Magyar Nemzet, 1993. november (56. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

KOHL ÉS A NÉMET MÁRKA győzött az Európai Közösség hét végi csúcsértekezletén - nyilatkozta Norbert Blu­m német munkaügyi miniszter. Ezzel a véleményével csatlakozott ahhoz az általános közhan­gulathoz, amely szinte eufórikusan üdvözölte azt a brüsszeli döntést, mely szerint az Európai Központi Bank székhelyét Frankfurtban rendezik be. A határo­zat egyébként szertefoszlatja azokat a német lakosság körében elterjedt kételyeket, hogy Maastricht megva­lósításával „elveszítik” a márkát, s a város kiválasztá­sa biztosíték arra, hogy az új összeurópai pénz sem lesz gyengébb a mai német fizetőeszköznél. Theo Waigel pénzügyminiszter korábban még azzal fenye­getőzött, hogy ha nem Frankfurt lesz a székhely, nem valósul meg a valutaunió, most azonban a németek már abban bíznak, hogy a nyugat-európai pénzpoliti­kát a jövőben német mércék szerint fogják megszabni. A BONNI LELKESEDÉSSEL SZEMBEN igen­csak kiábrándultan kommentálják a brüsszeli esemé­nyeket a francia lapok. Mind a Le Parisien, mind a Le Quotidien de Paris kevesli az eredményeket, és rámu­tat, hogy a maastrichti szerződés ratifikálásának meg­ünneplésére összegyűlt vezetők megelégedtek egy „minimális szerződés” aláírásával, de nem nyugtatták meg a mindenekelőtt a növekvő munkanélküliség mi­att aggódó nyugat-európai közvéleményt Még ezek­nél a véleményeknél is keményebben fogalmazott a szintén egy francia lapnak, a Libérationnak nyilatko­zó Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök. Kije­lentette, Franciaország immár teljesen elvesztette ko­rábbi befolyását, hiszen a német egyesítés megváltoz­tatta a kontinens képét, s Bonn ráerőlteti akaratát part­nereire. A Maastricht-ellenes tábor egyik vezéralakja szerint a szerződés életbelépése egyet jelent a demok­rácia végével, s a tizenkettek jelenlegi vezetői minden kapcsolatot elveszítettek saját közvéleményükkel. NEM BÍZNAK a demokratikus választásokban Oroszország polgárai, akik egy friss közvélemény­kutatás szerint támogatják ugyan Borisz Jelcin poli­tikáját, de nem akarják, hogy induljon a következő elnökválasztásokon. A demokratikus jövőben ké­telkedő lakosságot pedig aligha nyugtatják meg azok a vélemények, amelyek szerint a reformpárti erők közötti ellentét és megosztottság könnyen arra vezethet, hogy az új parlament ismét képtelen lesz a megfontolt reformpolitika továbbvitelére. Gajdar miniszterelnök-helyettes bírálja ennek a tábornak az elbizakodottságát, hiszen könnyen rajtaveszthetnek, ha az ellenzék, mindenekelőtt a kommunisták, egy­ségesen lépnek fel. Mihail Poltoranyin, a Szövetségi Tájékoztatási Központ vezetője egyenesen a lengyel változat megismétlődésétől tart, ha nem szűnik a re­formpárti erők megosztottsága. Mindezek mellett az is kétséges, hogy valóban szabad választásokra ke­­rü­l-e sor decemberben Oroszországban, legalábbis ezt vonták kétségbe egy moszkvai nemzetközi ta­nácskozás résztvevői. Az Európa Parlament tagjai, illetve az orosz értelmiség megjelent kiemelkedő képviselői azzal vádolták az orosz vezetést, hogy a decemberi választásokra vonatkozó döntést az al­kotmány és a törvények megkerülésével hozták, és a szavazással az országban kialakult törvénysértő ál­lapotokat akarják szentesíteni. Véleményük szerint ugyanis a választási kampányt beárnyékolja az el­lenzéki