Magyar Nemzet, 1993. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

Ukrán alkotmányvita Szlovákra átkeresztelt Istvánok, Csabák Nemzetközi magazin rovatunk a 6. oldalonMagyar Nemzet Szombati mellékletünkben: Chaplin, a csavargók királya Szikora és az R-GO Ára: 25 Ft (áfával) • ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR SZOMBAT, 1993. január 2., LVI. évfolyam, 1. szám A Médiatorzó írta: Bodnár Lajos médiatörvény szilveszteri végszavazásával befejező­dött a törvényhozás erőlte­tett menete és megpecsételődött a törvényjavaslat sorsa. Közel három esztendőn át vajúdtak a hegyek - az „egér" megszületett. S aligha­nem az új esztendőben is lyukasra rágja közéletünket. Legalábbis ez az érzése támad az embernek, ha visszalapoz a naptárban és egy­más mellé rakja azokat az előzmé­nyeket, melyek szükségszerűen ve­zettek a médiatorzóhoz. Az év végi törvényhozási haj­rában, szó ami szó, nem totyogott hosszan a konszenzus homokozó­jánál a parlament. Az egyik bizott­ságban kiverekedett megegyezést a másik könnyű szívvel visszavon­ta. Az ellenzék következetes tar­tózkodása után megmaradt műkö­désképtelen roncsra már a koalí­ció is kénytelen volt nemmel sza­vazni. A kinevezési, a visszahívá­si, a frekvenciaengedélyezési és a monopolellenes szabályok hibáját nem bírta el a megmaradt „lyukas" törvény. Az elnöki utódlás megoldatlan­sága logikusan vezetett a törvény­hozás felgyorsításához. Ez a „kongresszusi felajánlás" azonban nem válhatott a jogalkotás na­gyobb dicsőségére. Még ha a cél­hoz vezető út csupa jó szándékkal volt is kikövezve. Hogy valójában mennyit nyo­mott volna a jognak asztalán egy lyukas médiatörvény? Ezt valószí­nűleg csak hetek, hónapok múlva tudhattuk volna meg, így viszont máris kiderült: a törvénykezési tor­zó nem gyógyítja, inkább mélyíti a médiaháború közben okozott, el­szenvedett sebeket. A társadalom többségének mindenesetre megle­hetősen elege van abból, hogy a megoldatlan gazdasági, szociális problémák halmozódása közben 1993-ban is meddő médiaviták ra­bolják a törvényhozás idejét. Igaz, dőreség volt abban hin­ni, hogy egy fogas műtéttel világ­ra segített törvény a rendszerváltás legsikerültebb jogalkotási csemeté­­e lehet. A közmédia körüli politi­kai örökösödési harc, a sértődések kezdettől mérgezték a törvényelő­készítő viták légkörét. A hatás-el­­en hatás törvénye szerint megkez­dődött az elnökök háborúja a sze­mélycserék ügyében. A kormány és az ellenzék hívei utcai demonst­rációkon is összemérték erejüket, létszámukat. A kinevezési javasla­tok megvétózása a kulturális bizott­ság alkalmatlansági kutakodásá­ba torkollt, bár eközben az ország tanulságos leckéket vehetett az alakuló parlamentarizmus játék­szabályaiból. A hatpárti egyezte­tés idején még felvillant egyszer­egyszer a megoldás lehetősége, de nem lett rövidebb a médiatör­vényhez vezető út. E­zután közjogi magaslatokból hirtelen méltatlanul alacsony szintre, fegyelmik és büntető­feljelentések színvonalára süllyedt a sajtószabadság féltése ürügyén fellángolt politikai vita. Amúgy kor­rekt, de a nyomozást megtagadó ügyészi határozat tükrében mégis­csak törvénysértő házkutatás a szürke újabb árnyalatával gazda­gította a magyar médiapalettát és a fair eljárásról kialakult jogállami elképzeléseinket. Persze el kell ismerni, meglehe­tősen furcsa három évvel