Magyar Nemzet, 1993. augusztus (56. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

Vélemények a szárszói találkozó előtt 7. oldal e&s&­ mmmmmmma Az idegenek befogadása szép örökségünk 6. oldal Napi rovatunk a 8. oldalon Ara: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR HÉTFŐ, 1993. augusztus 2., LVI. évfolyam, 178. szám Horvát és szerb öröm, bosnyák beletörődés Genf­ben Bosznia térképét rajzolják ÚJVIDÉK - Genfben már csak a „térképrajzolás” maradt hátra. Miután péntek este a had­ban álló mindhárom boszniai fél elfogadta az alkotmányos elveket, John Mills, a nemzet­közi konferencia szóvivője be­jelentette, lehet, hogy már e hét elején megállapodás születik az egész béketervről. Lord David Owen, a nemzetközi konferen­cia egyik társelnöke azonban még óvatos: annak ellenére, hogy megállapodás születik Bosznia alkotmányos beren­dezkedéséről, ez nem jelenti a végleges megoldást, mert „a hadszíntéren még sokan van­nak, akik az összetűzések foly­tatását óhajtják” - mondta a Reuter hírügynökségnek. A péntek esti genfi megál­lapodással a szerb fél határo­zottan elégedett, Izetbegovic muzulmán elnök pedig a jelek szerint csupán beletörődött. (Folytatás a 3. oldalon) Izetbegovic elnök a genfi Nemzetek Palotája előtt mintegy kétszáz bosnyák menekülttel találkozott, akik őt éltetve egyesült Boszniát követeltek, valamint a fegyverembargó fel­oldását, hogy a muzulmánok megvédhessék magukat (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Újabb vizsgálat „Rettegett Iván” ellen Demjanjuk mégsem hagyhatja el Izraelt JERUZSÁLEM­­ Miköz­ben dörögtek a fegyverek Izra­el északi részén és Libanonban, egy ország kísérte figyelemmel Ivan Demjanjuk háborús bűnös perének befejezését, az ítélet­­hozatalt. A felmentés nagy meglepetést és elégedetlensé­get keltett az itt élők között, akik közül többtucatnyian is­merték fel Demjanjukban a ha­láltáborok egykor „Rettegett Ivánként” emlegetett gázkam­rakezelőjét. Bár a tárgyalás so­rán több mint száz túlélő is­merte fel személyében egykori „gyilkosát”, az új dokumentu­mok alapján a bíróság nem ta­lálta elég meggyőzőnek az is­mert vallomásokat, tényeket, hogy valóban ő-e „Rettegett Iván”, vagy sem. Ezért hozott felmentő és egyben az ország­ból kiutasító határozatot Dem­janjuk ellen. Ám az ügy koránt sincs le­zárva. A KACH nevű izraeli szervezet az ítélethozatalt kö­vetően azonnal petíciót nyúj­tott be a kiutasítás ellen, amelyben követeli a legfelsőbb bíróságtól, hogy Demjanjukot a sobibori és más koncentrá­ciós tábor egykori náci őreként vonják felelősségre, hiszen ha nem is ő a Rettegett Iván (ami­nek az ellenkezője sem bizo­nyosodott be), az viszont min­denképpen kiderült, hogy részt vett több ezer zsidó likvidálá­sában. (Folytatás a 2. oldalon) Félreértett intézkedés Nem hittant oktatnak a tiszteknek októbertől (Munkatársunktól) „A hivatásos állomány kö­rében végzendő vallási ismeret­­terjesztés és oktatás feladatai­ról" intézkedett a közelmúltban a Magyar Honvédség szárazföl­di és kiképzési főszemlélője. A „munkaanyag” - lapunk infor­mációi szerint — megütközést keltett a hivatásosok egy részé­ben. Többen úgy hiszik, hittan­oktatáson kell részt venniük a katonatiszteknek a jövőben. Va­lóban így van? - kérdeztük Hol­ló József ezredest, a miniszté­rium oktatási és tudományos fő­osztályának vezetőjét. - Szó sincs semmiféle hit­oktatásról vagy arról, hogy egy vallási felekezet betört volna a hadseregbe. Az előterjesztés valójában arról szól, hogy a hi­vatásos állományt 1993 októ­berétől vallástörténeti, vallás­elméleti oktatásban kell része­síteni - válaszolta az ezredes. Erre - mint azt kifejtette - több okból is