Magyar Nemzet, 1993. április (56. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

Szép magyar könyv Ne gondoljon az olvasó jeles évfordulóra, híres nyomdász, ti­pográfus emléknapjára, korszakos kiadvány megjelenésének dátumá­ra, merő véletlen, hogy éppen ma hirdetik ki a Szép magyar könyv pályázat végeredményét. Hetven­­tagú zsűri szemrevételezte az idén a százharmincöt benevezett köte­tet, harminckilenc kiadó produktu­mát, hogy tíz kategóriában (társa­dalomtudományi, természettudo­mányi művek, szakkönyvek, isme­retterjesztő, szépirodalmi és ifjúsá­gi művek, gyermekkönyvek, művé­szeti és fotóalbumok, bibliofil és speciális kiadványok, reprintek és külföldről átvett könyvek) kiadja a díjakat, okleveleket. A könyvszak­ma e hétköznapi ünnepe reflektor­­fénybe állítja azokat az alkotókat, akik­ az ünnepi könyvhét forgata­gában, a költők, írók fesztiválján rendre háttérbe szorulnak. A könyvtervezők, tipográfusok munkáját hajlamosak vagyunk szakmai belügynek kezelni, holott kulturális életünk fontos szereplői ők. Nemcsak azok, akik a nemzet­közi nagydíjas bibliofil kiadványo­kat megálmodják, hanem azok is, akik észrevétlen munkájukkal arról gondoskodnak, hogy öröm legyen kézbe vennünk egy-egy rég várt regényt, verseskötetet. Az olvasó gyakran nem is tudja, miért forgat egy-egy művet szívesen, és miért dobná legszívesebben a sutba a másikat. Nem figyel fel laptükörre, betűtípusra, lapszámozásra, ará­nyokra, mert természetesnek tartja, hogy valaki­ szemgyönyörködtető és szemkímélő olvasmányt adjon a kezébe. A gondos tipográfiát so­káig csak e bennfentesek értékel­ték, a laikusok legfeljebb bosszan­kodtak, hogy hamar elfáradtak az olvasástól, hogy néhány oldal után összefutottak előttük a betűk. Az ötvenes évek könyvtömeg­termelése nem tudta feledtetni azo­kat a kiváló hagyományokat, ame­lyeket a szakma legjobbjai a há­ború előtt meghonosítottak. A szép magyar könyv igen hamar teret kö­vetelt magának, a nyolcvanas évek végére egyre nagyobb teret. Ám ez utóbbi időszakban, a könyv­kiadás kereteinek fellazulásával, amikor egyetlen év alatt meg lehe­tett gazdagodni egy-egy jól időzí­tett politikai lektűrrel, leleplező írással, pornográfiába hajló, meré­szen erotikus regénnyel, úgy lát­szott, az egész könyvszakma vál­ságba kerül. Eltűntek a tipográfu­sok, jöttek a lekoppintott külföldi borítók, a legrosszabb minőségű papír, az egyszeri használat után egy kézben széteső kötések. Az erővonalak hamarabb ren­deződtek, mint gondoltuk, ma már minden valamirevaló kiadó tudja, hogy csak minőséggel lehet a piacon maradni. Tudja, hogy még remekművek esetében sem mind­egy, milyen a borító, milyen a papír, milyen a tipográfia, az il­lusztráció. Az élesedő verseny újra felértékeli a könyvművészek mun­káját, nemcsak a drága albumok megálmodóiét, hanem a diák­könyvtár-sorozatok, a tankönyvek tervezőjét is, akik ma megtudhat­ják, hogy a szakértő zsűri milyen döntést hozott. Osztovits Ágnes Jól fejlődnek a magyar-osztrák kapcsolatok Teljes egyetértés Klestil és Göncz tárgyalásán (Munkatársunktól) A kétoldalú kapcsolatok ki­egyensúlyozottságát jól tük­rözték a Budapesten szerdán kezdődött magyar-osztrák ál­­lamfői tárgyalások. Göncz Ár­pád és Thomas Klestil ugyanis egybehangzóan állapította meg, hogy a két ország közöt­ti viszony minden területen rendkívül eredményesen fejlő­dik. Antall József miniszterel­nökkel folytatott megbeszélé­sén az Osztrák Köztársaság el­nöke egyenesen úgy értékelte, hogy Ausztria és Magyaror­szág kapcsolatai talán soha nem voltak jobbak, mint most. Thomas Klestil rögtön érkezése után tárgyalóasztalhoz ült vendéglá­tójával, Göncz Árpáddal, hogy a kap­csolatok jelenlegi helyzetének értéke­lésén túl áttekintsék az együttműkö­dés fejlesztésének lehetőségeit is. (Folytatás a 3. oldalon­ Göncz Árpád és Thomas Klestil nyilatkozik a sajtónak a Parlamentben Határozott a szlovák kormány: Döntsön Hága Bős ügyében! POZSONY­­ A késő esti órák­ban ért véget kedden a szlovák kor­mány ülése, amelyen a több mint húsz napirendi pont között szerepelt a szlovák fél állásfoglalása is a bősi vízlépcsőről. Ugyanezt a kérdést a kabinet három héttel ezelőtt azzal utasította vissza, hogy parlamenti döntés hiányában nem foglalhat ál­lást, s mivel a szlovák parlament az­óta sem hozott határozatot, a megfi­gyelők biztosra vették a Meciar-kabi­­net ismételt elutasító állásfoglalását, így meglepetésként hatott, hogy a szlovák kormány határozatot ho­zott, amely szerint Szlovákia kész a hágai nemzetközi bírósághoz fordul­ni a magyar kormánnyal együtt. A döntés értelmében még ezen a héten kinevezik azt a bizottságot, amely tárgyal majd Pozsony nevében a magyar partnerrel a bíróságnak fel­teendő kérdésekről. A határozat azonban egy kiskaput is tartalmaz a kétoldalú megbeszélések folytatásá­ra, abban bízva, hogy még mindig van esély a kétoldalú megállapodásra nemzetközi szervezetek bevonása nélkül. (Folytatás a 3. oldalon) Fa Nándort igazi hősként ünnepelték tegnap reggel fran­ciák és magyarok Les Sables d'Olonne kikötőjében, ahova föld körüli útja után ötödikként befutott a Vendée Globe vitorlás­­versenyén. (Tudósításunk a 13. oldalon) Magántitkot sértene Alkotmányellenes a vagyonnyilatkozat (Munkatársunktól) Alkotmányellenes a vagyonnyi­latkozatot kötelezővé tevő jogsza­bály - hirdette ki határozatát szer­dán az Alkotmánybíróság, bejelent­ve azt is, hogy a rendelkezést a hatá­rozat megjelenésének napjától meg­semmisíti. (Folytatás a 4. oldalon) tíz RMDSZ tartózkodjon a további feszültségszítástól” Mától tiltakozások a Székelyföldön a prefektuskinevezések miatt BUKAREST - Az RMDSZ szé­kelyföldi - hargitai és háromszéki - szervezetei mára tervezik az első tö­megtiltakozások szervezését, kezdet­ben Csíkszeredán a román nemzetisé­gű prefektusok kinevezése, illetve a helyi többségi magyar lakosság kép­viseletének semmibevevése miatt. A szerdai román lapok szinte ki­vétel nélkül nagy teret szentelnek a „prefektusháborúnak­’, a romániai kisebbségi kérdésnek. Erre szolgálta­tott alkalmat az a kormányszintű saj­tóértekezlet, amely a nemrég létreho­zott Nemzeti Kisebbségi Tanácsról szóló elképzeléseket ismertette. A bukaresti Adevarulban közölt kör­kérdés alapján a romániai nemzetisé­gek képviselői ellentmondásosan fo­gadják a tanács létrehozását, legtöb­ben kételyüket fejezték ki, hogy egy ilyen tanácsadó szerv eredményes munkát végezhet A sajtóértekezleten kijelentették, hogy a prefektusi kinevezésekkel kap­csolatban a kormány nem hajlandó re­videálni döntéseit majd az államelnö­ki szóvivő nyilatkozatot tett közzé az RMDSZ küldött-tanácsa nagyváradi ülésszakának határozatáról. A megle­hetősen terjengős szöveg felemlíti a romániai magyarság politikai és társa­dalmi jogegyenlőségnek tényeit a közigazgatási struktúrákban részvéte­le arányait, majd leszögezi: a prefek­tusi intézmény a kormány politikáját képviseli. Márpedig az RMDSZ kö­vetkezetesen ellenzéki, szembehe­lyezkedik a hatalommal, legutóbb is a kormány elleni bizalmatlansági indít­vány egyik kezdeményezője volt (Folytatás a 2. oldalon) Antall József fogadta Horn Gyulát A Miniszterelnöki Sajtóiroda szerdai tájékoztatása szerint Antall József miniszterelnök, az MDF elnö­ke hivatalában - kérésére - fogadta Horn Gyulát, az MSZP elnökét. A ta­lálkozó során Horn Gyula három kérdéskörről ismertette álláspontját. A privatizációról és azzal összefüg­gésben a parlamenti ellenőrzés kér­déséről, a mezőgazdasággal kapcso­latban kialakult helyzetről, illetve a termelőszövetkezetek tulajdonviszo­nyait érintő kérdésekről és a nyugdí­jasok helyzetéről. A miniszterelnök tudomásul vette Horn Gyula tájékoz­tatását és javaslatait, azokat ismerteti a kormánnyal, illetve az MDF elnök­ségével és képviselőcsoportjával. (Horn Gyula sajtótájékoztatója az 5. oldalon) Expofórum mellékletünkben:­­ Ingatlantenderek a pesti oldalon ι Alternatív megoldásokkal az expóért ! A világbemutatók jelképfigurái | mmm «ιτ«ιτητ.....ητκ—■—mninrr* Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR CSÜTÖRTÖK, 1993. április 1., LVI. évfolyam, 76. szám MA BELFÖLDÖN „Az önkormányzati választásokat ’95-re kellene halasztani” 5. oldal Pártszervezetek Vidéki Magyarország összeállításunk a 8. oldalon Bay Zoltán és Németh László barátsága 11. oldal KÜLFÖLDÖN A kancellár kedvenc keletnémeté 2. oldal Antall-levél Clintonhoz, expomeghívóval 3. oldal Magyarok, románok: nyújtsatok egymásnak testvérileg kezi: 6. oldal Az utcafestő 10. oldal SPORT A focit nem nekünk találták ki 13. oldal HOLNAP Pap Károly szent színpada a Várszínházban 11. oldal G ViSzM­M­azdasasi mellékletünk: Magyar Árutőzsde, az árupiac hetilapja SORSOLÁS: április 5. kSkeÁMUÍA: április 19. Csenned BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: április 3.,17 (szombat 24 óra)

Next