a rend­szerváltás után egy majd húsz éve elfogadott, és azóta alkotmányelle­nesnek minősített kormányhatáro­zatra építeni a médiaregulák jog­alapját. Ennél mindenképpen jobb­nak tűnt egy új törvény, még ha an­nak „kétharmadát" ki is szavazzák az ellenzéki képviselők. Hiszen egy kihirdetett törvény a médiael­nökök lemondatásának esélyét is magában hordozza. De betöltötte volna rendelteté­sét egy Patyomkin-törvény? Amely ugyan deklarálja, de nem képes közmegelégedésre garantálni a nemzeti média szabadságát? A tapasztalat mindenesetre azt mondatja: a törvény előírhatja, de csak személyek biztosíthatják a garanciákat. Igaz, néha egy cson­ka törvény alapján is kialakulhat olyan gyakorlat, amely rácáfol a pesszimistákra. Talán nem okozna meglepetést az ellenzéknek sem, ha a rendszerváltás állama hosszú távon mégis tiszteletben tartaná a sajtó szabadságát, a közszolgá­lati televízió és rádió függetlensé­gét. Ezt mindenekelőtt azzal tehet­né, ha a törvény-előkészítésen túl nem avatkozik a médiaügyekbe. Mert épp a jogszabálynak kellene kizárnia, hogy az állami szervek vagy bármely társadalmi csoport egyoldalú befolyást szerezhessen a médiában.­ Ez a követelmény a kormánnyal szemben is fennáll, nem szólva a különböző irányvo­nalat követő politikai pártokról. Tu­domásul kellene venni: jogállam­ban mind a kormány, mind pedig a pártok tartósan ki vannak téve a nyilvános kritikának. Ezért sem le­het eszközük a vélemények befo­lyásolására. Pártok konszenzusa (még kevésbé a parlamenti párto­ké) önmagában nem alkalmas ar­ra, hogy alkotmányos garanciát nyújtson a véleményszabadság tel­jességére. I­gaz, manapság akadnak támo­­­ gatói egy ezzel ellentétes állás- I pontnak is. E szerint a nemzeti médiában, a rádióban, a televízió­ban a választásokon elért ered­ményt kellene „leképezni", így osztva politikai befolyási övezetek­re a közszolgálati tájékoztatást, mondván: a rendszerváltást külön­ben nem lehet levezényelni. Ez nem valódi alternatíva. A másik említett álláspont ugyanis nem egy­szerűen az egyik, de az egyedüli alkotmányos felfogás. Mégsem kell rögtön bánkód­nunk, ha egy kétharmados törvény mögé az előterjesztő­­ lett-légyen az akár ellenzéki, akár kormány­párti - nem tudja felsorakoztatni a parlament kétharmadának támo­gatását. Mert e kérdésben nem a számszerűség a döntő. Adott eset­ben a kétharmados vagy akár a százszázalékos támogatás is ke­vés, ha a törvény nem felel meg az alkotmányban előírt követelmé­nyeknek. Mondjuk akkor, ha hatpárti megegyezéssel a parla­menti pártok tájékoztatási mono­póliumát biztosítaná. A leszavazott „médiatörvény" sikertelenül próbálta szavatolni a tájékoztatás jogállami garanciáit, beleértve a társadalmi kontrollt. Habár a politikai erők bizonyos önmérséklete egyes passzusokból valóban kiolvasható. Ha pedig maholnap - átdolgozva - ismét a T. Ház elé kerül a médiatörvény, s esetleg a személyi ügyekben sze­rencsés kompromisszum születik, utólag sokat javulhat még. Sőt megkockáztathatjuk: a frekvencia­moratórium feloldása, a kereske­delmi rádiók, televíziók térnyerése szintén a politikai kijózanodás malmára hajtaná a vizet. Más kér­dés, hogy a választásokig valójá­ban kinek a kezében lenne a leg­több malom. N­em kerülhette el a sorsát a médiatörvény. A parla­ment után most ismét az Alkotmánybíróság térfelén pattog a labda. Ha