szükség van. Egyrészt azért, mert a tisztek és tiszthe­lyettesek a katonai lelkészi szolgálat bevezetésével napi kapcsolatba kerülnek a lelké­szekkel, illetve különböző val­lásfelekezeti problémákkal ta­lálkoznak. Másrészt pedig azért, mert pótolni kell azt a műveltségi hiányt, amely az el­múlt évtizedekben alakult ki. A főszemlélői intézkedés ezen alapelvek szellemében szüle­tett. (Folytatás a 4. oldalon) Egy korty ásványvíz Az átlagos adószint 1,6 százalékpontos változása az inflációs rátát maximum 3,5 százalékkal emeli. Ezen számítások eredménye függ attól, hogy a bérek növeke­désén keresztül megvalósu­ló közvetett árhatások mi­lyen piaci korlátok között jutnak érvényre. Fogalmazhatunk egy­szerűbben is: mától csak­nem két forinttal drágább a kenyér kilója, a literes tej, lesznek újságok, ame­lyek nem tudják lenyelni a költségnövekedést. A Gel­lért, a Fórum, az Intercon­tinental, a Ramada valami­vel olcsóbban kínálhatja szobáit vendégeinek, s ás­ványvizet is szerényebb el­lenérték fejében vih­etünk haza a boltból. Távolsági autóbuszra már mától, de vonalra is hamarosan drá­gábban ülhetünk fel, és nincs értelme számolni, hogy nyerünk-e, ha sze­mélyautóval megyünk in­kább, a tankolásért is töb­bet fizetünk. A nyárelőn, július 7-én az Országgyűlés elfogadta az általános forgalmi adó­ról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítását, s au­gusztus 1-jén már valóság is lett belőle. Magyarán, megszűnt a 0 és a 6 száza­lékos kulcs, lett 10 százalé­kos, és maradt a 25 száza­lékos. Az előbbi a kedvez­ményes, de abba alulról kerültek be a termékek, így tehát javarészt 4 száza­lékkal nőtt az áfájuk. Ha már a számokol tartunk, jó tudni, hogy a hazai végső fogyasztás 40-45 százaléka a létszükségleti cikkek és szolgáltatások köre, s egy­ben érvényes rájuk a na­gyobb adóteher. Az „átmenetről­’, azaz a drágulás csöndes elfoga­dásáról igyekeztek gondos­kodni a T. Házban és a kormáyban, az elmúlt he­tekben mást sem lehetett hallani, mint azt, hogy az ellentételezés milyen mér­tékben és a lakosság mely rétegét érinti. Már-már el is feledhettük azt a körül­ményt, hogy miért is adan­dó néhány jogcímen a pár ezer forint. A pénzből futja majd egy egyszerűbb téli­­kabátra a gyereknek. Utá­na kenyérre már nehezeb­ben lehet elvenni a napi két forintot, de ez sem au­gusztusi történet. Mint ahogy az sem en­nek a hónapnak a króniká­ja, hogy a remélt 30 mil­liárd forint éves adóbevé­teli többlet milyen hiányo­kat hivatott ellensúlyozni. De most nyár van, vidá­man pihenünk, hűsölü­nk az árnyékban, és boldogan kortyolgatjuk az ásványvi­zet — elvégre olcsóbb, mint júliusban. Gergely László Forgács Pál szerint Elszabotálták a tb-ben a vitát (Munkatársunktól) Pénteken kora reggeltől este fél 11-ig ülésezett a tb nyugdíjbiztosítási önkor­mányzata; a tizennégy és fél órás tanácskozáson másfél óráig vitatkoztak Forgács Pál módosító javaslatán. Forgács Pál kijelentette: elfogadhatat­lannak tartja, hogy az önkor­mányzat tisztségviselői bár­milyen tiszteletdíjat kapjanak a nyugdíjasok érdekében vég­zett munkájukért, ellenben fi­zetett szakértők foglalkoztatá­sát nem ellenezné. Vélemé­nyét az Értelmiségi Szakszer­vezeti Tömörülés nevében Kis Papp László, valamint a KE­­SZOSZ képviselője és Ferge Zsuzsa támogatta. A többség viszont ellenezte, állítván: „a közvéleményt ez ügyben a saj­tó hazugsággal etette". (Folytatás az 5. oldalon) Békes megyei könyvtár **•­ BÉKÉSCSABA JPzs M. Bankelnökök és pénzügyminiszterek mentőakciója Bizonytalan az Európai Pénzügyi Rendszer sorsa „Az Európai Pénzügyi Rendszer továbbra is fennma­rad" - közölte Lamberto Dini, az olasz központi bank elnök­­helyettese