Magyar Nemzet, 1991. november (54. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

Pf.: 35. TUDJA-E ÖN? NAGY VETÉLKEDŐNK KÉT TOVÁBBI KÉRDÉSE FOLYTATJUK Ara: 11,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR PÉNTEK, 1991. november 1., LIV. évfolyam, 256. szám M­aigyar Nemzet 4 MILLIÓ FORINTOS JÁTÉKUNKAH 16. oldal Kárpótlás közben Csalódások sorozata is kísé­ri, illetve fogja kísérni a kárpót­lást. Meglepő módon azonban - bár minden relatív - van ebben jó, de kellemetlen is. Kezdjük az előbbivel. A nyári lanyha érdeklődést őszi csúcsforgalom követte a földhivatalokban, levéltárakban, kárrendezési irodákban, ma szinte teljes a káosz a legtöbb helyen. Persze - de ezt csak hal­kan jegyzem meg - megint az ál­lampolgár a ludas, mert túl soká­ig spekulált azon, beadja-e kár­pótlási igényét vagy se. Most az­tán reggeltől estig sorba állhat. Igaz, a parlament a segítségükre sietett, meghosszabbította az igénybejelentés határidejét de­cember 16-ig. Csak abba nem szeretnék belegondolni, hogy mi lett volna akkor a hivatalok ap­parátusával, ha annyian kérel­mezték volna vissza a korábbi tu­lajdonukat, mint amennyire a kormányzat számított. Valódi, teljes csőd. Ez azonban­­ szeren­csére elmaradni látszik­­, hiszen az elmúlt hét végéig mindössze 140-150 ezren nyújtották be igényüket az előzetesen becsült másfél millió kérelmezővel szem­ben. És előreláthatóan a határ­idő lejártakor sem lesz a számuk 300-400 ezernél több. Annak ellenére, hogy a politikusok - té­vében, rádióban - szívhezszóló­­an próbálnak minden érdekeltet rábeszélni az igénybejelentésre, mondván: ilyen lehetőség még egyszer nem lesz. Azok a politikusok tehát, akik hittek abban - és ezt másokkal is el akarták fogadtatni -, hogy 1990-91-ben ott lehet folytatni, ahol 1945-ben vagy 1949-ben befejeződött, csalódni kéysze­­rültek. Persze nem ez a jó, amire az imént utaltam. Egészen más. Amikor a kormány még másfél milliós igénylőkört feltételezett, úgy vélték, hogy 80-100 milli­árd forint értékű kárpótlási jegyet kell kibocsátani. Ilyen összegű értékpapír pedig, legalábbis ha belőle túl sok kerül egyszerre for­galomba - józan szakértői véle­mények szerint - alaposan meg­növelné az inflációt. Ez a veszély azonban kisebbedett, hiszen tíz­­milliárd forintnyi kárpótlási jegy­nél többre aligha lesz szükség. Hogy mi a rossz? Az, hogy sok helyen majd licitálni kell a kárpótlási jegyekkel visszaigé­nyelhető - mondjuk inkább így: elnyerhető - földekért. Mert az valószínű, hogy a legzsírosabb fekete földekre, illetve a főváros s más fejlett iparú körzetek szom­szédságában fekvő területekre többen fognak jelentkezni, mint amennyi kiosztható, és az nyer majd, aki a legtöbbet - kárpótlá­si jegyből persze - ajánl érte. És a helyiek, akik ma is, de holnap is a mezőgazdálkodásból akar­nak megélni, gyarapodni, fél­nek. Attól, hogy jönnek a városi örökösök, köztük olyanok is, akik csak filmen láttak őket, de tele a zsebük kárpótlási jeggyel, és győznek az árverésen. A vesz­tes, aki korábban sem volt tehe­tős, csalódni fog. Horváth­­ István Szónoki fordulatok, történelmi eszmefuttatások Az ellentéteket tükrözte Madridban a békekonferencia második napja . MINDENKI BÉKÉT AKAR Madridban, csak máshogy. A csütörtöki felszólalásokon a szemben ál­ló klek, Izrael, az arab országok és a palesztinok képviselői tulajdonképpen semmi mást nem teltek, mint rögzítenék eddigi álláspontjaikat, azaz megis­mételték a megközelítésbeli különbségeket. Samir iz­raeli kormányfő kevés nyitást tükröző beszédében kizárta a Kelet Jeruzsálemről való lemondás lehető­ségét, ugyanakkor óvatos ajánlatot tett palesztin ön­­kormányzatra. Az