Magyar Nemzet, 1993. december (56. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

m 8. oldal Vállalati stratégiák a gazdasági átmenetben Másik­ Nemzet Θ Előretekintés a budapesti EBEÉ-csúcsra Az amerikai külügyminiszter a sajtószabadságra figyelmeztetett RÓMA - Az európai biz­tonsági és együttműködési folyamatban részes 52 ál­lam kormányainak akara­tától függ, hogy mire lesz képes a jövőben az EBEÉ. Többek közt ezt hangsú­lyozta vitaindító előadásá­ban Jeszenszky Géza a külügyminiszteri tanács negyedik ülésén, amely kedden kezdődött és szer­dán ér véget Rómában. A találkozónak magyar szempontból külön jelentőséget ad, hogy jövőre - december 7-8-án - Budapesten lesz az EBEÉ-csúcs, s mint diplomá­ciai forrásokból megtudtuk, szó van arról is, hogy Olaszország után Magyarországra bíznák az elnökségi teendőket. De túl ezen, a mostani római tanács­kozás azért is fontos, mert ez az utolsó nagy összejövetel a csúcstalálkozó előtt. A külügy­minisztereknek több fontos kér­désben kell dönteniük. Határoz­niuk kell például a konfliktus­megelőző, válságkezelő és bé­keteremtő tevékenység tovább­fejlesztéséről. Magyarország e téren a nagyon határozott elvek alapján történő EBEÉ-szerep­vállalás híve. El kell dönteni azt is, hogy milyen rendezési utat pártfogolnak a délszláv válság esetében; magyar részről vala­mennyi rendezési próbálkozás ötvözését támogatják. A tanácsülésen kedden elő­ször a vendéglátó Olaszország nevében Carlo Azeglio Ciampi kormányfő szólalt fel, őt követ­ték sorban egymás után a kül­ügyminiszterek. A beszédek kö­zös konklúziója az volt, hogy Európa stabilitásának és bizton­ságának megőrzése érdekében feltétlenül szükség van az EBEÉ-re és arra, hogy minél hatékonyabbá tegyék tevékeny­ségét. Ciampi, úgy is, mint az EBEÉ elnökségét mostantól egy esztendőn át ellátó Olaszország képviselője, annak a meggyőző­désének adott hangot, hogy pre­ventív diplomáciával, válság­­menedzseléssel és békefenntar­tó műveletekkel kell legyűrni azokat a kihívásokat, amelyek kontinensünk békéjét veszé­lyeztetik. (Folytatás a 2. oldalon) A római EBEÉ-csúcson központi helyet kapott a balkáni válság Léphart Pál rajza Esti utazás a BKV-n Negyven forintért A BKV tervei szerint egyes járatokon este nyolc óra után csak negyven forintért lehet majd jegyet­ venni a buszveze­tőktől - jelenti az MTI. Az ár­emelésről - amelyet egyelőre csak kísérleti jelleggel vezetné­nek be - a fővárosi képviselők hamarosan döntenek. Végleges határozat két hónap­ múlva vár­ható. A Fővárosi Közgyűlés vá­rosgazdálkodási bizottsága ál­tal kidolgozott előterjesztés szerint az áremelés arra ösztön­zi majd az utazókat, hogy még utazás előtt vásárolják meg je­gyeiket. A hasonló vidéki kísér­letek sikeresnek bizonyultak, és az adott településeken javult a „jegyvásárlási morál”. A bu­szokon történő jegyárusítással meghosszabbodik a menetidő. Elkeseredett alkudozás Genfben Boszniai kulcskérdés a területi engedmény ÚJVIDÉK • Máris ered­ményesnek minősíti a világsaj­tó és a nemzetközi politikai té­nyezők a genfi Bosznia-csúcs­­találkozó első napját, amelynek konkrét eredménye az, hogy a katonai parancsnokok aláírása­ikkal szavatolják az emberbará­­ti segélyszállítmányok bizton­ságát. Azt is aláírták, hogy az Unprofor akár fegyverrel is utat törhet a konvojoknak, ha valaki olyan kísértésbe esik, hogy fel­tartóztatja a segélyt. (Zvornski hírek szerint az egyezmény alá­írása után három segélykonvoj kelt át Boszniába, Szarajevóba és Tuzlába, valamint a kelet­boszniai muzulmán enklávéba, Zepába és Gorazdéba szállíta­nak élelmet. A szerb katonaság parancsnoksága szerint „ezúttal mindent megtettek, hogy a kon­vojok eljussanak rendeltetési helyükre”.