Magyar Nemzet, 1994. január (57. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

0 Az idei év a gyorsan növekvő élelmiszerárak éve lesz­­. »Mai Magyar Nemzet E­uropcar 4 EUROPCAR , ÉV VÉGI MEGLEPETÉSE Tel.: 113-1492, 113-0207 Munkatársunk az ünnepekre szóló kedvezményről tájékoztatja az érdeklődőket. Ára: 19,50,Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR HÉTFŐ, 1994. január 3. LVIL évfolyam, 1. szám Göncz Árpád újévi köszöntője Kössünk békét, hátha tartósnak bizonyul! Göncz Árpádnak, a Magyar Köztár­saság elnökének újévi köszöntőjét a Magyar Televízió sugározta néhány perccel éjfél után. Honfitársaim, barátaim - határainkon innét és túl élő magyarok, közös hazánk magukat más nemzet fiainak valló polgá­rai, s mindazok, akiket háború vihara ve­tett ki otthonukból, s most nálunk találtak menedéket­­, engedjék meg, hogy meleg szeretettel köszöntsem önöket az új esz­tendő küszöbén. Egy nehéz esztendő vé­geztével, és - bár cáfolna rám az idő! - egy nehéznek ígérkező év első perceiben. Amikor négy évtized múltán felborult a félelem egyensúlya, s a világ a közösen el­veszített hidegháború keserves árát fizeti; amikor nagy, közös pátriánk­­ Európa - szorongató gondjai közt a politikai-gazda­sági egységéhez vezető keskeny ösvényt keresi, amikor szűkebb térségünk, Kelet- Közép-Európa újonnan visszanyert sza­badsága birtokában elavult gazdasága, el­gyötört társadalma megújításának ember­­fölötti feladatával birkózik. Sokan köszöntjük ma és sokféleképpen köszöntjük az új esztendőt: néhányan dúsgaz­dagon, sokan szerényen vagy épp szorongató szegénységben. De egy biztos: valamennyien békességre kiéhezve. Békességre, a bennün­ket környező tágabb és szűkebb világgal, de mindenekelőtt önmagunkkal, mert csak ha a magunk belső békéjét visszanyertük, va­gyunk képesek a világgal is megbékélni. (Folytatás az 5. oldalon) Csoóri Sándor a világ magyarságához „Tizenkét szívdobbanás mindnyájunkat összeköt” Csoóri Sándor, a Magya­rok Világszövetségének elnöke a Duna televízi­óban mondta el újévi kö­szöntőjét. Tisztet nézőink! Honfitár­saim! Barátaim! Tegnap éjfél­kor száz- és százmilliók koc­cintották össze poharukat a föl­dön. Az emberiség nagyobbik része így búcsúzott el az örökre elsüllyedő ’93-as évtől, s így köszöntötte az újat: 1994-et. Nem tudom, nekünk, földla­kóknak van-e közösebb élmé­nyünk ennél a pillanatnál? Mint­ha a szilveszteréj tizenkét kimért óraütése ismerősebb, drámaibb és testvéribb visszhangot éb­resztene bennünk, mint a vallá­sok, mint a filozófiák és emberi történelmünk bármilyen más megnyilvánulása. Ezek ugyanis szétválasztanak és megosztanak minket, de az a bizonyos tizen­két szívdobbanás, amely egy­szerre juttatja eszünkbe születé­sünket és halálunkat, mindnyá­junkat összeköt. Nagy vereség, hogy csak annyi időre, amennyi alatt az esztendők átveszik egymástól a stafétabotot és lezajlódik az idő alakváltozása, lélekcseréje. Voltak, akik lehajtott és voltak, akik magasba táncoló fejjel tanúskodhattak ennél a pillanatnál. Vidáman, karnevá­li pezsgődurrogás közben vagy szabadjára engedett pogány szomorúsággal. S mi, magyarok vajon ho­gyan? Sértetten? Rossz kedvvel? Csakazértis