pártok és mozgalmak, valamint az ellenzéki sajtó betiltása és az, hogy a tömegtájékoztatás nem biztosít egyenlő feltételeket a különböző politikai erőknek. (S.E.) Aidid és a Fehér Ház megbékélése a láthatáron Butrosz Gáli folytatni akarja a Szomáliai akciót A Szomáliai ENSZ-erők fe­­két, és nem lehet őket sem to­­rábbi körözött ellenfél néhány jenlétét nem tartjuk kívánatos- ges félnek tekinteni. Aidid képviselőjével, nak az afrikai országban, s szerint az ENSZ-nek példát Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár ezek immár bármiféle politikat kellene vennie Amerikáról, úgy véli, hogy a világszervezet rendezés akadályává váltak - amely néhány hete „új és po- Szomáliai missziója kudarcba jelentette ki a Le Figaro című francia lapnak adott interjújá­ban Mohammed Aidid. A mogadishui klánvezér szerint ők képesek saját maguk rendezni problémáikat, nem kívánnak külföldi csapatokat Szomália területén. - Szük­ségünk van segítségre, de nem beavatkozásra - mondta, hozzátéve: Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár és a világszer­vezet itteni csapatai immár teljesen elvesztették hitelo­zitív” politikát folytat Szomá­lia tekintetében. Korábban egyébként a washingtoni vezetés is a Szo­máliai rendezés egyik legfőbb akadályának tekintette Aidid személyét, s igyekezett őt kézre keríteni. A sorozatos kudarcok után azonban kény­telen volt ezt abbahagyni, s - mint Aidid most elismerte - Clinton elnök különmegbí­­zottja, Oakley nagykövet ti­tokban már találkozott is a ko­fuillal, ha az amerikai katonák nem folytatják az egymás ellen harcoló klánok lefegyverzését Az ENSZ nem tud tartós stabili­tást teremteni az afrikai ország­ban, amíg a bandák bőven ren­delkeznek fegyverekkel — mondta a The Washington Post­­nak adott interjújában. A klánok lefegyverzésének elmulasztását Szomáliai vezetők úgy értelmez­nék, hogy a világ nem elkötele­zett a béke helyreállítása mellett - fűzte hozzá. V­­­m­­­mm m­mm Egyelőre még érkeznek az amerikai katonák Szomáliába (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Für Lajos bízik a hadiipari együttműködésben Izraellel Izrael és Magyarország kö­zött hasznos biztonságpolitikai együttműködés alakítható ki a két térség helyzetének hasonló­sága folytán, értékes tapasztala­tok szerezhetők az izraeli had­sereg felépítéséből, működésé­ből, egyebek között a logisztika terén, s lehetséges - ha a szak­emberek úgy ítélik meg -, hogy hadiipari együttműködés kez­dődik a két ország között - összegezte vasárnap négynapos hivatalos izraeli látogatását Für Lajos honvédelmi miniszter. Für a látogatás során tár­gyalt Jichak Rabin kormányfő­vel és védelmi miniszterrel, és a két fél okmányt üt alá a ma­gyar-izraeli védelmi kapcsola­tok alapelveiről. Kíséretével együtt hadiipari létesítményeket látogatott meg, ahol haditechni­kák modernizálását végzik. Konkrét megállapodás nem jött létre, iyen eredmény e területen a jövőben mutatkozhat meg, a szakemberek közötti tárgyalá­sok függvényében - mondta. .Bízom benne, hogy haszna származik mindkét félnek ab­ból, ha ebben a korszerűsítésben mi is részt vehetünk” - fűzte hozzá. Tíznapos félhivatalos láto­gatáson Izraelben járt Horn Gyula, az MSZP elnöke is. Mint az MTI jelentette, találko­zott Jichak Rabin kormányfő­vel, a Munkapárt elnökével. - A történelmi jelentőségű izrae­li-palesztin megállapodásról, valóra váltásának