az Európai Közösség pénzügyi bizottságának szom­baton késő este véget ért brüsszeli ülése után. Hangsú­lyozta, hogy a végső szót a ti­­zenkettek pénzügyminiszterei mondják ki, így addig nem is jelentenek be semmilyen dön­tést. A központi bankok kor­mányzóit magában foglaló pénzügyi bizottság német kez­deményezésre ült össze szom­bat délután a belga fővárosban. A kormányzók feladata vol­faképpen abból állt - jelentette az MTI brüsszeli tudósítója -, hogy előkészítsék a pénzügymi­niszterek találkozóját. Kiszivár­gott értesülésekből mindenesetre annyit már tudni lehet, hogy va­lószínűleg három választási le­hetőséget ajánlottak a miniszte­reknek: az első felveti a nyomás alatt álló valuták leértékelésének lehetőségét; a második szaba­dabb mozgásteret engedne a va­luták számára a mostani szűk - csak 225 százalékpontos eltérést engedő -sáv helyett; a harmadik korlátozná a valuták vételének és eladásának maximális volume­nét. Megfigyelők rámutatnak, hogy a pénzügyminiszteri talál­kozó tétje nem kisebb, mint az, hogy ha nem sikerül érdemi dön­tést elérni, akkor ma reggeltől szinte biztosra vehető a teljes ká­osz a közösségi pénzpiacokon­­ és nyomában az Európai Pénz­ügyi Rendszer összeomlása is. A pénzügyminiszterek en­nek a rövid távú előrejelzésnek a tudatában ültek a tárgyaló­­asztal mellé vasárnap, amit azonban egy váratlan körül­mény - Baldvin király halála és a nyomában összehívott rend­kívüli belga kormányülés - a vártnál is nehezebbé tett. (Folytatás a 9. oldalon) Az ECU kikerült a kosárból 1991 végén született it meg az a valutakosár, amelyből mindmáig változatlan formá­ban, 50 százalékban a dollár, 50 százalékban az ECU alap­ján számította ki a Magyar Nemzeti Bank a forint árfolya­mát. Ez a gyakorlat mától annyiban változik, hogy a már­ka váltja fel az ECU-t, a többi között azért, mert az Európai Monetáris Rendszer árfolyam­mechanizmusát jelentős zava­rok jellemzik. Így tehát a fo­rintárfolyam kiszámításához a dollár mellé azt a márkát he­lyezte az MNB, amelyik az el­következő napokban várható­an erősödni fog az európai va­lutákhoz képest. Léphaft Pál rajza Lengyel Lászlót tanúk támogatják Politikai piknik a gazdaságról (Munkatársunktól) A magyar gazdaság lehetősé­gei a világgazdaságban címmel szerveztek politikai fórumot Kis­­gyónbányán a hét végén a szé­kesfehérvári szocialisták. A ren­dezvényükre meghívott Lengyel László politológus, Kupa Mihály független és Nyers Rezső szocia­lista parlamenti képviselők, vala­mint Sárközi Tamás egyetemi ta­nár egyetértett abban, hogy gaz­daságunk nem jutott előbbre az elmúlt esztendőben. Kupa Mihály szerint a ke­let-európai régió átalakulása után derült ki, mennyire mások az érdekei a térség országainak. Felismertük ugyan, de nem használtuk ki a Kelet-Nyugat közötti révkalauzi szerepvál­lalás lehetőségét - mondta. Hangot adott azon véleményé­nek is, miszerint az úgynevezett szociális piacgazdaság kiépülé­se helyett teljesen ellentétes fo­lyamatoknak lehetünk tanúi. (Folytatás az 5. oldalon) Jubileumi cserkésztalálkozó Az 1933-as jamboree 60. évfordulóján egy hétig tartó emléktáborozás kezdődött Gödöllőn. A nagyszabású ünnepségen Antall József miniszterelnök mondott beszédet MTI-fotó : Czech Attila I­s olcsóbb csoportos, egyéni sétahajózási és sétavitorlázási progamokat ajánljuk. A­ B kategóriás vitorlás hajók kölcsönzé 12 személyes vitorlások bérelhetők személyzettel naponta (24 óra) már 8800 Ft-ért. Programirodáink: Sétahajózási Központ, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9. Tel./fax: 86/343-507 Lovas nevű motoros hajón, a kikötőben. Nyitva: naponta 10-20.30-ig

Next

/
Thumbnails
Contents