­ Lord Owen és Thorvald Stoltenberg társelnö­kök azonban továbbra is tar­tózkodóak. Megítélésük sze­rint az eltérő álláspontok ösz­­szehangolását a tárgyalások egész sora előzi meg, Owen szerint a békeegyezmény alá­írására napok, sőt hetek múlva sem kerül sor. A három nem­zeti vezető álláspontja egyes hírelemzők szerint kibékíthe­tetlen. (Folytatás a 3. oldalon) A számítástechnika almája Apple Center­t felavat­ták, és egy-két hétig a piac újdonsága lesz. A neves amerikai számítástech­nikai nagyhatalom újabb ma­gyarországi bázisa egyúttal azt is jelzi: térnyerésben reménykednek piacunkon. Nem is alaptalanul, hiszen az Apple cég már eddig is meghódított egy-két alap­vető fogyasztót, köztük pél­dául a sajtót. Miközben a magyar bankrendszer, ál­lamigazgatás felé is kacsint­gat, a honi szellemi termé­kek fogyasztóivá is vált az amerikai vállalat, a nálunk készülő programokkal sike­rül bővítenie nemzetközi kínálatát. Mondhatni, nem esett messze az alma - apple angolul almát jelent­ő a fá­jától. Neumann János szü­lőföldjén talán nem is vélet­len, hogy pazar számítás­technikai alkotások szület­nek. Nincs cél, hogy ne jelez­né valamelyik világnagyság: örömmel tesz eleget a ma­gyar államigazgatás, a honi bankrendszer számító tech­­nikai infrastruktúrája jelen­tékeny korszerűsítésének. Legutóbb a londoni szék­helyű ICL mutatta be, hogy kész magyar fejlesztésű szoftverekkel bővíteni szol­gáltatásait piacunkon, e na­pokban pedig osztrák érde­keltségű vállalkozásokkal, a CES-szel, illetve a flogada­­tával a szállodai számítás­technikai informatika mo­dernizálását fejezte b­e az egyik belvárosi hotelben. Ma már világbanki for­rások jóvoltából a magyar vásárlóerő is létező tényező. Mégis csak azt látni, döcög­ve gyarapszik a közigazgatá­si, a pénzügyi számítástech­nikai infrastruktúra. Külö­nös sikerként könyvelték el a zsírórendszer­t a bankközi elszámolásokra létrejött cég — szakértői: a kísérleti üze­meltetés már 70 százalékos biztonságot igazol. A pénz­intézetek viszont visszaüzen­­tek, szép, szép, de nekik a százszázalékos kell... Nem tűnik nagyobb léptékűnek az a fejlődés sem, amelyik a lakossági pénzkultúra ja­vítását javatolt szolgálni. Az OTP minap szétküldött le­vele szerint a folyószámlával rendelkező ügyfelek egyik­­másik benzinkútnál már fi­zethetnek csekkel is, ám megfeledkezik ugyanezen ügyfelek lejáró bankkártyái­nak időben való cseréjéről: alighanem baj van a legele­mibb adatnyilvántartásával. Nem esik messze az al­ma a fájától? Meglehet, de a számítástechnika magyar úttörőjének, Neumann Já­nosnak szülőföldjén élők­nek egyelőre több jut a fér­gesből. Persze, attól az még gyümölcs... Gergely László Drágul a gyógyszer ( Munkatársunktól) A szolgáltatások drasztikus visszaszorítása vagy az egész­ségbiztosítási pénztár eladóso­dása lehet a következménye an­nak, ha a parlament nem fogadja el még ebben az évben a társa­dalombiztosítás költségvetését - jelentette ki dr. Sándor László, az Egészségbiztosítási Önkor­mányzat elnöke a keddi közgyű­lésről tartott sajtótájékoztatón. November utolsó napján az ön­­kormányzat elnöke még nem tudta megmondani, lesz-e 1993- ban vagyonátadás, hogyan ala­kul az idei év zárómérlege. (Folytatás a 4. oldalon) Hosszas szavazás a költségvetés fő számairól Szigorúbb lesz az adózás rendje A parlament keddi ülésén a képviselők elfogadták az adózás rendjéről szóló törvény módosí­tását. A jogszabály változásai szélesítik az adóhatóság jogkö­rét, szigorítják az adózás szabá­lyait. Az interpellációk és a kér­dések után az 1994-es költségve­tés közbenső határozathozatala következett, hogy a honatyák meghatározzák a jövő évi keret­számokat, a bevételek és a ki­adások fő összegét, s ebből adó­dóan a tervezett költségvetési hiányt. A határozathozatal során oly mértékben változott a ki­adások összege, hogy szavazás közben Szabó Iván pénzügy­miniszternek szünetet kellett kérnie, hogy a további kérdé­sekre vonatkozóan felül tudják vizsgálni a kormányzati állás­pontot. Munkáját napirend előtti felszólalásokkal kezdte a parla­ment. Török Ferenc (SZDSZ) - az MTI közlése szerint - bírálta a közlekedési, távközlési és vízügyi minisztert, aki megíté­lése szerint a távközlési tör­vény rendelkezéseinek figyel­men kívül