nehézségei­ről cseréltünk eszmét, szó esett Izrael dinamizálódó gazdaságá­ról, és a magam részéről meg­köszöntem azt a támogatást, amelyben a Munkapárt - ta­pasztalatainak átadásával - az MSZP-t részesíti a választások előtt - számolt be a pártvezető a megbeszélésről. „A Munkapárt nekünk szurkol mint testvér­pártjának” -jelentette ki. Jeszenszky tiltotta meg a részvételt a krakkói konferencián? „Az érdektelenség a bizalmatlanság jele az új lengyel kormánnyal szemben” (Munkatársunktól) KRAKKÓ - Csehország után Magyarország is hű­vösebben viszonyul a vi­segrádi együttműködés­hez, s a négy állam között a lengyel választások ered­ménye tovább fokozta a bizalmatlanságot - leg­alábbis ez derült ki az együttműködés jövőjéről Krakkóban tartott tanács­kozáson. „Együtt vagy külön?" Erre a kérdésre próbáltak választ ad­ni a visegrádi csoport jövőjéről a Demokrácia Fejlődésének Nemzetközi Centruma nevű lengyel alapítvány által rende­zett konferencia résztvevői. A diplomaták és szakértők több­sége nem kérdőjelezte meg az együttműködés fontosságát, a felszólalók azonban keserű sza­vakkal ecsetelték a régiek mel­lett felbukkant új problémákat. Az újabb bizonytalansági té­nyezők között első helyen a fe­szült szlovák-magyar viszony és a választások után a baloldali lengyel kormánnyal szembeni erősödő bizalmatlanság emelhe­tők ki. Ez utóbbinak a jele a már megszokott cseh visszafogottság erősödése mellett az a látványos magyar érdektelenség, amely az ellenzéki, gyökereiben a Szoli­daritás korszakához visszanyúló alapítvány rendezvényét kísérte. Folyosói beszélgetéseken értet­lenkedve, megütközve , megle­pődve fogadták a magyar vissza­húzódást. A Gazeta Wyborza az eseményről szóló tudósításában tudni véli, hogy Jeszenszky Géza egyenesen megtiltotta munkatár­sainak, hogy részt vegyenek a konferencián. A rendezőktől szerzett értesülések alapján ezt tudósítónk is megerősítheti. A lap azt a következtetést vonja le, hogy Lengyelország körül a kor­mányváltás hatására „cordon sa­­nitaire" van kialakulóban. Mi mással magyarázható a budapes­ti s prágai politikusok magatartá­sa! - írja a lap. Bronislaw Gere­mek, a szejm külügyi bizottságá­nak elnöke ezzel kapcsolatban lapunknak is megerősítette, a bi­zonytalanság eloszlatását segíte­né, ha a lengyel kormány a vi­segrádi csoport országainak együttes NATO-felvétele mellett állna ki, s nem hagyná, hogy a feszült magyar-szlovák viszony miatt az észak-atlanti szövetség külön kezelje e kérdésben Po­zsonyt és Budapestet A felszólalások végered­ményben pozitívnak mondható végkicsengése ellenére a ta­nácskozáson kiderült, a visegrá­di csoport jövője egyáltalán nem egyértelmű. A Varsóval szembeni kételyekre a lengyel felszólalók, így Jerzy Chmie­­lewski, a külügyminisztérium Európa-osztályának igazgatója aláhúzta, a kommunizmus le­döntése Lengyelországban nem vonható vissza, a külpolitikai stratégiai célok nem változnak. Az konszenzus eredménye, Lengyelország érdekelt a viseg­rádi csoport további fennmara­dásában - mondta. A cseh fel­szólalók, szokás szerint, a két­ségeket hangsúlyozták. El­mondták, Prágában továbbra is megvan a készség az integráció­ra, ám a visegrádi együttműkö­dés politikai válságon megy ke­resztül, melynek okai a térség­ben bekövetkezett külső és bel­ső változások. A jövő Európáját e közép-európai együttműködés nélkül nem lehet elképzelni, ám ha a válság