pedig az alkotmány­bírák médiaügyben tett „hallgatási fogadalmukat" megszegik, ez ön­magában is sokat lendítene az ügyön: álerőfeszítések helyett való­di kompromisszumra sarkallhatná a magyar politikai erőket. Vagy arra kell tartósan beren­dezkednünk, hogy a médiabéke csak múlandó fegyverszünet, míg a médiaháború örök? Göncz Árpád újévi köszöntője „Egymással szót értve juthatunk egyről kettőre” Kedves Barátaim, hát vége ennek az évnek is. Bizonyára akad közöt­tünk, aki azzal zárja, hogy ez élete legsikeresebb, ha nem is leg­könnyebb éve volt. De azt hiszem, jó­val többen, akik szemében 1992 a lé­tért folytatott szakadatlan küzdelem, az elhalasztott álmok, a beteljesület­len vágyak, a sikeres vagy épp siker­telen újrakezdések esztendeje. Az or­szág egésze számára keservesen ne­héz közbülső szakasz, a legutóbbi lé­pés egy félig sejtett jövőbe vezető úton. Kilométerkő, amelyet magunk mögött kell hagynunk, mert vissza­térnünk nincs hová, s mert az utat, bármilyen rögös is, végig kell jár­nunk. Hisz helyettünk senki se fogja. És végső soron rajtunk múlik, hogy képesek leszünk-e végigjárni. Ma éj­jel hát arra ürítsük poharunkat, hogy megint csak sikerült megőriznünk ér­tékeink javát, az emberségünket és önmagunkat, s ne firtassuk, hogy mi­lyen áron. Arra, hogy győzzük az évet kitartással, türelemmel és ötletekkel. Hogy lassacskán, tetszik, nem tetszik, de megtanuljuk: csak együtt, egymás­sal szót értve juthatunk egyről kettő­re. Kormány és nép. Párt és párt. Munkaadó és munkavállaló. Család és család. Férfi és nő. Szomszéd és szomszéd. Mert ebben van az erőnk. Az ország ereje. És semmi másban. Tudjuk, megtanultuk: „Szívére veszi terhünk, gondunk. Vállára venni nem bolond...” Se Nyugattól, se Kelettől, senki emberfiától jó szónál, biztatás­nál többet okkal nem várhatunk. Barátaim, parázslik körülöttünk a világ, át-át csap határainkon egy és más gonosz szél, de elmondhatjuk: a mi fedelünk alatt még mindig jutott és jut menedék a hadak űzte menekü­lőnek. S megtanultuk, hogy jó, ha az emberi élet, a szellemi érték védel­mében kinek mije van - pénze, ereje, szakértelme -, azt a másokéval összedobja. Hogy az egyérdekűek okosan teszik, ha összefognak közös és jogos értékeik védelmére és érvé­nyesítésére, hogy az azonos gondok­kal küszködő közösségek könnyűe­nek terhükön, ha hangot adnak a gondjaiknak, és egyeztetik a tenniva­lóikat. Ha a hívők nem mondanak le az együttes Isten-közelség, a sors verte kisközösségek az emberközel­ség melegéről. Mert ha fagyot lehel körülöttünk a világ, egymást kell me­lengetnünk. S helyet kell szorítanunk magunk között a gyöngébbnek,a me­leget áhítónak. Aki, meglehet, épp a gyűlölet, a magány vagy a nyomorú­ság teléből kéredzkedik közénk. Ba­rátaim, ma éjszakára mégis feledjük a gondjainkat: jó lelkiismerettel és nyugodt lélekkel ürítsük poharunkat a jövendőnkre. Akinek pezsgő jutott, pezsgővel, akinek csak bor, az bor­ral, akinek az se, bizakodó szóval kö­szöntse az új esztendőt. Ami könnyű biztos hogy nem lesz. De egymás számára könnyebbé tehetjük. (Folytatás a 4. oldalon) Válás csehszlovák módra Két új állam Európa térképén Pozsonyi tudósításunk a Cseh és a Szlovák Köztársaság kikiáltásáról a 3. oldalon (MTI külföldi képszolgálat) Mogadishuból Moszkvába tart az amerikai elnök Felkerült a Balkán a Bush-Jelcin csúcs