dacosan? Megfeled­kezve mindenről vagy azzal az éghez forduló, reményteli sóvár­gással, ahogy a Himnusz mond­ja: „Balsors akit régen tép, / Hozz reá víg esztendőt, / Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt”. Meg bizony. Többször is! (Folytatás az 5. oldalon) Az 1994. évi főbb jogszabályváltozások Az Országgyűlés az elmúlt évben is jelentős jogszabályal­kotó tevékenységet folytatott, melynek következtében több mint száz törvény született. A polgári jogviszonyokat, tehát a mindennapjaink vagyoni és áruviszonyait alapjaiban sza­bályozó polgári törvénykönyv több szakaszát módosították, il­letve új jogintézmények beveze­tésével kiegészítették. A módo­sítás elsősorban a polgári társa­dalom önszerveződésének kere­teit pontosítja. Szabályozza az eddig eléggé hézagosnak mond­ható egyesülési jog alapján létre­jött egyesületek külső és belső jogviszonyait. Törvényi szinten deklarálja, hogy az egyesületi tag az egyesület tartozásaiért, kintlévőségeiért saját vagyoná­val nem felel, ezekért az adott társadalmi szervezet köteles saját vagyonával helytállni. (Folytatás az 5. oldalon) HOPP! Léphaft Pál rajza Újévi patkó Bizonyára sokan ját­szottak már a szerencsével, amikor az úton egy patkót találtak. A fáma szerint, ha megköpködjük és a hátunk mögé dobjuk a lábunnk elé került patkót, teljesül a kí­vánságunk. A feltétel: ne nézzünk vissza! Újév hajnalán — miköz­ben a város zaja kisebbfaj­ta háborút idézett a felrob­bantott petárdáktól — kép­zeletben eljátszottam a kí­vánságaimmal. Szeretném, ha 1994- ben kicsit derűsebbek, ki­egye n­súlyozottab­­bak len­nénk. Szeretném, ha keve­sebb szegény koldust lát­nék az utcákon, de nem lenne az sem szégyen, ha a tisztességes munkával gya­rapodó polgár jobb mód­ban élne. Várom, hogy em­beri hangon fogalmazzák a hivatalos leveleket, és re­mélem, hogy gyomorgör­­csök és fejfájások nélkül közelíthetek az adóh­ivatal­­hoz, a számlámat vezető és a hiteleket folyósító bank­hoz. Bízom benne, hogy az orvos nem csupán a remélt hálapénz ellenében gyó­gyít, hogy a pincér, a hen­tes, a zöldséges nem csap be, és amiért fizetek, an­nak maradéktalanul meg­kapom az ellenértékét. Remélem, hogy a gyer­mekek legalább annyi örö­möt kapnak a felnőttektől, amennyit ők tudnak ne­künk adni. Hiszem, hogy nem hagyjuk magukra az időse­ket, segíteni tudunk az el­esetteken, a gyámolításra szorulókon. Szeretnék barátságban maradni minden szomszé­dommal az utcámban, az országban és a határokon kívül. Kívánom magunknak, hogy ne kelljen nap nap után a politika gladiátor­­küzdelmeire figyelnünk. Szeretném, ha a hatalom birtokosai csupán élnének és soha vissza nem élnének jogaikkal. Bízom­ benne, hogy az előttünk álló esztendőben nem csupán a szerencsére kell hagyatkoznunk, ha vá­gyainkra, terveinkre, remé­nyeinkre gondolunk, de ha az utunkba akad egy patkó, Fortuna kegyét elfogadjuk. Szendrei Lőrinc Ismét drágul a posta Januártól ismét többet fize­tünk a postai szolgáltatásokért, mint korábban már jeleztük, át­lagosan 15 százalékkal drágul a levélpostai küldemények, a csomagküldés, a postai és táv­irati utalványok, az ajánlott és expressz szolgáltatások díja. Többet kell fizetni a külföldi küldemények után is. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közlé­se szerint az áremelkedést a ter­melői és fogysztói árszínvonal emelkedése, a költségek várha­tó növekedése indokolja. A le­velezés drágulása átlag 12 szá­zalékos, az egyszerű szabvány postai levelek díja helyben 10 forintról 11 forintra, a távolsá­giaké 17-ről 19 forintra emel­kedik. A 100-500 gramm súlyú küldemények díja 3-5 forinttal nő, a képes levelezőlapokat helyben az eddigi 7 forint he­lyett 8-ért, a távolságiakat 10 helyett 12 forintért továbbítják. A csomagküldés drágul a legnagyobb mértékben, átlago­san 20 százalékkal: az ötkilós­nál könnyebb csomagokért a korábbinál tíz forinttal többet, 58 forintot, a 20 kilogrammo­sért pedig 80 helyett 96-ot kell fizetni. Az ajánlott küldemé­nyeket 27 helyett 32 forintért, az e­ vpresszleveleket pedig 30 helyett 35 forintért vállalják. Nem változik viszont a helyi forgalomban az 500 fo­rintnál kisebbb értékről szóló belföldi postautalványok díja, ám 10 forinttal többet kell fi­zetni, ha eléri a 10 ezer forintot, vagyis 70-ről 80 forintra emel­kedik az ára. Titkos izraeli-szíri­ai megbeszélések Ami Oslo volt a PFSZ-nek, az - minden bizonnyal - Lon­don Szíriának: az elmúlt hetek­ben izraeli és Szíriai tudomá­nyos személyiségek, politoló­gusok titkos tárgyalásokat foly­tattak a brit fővárosban, a két or­szág esetleges békemegállapo­dásáról - ez tudódott ki politikai körökből Londonban. Az MTI jelentése szerint az ötfordulós tárgyalássorozaton a felek meg­állapodtak azokban a biztonsági intézkedésekben, amelyek ré­vén a két kormány megegyez­hetne a Golan-magaslatról. (Folytatás a 3. oldalon) Miért menesztették a Hajdú-Bihar megyei főügyészt? Még két esztendőt sem töl­tött a megyei főügyészi szék­ben dr. Szeszék Gyula és me­nesztették. Az indoklás egysze­rű és megkérdőjelezhetetlen: elérte a nyugdíjas korhatárt. Ennek ellenére számos kér­dés maradt távozása után Haj­dú-Bihar megyében. Sokan ke­resik a választ: vajon nem ment-e messzire a törvényes­ség­ őre, amikor lebuktatta a megyei rendőrfőkapitányt? Kiknek állt érdekében, hogy az országossá duzzadt olajbotrány hajdúsági szálait ne lehessen kibogozni és nyilvánosságra hozni? - keressük a válaszokat a 4. oldalon olvasható írásunk­ban. Szigorítások a törvényekben Adószámot a cégbejegyzés előtt ■ (Munkatársunktól) Vajon mit hoz az új eszten­dő a gazdálkodóknak, s az ál­lam kasszájának? A kérdésre minden bizonnyal sokan sokfé­leképpen válaszolnának. Egy biztos: az új adótörvények már megszülettek, amelyek nagy­mértékben meghatározhatják, valójában kinek mit hoz az 1994-es év. A költségvetésnek a remények szerint nagyobb bevételt, a gazdálkodóknak szigorúbb adózási rendet. Az alábbiakban azokat a leglénye­gesebb változásokat foglaljuk össze, amelyek a törvényalko­tók szerint elvezethetnek ezen célok eléréséhez. A személyi jövedelemadó­ról szóló törvény az elmúlt két év alatt immár a kilencedik módosítását élte meg. Az 1994-es változások mennyisé­güket tekintve tetemesnek mondhatók, fajsúlyuk azonban igen eltérő. Az új szabályok egy része az 1992. január 1-jé­­től, más részük az 1993. január 1-jétől, míg a