Magyar Nemzet, 1993. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

Korunk legfőbb veszélyeiről Interjú Fejtő Ferenccel a 7. oldalonMagyar Nemzet :saja Gazdasági mellékletünkben: Van elegendő gabonánk! Magyar cégként a reklámpiacon Mennyit ér egy jó menedzser? Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR HÉTFŐ, 1993. február 1., LVI. évfolyam, 26. szám Védtelen környezet Megújuló környezetpolitikára van szükség - hangzott el nem­rég egy olyan nemzetközi konfe­rencián, amelyen a téma hazai és külföldi szakértőin kívül üzlet­emberek is részt vettek. A kijelen­tésen nincs mit csodálkoznunk, a fejlett ipari államokban ez lassan már közhellyé és mindinkább gyakorlattá is válik. Ami szá­munkra ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a felszólításnak, felhívásnak is tartható mondat széles nyilvánosság előtt a kör­nyezetvédelmi tárca második számú vezetőjétől származott, így akár politikai programnak is tekinthető. Jó, hogy ha késve is, végre el­hangzott ez a mondat, bár való­ra váltásához némi idő és annál is több belátás szükséges. Egy nehézkes, az emberi energiákkal és a természeti erőforrásokkal egyaránt pazarlóan bánó, elma­radott technikájú gazdaságot nem egykönnyen lehet új pályára állítani. Ehhez új és pontosan működő „váltókra" van szükség. Csak szavakkal, szépen és jól megfogalmazott kívánságok­kal nem lehet csodát csinálni. S talán csodára sem lesz szükség, ha a felismerés gyújt fényt az agyakban, hogy a környezetvé­delem, egy új alapokra helyezett környezetgazdálkodás jó üzlet és fejlődésünk motorja lehet. De nem elég ezt felismerni. Meg kell hozni az ehhez szükséges tör­vényt és rendeleteket, melyekhez nemcsak a ráció, hanem új kör­nyezetfilozófia és etikai maga­tartás szolgálhat alapul. Ezt kialakítani pedig leg­alább olyan nehéz, mint változ­tatni a gazdaságunkon. A kör­nyezetvédelmet ma inkább, mint valaha ki-ki a saját vélt vagy va­lódi érdekei szerint értelmezi. Példaként egy másik, a közel­múltban lezajlott tanácskozás. A Magyar Gazdasági Kamara és a parlament környezetvédelmi bizottságának egyébként fontos megbeszélésén hangzott el, hogy a privatizáció során remél­hetően növekvő számú kis- és kö­zépvállalatoknak haladékot kel­lene adni a szennyezésük mér­séklésére mindaddig, amíg iga­zán belendül a vállalkozásuk. Gondolom, ezt aligha mondták volna el csak egy konkrét eset kapcsán. Épp ezért gondolom, hogy a megfogalmazott kíván­ság korszerűtlen, veszélyes és el­fogadhatatlan. Hogy csak ez utóbbit indokoljam: az európai piacokon, ahol saját gazdasági érdekből is mindinkább vigyáz­zák a termékek minőségét és azokat a körülményeket is, ame­lyek közt készülnek, egyszerűen versenyképtelenné válnak az áruink. A környezetvédelem - Euró­­pa-szerte számos példa van rá - jó üzlet, ha működnek a megfele­lő szabályozók, ha a befektetők számára megvannak a kellő jogi garanciák. Ha Svájcban, ahol pedig meglehetősen szigorúak az előírások, nem riadnak vissza az üzlettől a beruházók, ha Né­metországban milliárdos érték­ben hoz kimutatható hasznot a környezetbarát termékek gyártá­sa, miért lenne nálunk másképp? Az új környezetvédelmi törvény­re ezért (is) van mihamarabb szükségünk. Sárvári Márta Végleg megfeneklett a genfi békéltetés A közvetítők a Biztonsági Tanácsra bízzák a balkáni konfliktust ÚJVIDÉK - A Bosznia-dosszié Genfből New Yorkba kerül, a békeér­tekezlet ugyanis, mint várható is volt, kudarcba fulladt. Karadzsics és Izet­­begovics nem írta alá a társelnökök ál­tal felkínált okmánycsomagot. A szer­­bek a „térképet” vetették el, a muzul­mánok pedig a területi felosztás mel­lett a békemegállapodás tervét is. Ma­te Boban, a horvát népközösség veze­tője mindhárom dokumentumot elfo­gadta. Tehát Vance-ék a DT-től várnak segítséget, s ezzel a politikai megol­dáskeresés stratégiája mellett megnyi­tották az ajtót a katonai rendezés előtt is. Lord Owen és Vance ma New Yorkba utazik, hogy a BT-től instruk­ciókat kérjen. Lord Owen úgy véli, hogy az ellentéteket még ki lehet