arab résztvevők továbbra is a „területet a békéért“ elvben ejtenék ki véleményü­ket. A nemzetközi sajtó hírmagyarázói már régóta tudják, a közel-keleti béke sorsa a kétoldalú tárgya­lásokon dől el. A kairói Al Ahram tudni véli, hogy e második szakasz is Madridban folytatódik majd hétfőn. Más értesülések szerint a színhely lehet Spa­nyolország vidéki városaiban vagy Washington­ban is. A meg nem jelölt hírforrás úgy tudja, hogy a jordán palesztin küldöttség palesztin része külön tár­gyal majd az izraeli delegációval. Hoszni Mubarak egyiptomi elnök a The New York Timesnak nyilat­kozva szintén megerősítette, hogy a közelkeleti bé­ke össze van kötve Jeruzsálem kérdésével. A mérsé­keltnek mondható egyiptomi megközelítés is jelzi, hogy hatalmas nézetkülönbségeket kell majd leküz­deniük a konferencián résztvevőknek.­­ A LEGROSSZABBTÓL TART Magyaror­szág: a jugoszláviai polgárháború nemcsak időn­ként csap át majd magyar területre, hanem ki is, terjed arra. Ez a véleménye a Die Welt német lap­nak, amely szerint hazánk sikertelenül próbálja megértetni a nyugati közvéleménnyel, hogy a ju­goszláv válság Magyarországra is átterjedhet. Belgrád számára - így a Die Welt - egy külső el­­lenség az utolsó lehetőség lenne a polgárháború­tól és a szocialista rendszertől egyáltalán nem el­ragadtatott lakosság hatásos befolyásolására. A tudósító a budapesti kormány visszafogottságát azzal is magyarázza, hogy Magyarország kato­nailag gyenge. Budapest attól fél, hogy Európa a szép szavakon kívül nem tenne semmit, amennyi­ben a támadás nem érné el egy hódító háború szintjét, írta a német lap.­­ A BELGRÁDI SAJTÓ eddig még nem közöl­­te, hogy a budapesti jugoszláv nagykövet elismer­te országa repülőgépének behatolását Magyar­­országra Barcsnál. A belgrádi megközelítést tük­rözi, hogy a Politika teljes oldalon eleveníti ki a magyarok második világháborús bácskai tömeg­­gyilkosságát. A cikk szerzője az a Petrovics dok­tor, aki egy közelmúltbeli akadémiai gyűlésen ki­­kjtette: „a magyarok a legvérszomjasabb és leg­­bestiálisabb fajta a világon, rászolgáltak a kiirtás­ra". A Borba mérsékeltebb hangnemet üt meg, megemlítve, hogy Budapesten nem zárják ki: em­beri vagy műszaki hiba okozta a barcsi bombá­zást. Mock, osztrák külügyminiszter kizártnak ne­vezte, hogy Ausztria külön lépéseket tegyen Jugo­szlávia ügyében. Bécs a válság megoldása érde­kében elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsá­ban igyekszik kifejteni tevékenységét. Mint A Mock megjegyezte, a jugoszláv konfliktus rendezése tükrözni fogja majd, hogy milyen a nemzetközi és európai szervezetek valódi hitele, a KELET-EURÓPA ILLÚZIÓIT határozottan próbálja szertefoszlatni a Japan Times elemzése. A japán lap szerint Csehszlovákia csak jóval Ausztria után számíthat tagságra az Európai Kö­zösségben, Magyarország NATO-val kapcsola­tos elképzelései várhatóan nem találnak vissz­hangra, a múlt hét végi lengyelországi választá­sok pedig egyszerűen csapást mérnek az európai gondolatra. Az elemző úgy ítéli meg, hogy a len­gyelek elutasították Walesa erőskezű központi irányítását, Mazowiecki liberalizmusát, de a kor­mányfő Bielecki gazdasági reformjait is. Gazda­sági megújulás és hatékony demokratikus kor­mányzás nélkül viszont Lengyelországnak nem lesz helye Európában, írta a Japan Times. Egy másik tokiói újság, a Mainicsi Simbun arra a kö­vetkeztetésre jut, hogy Japánnak inkább az EFTA- val kell fejlesztenie kapcsolatait, mint a közép-ke­­leteurópai térséggel. (P. T. R.)