többségük az 1994. január 1-jétől megszer­zett jövedelmek utáni adózásra vonatkozik, egy rendelkezés alkalmazására pedig 1994. ja­nuár 1 -jétől kerülhet sor. Jelentősek, s széles adózói kört érintenek a természetbeni juttatások adóztatásával kap­csolatos változások. (Folytatás all. oldalon) Kelet-Európa meggyőzésére Washingtoni kampány NATO-ügyben Az amerikai kormányzat beható diplomáciai kampányt indított, hogy meggyőzze a vo­nakodó kelet-európai országo­kat: az azonnali NATO-tagság követelése helyett fogadják el a szövetség fokozatos kibővíté­sének a tervét - írta a The Wa­shington Post külügyminiszté­­riumi forrásokra hivatkozva. A lap értesülése szerint - adta hírül az MTI - a meggyőzési hadjárat elsősorban a Cseh Köztársaságot, Lengyelorszá­got és Magyarországot vette célba, tehát azt a három orszá­got, amely hangoztatja, hogy szüksége van a szövetség biz­tonsági garanciáira. A lap utalt rá, hogy az amerikai kormány­zat ellenzi a NATO gyors üte­mű kibővítését, mert attól tart, hogy a kiterjesztéssel csupán elidegenítené magától Orosz­országot, illetőleg a Nyugatot ellenségnek tekintő orosz naci­onalisták kezére játszana vele. A lap szerint a a békepartner­ség koncepciójának visszauta­sítása sebeket ejtene. Hozzátet­te ugyanakkor, hogy a partner­ség elvetése érzékletesen rávi­lágítana az érintettek félelmei­re, amelyek szerint a koncepció tulajdonképpen nem más, mint egy új Jalta, a Nyugat hallgató­lagos belenyugvása abba, hogy Kelet-Európa orosz vonzási pályára kerül, akárcsak a máso­dik világháború után. A lap megjegyezte azt is, hogy a csatlakozáshoz szükséges vilá­gos kritériumrendszer és határ­idő-táblázat hiánya szintén bí­rálatokat váltott ki, mégpedig azon az alapon, hogy konkrét kötelezettségek vállalásának megkerülésével Washington lényegében térdet hajtott Moszkva akarata előtt. Pongrácz Tibor a gazdagodásról Közerkölcs és privatizáció A privatizáció a magyar gazdaság sikersztorija -­­jelentette ki több nyilat­kozatában Pongrácz Ti­bor címzetes államiikár, az Állami Vagyonügy­nökség igazgatótanácsá­nak elnöke. Mások viszont úgy vélik, sehol ennyi korrupció, csalás nem fordul elő, mint az állami vagyon szabad prédálása, adása-vétele során. A számok mindenesetre im­ponálóak: 1993-ban a GDP mintegy ötven százalékát már a privát szféra állította elő. A pri­vatizációs bevételek összességé­ben megközelítették a 160-170 milliárd forintot, a külföldi tőke befektetései elérték a 2,3-2,4 milliárd forintot, a tulajdonszer­zésben azonban előtérbe kerül­tek a hazai vállalkozók, az Á­VÜ által eladott vagyonnak 70-75 százaléka magyar tulajdonosok­hoz került. Ez egyben azt is je­lenti, hogy egyes számítások szerint 1,5-2 millió új tőketulaj­donos van az országban. A számok egyben azt is jel­zik, fogyóban az állami va­gyon. Ez egyrészt jó, mert alapjában véve egyre közelebb jutunk a célhoz, vagyis ahhoz, hogy a gazdaságban a magán­­tulajdon váljék uralkodóvá. (Folytatás all. oldalon) Újra a Horváth-házon a Petőfi-dombormű Eredeti helyére került vissza vasárnap egy 1923-as Petőfi­­dombormű. Információnk a 9. oldalon Slavran Zoltán felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents