Magyar Nemzet, 1993. július (56. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

Jeszenszky strasbourgi szavazásunk hátteréről A magyar álláspont nem volt üres fenyegetés (Munkatársunktól) Az Európa Tanács minisz­teri ülésén a dán képviselő is rá­mutatott az ellenőrzési mecha­nizmusok fontosságára, s arra, hogy a felvételi procedúrán bizonyos változtatásokat kell tenni. A testület a további felvé­telekkor nagyon alaposan utána­néz azoknak a problémáknak, amelyek most a szlovákiai magyar kisebbséggel kapcso­latban felmerültek, válaszolta Je­­szenszky Géza a Magyar Nemzet kérdésére, milyen biztosítékot je­lentenek a most elfogadott aján­lások a jövőbeni csatlakozási ké­relmek elbírálásakor. (Folytatás a 3. oldalon) Az Európa Tanács Cseh­ország mellett Szlovákiát is fel­vette tagjai sorába. A szerdai miniszteri ülés konszenzussal fogadta el a közgyűlés ajánlá­sát, a magyar megbízott nyilat­kozattal jelezte fenntartásain­kat, de nem gördített akadályt a csatlakozás elé. (Részletes beszámolónk a 3. oldalon) Léphart Pál rajza „Mulasztott a kormány” Alkotmányos a frekvenciatörvény (Munkatársunktól) Nem alkotmányellenes a frekvenciagazdálkodásról szóló törvény - állapította meg az Al­kotmánybíróság szerdán aláírt határozata. A médiakérdéssel szorosan összefüggő, két alkot­mánybíró különvéleményével megszületett döntés a köztársa­sági elnök frekvenciatörvényt érintő aggályát ugyan nem osztja, de a sajtótörvény végre­hajtásának elmaradása miatt al­kotmányos mulasztás miatt ma­rasztalta el a kormányt. (Folytatás az 5. oldalon) Átváltási arány: kettő az egyhez • Újabb bankrészvény kárpótlási jegyért Kárpótlási jegyek ellenében tegnap megkezdődött a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. rész­vényeinek értékesítése. A bank alaptőkéjének 5 százaléka, 385 millió forint vesz részt a csere­akcióban. A június 30-tól július 30-ig tartó jegyzési időszakban egy részvényt két kárpótlási jegyért lehet vásárolni. Az akció keretében felaján­lott bankpapírok 10 ezer forint névértékű „C" sorozatú el­sőbbségi részvények, amelyek évi 12 százalékos garantált osz­talékra jogosítanak fel. A for­galmazásra konzorcium alakult a Budapest Értékpapír és Be­fektetési Rt. vezetésével. A részvényeket a legtöbb buda­pesti brókercégnél, vidéken pe­dig a Mezőbank Rt. fiókjaiban lehet jegyezni. (ez) f­f Kórházak - teljesítményben Újra választhatunk, szabadon. Mától kórházat, szakrendelőt is. Ez azért nagy dolog. Még akkor is, ha a gyakorlatban eddig sem volt más­ként. Mégis nagy különbség, hogy a háziorvosunkkal konzultálva jogosan fekszünk be egy távoli klinikára, vagy előbb fel kell keresnünk a főorvost, esetleg ismerős doktorok segítségét kell igénybe vennünk. Mert valljuk be, ez utóbbi korántsem kellemes. Az ember szeretne azért az 54 százalé­kos társadalombiztosítási járulékért ember lenni. S július elsejétől ennek jogszabályi feltételei adottak lesznek­­ végre. A beteget mindebből csak a sza­bad választás joga érinti közvetlenül, de a háttérben jóval nagyobb a válto­zás. A kórházak eddig kötött költség­­vetésnek voltak, az volt az érdekük, hogy minél kevesebb beteget minél kevesebb nővérrel lássanak el, s tud­juk, gyakran vallóbetegekkel töltöt­ték meg az ágyakat, hogy anyagilag kicsit jobban járjanak. Ez persze nem az ő hibájuk, a rendszer volt ilyen. Ezután csak eddigi költségvetésük 70 százaléka lesz kötött, a maradék 40 százalék (tíz százalékkal bővül a szak­ellátás kerete) bekerül a közös kalap­ba, s onnan teljesítményük arányá­ban jutnak hozzá a kórházak. Eddig a beteg vitte a pénzt a kórházaktól, most a beteg hozza a kórházakba. Az intézményeknek a reform kiötlői sze­rint érdekük lesz a minél szaksze­rűbb, a minél gyorsabb, a minél fájdalommentesebb gyógyítás, hiszen a beteg is erre vágyik. A szabad kórház válasz­tással megszűnik a gyen­gécske színvonalú kórházak bizton­ságérzete, mert ezután a körzetükből máshova is elmehetnek a betegek. Azt az intézményt, ahol