hagyásával, előzetes pályázati felhívás nélkül írta ki a telefonépítési koncessziós pályázatokat, így lehetetlenné vált, hogy a budapesti kerüle­tek is bekapcsolódhassanak a telefonfejlesztésekbe. (Folytatás az 5. oldalon) Parlamenti közvetítés Évi 100 millió forintba kerül (Munkatársunktól) Annak ellenére, hogy Szabad György házelnök szerint a kö­zeljövőben nem várható a parlamenti élő közvetítések megszün­tetése, információink szerint mind a kormányzó pártok, mind pedig az MTV vezetése fontolgatja a téma napirendre tűzését. Azaz, ha nem is a közeljövőben, de a kampányidőszak finisében várható, hogy döntés születik az élő adások megszüntetéséről, legvalószínűbb, hogy a téli szünetet követően, februártól. A Ma­gyar Televíziónak a plenáris ülések élő közvetítése ez évben elő­reláthatólag 80-100 millió forintba kerül. Ha vállalkozásban lát­ná el az MTV a plenáris ülések élő közvetítését, napi kétmillió fo­rintos bevételre tehetne szert. Csakhogy nem teheti, hisz közszol­gálati médium... Egyébként a felnőtt lakosság 2,7-6,9 százaléka nézi a parlamenti élő közvetítéseket, jobbára a 60 éven felüliek. Az új többségi tulajdonos a francia Accor Elkelt a Pannónia Rt. Tegnap aláírták a Pannonia Hotels Rt. privatizációjáról szóló megállapodást, 58,5 mil­lió dollárért a francia Accor és a köréje szerveződött, főként bankokból és biztosítótársasá­gokból álló nemzetközi kon­zorcium megszerezte a magyar szállodalánc 51 százalékos tu­lajdonrészét. Az Állami Va­gyonügynökség által lebonyolí­tott tranzakció az első sikeres szállodaprivatizáció nemcsak Magyarországon, hanem a kö­­zép-kelet-európai térségben is. Az új tulajdonos, amely a világ öt legnagyobb szálloda­­láncának egyike, több éve kap­csolatban van a Pannónia Válla­lattal. Terveik szerint három éven belül felújítják a Pannonia Hotels Rt. szállodáinak egy ré­szét, többek között a fővárosban lévő Aerót, Emkét, Metropolt és Volgát. A jelenleg összesen 27, Magyarországon és külföldön működő Pannónia láncot to­vább bővítik a Formula 1 szál­lodák építésével, valamint gon­dolnak a környező országokban is a turisztikai terjeszkedésre. Az Accor ugyanis világszerte több mint ezer utazási irodával rendelkezik, és 1992-ben 1875 hotelt üzemeltetett. A Pannonia Rt. részvényei­nek tíz százalékát a jövőben kárpótlási jegyek átváltására különítette el az Állami Va­gyonügynökség, 18 százalékot az önkormányzatok birtokol­nak, a jövő év első felében az állami tulajdonú részvények egy csomagját felajánlják a kisbefektetőknek, kedvezmé­nyes program keretében, illet­ve nyílt tőzsdei értékesítés for­májában. (osvájd) Újabb melegedők, menedékhelyek Rövidesen sínre kerül­t a szeretetvonat (M­unkatársunktól) Nemrégiben adtunk hírt a Menhely Alapítvány idei teás­­kocsi-akciójáról, melynek segít­ségével a hajléktalanokat már a korán érkezett tél első napjaiban nélkülözhetetlen meleg étellel és gyógyszerrel látták el. Az ak­ció folytatódik. Naponta talál­nak olyan leromlott egészsé­gű, utcai túlélésre berendez­kedett beteget, akit a huszon­­negyedik órában vitetnek kór­házba. Az egészségügyi intéz­mények azonban nem minden esetben vállalják a fertőtlenítés­re szorulókkal járó gondokat. Ezért a szociális munkásoknak nemegyszer „közelharcot" kell vívniuk védenceikért. (Folytatás az 5. oldalon). Lassan javuló helyzet Behavazott utak a Dunántúlon Kedden délben megszűnt az erős havazás, s csupán Fejér, Tolna, Veszprém és Zala megyében, valamint Pest megye keleti részé­ben szállingózott már­ csak a hó. Az ország keleti részében csak Baja környékén havazott. A főutak a Dunántúlon többnyire vize­­s­ek, latyakosak. Az alsóbbrendű utak erre nehezen járhatók, s Baranya megyében kisebb hóátfúvások is lassítják a forgalmat. Az Iltusform továbbra is azt ajánlja, hogy a személygépkocsik ne hajtsanak be a mellékutakra. Képünkön hóekék és hókotrók tisztítják Harkány térségében az utat. (Beszámolónk a 16. oldalon.) MTI fotó : Kálmándy Ferenc , , in ■ 11 'Wmf/ Wm­r-

Next