­ IA KÜLPOLITIKAI HELYZET | Az arabok visszakövetelik a területeket, Samir Izrael elismerését kívánja MADRID - Igazi, tartós, iga­zságos békét óhajtó beszédek hangoztak el a közel-keleti konferencián, ám a történelmi kompromisszumhoz vezető út hosszú lesz, hiszen a küldöt­tek egymástól alapvetően el­térő nézeteket fejtettek ki. A királyi palota oszlopcsarnoká­ban csütörtökön délelőtt ismét össze­ültek a küldöttségek, s ezúttal James Baker amerikai külügyminiszter el­nökölt. Elsőként Jichak Samirt szólí­totta a szónoki emelvényre, s félórás beszédében az izraeli kormányfő ki­hívást intézett az arabokhoz. Ismer­jék el végre országa létezését, ne fe­nyegessék, mondjanak le a terroriz­musról, s kössenek békeszerződése­ket vele, miként Szadat néhai egyip­tomi elnök tette Camp Davidban. Ezen az ünnepélyes nyitányon új javaslatokat senki sem várt a delegá­tustól, Samir is az ismert álláspontot fejtette ki, s tudván, hogy a világ közvéleménye most Madridra figyel ő is, akár csak utána a jordán külügy­miniszter, angolul szólalt fel. Izraelt nem lehet megérteni a zsidó nép évezredes hányattatásának, üldözte­tésének, a holocaustnak a felidézése nélkül - mondta szenvedélyes han­gon, s felsorolta az elmúlt bő négy évtized közel-keleti háborúit, hogyan támadtak rá az arabok a születő Izra­elre, hogyan próbálták később az ő országát agresszornak feltüntetni, miközben a felmorzsolására töreked­tek. „Nem az ENSZ hozta létre Izra­elt" - szögezte le Samir, mintegy előre jelezve, hogy az arabok által várhatóan citált BT-határozatoknak sem tulajdonít rendkívüli jelentősé­get. Sőt, azt hangoztatta, hogy a vi­lágszervezet egy időben a Szovjet­unió és szövetségesei, szavazógépé­vé vált s így keletkezhettek az Izraelt elítélő döntések. Samír úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak által összehozott konfe­rencián felsejlő washingtoni törekvé­sek a Camp David-i megállapodás­ból indulnak ki, vagyis békeszerző­déseket kell kötni, kétoldalú egyezke­dések után, s a palesztinoknak meg kell adni a lehetőséget az önkor­mányzatra. A hatalmas szomszédok közé szorult Izraelnek nem a területi probléma az elsődleges, hanem léte­zésének az elismertetése, jegyezte (folytatás a 2. oldalon) Oláh várakozásra kéri Antalit(Munkatársunktól) A kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvitatta a Független Kisgazda­­párt Országos Vezetősége által kia­dott állásfoglalást, amelyről csak a tö­megtájékoztatáson keresztül szerzett tudomást. Véleménye kialakításakor a kormány fi­gyelembe vette a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt állásfoglalá­sát is - közölte az MTI.­­ A MDF elnöksége, tekintettel ara, hogy az FKGP vezetőségének állásfoglalása kormányzati kérdésköröket érint, javasolta pártja parlamenti frakciójának, hogy a koalíciós partnerek képviselőcsoportja­ival közös frakcióülésen vitassa meg a kiala­kult helyzetet. Az FKGP országos vezetőségé­nek állásfoglalása után a miniszterelnök levelet kapott az FKGP parlamenti frakciójának he­lyettes vezetőjétől, Oláh Sándortól, amely az alábbiakat tartalmazza: „Mint ismeretes, az FKGP országos vezetősége október 30-án a kisgazdapárti kormánytagok és politikai állam­titkárok megbízatását 1991. október 31-én le­jártnak tekinti. A vezetőségi ülés ellentmondá­sosságai, a körülötte kialakult politikai légkör miatt, továbbá­, mert felmerülhet a vezetőségi ülés határozatképessége is, azzal a kérdéssel fordulok a külföldön lévő dr. Pásztor Gyula frakcióvezető nevében Önhöz, hogy az orszá­gos vezetőség javaslatától eltérően szívesked­jék a kormányzati lépésekkel a párt parlamenti frakciójának állásfoglalását megvárni. Mint miniszterelnök úr előtt is ismert, az FKGP par­lamenti frakciója legutóbbi ülésén bizalmat szavazott a párt minisztereinek