő az öregek aránya a népesség­ben. E folyamat magyar torzulása­iról ezúttal nem szólnék. Inkább azokra a kihatásokra utalnék, amelyek a fejlett országokra jel­lemzőek. Ott felfedezték az örege­ket, ez egyik oka lehet annak, hogy az ENSZ közgyűlése október 1-jét Az idősek világnapjává nyil­vánította. A felfedezéshez az is hozzátartozik, hogy konjunktúra esetén az öregekre, mint munka­­vállalókra is számítanak. Talán ezért, no meg jobb egészségi álla­potukért Nyugaton idős korúvá 65 éven felül lesz az ember. A népes­ség öregedéséből, valamint abból, hogy jó részük nem szűkölködik, következik, hogy fogyasztóként is nőtt a tekintélyük. A fogyasztási cikkekhez sorolva a megvásárol­ható szociális ellátást is. Politikai értékük megnöveke­dett. Egyrészt társadalmi szerveze­teik révén, másrészt szavazataik reményében. Megöregedni ugyan Nyugaton se jó, de talán kevésbé megalázó. Nálunk az öregek nagyobb önértékelésének anyagi feltételei egyhamar nem előteremt­­hetőek, ezért többet kellene törőd­ni az önbizalmuk erkölcsi megala­pozásával. Nagyobb tolerancia esetén rájuk is több jutna. Vajh a vallásos ember átérezné és meg­tartaná az V. parancsolatot! Csak­úgy az ateisták is. Kovács Judit Moszkva: Jófogó és merész* a Bush-terv Nyugat-Európa az atomfegyver-csökkentés várható hatásait latolgatja ■ RENDKÍVÜL JELENTŐS kezdeményezésnek nevez­te az amerikai elnök atomleszerelési javaslatát Sa­­posnyikov szovjet védelmi miniszter. A japán Jomiuri Simbunnak nyilatkozva arról is szólt, hogy várhatóan 700 ezer fővel csökkentik a szovjet hadsereg létszá­mát. Saposnyikov szerint a Bushterv megvalósítása érdekében szakértői bizottságot kellene felállítania a két országnak. A védelmi miniszter állást foglalt a szovjet fegyveres erők megőrzése mellett, ám a had­sereg további leépítését tartotta szükségesnek. ■ A NAGYHATALMI NUKLEÁRIS fegyverzetcsökken­tés következtében mielőbb figyelemig kell venni más országok, főként Nagy-Britannia és Franciaország atomütőerejét is a leszerelési tárgyalásokon. Ezért a Bush-terv nem talált felhőtlen fogadtatásra sem Lon­donban, sem Párizsban. A The Guardian is úgy vé­li, hogy sokáig már nem lehet kivonni a két nyugat­­európai ország atomarzenálját az egyezkedések­ből, hiszen ha azok érintetlenül maradnak, az évti­zed végéig együttesen meghaladják a kétezer rob­banótöltetet. A lap egyébként az amerikai indítványt reklámfogásnak minősíti, amely a régi javaslatok öt­vözése a már elfogadott programokkal. A The Guar­dian szerint az igazi újdonság egyedül az, hogy az amerikai hadihajók nem hordanak többé a fedélze­tükön atomfegyvereket. A The independent a leg- IA KÜLPOLITIKAI HELYZET­­ főbb kérdésnek nem is a két nagyhatalom további fegyverzetcsökkentését tartja, hanem azt, hogy fel­bukkannak-e új atomhatalmak a Szovjetunió széthul­lásával. A francia sajtó ellenben főként az Európát védő amerikai atomernyő megszűnése miatt aggó­dik. Több elemző is megállapítja, hogy az atom­fe­nyegetés csökkenésével nem szűnik meg a hagyo­mányos háború veszélye, s mint a jugoszláv válság példázza, Európa erre nincs felkészülve. A Libérati­­on is ugyanerre az álláspontra helyezkedik, sőt egyenesen úgy véli, hogy az atomelrettentés csökke­nése tovább növeli a hagyományos háború kirobba­násának kockázatát. A lap bírálja Párizs merev ál­láspontját is, miszerint egyelőre nem hajlandó még tárgyalni sem a francia ütőerő csökkentéséről. A „ÚJKOMMUNISTA PUCCSNAK" minősítette Petre Roman saját eltávolítását a bukaresti kormány élé­ről a Libérationnak nyilatkozva. A távozó román kormányfő szerint a volt