begyulladnak az aranyerek és a visszerek, és túl sok a halott, nem fogják választani a be­tegek, s így csökken a költségvetésük is. Márpedig a mai rendkívüli nehéz helyzetben kevés kórház élhet túl akár öt-tíz százalékos csökkentést. A reform lényege, hogy nem vál­tozik semmi — élcelődnek az egészség­ügyi dolgozók. S van is alapjuk az ag­godalomra. A teljesítményfinanszíro­­zás ugyanis csak a kórházak szintjén igaz, az orvosok, az ápolók bére kö­tött a közalkalmazotti törvény ren­delkezései miatt. Az orvosok érde­keltségét így továbbra sem a társada­lombiztosítás teremti meg járuléka­inkból. S nem kell nagy fantázia ah­hoz, hogy kitaláljuk, kinek kell - to­vábbra is - biztosítani a teljesítmény­orientált bérezés anyagi hátterét. Élő Anita Konzultációk a honvédelelmről? Hétfőn készül el az az indít­ványcsomag, amelybe a honvé­delmi törvénytervezetről folyta­tott, félbeszakadt hatpárti tár­gyalások megállapodásait épí­tette be a tárca, s ezt a HM vala­mennyi parlamenti pártnak el­juttatja - tájékoztatta lapunkat Szender László államtitkár. A minisztérium célszerűnek tarta­ná, ha a hat párt képviselői átta­nulmányoznák az anyagot, s rögzítenék elképzeléseiket. Az őszi ülésszakra csaknem kész anyag állhatna össze. (v.z.) Washington vitát vezető parnereivel Fenntartja a fegyverembargót a tartózkodó BT-többség (Tudósítónktól) NEW YORK- Beolvasott, ki tudja már hányadszor Bosz­nia ENSZ-nagykövete a nagy­hatalmaknak, ám azoknak vétó­jukkal sem kellett élniük, hogy fenntartsák a muzulmánok által feloldalni követelt fegyverem­­bergót: a Biztonsági Tanács tar­tózkodó többsége meghiúsította az el nem kötelezettek javaslatá­nak elfogadását. Viszont a keddi lapzártánk utáni, nem testületi tagokat is szóhoz juttató BT-vita érzékeltette, hogy ez a többség alighanem kisebbség a világ­­szervezetben. Hiszen a vagy har­minc felszólaló, közte persze sok iszlám ország diplomatája ugyancsak a vádlottak padjára ültette a balkáni válságban te­­hetlennek minősített Biztonsági Tanácsot, s máris napirendre ke­rült az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli ülésének, mint újabb pa­naszfórumnak az egybehívása. (Folytatás a 3. oldalon) Cáfol az ÁVÜ Nincs szó Csépi Lajos menesztéséről Szalonképes kifejezéssel „csacskaságnak” minősítette a Csépi Lajos menesztésével és annak okaival kapcsolatos hí­reszteléseket tegnap az Állami Vagyonügynökség sajtótájékoz­tatóján Pongrácz Tibor címzetes államtitkár, az ÁVÜ igazgató­­tanácsának elnöke. Kifejtette, hogy nem tartja fair magatartás­nak, ha politikusok útszéli stí­lusban köztisztviselőket támad­nak. Az ÁVÜ ügyvezető igaz­gatója és az apparátusa a koalí­ciós pártok által elfogadott pri­vatizációs politikát és a parla­ment által megszavazott privati­zációs törvényeket hajtja végre. A támadásokat intézzék a priva­tizációs miniszter, illetve ő mint az igazgatótanács elnöke ellen, mert egyebek közt az is a feladatuk, hogy ezeket kivéd­jék. Megerősítette, hogy Csépi Lajos menesztéséről nincs szó, mint ahogy az sem felel meg a valóságnak, hogy a keresztény­­demokratákat bárki is kapacitál­ta volna arra, gondoskodjanak a poszt betöltéséről. A KDNP-vel egyébként korrekt a viszonyuk -jelentette ki Pongrácz Tibor. (osváth) Nem folyt érdemi vita • Az ÉT elutasította a költségvetést (Munkatársunktól) Gyorsan véget ért tegnap az Érdekegyeztető Tanács ülé­se. A kormány egyetlen fel­merülő kérdésben sem szerezte meg a másik két oldal támoga­tását. Mind munkavállalói, mind munkáltatói részről elve­tették az idei évre vonatkozó pótköltségvetést és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó emelését. A jövő évi költ­ségvetésről gyakorlatilag csak miniszteri beszámoló hangzott el, a többi fél pedig konkrétu­mok hiányában feleslegesnek tartotta a vitát. (Folytatás a 4. oldalon) Több országban is késik a ratifikálás Ma nem lép hatályba az EFTA-megállapodás (Munkatársunktól) A magyar külkereskedelem reményteljes kedvezménytől esik el, a tervezettől