elhúzódik, kérdéses, hogy e csoport megéri az ezred­fordulót. Kétségeinek adott hangot Bogdan Klych, az alapít­vány elnöke is. Annak­­ mond­ta­­, hogy a Nyugat elvetette a gyors csatlakozás lehetőségét, következménye lehet a visegrá­di csoport szétesése is. A feszült szlovák-magyar viszony érződött a pozsonyi és a budapesti meghívottak felszóla­lásain is. Magyar részről a Hatá­ron Túli Magyarok Hivatalának munkatársa élesen elítélte a szlovák kisebbségi politikát, míg Rudolf Chmel volt buda­pesti csehszlovák nagykövet az­zal vádolta Budapestet, hogy az megpróbálja kikapcsolni Szlo­vákiát a létező nemzetközi in­tézményrendszerekből. Felhívta a figyelmet arra, hogy az együtt­működés keretei nem alakultak ki, azt a verseny és az egoizmus jellemzi, s a feszültségek megol­dásához a kommunikáció újra­­felvétele lenne szükséges. A ta­nácskozás erre lehetőséget is adott. Az együttműködés fon­tosságát jelzi az a tény is, hogy alsóbb szinteken, ahol nem ideológiák harcolnak egymás­sal, nagyobb a megértés. Ennek jeleként vasárnap Zakopanéban írták alá a Tátra két oldalán elhe­lyezkedő lengyel és szlovák já­rások együttműködésének, a Tátra Eurorégió létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot (siter) Még a régiek a célpontok A Pentagon felülvizsgálja a nukleáris stratégiát (Tudósítónktól) WASHINGTON - Aspin védelmi miniszter elrendelte a negyvenöt éves nukleáris stra­tégia felülvizsgálatát, azt han­goztatva, hogy az Egyesült Ál­lamok biztonságát az atomter­rorizmus fenyegeti, s nem a szuperhatalmak háborúja, amelynek elhárítására ez az ar­zenál felhalmozódott. A rakétákat és a repülőgé­peket alacsonyabb készültségi állapotba helyezték 1991-ben, de a célpontok ugyanott van­nak, ahol korábban, vagyis a nem létező Szovjetunióban. Az új politika a jövő év elejére ala­kulhat ki, s nemcsak a célponto­kat változtathatja meg, hanem a nukleáris robbanófejek elhelye­zését szárazföldön, tengeralatt­járókon és a stratégiai gépeken. A Pentagon főnöke szerint egyrészt figyelembe kell venni a START-előírásokat, vagyis a robbanófejek száma 3500-ra csökken a 2000-es évek elejé­re, másrészt azt, hogy a szovjet utódköztársaságok közül négy örökölt atomkészleteket, ame­lyeknek felügyelete kevésbé megnyugtató, mint korábban. Ráadásul olyan államok, mint Líbia és Észak-Korea is nuk­leáris fegyverek megszerzésére törekednek. S míg korábban a két szuperhatalom elpusztíthat­ta az egész földet, ma más a helyzet, tíz vagy húsz ország lerombolhat néhány várost. A stratégiai koncepcióvál­tás egyik alapgondolata az, hogy a hidegháború után a világ nem kevésbé veszélyes, a fenye­getés jellege azonban megválto­zott, s ehhez kellene igazodni. (k. m.) A BT öt új nem állandó tagja Magyar-cseh váltás Többszöri sikertelen sza­vazás után végül Nigériát vá­lasztották meg az ENSZ-köz­­gyűlés ülésszakán a Biztonsá­gi Tanácsból most távozó öt nem állandó tag ötödik „cse­repartnerének" - jelentette az MTI. Négy sikertelen szava­zás után az ellenjelölt, Bissau- Guinea visszalépett. Január elsejétől Japán, Magyaror­szág, Marokkó, Venezuela és a Zöld-foki Köztársaság man­dátumát Argentína, Csehor­szág, Omán, Ruanda és Nigé­ria veszi át. ír ■N KIKAPCSOLODÁSRA, PIHENÉSRE VÁGYÓK, FIGYELEM! A Hotel Lővér Sopronban figyelmükbe ajánlja utó- és előszezoni kedvezményes ajánlatait. Min. 3 éjszaka tartózkodás: 1460,- Ft/fő/nap félpanzióval! Szolgáltatásaink: uszoda, szauna, szolárium, massage, fodrászat, francia kozmetika, hydro- és elekroterápia, Kneipp-kúrák, fitness- és sportprogramok. Kellemes, csendes erdei környezetben sok szeretettel várja minden kedves vendégét a Hotel Lővér. Cím: 9400 Sopron, Városi u. 4. Tel: 99-311-061 -1 HÉTFŐ, 1993. november 1. Budapest kezdeményezte a leleplezést Nemzetközi összefogás a szlovák olajügyben POZSONY­­ Hatalmas erőkkel és összefogással foly­tatódik Szlovákiában az olaj­botrány kivizsgálása. Az eddi­gi vizsgálati eredmények alap­ján csak a vámilletéken és a forgalmi adón hatmilliárd ko­ronás bevételtől esett el a szlo­vák állami költségvetés. Ahogy arról a Magyar Nem­zet már beszámolt, a szlovákiai olajbotrány lényege egy „fordí­tási trükk”, ami azt jelenti, hogy a magyar vámosok gázolajként indították útra a szerelvényeket, a szlovák vámosok viszont már­­ szlovákra fordítva, pontosab­ban ferdítve - fűtőolajat kezel­tek vámáruként. A hét végén Besztercebányán többnapos egyeztető tanácskozáson talál­koztak az eset súlyossága miatt a szlovák pénzügyőrség, adóhi­vatalok, bűnüldözési szervek, vámhatóságok vezetői, hogy végérvényesen megállapítsák az okozott károkat és kinyomozzák a tetteseket De azért is, hogy összehangolják az említett szer­vek munkáit, s egy átfogó tör­­vényrendszer-módosítást nyújt­sanak be a parlamentnek, illetve a kormánynak. A tanácskozáson jelentette be a szlovák rendőr-főkapi­tányság nyomozói osztályának igazgatója, hogy eddigi tapasz­talataik szerint egy nemzetközi bűnszövetkezetről, összefonó­dásról van szó, s mivel a Ma­gyarországról érkezett olaj je­lentős része Csehországba ke­rült, szükséges a szoros együtt­működés e két ország hatósá­gaival is, viszont a szlovák fél már az Interpolhoz is fordult. Az adóhivatal igazgatója, Stefan Jágersky viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlo­­vákia-szerte - nem tudni még, milyen manőverrel - a fogyasz­tókhoz többségében újra gáz­olajként érkezett a végső ter­mék. Jágersky a Národná Obro­­da napilapnak azonban azt is el­mondta, az egész akcióra - már­mint a szállítmányok tartalmá­nak ellenőrzésére, a csalás lelep­lezésére - a ,­nagyar szervek kezdeményezésére” került sor. A vámhatóságok vezetői szerint jelenleg már hatezer tar­tálykocsiról tudnak, amely csa­lással érkezett Szlovákiába, de félő, hogy ez nem végleges adat, hiszen sem Csehországban, sem Magyarországon nem kezdtek még el nyomozni a szlovákiai adatok alapján, más kelet­­közép-európai országokat pedig még be sem vontak az együtt­működésbe, holott szinte kizárt, hogy ekkora mennyiségű gáz­olaj - mellesleg a legjobb minő­ségű termékről van szó, amely megfelel a német normáknak is - csak három ország „vállalko­zóinak” bevonásával kerülhetett volna forgalomba. (neszméri) ASTRaV Astra Gyógyszergyár ■■■■Képviseleten··· ASTRA Gyógyszergyár Képviselete keres felvételre ORVOS LÁTOGATÓ munkatársakat. Kizárólag Győr-Sopron, Zala, Somogy, Baranya, Szabolcs-Szatmár, Hajdú és Csongrád megyében lakó orvos vagy gyógyszerész jelentkezését várjuk 35 éves korig, akik angolul legalább középfokon beszélnek, és jogosítvánnyal rendelkeznek. Jó kereseti lehetőséget, rendszeres továbbképzést és szolgálati gépkocsit biztosítunk. Rövid angol nyelvű önéletrajzát kérjük az alábbi címre elküldeni: Astra Gyógyszergyár Képviselete 1122 Budapest, Maros u. 19-21.

Next