napirendjére (Tudósítónktól) WASHINGTON - Ma érkezik (Szocsi helyett) Moszkvába Bush elnök, aki Jelcinnel vasárnap ír­ja alá a START 2 szerződést. Az amerikai-orosz csúcson azon­ban már ma terítékre kerülnek kétoldalú és nemzetközi kérdé­sek, köztük kiemelten a délszláv válság, amelyben Washington a jelek szerint rászánta magát Belgrád megfékezésére. Az új év reggelén ugyanúgy, mint szilveszterkor, katonái körében láthatta terepruhás elnökét az ameri­kai tévénéző. Gyaníthatóan biztonsági okokból húzta fel a sereg soraiban őt elvegyítő öltözéket Bush, miként oda­felé menet Szaúd-Arábiában az elnöki gépről átszállt egy katonaira, az vitte Mogadishuba (majd pénteken Baido­­nba). Csütörtök este - amikor az elnök egyébként már szálláshelyén, a Tripo­li nevű hadihajón volt, tehát meg­nyugtató távolságban­­ Mogadisu pe­remén tűzharc robbant ki Szomáliai fegyveresek között. Az esti amerikai tévéhíradók a város fölötti tűzgolyó­kat mutatták, s a tudósítók siettek kö­zölni, hogy az elnök nincs veszély­ben. De megjegyezték azt is, hogy a jelek szerint a Szomáliai béketeremtés aligha lesz rövid távú feladat. Maga Bush a csapatoktól pénteken búcsúz­va nevetve felelt a kiáltásokra, hogy ők, mármint a katonák mikor mehet­nek haza: „bár tudnám, hogy meddig tart (a küldetés)...*’ Különben az el­nök kedélyesen közölte, felesége ezúttal nem mehetett vele, mert cso­magolni kell, kiköltözni a Fehér Ház­ból... Bush egyébként a katonák kö­rében, a - gondosan megválogatott - szomáliaiak, főleg a már kevésbé csontsovány gyerekek körében oldot­­tan, politikai búcsúzóként és jelképes hazaüzenőként mozgott; a világhábo­rús pilóta nyilván stílszerűnek érezte e terepruhás főparancsnoki finálét. Már Szomáliában volt az elnök, amikor kiderült, hogy a Szocsiba ter­vezett amerikai-orosz csúcs előké­szítő csapata sem tudott leszállni a hatalmas hóvihar miatt, így Jelcin te­lefonált Bushnak, s megkérte, jöjjön inkább Moszkvába - közölte Moga­­dishuban Fitzwater szóvivő. S ő je­lezte, hogy a ma az orosz fővárosba érő, s tüstént tárgyalni kezdő Bush és Jelcin vasárnap írja alá a START 2 szerződést. Kravcsuk ukrán elnök vi­szont levelet kapott Bushtól, ki sür­geti Kijev START 1-ben vállalt köte­­lezettségeinek ratifikálását, vagyis az atomhatalmi státus feladását. (Azt nem tudni, hogy visz-e magával a Kremlbe kínos üzenetet is Bush: a pénteki The Washington Times cím­oldalán tálalja értesülését, hogy az amerikai kormány kivasítani készül - kémkedés okán - egy orosz katonai attasét, ami az első eset lenne a Szov­jetunió megszűnte óta). (Folyatás a 3. oldalon) BELFÖLDÖN Csoóri Sándor: Poharat emelni a békére 4. oldal Megújul a járművezető-képzés 5. oldal Szakonyi Károly: A múlt kötegeiből 7. oldal Módosított vámeljárás 8. oldal KÜLFÖLDÖN Ma kezdődik a genfi Bosznia-értekezlet 3. oldal Ami a jappán teljesítmény mögött van 8. oldal SPORT Pereskednek az amerikai kosarasok 13. oldal HÉTFŐN Rendőrségi vizsgálat a keceli milliárdos ellen 7. oldal Miről beszélnek a falak Gödöllőn? 11. oldal Hétfői mellékletünk, a Mtartaztt LJAZDASA­jf tartalmából: Mit várnak közismert személyiségek 1993-tól? Tőkepiac és privatizáció Megalakult a magyar Business Leaders Forum Bemutatjuk a Renault új luxuskocsiját, a Safrane-t Az első numizmatikai aukció Műtárgy- és régiségvédelem

Next

/
Thumbnails
Contents