Securitate ügynökei álltak a bányászmegmozdulás mögött. A román televízi­ónak adott interjújában Roman azt hangoztatta, hogy nem lemondott, hanem csak mandátumát ajánlotta fel az államelnöknek, s így „nem hátrált meg az erőszak előtt". A nyilatkozatokból azon­ban kitűnik, hogy távozása a miniszterelnöki bár­sonyszékből véglegesnek tekinthető. A bányászak­ció legtragikusabb következményének azt tartja, hogy a Nyugat bizalmatlansága tovább fokozódik Romániával szemben. In JELKÉP ÉRTÉKŰNEK MINŐSÍTETTE - Giscard D'Estaing-t idézve - a Le Figaro az Európa Moz­galom budapesti tanácsozását, melyet első ízben rendeztek a Tizenkettek tagállamainak területén kívül. A cikkíró, Charles Lambroschini szerint az európai politikusok már kivívott jognak tekintik Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákai csatlakozását az Európai Közösségekhez. A Le Figaro különtudósítója úgy vélekedett, erre Ma­gyarországnak van legnagyobb szüksége, mert itt a legelőrehaladottabbak a reformok. E három országnak azonban még a társulási viszony el­éréséhez is kemény tárgyalásokat kell folytatnia a brüsszeli illetékesekkel. Hétfőn kedvező értesülé­sek érkeztek az EK-központból, sikerült kompro­misszumos megoldást találni a sokat vitatott mar­hahúsexport ügyében a Tizenkettek miniszteri ta­nácsának, ami meggyorsíthatja a végleges megállapodáshoz vezető utat. (P. T. R.) Párizs visszavonta a vétót A Közösség miniszteri tanácsá­ban létrejött a kompromisszum a közösségbe irányuló marha­húsexport kérdésében. Az MTI tudósítója úgy értesült, a bizottság javaslatának megfelelően az eddigi (évi 11 ezer tonnás) közösségi behozatal öt éven át évi 10 százalék­kal növelt mennyiségére a közösség évi 20 százalékos lefölözés-csökken­tést ad három egymást követő évben, így a három társuló ország össze­sen évi 1100 tonnával több marhahúst exponálhat a közösségbe kedvezőbb feltételekkel, de ebből „a közlekedő edények rendszere” alapján levonják azt a mennyiséget, amelyet a közösség finanszírozásával a Szovjetunió vásá­rol a Tizenkettek által számára nyújtott élelmiszer-vásárlási valutakeretből. Tehát a közösség által a Szovjet­uniónak nyújtandó élelmiszer-vásárlá­si hitel egy része az ezekben az orszá­gokban eszközlendő szovjet vásárlá­sok finanszírozására szolgál majd, a bi­zottság ezt követően dolgozza ki konk­rét javaslatát, amely tartalmazza azt is, hogy a keret mekkora része fordítható e célra. A római csúcsértekezleten a közösség 500 millió ECU-s élelmi­szer-vásárlási hitelgaranciát ajánlott fel tavaly a Szovjetuniónak. Franciaország mind az Európai Közösség országaiba irányuló közép­európai húsexport növelését, mind pe­dig az EK-hitelek segítségével a Szov­jetunióba irányuló húsexport finanszí­rozását lehetségesnek tartja - közölték az MTI tudósítójával, azt követően, hogy Párizs visszavonta korábbi vétó­ját a magyar, cseh és szlovák, illetve lengyel társulási szerződés húsexport­ra vonatkozó tételeivel kapcsolatban. Antall New Yorkban és Hartfordban Európának, térségünknek és hazánknak szüksége van Amerika jelenlétére (Tudósítónktól) NEW YORK - Amerikai láto­gatása első huszonnégy órá­jában Antall József beszámolt helyi magyaroknak hazánk helyzetéről, megvitatta Kissin­­gerrel a jugoszláv és szovjet kilátásokat, beruházásra buz­dította a Wall Street-en a bankárokat, s átvette dísz­doktori oklevelét a connenti­­cuti egyetemen. Megérkezése első pillanatától kezdve hangsúlyozza hallgatóinak Antall József, amit a vasárnap esti fő­konzulátusi fogadáson a New York­­környéki magyaroknak így fogalma­zott: ,,Hazánk élen jár a