kü­szöbölni, és „sokkal jobb lenne, ha a BT elé már ezzel a készséggel érkez­nének”. Hogy mennyire veszik komo­lyan Owennak ezt az ultimátumát, nem lehet tudni. A BT ugyanis olyan határozatot hozat, amellyel rákénysze­rítheti a boszniai feleket a rendezési terv végrehajtására. A közvetítő diplo­maták úgy tartják, hogy a BT-nek még­sem kell majd a radikális módszereket alkalmazni, mint amilyen a szankciók bevezetése, a fegyverembargó feloldá­sa vagy a nemzetközi katonai szerep­­vállalás. Mindenesetre Washingtont meglepte a genfi társelnökök döntése, hogy átpasszolják a labdát a világszer­vezetnek. Az új kormányzatot ez ugyanis igen kellemetlen helyzetbe­­ hozza, mert nyilatkoznia kell, támo­­gatja-e a genfi béketervet. Washington ugyanis, mint ismeretes, nem lelkese­dik a tervért, mert szerinte ezzel meg­szűnne Bosznia-Hercegovina legitim kormánya, és elfogadnák a szerbek ál­tal szorgalmazott etnikai felosztást (Folytatás a 3. oldalon) Clinton kényes kényszerhelyzetei Washington vonakodik a Vance-tervet támogatni (Tudósítónktól) WASHINGTON - Meghökken­­ten vették hírét amerikai kormánykö­rökben a genfi fordulatnak, s főként annak, hogy ma az ENSZ székhelyére érkező Vance és Lord Owen a Bizton­sági Tanács tekintélyével szeretné rá­kényszeríteni a feleket a boszniai béketerv elfogadására. Ezzel ugyanis óhatatlanul kényszerhelyzetbe hozzák a Clinton-kormányt is, amely javában - és sok más sürgető világpolitikai té­mával együtt, bár azok „élén” - vizs­gálja a délszláv válságban tehető ame­rikai lépéseket Az csupán a véletlen műve, hogy az új külügyminiszter (és egykor Vance jobbkeze), Christopher történetesen ma látogat New Yorkba, bemutatni Washington új ENSZ-kép­­viselőjét és tárgyalni Butrosz Gáli fő­titkárral, most tehát találkozni fog a két békeközvetítővel is. S ekként a Vance-ék elképzeléseitől az elmúlt tíz napban finoman elhatárolódó külügy­miniszternek szembesülnie kell a ké­nyes kérdéssel: hajlandó-e vagy sem a Clinton-kormány kiállni a boszniai béketerv mellett. Ezt a tervet ugyanis névtelenül megnyilatkozó amerikai kormányképviselők sok szempontból „elhibázottnak” tartják, hiszen például „aggódva” gondolnak Szarajevó fel­osztásának megvalósíthatóságára. (Folytatás a 3. oldalon) Esély a vállalkozóknak A honvédség megrendelő lesz A honvédelmi miniszter piacot ígért a polgári gazdaságnak, a vállal­kozóknak. Für Lajos szombaton beszédet mondott a „Vállalkozói szféra estélye” című rendezvényen, az Operházban. A modernizálás alapve­tően gazdasági hátterű tevékenység is a hadseregnél. Arra törekszenek, hogy a haditechnika modernizálását három piacról - Keletről, a nyugati országok­ból és belföldről - oldják meg. Az el­látást számos területen a polgári szférából akarja megoldani a honvéd­ség. Augusztusra hazánkban is elké­szül a haditechnikai részletes fejleszté­si program, mely 2010-ig felvázolja a teendőket. Ennél a tervezőmunkánál alapvetően vizsgálat tárgya a magyar ipar és az egész gazdaság, ugyanis az a cél, hogy a hadsereg ne önellátásra rendezkedjen be, mint eddig, hanem vásárlóként lépjen fel Az estélyről, melynek fővédnöke, részvevője Göncz Árpád köztársasági elnök volt, a 9. oldalon számolunk be. Kádár Béla és Kupa Mihály javaslatai Davosban • Új nyugati gazdasági stratégiára van szükség (MTI) A svájci Davosban a hét végén megrendezett világgazdasági fórumon, amelyen a világ mintegy hetven országának vezető politiku­sai, közgazdászai, vállalati vezetői értékelték a gazdasági helyzetet. Ká­dár Béla kifejtette, elő kell segíteni az élénkülést az egész világgazda­ságban, s ennek keretében új, hosszú távú alapokra kell helyezni az együttműködést a közép- és kelet-eu­rópai országokkal. Kupa Mihály ja­vasolta, hogy a Nyugat dolgozza ki a térségre vonatkozó hosszú távú stra­tégiáját, a FÁK országaival pedig fi­zetési megállapodást indítványozott. Az eddig tapasztaltakról Kádár Béla a következőket mondta: ,A megnyitón megfogalmazódott az az igény, hogy elő kell segíteni az élénkülést az egész világgazdaság­ban. Ennek az átfogó célkitűzésnek keretében szerepelt a munkában az úgynevezett »Davos-terv«, az az elgondolás, hogy helyezzük új, hosszú távú alapra az együttműkö­dést a kelet- és közép-európai orszá­gokkal is.” A gazdaság módosításának igé­nye konkrét módon fogalmazódott meg, de nem átfogó, szintetizált program keretében, hanem, legalább­is egyelőre, egyes területeken. (Folytatás a 9. oldalon) Hat pályázó - hétmilliárd forint A második félévben kezdődik a nagymarosi helyreállítás Megkezdődtek az előkészületek a nagymarosi Duna-töltés elbontá­sára. Az összesen hétmilliárd fo­rintba kerülő munkálatok koordiná­lásával a Dunai Rehabilitációs Iro­da foglalkozik, amely verseny­­tárgyalást írt ki a speciális feladat elvégzésére. A 11 hazai pályázó vállalatból végül a szakmai zsűri döntése alapján hat felelt meg az előírt követelményeknek. A nyertes a második félévben indíthatja meg a hazai gyakorlatban ez idáig egyedül­álló különleges bontási munkát. Károlyi Csaba, a rehabilitációs iroda helyettes vezetője az MTI-nek elmondta: annyi már bizonyos, hogy az első lépésben a körgáton belüli száraz területen végeznek majd a munkálatokkal. A VITUK1 vízi mo­dellkísérletei alapján a leendő Duna­­fenékre betonbordákat építenek be, amelyek a víz sodrását befolyásolva a hajózás biztonságát szolgálják. Ez a munka hónapokig is eltarthat, így ma­gának a gátnak a bontása 1994-ben kezdődhet meg. Ez a művelet is külön­leges műszaki megoldást igényel, hi­szen a gátbontás ideje alatt biztosítani kell a hajózást. Egyébként jelenleg a gát miatt beszűkült Dunán sok hajót úgy kell átvontatni a nehéz szakaszon, önmaga nem tudná leküzdeni az erős sodrást. A vízerőmű-építés eredeti tervei alapján a gátnál a visegrádi ol­dalon 300 méterrel odébb terelték a Dunát, ezt a kanyarulatot nem temetik be, hanem két öblöt képeznek ki belő­le vízisportok céljára. A nagymarosi oldalon is, ahol a rendezett parti sétá­ny mentén strandok épülhetnek majd. A körgát elbontása 1995-ig befejező­dik, legfeljebb egy emlékműnek ha­gyott darabja őrzi majd a szocialista gigantománia nyomait. (Folytatás a 4. oldalon) Március 1.: sárga rendszám Mától szigorúbb a taxiengedélyezés Mától, azaz február 1-jétől vehe­tik át új engedélyüket, valamint gép­kocsijuk megkülönböztető, sárga rendszámtábláját a Magyarországon eddig is legálisan működő taxisok. Lapunk szerdai számában már foglalkoztunk az engedélyeztetés részleteivel, ezért e helyütt dióhéjban emlékeztetünk rá: március 1-jétől a rendőrség és az utasok számára - sár­ga rendszámtáblájuk révén - egyaránt könnyűszerrel felismerhetővé válnak azok a taxisok, akik eleget tettek az igencsak megszigorított feltételeknek. Amint azt a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára la­punknak elmondta, becsléseik szerint az új követelményeknek a ma fuvart vállaló taxisok hozzávetőleg fele nem tud vagy nem akar majd megfelelni. Erre utal az is, hogy bár a Közlekedési Főfelügyelet az elmúlt év során már minden, érvényes okmánnyal rendel­kező taxist értesített a változásokról. (Folytatás a 4. oldalon) 8UW!^Sikapt, ‘AKI HAZAI TERMÉKET VÁSÁROL, MUNKÁT AD HONFITÁRSAINAK* Uj! MEGJELENT A KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓI ___________ INFORMÁCIÓ CÉGEKRŐL-CÉGEKNEK ALMANACH A KÖNYV MEGRENDELHETŐ ÁRA: 2500 Ft Complilmanach KIADÓI KFT 1033 BUDAPEST, BENEDEK E. U. β. TEL: 156-5367 Sfr R8 MA BELFÖLDÖN Felhasználható-e ügyészségi célra A „Jelcin-dosszié”? 5. oldal Emberi szó 6. oldal A középiskolát az egyetem minősíti 11. oldal KÜLFÖLDÖN Irak: Koldusok népe 2. oldal Szlovákiában újabb szigorítás készül a magyar iskolákkal szemben 2. oldal Megvizsgálják a Jelcin elleni merénylet kitervelőjét 3. oldal SPORT Polgár-Szpasszkij: rajt döntetlennel 13. oldal Magyar Nemzet Kupa: hazai siker 13. oldal HOLNAP Szlovákok és magyarok 6. oldal A Szigetközben és a Csallóközben egyre fenyegetőbb a természeti katasztrófa 7. oldal Tandíj csak a felsőoktatási törvény után! Universitas rovat a 10. oldalon

Next