és politikai ál­lamtitkárainak, s jelen körülmények között is ez legitimitásukat biztosítja.” E kérésnek megfelelően a kormányfő a há­rom koalíciós párt képviselőcsoportjainak kö­vetkező együttes ülésén kívánja a kialakult hely­zetet megvizsgálni. A kormány folyamatos és további működését tehát az FKGP országos ve­zetőségének jelzett állásfoglalása jelenlegi for­májában nem érinti. A hivatalban lévő miniszte­rek és államtitkárok feladataikat teljes felelős­séggel látják el - szól a kormány állásfoglalása. Mint ismeretes, a Független Kisgazdapárt vezetősége Nagy Ferenc József, Gergátz Ele­mér, Kiss Gyula miniszterek, Bárdos Balázs, Morvai István, Pohankovics István, Tarján Lászlóné és Rajkai Zsolt államtitkárok megbíza­tását október 31-én éjféltől lejártnak tekinti. Az országos vezetőség azzal indokolta a kormány­tagok visszahívását, hogy a miniszterek és az ál­lamtitkárok nem működtek együtt a pártelnök­kel, s­­minősíthetetlen hangon” válaszoltak Tor­­gyán József azon levelére, amelyben arra kéri őket, hogy számoljanak be eddigi munkájukról. Az országos vezetés a párt tagjainak sorából véglegesen kizárta Ómolnár Miklóst és Prepe­­liczay Istvánt, őket egyetlen alapszervezet sem veheti fel tagjai sorába. Kiss Gyula munkaügyi miniszter párttagságát állítólagos MSZMP-s múltja miatt, Nagy Ferenc József, Rajkai Zsolt és Pohankovics István párttagságát pedig arra az időre függesztették föl, ameddig az ellenük indult - az 1990. évi pártgazdálkodással kap­csolatos­­ bűnvádi eljárás le nem zárul. Az országos vezetőség állásfoglalása sze­rint az FKGP vezetősége továbbra is híve kor­mánykoalíciónak, de más alapokon, és a kor­mányban azon tagjait kívánja látni, akik együtt tudnak működni a párt demokratikusan válasz­tott vezetőivel. A munkaügyi tárcára a további­akban nem tartanak igényt, ehelyett más tárcát vagy államtitkári helyeket kérnek a miniszter­­elnöktől. Kérték továbbá Antall Józsefet, hogy Cseh Sándort földművelésügyi miniszterré, dr. Görgey Gézát pedig belügyi politikai államtit­kárrá nevezze ki. A többi kormányfunkcióra később tesznek javaslatot. (További információink a 4. oldalon) MA AZ ETNIKAI FESZÜLTSÉGEKRŐL kérdezte munkatársunk a román parlament külügyi bizottságának tagját, Ioan Ardelean képviselőt. A Ceausecu-rendszer bukása után Románia-szerte üldözték a régi rendszer bizalmasait és a Securita­te tagjait. Úgy tudjuk, hogy a ma­gyarok lakta területeken élő romá­nok és ezen rendszer funkcionári­usai Securitate-ügynökök voltak. Miért kellett az ő elzavarásuknak etnikai jelleget tulajdonítani? (Lambert Gábor: A kapcsolatok kiterjesztése enyhítheti az etnikai feszültségeket - 3. oldal) A TÚLÉRZÉKENY POLITIKA­­ ÉS A SAJTÓ A kormány és az MDF nem mérte fel a média demokráciabeli súlyát, nem tudta kialakítani a maga szak­szerű sajtópolitikáját, ellensúlyoz­ni és a perifériára tolni Csurka Ist­vánt - mindez alapja a sajtó mai „ellenzékiségének”. (Debreczeni József: Kormánypárti vitairat.. -6. oldal) AZ UTOLSÓ SZÓVIVŐ ÉS A KGB Az írás a magyar ügy kicsiny mor­zsájaként teljesítette feladatát. Há­rom év múlva idézést kaptam: másnap jelenjek meg a Városház utcában. Reggel, amikor oda tar­tottam, hirtelen megállt mellettem egy autó. Négy civil ruhás fogd­­meg kiugrott, és begyömöszöltek a kocsiba. (Földes Péter: „Látja, nekünk jobb barátaink vannak” -7. oldal) ■ NEMZETKÖZI ÉLET 2-3. OL­DAL ■ HAZAI TUDÓSÍTÁSOK 4-5. OLDAL ■ NÉZŐPONT 6. OLDAL ■ RIPORT-INTERJÚ 7. OLDAL ■ KARRIER 8. olDal ■ GAZDASÁG 9. OLDAL ■ KUL­TÚRA 10. OLDAL ■ KÖR­NYEZETVÉDELEM 11. OLDAL ■ NAPI KRÓNIKA 12. OLDAL ■ SPORT 13. OLDAL ■ VE­TÉLKEDŐ, INFORMÁCIÓK 16. OLDAL

Next