eltérően ugyanis nem lép ma hatályba a Magyar Köztársaság és az EFTA-hoz tartozó hét nyugat­európai ország szabadkereske­delmi megállapodása, és a ve­lük külön kötött mezőgazdasá­gi megállapodás sem. Az ok: egyes partnerorszá­gok, s köztük az EFTA, azaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás keretében kiemelkedő­en fontos Ausztria még nem rati­fikálta a március végén Genfben aláírt szerződéseket. Magyaror­szág törvényhozása egyébként június 1-jén erősítette meg eze­ket az okmányokat. Ezek az ipa­ri és egyes feldolgozott élelmi­szertermékek külkereskedelme terén gyakorlatilag elindították volna az exportunk útjában álló EFTA-vámok teljes lebontását - ahogyan az EK­ országaival ez már folyamatban van -, míg a mezőgazdasági cikkek terén fo­kozatosan kölcsönös koncesszi­ók léptek volna életbe.­—" (Folytatás a 9. oldalon) „Bezár a bazár” Tegnap délután hat órakor végleg lakat került a Kondorosi úti piac kapujára. Bár a rendőr­­ség szerint valóságos bűnözőparadicsom alakult itt ki, a környék lakói közül sokaknak mégis hiányozni fog az olcsó vásárlási lehetőség. (Tudósításunk a 4. oldalon) Slavran Zoltán felvétele Személyi iratoknak kell lábuk... Vandál pusztítás Csoóri Sándor irodájában (Munkatársunktól) Szerdára virradóra isme­retlen tettesek betörtek a Magyarok Világszövetsége Benczúr utcai székhelyére. Értesüléseink szerint a barbár támadás - melynek nyomait reggel 6 órakor fedezték fel - leginkább az MVSZ elnöke, Csoóri Sándor szobája ellen irányult: páncélszekrényét felfeszítették, videokészülé­­két elvitték, a bútorokat, a ka­rosszékek bőrpárnáját felha­sogatták. Valamennyi zárt szobát feltörték, kivéve az egyetlen ráccsal is védett he­lyiséget. Az egyik szobából a folyosóra cipelték az egyik páncélszekrényt, húsz méterre is elvonszolták, de nem bol­dogultak vele. Csak a pusztí­tás nyomait hagyták maguk után. Vagy mást is? - Vajon bosszúból tették tönkre az irodáját, vagy mivel magyarázható a féktelen van­dál pusztítás? - kérdeztük dél­ben Csoóri Sándortól, az MVSZ elnökétől. - Azt látom, hogy értelmet­len rombolás történt itt az éjszaka. Az eredetét egyelőre nem tudom megfejteni - mondta. - A Magyarok Világ­­szövetségét immáron harmad­­szorra vették célba. Valószínű­leg most is azt hitték, hogy a Magyarok Világszövetségének sok pénze van... Holott tudva­levő: a parlament által megha­tározott és ellenőrzött költség­­vetésből gazdálkodunk. (Folytatás a 4. oldalon) m A nacionalizmus csak átmeneti Közép-Európában 7. oldal EXPOFORUM MELLÉKLETÜNKBEN: Életmódfalvakat álmodtak Pest megyébe A gyáros, az iparos és a mezőgazdász (s)óhajai 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR CSÜTÖRTÖK, 1993. július 1., LVI. évfolyam, 151. szám A szó ii hűlt 32 oldalas Magyar Nemzetből Ki van veszélyben? Exkluzív interjú Für Lajossal az MDF helyzeté­­ről, az elmaradt második munori találkozóról, a kis Csuurkákról és a józanság­­ áldásáról. A nemzet: nem egy nagy család Mi van a tollunk he­gyén, avagy a peches szerb és az igazi belga Esterházy Péter * fejti­ ki véleményét: szomorú azt látni, hogy sok jó szándék önmaga paródisává válik, és nem­­jó, ha egy nagy családnak képzeljük el a nemzetet. Zsarolják, fenyegetik­­ a politikusokat Halálos fenyegetések árnyékában — a veszélyez­tetett politikusok arról szólnak riportunkban, hogy a névtelen gyalázko­­dók ma még „csak” politi­kai gengszterek.. Kézzel vagy géppel Mától kötelező nyugtát adni Július 1-jétől minden gaz­dasági tevékenységet végző - a szerencsejáték-szolgáltatókon, újság- és folyóirat-értékesítő­kön kívül - köteles nyugtát ad­ni a termékekről, szolgáltatá­sokról. A vevő kérésére termé­szetesen továbbra is kötelező a számlakiállítás. (Folytatás a 9. oldalon) Shell-gázolaj olcsóbban A Shell benzinkutaknál - a nagykereskedelmi gázolajár csökkentése eredményeképpen - a gázolaj új fogyasztói ára július 1 -jén 0 órától 56, illetve 57 forint literenként - jelenti az MTI.

Next

/
Thumbnails
Contents