kelet-közép­­európai változások végrehajtásában”, Magyarország „a stabilitás oázisa" a válságokkal küzdő térségben. S amint az amerikai gondolkodásra nagy ha­tással lévő Henry Kissingernek kifej­tette (és szándéka szerint ezt kívánja a kormányfő hangsúlyozni a Fehér Házban és a Capitoliumon is), a Nyu­gatnak is elemi érdeke térségünk fel­karolása, hiszen - mondta többször is Antall - egy ingatag Kelet-Európa ugyanúgy veszélyes nyugati szom­szédságára, mint volt - katonailag - a szovjet tömb. A Plaza Hotel lakosztálya előtt a tudósítóknak Antall jelenlétében nyi­latkozó Kissinger e gondolatot mint­egy átvéve mondta, mennyire fontos­nak tartaná, ha a„közép-európai hár­mak (Csehszlovákia, Lengyelország és hazánk) minél gyorsabban integ­rálódhatnának az EK-ba”. Amerikába mindig felemelő ér­zés jönni - kezdte vasárnap este a többszáz magyar körében Antall, utalva rá, hogy ezúttal keddi ENSZ- közgyűlési beszéde elmondására kelt át az óceánon, de persze felkeresi Washingtont, s ott (pénteken) fogad­ja őt Bush elnök is. A magyar minisz­terelnök már ekkor megemlítette, és utóbb is szóba hozta, hogy szerinte a nyugati világ nem volt igazán felké­szülve a kommunizmus „74 év óta várt, remélt" összeomlására, bár egy alkalommal megjegyezte, hogy erre voltaképpen a mi társadalmunk sem számított, nálunk nem is alakult ki - mint például Lengyelországban - át­fogó, szervezett ellenzéki mozgalom, hanem afféle „huszárszázadnak” kellett végrehajtania az átalakítást. Többször kifejtette azt is Antall, hogy hazánk esetében a Kádár-rend­szer biztosította viszonylagos elő­nyös, részben megkönnyítették, rész­ben viszont - a kölcsönökkel táplált életszínvonal visszaesése miatt - megnehezítik az átalakulást, noha annak mérlege alapvetően pozitív - mondta a kormányfő-pártelnök a he­lyi MDF-híveknek, akikkel hétfő reggel találkozott a Plaza Hotelben. Antall a magyaroknak mindkét kör­ben hangoztatta, hogy Magyarország büszke kezdeményező szereplésére a Varsói Szerződés, a KGST felszámo­lásában, s mint hétfőn reggel megje­gyezte, „a moszkvai puccs napjaiban fogták fel sokan nálunk is, mennyire döntő volt elszakítani a Szovjetunió­hoz fűződő köldökzsinórt”, tehát mi­előbb elérni a csapatok kivonását. Vasárnap este nem mulasztotta el megemlíteni Antall, hogy „mi nem írtuk alá azt a magyar-szovjet alap­­szerződést, amelyhez hasonlót Ro­mánia elfogadott, és a mi vonakodá­sunk után már senki sem írta alá” - a helyi magyarok nagy tapsa fogadta e kormányfői kijelentést. S ugyancsak büszkén hozta szóba a miniszterelnö­ki „beszámoló”, hogy elsők közt tá­mogattuk Jelcint, kerestük meg a Krímben Gorbacsovot, ismertük el a balti önállóságot. Antall József természetesen többször is kitért a magyar kisebbsé­­g Folytatás a 2. oldalon.) Petrovszkij felfedte javaslatai előtt Bush konzultált Gorbacsoval és Jelcinnel Moszkvából jelenti az MTI. Moszkva az ameri­kai javaslatnak minőségileg megfelelő lépésekkel válaszol a George Bush által múlt héten bejelentett leszerelési és fegyverzetkorlátozási indítványra. Ezt mondta Vlagyimir Petrovszkij, a szovjet kül­ügyminiszter első helyettese hétfőn tartott sajtóér­tekezletén. A diplomata egyben közölte: október első harmadában Washingtonba utazik Alekszej Obuhov külügyminiszter-helyettes, hogy szakér­tők bevonásával máris megkezdődhessen a kon­zultáció ,az amerikai döntés és a várható, de most nem részletezett szovjet válaszlépések megvalósí­tásáról. Petrovszkij jelezte, hogy a szovjet diplo­mácia nagy energiát fordított az elmúlt napokban a szovjet-amerikai konzultációk haladéktalan meg­kezdésére. Az új javaslatokról az Egyesült Államokban tartózkodó Borisz Pankin szovjet külügyminisz­ter máris tárgyalt amerikai kollégájával, James Bakerrel. Petrovszkij bejelentette: Moszkva kész az atomkísérletek mielőbbi beszüntetéséről is fel­újítani a tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá nagy reményeket fűz az amerikai védelmi minisz­terhelyettes közelgő moszkvai útjához, amelyen elsősorban a hadiipar békés vágányokra állítása lesz a fő téma. A politikus átfogónak és merész­nek nevezte az amerikai javaslatokat, bár hozzá­tette: az öt évvel ezelőtti gorbacsovi indítvány már hasonló célokat tűzött maga elé. Értékelése szerint a két ország közötti valóban új minőségű kapcsolatrendszerre utal az a tény is, hogy Bush előzetesen konzultált Mihail Gorbacsoval és Borisz Jelcin oroszországi elnökkel is. Petrovsz­kij ezután felhívta a nukleáris fegyverrel rendel­kező államokat, hogy a szovjet-amerikai leszere­lési konzultációk újraindulása után haladéktala­nul kapcsolódjanak be a tárgyalásokba. Egyben kifejezte reményét, hogy a nukleáris leszerelés várható felgyorsulása jótékonyan hat a vegyi fegyverek és a hagyományos fegyverek csökken­téséről folyó többoldalú tárgyalássorozatra is. A szintén jelen lévő Alekszej Obuhov külügymi­niszter-helyettes egy kérdésre válaszolva közölte: a Szovjetunióban már három éve gyakorlatilag megszűntek a kísérleti atomrobbantások, s ez fel­ér egy moratóriummal, ezért nem várható, hogy Moszkva újabb, hasonlóan egyoldalú lépést tesz ezen a téren. KEDD AZ AMERIKAI ELNÖK JAVASLATA rendkívül átgondolt, az amerikai hosszú távú stratégiába illeszkedő, még ha Moszkvát kérdésekre in­­gerli is: vajon az egyensúly meg­őrizhető-e, ha a csökkenést csupán a szárazföldi egyégeknél hajtják végre, ahol a szovjet fölény egyér­telmű? (Blahó Miklós: Bevetetlen atomok - 2. oldal) A SZABAD TANÁRVÁLASZTÁS elősegítené az oktatói kar mobili­tását, s ezáltal szűkülne a véglege­sített státuszban lévők száma. (Sü­megi Noémi beszámolója az Or­szágos Felsőoktatási Érdekképvi­seleti Szövetség felsőoktatási kon­cepciójáról az 5. oldalon) FRAKCIÓVÁLTÁS ESETÉN nyilvánvalóan arról van szó: a kép­viselő úgy érzi, hogy a frakció po­litikájának iránya megváltozott, s az általa képviselt „nép”, réteg ér­dekeivel az többé már nem egyez­tethető össze. (Ugrin Emese: A T. Ház ülésrendje - 6. oldal) CSAK A KOLOSTORAINKAT KÉRJÜK VISSZA, olyan mértékben és időbeli üte­mezésben, ahogyan használni tudjuk azokat. Ezek az épületek másra nem is alkalmasak, hiszen kizárólag erre a célra emelték őket. (Bethlenfalvy Gábor: Barna csuhában a hatos villamoson - 7. oldal) A NÉPZENÉBEN A SZAKMAI KÉPZÉS MINDIG KÉNYES területnek számított, úgy tudom, a Zeneakadémián ma sincs semmi­féle népi hangszeres szak, s az egész magyar felsőoktatásban ta­lán egyedül a miskolci bölcsész­kar illesztette tantervébe a pa­raszthagyománynak ezt az ágát. (Bankó András: Kobozzal a kéz­ben(10. oldal). A FERENCVÁROS HÁZIASSZONYA mutatkozott be tegnap az újságírók­nak az FTC sajtótájékoztatóján Idehaza még nem divat, hogy egy sportegyesület hostesst alkalmaz­zon, a Fradi ötlete azonban köve­tendő példa lehet a többi klub szá­mára is. (S. Tóth János: Titkos szál­láshelyen a Levszki szurkolói — 13. oldal) ÁLLANDÓ ROVATAINK ■ NEMZETKÖZI ÉLET 2-3. OL­DAL ■ HAZAI TUDÓSÍTÁSOK 4-5. OLDAL ■ NÉZŐPONT 6. OLDAL· RIPORT-INTERJÚ 7. OL­DAL ■ GAZDASÁG 8-9. OLDAL ■ KULTÚRA 10. OLDAL ■ UNI­VERSITAS 11. OLDAL ■ NAPI KRÓNIKA 12. OLDAL· SPORT 13. OL­DAL ■ T. SZERK. TV·, RÁ­DIÓMŰSOR 14. OLDAL 9 NAPI KRÓNIKA, INFORMÁCIÓK, RENDŐRSÉGI HÍREK 16. OLDAL

Next